1 / 33

Termékdíj raktár 2014.

Termékdíj raktár 2014. Készítette: Debreczeni László. Termékdíj raktár típusai. Engedélyezés. Melyik hatósághoz fordulhat a kérelmező? Milyen szempontokat kell teljesíteni?. termékdíj raktár üzemeltetéséhez a székhely szerinti adóigazgatóság engedélye szükséges

nyla
Download Presentation

Termékdíj raktár 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Termékdíj raktár 2014. Készítette: Debreczeni László

 2. Termékdíj raktár típusai

 3. Engedélyezés

 4. Melyik hatósághoz fordulhat a kérelmező? Milyen szempontokat kell teljesíteni? • termékdíj raktár üzemeltetéséhez a székhely szerinti adóigazgatóság engedélye szükséges • feltételrendszer (Ktdt-ben meghatározott) • tartalmi elemek (Vhr-ben meghatározott) • kérelem alapján engedélyezhető

 5. Székhely - telephely szerinti feladatok • székhely szerinti adóigazgatóság • kérelem befogadása, • engedélyezési eljárás lefolytatása, • engedély kiadása, • eljárás megszüntetése, kérelem elutasítása, • engedély visszavonása. • telephely szerinti adóigazgatóság • helyszíni vizsgálat lefolytatása, • jegyzőkönyv átadása v. megküldése, • eljárási bírság alkalmazása, • termékdíj raktár „felügyelete”.

 6. Alapvető szabályok • állami adóhatóság engedélye, • gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, • üzemeltetés olyan belföldi ingatlanra, ahol köteles termék tárolható, illetve feldolgozható, előállítható, • meghatározott feltételek szerint, • max. 5 évre, amely újabb 5 évre meghosszabbítható, • üzemeltetésének feltételei az engedélyben, • kötelezettre vonatkozó szabályok, • engedélyes felelős a beszállított köteles termékkel.

 7. Engedélyezés feltételei • az ingatlan jogszerű használója (bérlő, tulajdonos) • mennyiségi számbavételt biztosító bizonylati. nyilvántartási, rendszer alkalmazása (napra kész, számítógépen) • nincs köztartozása • nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt • ipari termékdíj raktár esetében –független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik • termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik (foglalkoztat, képviselőt alkalmaz) kötelező: 2015.07.01-től • akinek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű • 5 évre adható, 5 évente hosszabbítható • az engedélyezéskor helyszíni ellenőrzés

 8. További szabályok • engedélyezés feltételeinek folyamatosan fenn kell állnia!!! • engedély érvényessége max. 5 év, amely meghosszabbítható • raktárban nem termékdíj köteles termékkel is végezhető tevékenység, • ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező tdkötelestermék engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, ha erről a felek írásban megállapodtak, • ipari termékdíj raktár esetén ideiglenes kiadás lehetősége kérelmezhető • üzemeltetésének feltételei az engedélyben, • kötelezettre vonatkozó szabályok, • engedélyes felelős a beszállított tdköteles termékkel.

 9. A kérelem -- TRAKT nyomtatvány • 2014. július 1-jétől letölthető a NAV honlapjáról. • elektronikus úton és papír alapon is benyújtható! • Módosítás során mindig az aktuális adatokat kell feltüntetni (Felülírós jelleg)!

 10. A kérelem tartozó mellékletek • helyszínrajz; • hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapja (választás alapján); • nyilvántartási rend; • bizonylati rend.

 11. Engedélyezés elvei • ipari, kereskedelmi termékdíj raktár engedélyezéséhez külön kérelem szükséges, • egy kérelmező több termékdíj raktárt is üzemeltethet különböző telephelyen (címen, helyrajzi számon), • hibás, hiányos kérelem esetén hiánypótlás, • ügyintézési határidő: 30 nap.

 12. A kérelem kitöltöttsége • A kérelemhez tartozó feladatok: • nyomtatvány kitöltöttsége megfelelő-e? • illetékesség vizsgálata – székhely / raktár fekvése szerint • képviselet vizsgálata • rögzítés, javítás • Hiányos kérelem esetén hiánypótlásra felszólítás!

 13. A feltételek részletei • A hatóság „látja”: • gazdálkodási forma • csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás • meg nem fizetett vám- és adótartozás, köztartozás • Igazolni kell: • büntetlen előélet – hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kérőlap • ingatlan jogszerű használata (! Tulajdon kivétel) • termékdíj ügyintézői szakképesítés – foglalkoztatott vagy képviselő-e • nyilvántartási, bizonylati rend bemutatásának vizsgálata

 14. Büntetlen előélet vizsgálata • Hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján • Amennyiben kérőlapot mellékelt, akkor a bizonyítvány a KEK KH-tól érkezik • Fontos! • érvényesség • Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést igazolja-e

 15. Egyéb feltételek vizsgálata • Ingatlan jogszerű használata • A székhely szerinti adóigazgatóságon TAKARNET rendszerből (jogkatalógus), helyszíni szemle során okirattal • Nyilvántartási rend bemutatása • A Vhr. 7. melléklet 1. pontja tartalmazza a nyilvántartás kötelező adattartalmát • Bizonylati rend bemutatása • Termékdíj ügyintéző szakképesítés (OKJ-s) • Helyszíni szemle során bemutatott bizonyítvány alapján (jelenleg nem szükséges)

 16. Engedély • határozattal • érvényessége kezdete: a kérelmen meghatározott dátum, de legkorábban az engedély határozat jogerőre emelkedésének napja • érvényesség vége: a kérelmen meghatározott dátum, de legkésőbb az érvényesség kezdetét követő 5 év (kivéve hosszabbítás esetén) • engedély módosítása: kérelem alapján, szintén határozat formában, a módosított engedély valamennyi adata megjelenik az új alaphatározatban

 17. Engedély tartalmi elemei Kérelmező adatai, termékdíj raktár típusa és adatai, valamint az engedély száma Termékdíj raktár üzemeltetés feltételei Termékdíj raktár üzemeltetés rendje Termékdíj raktár nyilvántartása Leltározás Adatszolgáltatás

 18. Engedély módosítása amennyiben az engedélyes a tevékenység, a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését kéri, az engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania. módosító kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 30 nap engedély módosítási kérelem elbírálására az engedélyezés elbírálására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy szemlét csak indokolt esetben kell tartani. indokolt lehet szemlét tartani, amennyiben az engedélyezés tárgyi feltételeinek bármelyike a módosító kérelem benyújtása időpontjában már nem áll fenn (pl. lejárt a bérleti szerződés). indokolta szemle megtartása a termékdíj raktár területének, épületének változása, vagy ipari termékdíj raktár esetében a tevékenység bővítése, szűkítése, valamint a nyilvántartási rend szerinti változások esetén.

 19. Termékdíj raktár engedély visszavonása • engedélyese az ellenőrzés során megállapított hiányosság megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határidőn belül a megállapított hiányosságot nem szüntette meg; • engedélyes vezetőjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozót • a 2013. június 30-ig hatályban volt, 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni, • a Btk. XXVII. vagy XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték vagy még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól; • engedélyezés feltételei már nem állnak fenn.

 20. Működés

 21. Termékdíj raktár működtetése • engedélyes felelős a kötelezettségek megtartásáért (megszűnéskor, hiány esetén saját célú felhasználással beáll a fizetési kötelezettség) • nem termékdíjköteles vagy nem saját tulajdonú termék is tárolható, feldolgozható • bizományosi értékesítés, kiskereskedelmi értékesítés nem végezhető (kivéve 3920 vtsz. vagy tax-free boltok a légi forgalomban) • kereskedelmi termékdíj raktárban szokásos kezelés külön engedély nélkül végezhető • be- és kitárolás rendjét és a nyilvántartás adattartalmát a Vhr. melléklete tartalmazza (7. melléklet) • havi elektronikus adatszolgáltatás a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (betárolt, kitárolt, készleten lévő mennyiségek) • ipari termékdíj raktárba betárolás = külföldre szállítás (beszállító igényel vissza)

 22. Szokásos kezelési módok szellőztetés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, a szállítás/tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, a szállításra használt védőburkolat eltávolítására vonatkozik, leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése, szennyeződések eltávolítása, egyes kezelések: elektrosztatikus, paraziták elleni, rozsda elleni, termékek megosztása vagy méretre vágása (amennyiben egyszerű művelet), csomagolás megváltoztatása, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések megváltoztatása, gépek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, amennyiben egyszerű művelet.

 23. Ideiglenes kiadás – ipari termékdíj raktár • IK alatt ideje alatt az engedélyes felelős a betárolt köteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért, • felek írásbeli megállapodása szükséges, • egyes részfeladatokra: • nincs lehetőség: • előállítás, • feldolgozás, • újbóli felhasználásra való előkészítés • bérlő részére rendelkezésre bocsátják: bérleti rendszer szerinti ÚHCS. • engedélyezés során kell kérelmezni, • ideiglenes kiadás lehetőségét és • tevékenység megnevezését.

 24. Nyilvántartás szabályai • naprakész, eseményszerű, • számítógépes formában, • részletes adattartalom, • engedélyes felelősségi körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatni.

 25. Nyilvántartás – beszállítás, IK visszavét • fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja; • eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám); • számla vagy okirat száma; • termék adatok /megnevezése, mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), vámtarifaszáma, CsK/KT kód, tömege (kg), termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó részére/; • tárolás célja (tárolás, feldolgozás, gyártás, újbóli felhasználásra előkészítés); • tulajdonos adatai (név, cím, adószám).

 26. Nyilvántartás – kezelés, feldolgozás • közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált köteles termék • megnevezés, • CsK/KT kód, • mennyiség (db), egységnyi tömeg (kg/db), tömeg (kg); • az előállított termékdíjköteles termék • megnevezés, • CsK/KT kód, • mennyiség (db), egységnyi tömeg (kg/db), tömeg (kg); • a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása; • anyagmérleg (bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz közvetlen anyagként felhasznált köteles termék mennyiségét, illetve a létrejött köteles termék mennyiségét és az egységnyi köteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);

 27. Nyilvántartás – kiszállítás, IK • kiszállítás napja vagy az ideiglenes kiadás napja; • kiszállítás, IK oka /belföldre, külföldre, saját célú felh., vagy ÚHCS adása; • értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, adószám); • számla vagy annak hiányában az okirat száma; • a termék /megnevezés, vámtarifaszám, CsK/KT kód, mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg/; • termékdíjfizetési státusz (a kiszállításkor keletkező kötelezettség, nem kell megfiz, nem keletkezik kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére); • termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

 28. Leltározás • nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára, • záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára, • naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel a nyitó és záró készletet, • Sztv. Szerint, • ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, • többletet a tulajdonjog figyelembevételével – ennek hiányában az engedélyes részére - be kell tárolni, • hiányt a saját célú felhasználás szerint az engedélyes részére.

 29. Köszönöm a figyelmüket!

More Related