Varför du borde köpa dubbfria däcken - PowerPoint PPT Presentation

varf r du borde k pa dubbfria d cken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför du borde köpa dubbfria däcken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför du borde köpa dubbfria däcken

play fullscreen
1 / 7
Varför du borde köpa dubbfria däcken
17 Views
Download Presentation
rippahau
Download Presentation

Varför du borde köpa dubbfria däcken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Varför du bordeköpadubbfriadäcken

  2. Varför du bordeköpadubbfriadäcken Om du köperdubbfriaellerdubbdäckärenfråga du bordefråga dig själv om du planerarattbytadäckensomkom med dittfordon. När du vägerdinamöjligheter, ärdetnågrasaker du bordekommaihåg. Du måstefråga dig självhurmycket du kör din bil, hurdanavägar du körpå, hurdanförare du ärochhar du mycketvintererfarenhetfråndetstället du kommerifrån. Även om dubbdäckkanvara bra närdetgällerhanteringpåisigakörsituationer, harderasdubbfriamotsvarighetförbättratderasgummikomponentitillverkningen. De ärkapablaattförhandlanågraav de mest extrema förhållandenasomvinternharatterbjuda.

  3. Varför du bordeköpadubbfriadäcken De senasteåren, har de flestavinterförarnaföredragitdubbfriadäckiställetfördubbade. Detmodernadubbfriavinterdäcketlutarpåframstegislitbanestrukturer, gummiblandningochandraunikatekniker. De litarintepåmetallutskjutningarislitbanorna, eftersomdetvarvanligt med de traditionella, dubbfriadäcken. Vid vinterenskallatemperaturerblirslitbanansslitbanormerstyvaochmindreanpassade till de torraoregelbundenheternapåenväg. Pågrundavframstegenigummiblandningteknologin, kan de moderna, dubbfriadäckenbehållaflexibilitetävennärtemperaturernafryser.

  4. Varför du bordeköpadubbfriadäcken Med den ökadeflexibilitetensomdetmodernadubbdäcketger, kan du körapåensnöigvägutanrädslaattglidaavvägen. Den ökadeflexibilitetengörattdäckenkanbehålladragkraftoavsett om du ärpåenisig, snöig, torr ellervåtväg. Dessadäckhariallmänhetdjupareslitbanorjämfört med helårsdäckellersommardäck. Djupaslitbanorgördetmöjligtfördäckenatthanteraslaskochsnö dispersion frånunderdäcketsamtidigtsomdetgerbättresnö mot snödragkraft.

  5. Varför du bordeköpadubbfriadäcken När du köperdubbfria däck, finnsdetensak du kommerattmärkaäratt de hartusenalssmågliporsomkallassipes. De sitter idetbetademönstretochfungerarsombettandekanterpåsnöeller is. De hjälper till med acceleration, stoppochbromsning. Bortsettfrån den absolutakörkomfortensom du kommerattfåfråndessadäck, ger de ocksåkonkretabränslebesparingarsom du inteskullefå med sin dubbademotsvarighet. De kommerintelämnaetthålidittbankkontonär du köperdemeftersom de ärbudgetvänliga.

  6. Varför du bordeköpadubbfriadäcken Förmeraskälattköpadubbfriadäcken, se min hemsidapåhttps://nokiantyres.se/

  7. Varför du bordeköpadubbfriadäcken