Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation

dubbd ck mot dubbfria vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck

play fullscreen
1 / 7
Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck
8 Views
Download Presentation
odieman
Download Presentation

Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

  2. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck Attväljavinterdäckfördittfordonkan se utsomenlättidéförmånga. Men om du aldrigharköpt de härtypernaavdäcktidigare, måste du ta dig tidattfunderaövernyckelfrågannärdetgällerattväljamellandubbfriadäckochdubbdäck. När du övervägerdinaalternativmåste du fråga dig självettantalfrågor, inklusivehurmycket du kör under den kallaårstiden, vilkentypavförare du är, vilkavägar du använderoch din vinterkörning

  3. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck Påhöstennärtemperaturenochväderförhållandenaärsvåraattförutsäga, ärdubbfriadäckenettbättrealternativjämfört med derasdubbademotsvarigheter. Den störstafördelen med dubbdäckenärattnär du monterardempådittfordonbehöver du inte ta bortdem tills köldperiodenäröver. Du kommerattvaratillräckligtförbereddför de snabbtväxlandeförhållandenapåvägen under vintersäsongennär du installerardessadäckpå din bil. Du kommerocksåattkunnakörabekvämtochsäkertpåvägen.

  4. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck Bortsettfrånattvara bra förplatserdärhöstenärsvåraattförutsäga, är de dubbfriadäckenockså bra om enlugnåkturärviktigtför dig. De gerentystarekörningjämfört med dubbdäcknär du körimildareförhållanden. Men förplatserdärvägarnaärmerisigaänsnötäcktapåvintern, skulledetvaraenbättreidéattgåfördubbdäck. Förområdensomfårmersnöän is, skiljerskillnadernamellandubbdäckochdubbfriadäck.

  5. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck Ensak du behövertänkapånär du väljerantingenpryddaellericke-pryddavinterdäckäratt de ska användaspåvintern. De ärgjordaavmjukare gummi ochharmönstersomärspecielltkonstrueradeföratthantera is ochsnöpåvinternvägar. När de användspåtydligavägariområdensomupplevervarmaretemperaturer, slits de mycketsnabbare. Så se till att du harenuppsättninghelårs- ellersommardäckförattanvändapåsommarennär du köperdubbfriavinterdäck.

  6. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck Se härförmer information om dubbfriadäckochhur du använderdem, kolla in https://www.nokiantyres.se/idag.

  7. Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck