Download
mp ratul de la miaz noapte part ea a 6 a verse tul 41 leg m ntul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar de profe ţ ie 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar de profe ţ ie 2005

Seminar de profe ţ ie 2005

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Seminar de profe ţ ie 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Împăratul de la miază-noapte. Partea a 6-a: Versetul 41 Legământul Seminar de profeţie2005

 2. În zilele acestea • „Adventiştii păzitori ai legământului ocupă o poziţie deosebită, înălţată. Ioan i-a văzut în viziune sfântă şi i-a descris: „Aici sunt cei care păzesc poruncile Lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus.”[Apoc. 14:12] Domnul a făcut un legământ special cu vechiul Israel, şi dacă s-ar fi dovedit credincioşi: „Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.” [Exod 19:5-6] Tot astfel se adresează şi poporului care păzeşte poruncile Sale în aceste ultime zile:„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”[1 Petru 2:9] „Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.” [1 Petru 2:11]”Review and Herald, September 7, 1886

 3. Poporul îndeosebi ales al Lui Dumnezeu • „Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”Exod 31:12-17 • „(Exodus 31:12-17 citat). „Nu ne arată aceste cuvinte pe noi ca popor declarat al Lui Dumnezeu? Nu ne declară ele că atât cât va fi timpul, trebuie să ţinem cu drag la deosebirea sfântă, denominaţională, care a fost aşezată asupra noastră? Copiii lui Israel trebuie să ţină Sabatul în toate generaţiile lor, „ca un legământ veşnic”. Sabatulnu şi-a pierdut nici una din însemnările lui. El este semnul dintre Dumnezeu şi poporul Lui, şi aşa va fi pururea.” Testimonies, volume 9, p. 17 • „Motivele pentru care noi suntem poporul îndeosebi ales al lui Dumnezeu trebuie repetate mereu şi mereu. Deuteronom 4:1-13; 5:1-33.” Manuscript Releases, volumul 8,427

 4. Poporul care păzeşte legământul Său • „Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, naţiunea aleasă, va aduce la îndeplinire până la urmă, prin biserica Sa de pe pământ, de astăzi. El „a dat via altor vieri”, chiar poporului care păzeşte legământul Său şi care, cu credincioşie, „Îi dau roadele la vremea lor”. Niciodată Domnul nu S-a lăsat fără reprezentanţi adevăraţi pe pământ, care au făcut din interesele Sale propriile lor interese. Aceşti martori pentru Dumnezeu sunt socotiţi ca aparţinând lzraelului spiritual, şi faţă de ei se vor împlini toate făgăduinţele legământului, făcute de Yahweh poporului său de odinioară.” Prophets and Kings, 713

 5. Poporul Lui Dumnezeu • „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul Lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.” 1 Petru 2:9-10 • „Pentru noi este scris, „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” 1 Petru 2:9.”Councils on Health, 193

 6. Moştenitori ai făgăduinţelor legământului „Toţi aceia care ajung prin Domnul Hristos copii ai credinţei sunt socotiţi sămânţa lui Avraam; ei trebuie să ajungă moştenitori ai făgăduinţelorlegământului; ca şi Avraam, ei sunt chemaţi să păzească şi să facăcunoscut omenirii Legea Lui Dumnezeu şi Evanghelia Fiului Său.” • Patriarchs and Prophets, 476

 7. Trei făgăduinţe ale Legământului • „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? ... Mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru! … Astfel dar, cu mintea [gândul], eu slujesc Legii Lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”Romani 7:24-25; 8:1 • „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: ...” Filipeni 2:5 • „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului Lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul Lui Hristos.” 1 Corinteni 2:14-16

 8. Chiar acum! La piciorul crucii • PRIMA FĂGĂDUINŢĂ A LEGĂMÂNTULUI • „Dumnezeu permite fiecărei fiinţe umane să-şi exercite individualitatea lui. El doreşte ca nici unul să nu îşi supună gândirea lui gândirii unui alt muritor. Cei care doresc să fie transformaţi în gândire şi caracter nu trebuie să se uite la oameni, ci la Exemplul divin. Dumnezeu ne face invitaţia: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”. [Filipeni 2:5] Prin convertire şi tranformare, oamenii vor primi gândirea Lui Hristos. Fiecare trebuie să stea înaintea Lui Dumnezeu cu o credinţă şi cu o experienţă proprie, ştiind pentru el însuşi că Hristos, nădejdea slavei, ia formă în el. A imita exemplul unui om oarecare, chiar şi unul pe care noi l-am putea considera aproape perfect în caracter, ar fi să ne punem încrederea într-o fiinţă umană cu defecte, care nu este în stare să împartă nici măcar o iotă sau o frântură de perfecţiune.” Signs of the Times, September 3, 1902

 9. Un trup glorificat • A DOUA FĂGĂDUINŢĂ A LEGĂMÂNTULUI • „El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” Filipeni 3:21 • „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritorse va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” 1 Corinteni 15:51-57

 10. O ţară în care curge lapte şi miere • A TREIA FĂGĂDUINŢĂ A LEGĂMÂNTULUI • „Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” • Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. • Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel, şi spune-le: „Mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. El a zis: „V-am văzut, şi am văzut ce vi se face în Egipt, şi am zis: „Vă voi scoate din suferinţa Egiptului, şi vă voi duce în ţara Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor, într-o ţară unde curge lapte şi miere.” Exodus 3:14–17

 11. O ţară foarte bună • „şi au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim, este o ţară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta, şi ne-o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere. Numai, nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului, şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au nici un sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!” Numeri 14:7-9 • „Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.” Deuteronomul 6:3

 12. Voi le veţi moşteni ţara • „Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gura ei. Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este scârbă de ele. V-am spus: „Voi le veţi stăpâni [engl. moşteni] ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte şi miere.” Eu sunt Domnul, Dumnezeul care v-am pus de o parte dintre popoare.” Leviticul 20:22-24 • „Să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi; ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere; ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară, ale cărei pietre sunt de fier, şi din ai cărei munţi vei scoate aramă. Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.” Deuteronomul 8:6-10

 13. „Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire, şi să aveţi zile multe în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, lor şi seminţei lor, ţară în care curge lapte şi miere. Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra, nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde îţi aruncai sămânţa în ogoare şi le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. Ţara pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului; este o ţară de care îngrijeşte Domnul, Dumnezeul tău, şi asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are neâncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului. Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul; de asemenea va da iarbă în câmpiile tale pentru vite, şi vei mânca şi te vei sătura.” Deuteronomul 11:8–15

 14. Poporul Tău & ŢARA • „Priveşte din locaşul Tău cel sfânt, din ceruri, şi binecuvântează pe poporul Tău Israel, şi ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noştri, ţara aceasta în care curge lapte şi miere.” Deuteronomul 26:15 • „Tu ai făcut minuni şi semne mari în ţara Egiptului şi până în ziua de azi, şi în Israel şi printre oameni, şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este astăzi. Ai scos din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni şi semne mari, cu mână tare şi cu braţ întins, şi cu o mare groază. Tu le-ai dat ţara aceasta, pe care jurasei părinţilor lor că le-o vei da, ţară în care curge lapte şi miere.” Ieremia 32:20–22

 15. Seminţei tale • „Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat, zicând: „Seminţei tale voi da ţara aceasta”, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta; şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.” Geneza 24:7 • „Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine, şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale. Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şivoi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” Geneza 35:9–12

 16. Nu pentru neprihănirea ta • „Când îi va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, să nu zici în inima ta: „Pentru bunătateamea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.” Căci din pricina răutăţii neamurilor acelora le izgoneşte Domnul dinaintea ta. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor; ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgoneşte Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, şi ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. • Să ştii dar că nu din pricina bunătăţii (neprihănirii) tale îţi dă Domnul, Dumnezeul tău, acea ţară bună ca s-o stăpâneşti; căci tu eşti un popor tare încăpăţânat.”Deuteronomul 9:4–6

 17. Ţara & Adunarea (Biserica) • „Atunci Domnul a zis lui Moise [engl. şi lui Aaron]: „Pentru că n-aţi crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunareaaceasta înţara pe care i-o dau.” Numeri 20:12 • Ţara nu este adunarea, biserica

 18. Ţaranu esteBiserica • „Am descoperit că pământul nu este sanctuarul, ci pur şi simplu teritoriul unde acesta se va afla în cele din urmă; că biserica nu este sanctuarul, ci pur şi simplu închinătorii care au legătură cu sanctuarul; şi că ţara Canaanului nu este sanctuarul, dar că acesta este locul unde sanctuarul tipic era situat.” J. N. Andrews, The Sanctuary and the 2300 Days, 33–45 • Biserica nu este Sanctuarul • Biserica este formată din închinători • Ţara nu este Sanctuarul • Ţara este locul unde este amplasat (situat) Sanctuarul • Pământul nu este Sanctuarul • Pământul este teritoriul pe care sanctuarul va fi amplasat (situat)

 19. ŢARA stăpânită [moştenită] • „Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat, şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. • Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul Cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să creşti şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o ceată de noroade! Să-ţi dea binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să stăpâneşti [engl. moşteneşti]ţara în care locuieşti ca străin, şi pe care a dat-o lui Avraam.” Geneza 28:1–4

 20. A MOŞTENI • A moşteni: 1: a intra în posesia sau a primi, mai ales ca un drept sau o parte divină („Şi ori şi cine a lăsat case, sau fraţi, sau surori … pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaţa vecinică.”Matei 19:29) 2 (a): a primi ca un drept sau titlu descendent prin lege de la un strămoş la moartea acestuia (b) a primi o dotă sau moştenire, 3: a primi de la strămoşi prin transmitere genetică (de ex. „o constituţie puternică”); 4: a lua în primire, a primi sau a avea ca şi când ar veni de la un strămoş (– a moşteni problema de la predecesorul său) – vi: a lua în primire posesie sau drepturi prin moştenire - moştenitor\ sau moştenitoare. Webster’s Ninth Collegiate Dictionary, 622

 21. A moşteni • „Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine însuţi: „Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni [engl. moşteni]în veac.” Exodul 32:13 • Ţara care vă va cădea vouă pentru moştenire • „Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: „Când veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:”” Numeri 34:1-2 • Împartemoştenirea • „Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă [engl. moştenirea]ţara Canaanuluiîntre copiii lui Israel.” Numeri 34:29

 22. O stăpânire veşnică 1/2 • „Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană. • Voi face un legământ între Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult.” • Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; Şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi punelegământulMeu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.

 23. O stăpânire veşnică 2/2 • „Ţie, şi seminţei tale după tine,îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanuluiîn stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.”” Geneza 17:1–10 • Stăpânire (posesie): 1. (a): actul de a avea, sau a lua controlul (b): control sau ocupare, fără a avea în vedere (indiferent de) dreptul de proprietate, (c): DREPTUL DE PROPRIETATE. 2: ceva propriu ocupat sau controlat: PROPRIETATE. Webster’s Ninth Collegiate Dictionary, 918 • Proprietate: 2. (a): a deţine sau a poseda ceva; specific.: o bucată de pământ, (b): dreptul exlusiv, de a poseda ceva, de a dispune sau de a te bucura de un lucru: PROPRIETATE (c): ceva pentru care o persoană are un titlu legal. Ibid., 943

 24. O moştenire • „Şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel.” Psalmi 135:12 • Moştenire: 1: proprietate care se transmite unui moştenitor 2 (a): ceva transmis sau achiziţionat de la un predecesor: LEGAL. MOŞTENIRE. (b): TRADIŢIE 3: ceva posedat ca rezultat al situaţiei naturale a unei persoane sau a naşterii: DREPT PRIN NAŞTERE • O moştenire lui Israel • „Şi le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui! De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!” Psalmi 136:21-22

 25. Moştenitori ai făgăduinţelor Legământului • „Toţi aceia care ajung prin Domnul Hristos copii ai credinţei sunt socotiţi sămânţa lui Avraam; ei devin moştenitori ai făgăduinţelor legământului; ca şi Avraam, ei sunt chemaţi să păzească şi să facă cunoscut omenirii Legea Lui Dumnezeu şi Evanghelia Fiului Său.” Patriarchs and Prophets, p. 476

 26. Daniel 11:41: ţara cea minunată • „Va intra şi în ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul, şi fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui.” Daniel 11:41 • minunat (glorios) – 6643: din punct de vedere al importanţei, al ieşirii în evidenţă; splendoare (care sare în ochi, ca privire), frumos, bun. Strong’s

 27. Ţara minunată a lui Daniel • „Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi, şi nimeni nu i se va împotrivi; el se va opri în ţara minunată, nimicind cu desăvârşire tot ce-i va cădea în mână.” Daniel 11:16 • „După sfârşitul războiului Pompei a dărâmat zidurile Ierusalimului, a transferat câteva cetăţi de sub jurisdicţia iudeii sub jurisdicţia Siriei şi a impus iudeilor un tribut. Pentru prima oară Ierusalimul a fost cucerit de către Roma, acea putere care urma să ţină „ţara cea minunată” în ghearele ei de fier până când ea va fi nimicită pe deplin.” Daniel and the Revelation, p. 247

 28. Ţara minunată a pionierilor • „Acest pământ american este ţara unde trupul măreţ al bisericii a împărtăşit, în primul rând, triumful ei glorios şi prosperitatea începând din 1798 ... • „Am ajuns la timpul hotărât când trupul măreţ al poporului viu şi declarat al Lui Dumnezeu trebuie să fie găsit într-o astfel de ţară ca cea descrisă mai sus. Nu există un alt popor sau ţară pe globul locuit, în momentul de faţă, care să corespundă descrierii de mai sus, decât poporul şi ţara acestui pământ american ... • „Din cele de mai sus este clar că această pustie a pregătirii este ţara plăcută despre care se vorbeşte în Daniel 8:9. În capitolul 11:41, 45 este numită „ţara cea minunată” şi muntele cel slăvit şi sfânt, sau ţara cea bună, ţara desfătării sau a podoabelor.” • Hiram Edson, The Time of the Gentiles, Review and Herald, January 3, 1856

 29. America • gloria întregului pământ • „Dumnezeu nu vrea să afecteze sau să întristeze voit pe fii oamenilor. Cu glas înduioşat rosteşte gospodarul: „Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut?” [Isaia 5:4] Îndurarea şi binecuvântările de neegalat ale Lui Dumnezeu au fost revărsate asupra naţiunii noastre, a fost o ţară a libertăţii, şi gloria întregului pământ.” Review and Herald, May 2, 1893 • „Mulţi au fost alungaţi peste ocean, în America, unde au pus temeliile libertăţii civile şi religioase, care au constituit edificiul şi gloria acestei ţări.” The Great Controversy, 252

 30. Un adăpost • „Dumnezeu a scos pe poporul Său ales din ţara Egiptului „cu mare putere şi cu mână tare” (Exod. 32:11) ...ca să-i poată aduce într-o ţară mai bunăo ţară pe care, în providenţa Sa, le-a pregătit-o ca adăpost de duşmanii lor. I-a adus la Sine şi i-a înconjurat cu braţele Sale veşnice; iar ei, datorită bunătăţii şi milei Sale, aveau să înalţe Numele Său şi să-L proslăveascăpe pământ.” Prophets and Kings, p. 16 • ADĂPOST (REFUGIU) = azil

 31. Dumnezeu a „conceput” Statele Unite • „Domnul a făcut mai mult pentru Statele Unite decât pentru oricare altă ţară de sub soare. Aici El a asigurat azil pentru poporul Său, unde acesta să i se poată închina Lui în conformitate cu ce le dicta conştiinţa. Aici creştinismul a progresat în puritatea ei. Doctrina dătătoare de viaţă a singurului Mijlocitor între Dumnezeu şi om a fost propovăduit liber. Dumnezeu a conceput ca această ţară să rămână pururea liberă pentru toţi oamenii, ca să I se închine după cum le dictează conştiinţa. El a conceput ca instituţiile sale civile în dezvoltare, să reprezinte libertatea privilegiilor evangheliei.” Maranatha, 193 • AZIL = adăpost (refugiu)

 32. Ţara favorizată • „Când ţara pe care Domnul a pregătit-o ca adăpost pentru poporul Său, pentru ca ei să poată să I se închine aşa cum le dictează propria lor conştiinţă, ţara peste care de-a lungul multor ani scutul Celui Atotputernic a fost întins, ţara pe care Dumnezeu a favorizat-ofăcând-o depozitara religiei curate a Lui Hristos, - când această ţară, prin legiuitorii ei va lepăda principiile protestantismului şi va simpatiza cu apostazia Romană prin călcarea în picioare a Legii Lui Dumnezeu, - atunci se va descoperi lucrarea finală a omului fărădelegii.” Signs of the Times, June 12, 1893 • GLORIOS (MINUNAT): în sensul de proeminent, remarcabil, favorizat

 33. Ţara favorizată • „Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat; dar când el restrânge libertatea religioasă, renunţă la Protestantism şi oferă sprijin papalităţii, măsura vinovăţiei lui va fi deplină, iar „apostazia naţională” va fi înscrisă în cărţile cerului. Rezultatul acestei apostazii va fi ruina naţională.” Review and Herald, 2 mai, 1893 • „Oare în zadar i-a fost încredinţată acestei naţiunideclaraţia adevărurilor veşnice pentru a fi purtatǎ la toate naţiunile lumii? Dumnezeu a ales un popor şi l-a făcut depozitarul unor adevăruri a căror rezultate sunt veşnice. Lor le-a fost dată lumina care trebuie să lumineze lumea. A făcut Dumnezeu o greşeală? Suntem noi într-adevăr uneltele Sale alese? Suntem noi bărbaţii şi femeile care trebuie să-i vestească lumii soliile din Apocalipsa 14, să proclame solia mântuirii pentru toţi cei care stau în pragul ruinei? Acţionǎm noi în conformitate cu aceastǎ calitate?“ Selected Messages I, p. 92

 34. Locul celui mai mare pericol • „America, … locul unde străluceşte lumina cea mai mare din cer asupra oamenilor, poate să ajungă locul celui mai mare pericol şi întuneric, pentru că oamenii nu continuă să practice adevărul şi să umble în lumină.” Selected Messages III, p. 387 • „Ţara noastră se află în pericol. Se apropie timpul când legiuitorii ei vor renunţa la protestantism şi vor susţine apostazia Romană.Poporul pentru care Dumnezeu a lucrat atât de minunat, întărindu-i pentru a răsturna jugul insuportabil al papalităţii, vor da forţă credinţei corupte a Romei printr-un act naţional şi vor stârni tirania care nu are nevoie decât de o scânteie pentru a aprinde din nou focul cruzimii şi al despotismului. Ne apropiem deja cu paşi repezi de această perioadă.“The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 410