1 / 9

PROJEKTAS “UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PANDĖLIO MIESTE ĮSTEIGIMAS”

PROJEKTAS “UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PANDĖLIO MIESTE ĮSTEIGIMAS”. Bendra projekto vertė: 1.104 tūkst. Lt (iš jų: ES parama-938,5 tūkst.Lt, savivaldybės lėšos – 165,6 tūkst.Lt) Projekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėn. (2011 m. gegužės mėn. – 2013 m. balandžio mėn.).

oceana
Download Presentation

PROJEKTAS “UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PANDĖLIO MIESTE ĮSTEIGIMAS”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROJEKTAS “UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PANDĖLIO MIESTE ĮSTEIGIMAS”

  2. Bendra projekto vertė: 1.104 tūkst. Lt (iš jų: ES parama-938,5 tūkst.Lt, savivaldybės lėšos – 165,6 tūkst.Lt) Projektoįgyvendinimo trukmė - 24 mėn. (2011 m. gegužės mėn. – 2013 m. balandžio mėn.)

  3. Projekto tikslas: prisidėti prie švietimo ir socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros kaimo gyvenamosiose vietovėse, įsteigiant universalų daugiafunkcinį centrą Pandėlio mieste.

  4. Universalus daugiafunkcinis centras būtų steigiamas Rokiškio rajono Pandėlio miesto darželio pastato patalpose, kur šiuo metu kartu įsikūręs meninio lavinimo centras.

  5. Planuojamos centro veiklos : • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; • Vaikų/suaugusių neformaliojo švietimo organizavimas (užsienio kalbų mokymai suaugusiems, žmonių su negalia meninis ugdymas, vokalinių ir fotografavimo įgūdžių tobulinimas, savišvieta, meninės veiklos užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, bendruomenės narių mokymai pagal poreikį) • Kultūrinės-sportinės veiklos organizavimas (meno kolektyvų veikla (folklorinio ansamblio, vokalinio ansamblio, mėgėjų teatro) renginiai seniūnijos gyventojams (kalendorinės šventės, koncertai, spektakliai, festivaliai, diskotekos jaunimui) poilsio vakarai jaunimui) neformalių grupių veikla, sportinė veikla). Švietimo veiklos sudarys ne mažiau kaip 60 proc. visų centre vykdomų veiklų. Įsteigta įstaiga aptarnaus visos Pandėlio seniūnijos gyventojus.

  6. Projekto veiklos: • Darželio pastato rekonstrukcija (elektros instaliacijos, san. mazgų, vandentiekio ir nuotekų tinklų, sienų, lubų, grindų remontas) ir techninio projekto parengimo bei inžinerinės paslaugos • Reikalingos įrangos, kompiuterinės ir kitos technikos įsigijimas • Projekto administravimas • Projekto viešinimas

  7. Preliminarus projekto biudžetas: • Rangos darbai – 859,1 tūkst.Lt • Tech. Projektas ir inžinerinės paslaugos – 68 tūkst.Lt • Įranga, baldai, kompiuterinė technika – 160 tūkst.Lt • Investicinio projekto rengimas – 4 tūkst.Lt • Projekto administravimo išlaidos (darbo užmokestis projekto vadovui, projekto finansininkui) -12 tūkst.Lt • Viešinimas (atminimo lenta, straipsnis regiono spaudoje) – 1 tūkst.Lt

  8. Daugiafunkcinį centrą planuojama įsteigti 2011 m. rugsėjo 1 d. Numatomas daugiafunkcinio centro juridinis statusas – Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Numatoma 2 įstaigų reorganizacija(galimi 3 būdai: arba sujungimo būdu, arba meninio lavinimo centro prijungimo prie Pandėlio l/d, arba Pandėlio l/d prijungimo prie meninio lavinimo centro.). Reorganizuojant sujungimo būdu direktoriams reikia skelbti konkursą, o jei prijungimo-direktoriumi taptų tas, prie kurios įstaigos prijungiama. Dabartinių įstaigų darbuotojams darbo sutartys būtų tęsiamos. Numatomi etatai – išlaikomi tie patys esami darželio-meninio lavinimo centro ir kultūros namų darbuotojų 26,5 etatai. Įstaigą koordinuos – Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyrius.

  9. Projekto parengtumo būklė 2010 m. gegužės 5 d. Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas 2010 m. II ketv. numatoma patvirtinti regiono projektų sąrašus, o iki 2011 m. vasario mėn. priduoti paraišką. 2010 m. rugpjūčio mėn. numatoma skelbti techninio projekto viešojo pirkimo konkursą.

More Related