Reforma systemu o wiaty 2012 2014
Download
1 / 17

Reforma systemu oświaty 2012 - 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Reforma systemu oświaty 2012 - 2014. 27 marca 2012 r. USTAWA z dnia 27 stycznia 2012 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r., poz. 176).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reforma systemu oświaty 2012 - 2014' - oberon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reforma systemu o wiaty 2012 2014

Reforma systemu oświaty 2012 - 2014

27 marca 2012 r.


USTAWA

z dnia 27 stycznia 2012 roku

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz zmianie niektórych innych ustaw

(Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r., poz. 176)


Art. 1. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 13 dodaje się art. 13a-13c w brzmieniu:


"Art. 13a.

1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2, jest zadaniem własnym gminy.


Art. 13b.

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w odniesieniu do dzieci, o których mowa w art. 13a ust. 1, nie stosuje się art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1.


Art. 13c.

W ramach zajęć wychowania przedszkolnego nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, o którym mowa w art. 13a ust. 2, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.";


2) w art. 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r.;".


Z dniem 1 wrze nia 2014 wchodz w ycie nast puj ce przepisy
Z dniem 1 września 2014 wchodzą w życie następujące przepisy:

Art 14.1.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.


Z dniem 1 wrze nia 2014 wchodz w ycie nast puj ce przepisy1
Z dniem 1 września 2014 wchodzą w życie następujące przepisy:

Art 14.1a.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.


Z dniem 1 wrze nia 2014 wchodz w ycie nast puj ce przepisy2
Z dniem 1 września 2014 wchodzą w życie następujące przepisy:

Art 15.2.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


Z dniem 1 wrze nia 2014 wchodz w ycie nast puj ce przepisy3
Z dniem 1 września 2014 wchodzą w życie następujące przepisy:

Art 16.1.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.


Rok szkolny 2012 2013

Dzieci 5-letnie (2007) przepisy:

Dzieci 6-letnie (2006)

Dzieci 7-letnie, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego (2005)

Dzieci 7-letnie (2005)

Dzieci 6-letnie (2006)

Dzieci 8-letnie, które miały odroczony obowiązek szkolny (2004)

Rok szkolny 2012/2013

Klasa I

Oddział przedszkolny


Rok szkolny 2012 20131

7 – latki (2005) przepisy:

6 – latki (2006)

5 – latki (2007)

Obowiązek szkolny

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Rok szkolny 2012/2013


Rok szkolny 2013 2014

Dzieci 5-letnie (2008) przepisy:

Dzieci 6-letnie (2007)

Dzieci 7-letnie, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego (2006)

Dzieci 7-letnie (2006)

Dzieci 6-letnie (2007)

Dzieci 8-letnie, które miały odroczony obowiązek szkolny (2005)

Rok szkolny 2013/2014

Klasa I

Oddział przedszkolny


Rok szkolny 2013 20141

7 – latki (2006) przepisy:

6 – latki (2007)

5 – latki (2008)

Obowiązek szkolny

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Rok szkolny 2013/2014


We wrze niu 2014 roku nauk w klasie i rozpoczn dzieci

7 – letnie (2007) przepisy:– które nie poszły do 1 klasy jako 6-latki

6 – letnie (2008) – WSZYSTKIE!!!!

5- letnie (2009) – które będą miały przyspieszony obowiązek szkolny na wniosek rodziców

(art. 16.1. i 2.)

We wrześniu 2014 roku naukę w klasie I rozpoczną dzieci:ad