Hur Man Väljer Mellan Dubbade Och Dubbfria Däck - PowerPoint PPT Presentation

hur man v ljer mellan dubbade och dubbfria d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur Man Väljer Mellan Dubbade Och Dubbfria Däck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur Man Väljer Mellan Dubbade Och Dubbfria Däck

play fullscreen
1 / 7
Hur Man Väljer Mellan Dubbade Och Dubbfria Däck
14 Views
Download Presentation
odieman
Download Presentation

Hur Man Väljer Mellan Dubbade Och Dubbfria Däck

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck

  2. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck Närdetärdagsattköpanyadäckbehöver du vetahur du väljerrätt till din bil. Till exempel, om du haren SUV, måste du se till attdäcken du köperärlämpligafören SUV. Du måsteockså se till attdäckenäridealiskaföråretssäsong. Om detärvintermåste du köparättvinterdäck. De tvåhuvudtypernaavvinterdäcksom du kommerattkommaöverpåmarknaden, de ärdubbadedäckochdubbfriadäck.

  3. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck Om detärförstagången du köpervinterdäck, kandetvara lite svårtattskiljadubbadedäckfrånsinadubbfriamotsvarigheter. Trots att de bådaärutveckladeförvinterbruk, är de förhållandensom de arbetariolika. Dubbadedäckärlämpligaförplatsersomuppleverkärvavintrar. De harstarkametallstifteniderasslitbanorsomgräver in i is när du körförattgedetnödvändigafästet.

  4. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck Dubbfriadäckharintemetalldubbar. De harmerdistinktslitmönsterjämfört med all-säsongsochsommardäck. Slitbanangördetmöjligtfördessadäckatthanteraslaskochsnöspridningsomskickasutfrån under däcken. De möjliggörocksåattdäckengerbättrefästepåsnöigavägargenomattpackasnönislitbanorna. De dubbfriadäckenharocksåtusentalsslitsarislitbanansmönstersomkallassajpar. Sajparärmycketsmåochbrukarfungerasomgreppandekanterpåisbelagdavägar. De hjälper till med acceleration, nedsaktningsamtattstanna.

  5. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck Oavsett om du villväljadubbadeellerdubbfriadäck till dittfordonkommerdetistorutsträckningattberopåvilken plats du kommerifrån. Om du harbottganskalängeidittområdeborde du åtminstone ha enuppfattning om hurvintrarnaär. Om vädretblirsåkallt till den grad därvägarnaärtäckta med is, kommer du utantvekanattbehövadubbadevinterdäck. Men om du kommerfrånettställesomupplevermåttligavintertemperaturer, därvägarnaärtäckta med snö, blirdubbfiradetbästaalternativet.

  6. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck Föratthjälpa dig attväljamellandubbadeochdubbfriadäck, kollahttps://www.nokiantyres.se/idagförmer tips.

  7. Hur Man VäljerMellanDubbadeOchDubbfriaDäck