slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ระเบียบวิธีวิจัย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ระเบียบวิธีวิจัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ระเบียบวิธีวิจัย. การทบทวนวรรณกรรม (Review literature) ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์. สาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม. ความหมายของวรรณกรรม จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระเบียบวิธีวิจัย' - nuru


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ระเบียบวิธีวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม(Review literature)

ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

slide2
สาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรมสาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม
 • ความหมายของวรรณกรรม
 • จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม
 • ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
 • แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Research Methodology

slide3
ความหมายของวรรณกรรม
 • วรรณกรรม (Literature) หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นประโยชน์ในการศึกษา โดยสิ่งพิมพ์ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เช่น หนังสือ วารสาร จดหมายเหตุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ Encyclopedia เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น

Research Methodology

review literature
การทบทวนวรรณกรรม (Review literature)
 • เพื่อจะอ้างอิงทฤษฎีผลการวิจัยที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อการวิจัย
 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบของคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 เรื่องใหญ่คือ
  • ทฤษฎี (Theory): ทฤษฎีหลัก (Grand Theory) และทฤษฎีที่ทดสอบกับสภาพจริงแล้ว (Grounded Theory)
  • รูปแบบ (Model): ถ้าไม่มีทฤษฎีรองรับ อาจหารูปแบบ (Model) มารองรับได้
  • การวิจัยเริ่มแรก (Empirical research): นำผลสรุปจากการวิจัยมาเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ความเกี่ยวข้องของทฤษฎีและการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท
   • Theory-then-Research
   • Research-then-Theory

Research Methodology

theory then research
Theory-then-Research
 • ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
  • มีโครงสร้างทฤษฎีหรือรูปแบบอยู่แล้ว อาจเป็น Grand theory หรือ Grounded theory โดยระบุทฤษฎีให้ชัดเจนว่ามีรายละเอียดอย่างไร
  • เลือกทดสอบว่าปรากฏการณ์ที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ หากไม่สอดคล้องให้ระบุว่าอะไรแตกต่างออกไป (ผู้วิจัยอาจได้ข้อค้นพบใหม่)
  • การออกแบบการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อสรุปผล
  • ตรวจสอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธทฤษฎีนั้น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
  • ทำการพัฒนาทฤษฎีต่อไปด้วยกระบวนการวิจัย

Research Methodology

research then theory
Research-then-Theory
 • ขั้นตอนมีดังนี้
  • ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ หรือการสืบค้นเชิงธรรมชาติ
  • ทำการวัดและประเมินผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกระบวนการวิจัยตั้งแต่การกำหนดตัวแปร และออกแบบเครื่องมือชี้วัด
  • วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
  • นำผลสรุปไปสร้างเป็นทฤษฎีต่อไป ซึ่งอาจเป็น Grounded theory แล้วพัฒนาเป็น Grand theory ในที่สุดก็ได้

Research Methodology

slide7
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม
 • เพื่อให้ทราบว่ามีทฤษฎี แนวคิด Model และงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยบ้าง มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
  • เป็นแนวทางให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หรือ กรอบทฤษฎี (Theory framework) ของการวิจัยได้ นำไปสู่การตั้งสมมติฐานต่อไป
 • เพื่อให้ทราบว่ามีใครทำวิจัยในเรื่องที่จะศึกษาอยู่บ้าง เพื่อป้องกันการทำซ้ำซ้อนกัน ทั้งวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ
 • เพื่อศึกษางานวิจัยของผู้อื่น จะได้ทราบวิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ วิธีการ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยที่จะจัดทำได้
 • เพื่อช่วยในการอภิปรายผลได้มากขึ้น

Research Methodology

slide8
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)
 • เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคของการทำงานวิจัยของผู้อื่นที่ผ่านมา จะได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปในการขยายแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้อ่านมาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

Research Methodology

slide9
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม
 • ได้หัวข้อการวิจัยที่เหมาะสม ไม่ล้าสมัย เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ของศาสตร์ที่กำลังศึกษา
 • ทำให้ได้หัวข้อไม่ซ้ำกับผู้วิจัยอื่นๆ
 • ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อศาสตร์ ต่อสังคมโดยรวม มีการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี งานวิจัย และจากศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
 • ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการวิจัย ตั้งแต่เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล

Research Methodology

slide10
แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารตำรา (Text book) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังวิจัย
 • บทความจากวารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • รายงานการวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
 • สารานุกรมทางการวิจัย หนังสือรวบรวมบทคัดย่อการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
 • วิทยานิพนธ์
 • CD-ROM และ Internet

Research Methodology

slide11
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม
 • กำหนดขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้กระชับเฉพาะหัวข้อที่ต้องการศึกษา โดยพิจารณาคำสำคัญ (Key word)
 • ค้นหาจากเอกสารที่ต้องการ ทั้งหนังสือ วารสาร พจนานุกรม Encyclopedia จากห้องสมุด CD-ROM Internet
 • หลักเกณฑ์การเลือกเอกสารดังนี้
  • พิจารณาจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • พิจารณาความทันสมัย ต้องเป็นความรู้ใหม่ สาระใหม่ๆ ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย มีความเป็นปัจจุบัน
  • ประวัติผู้เขียนหรือผู้วิจัย

Research Methodology

slide12
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม
  • สำนักพิมพ์ต้องเป็นสำนักพิมพ์ที่เชื่อถือได้ มีการคัดผลงานที่จะพิมพ์
  • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • การจดบันทึกรายละเอียดเพื่อป้องกันการลืม
  • กรณีเป็นหนังสือ: ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ วารสาร บทความ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เล่มที่ เลขหน้า เลขหมู่หนังสือ/สถานที่ค้นหนังสือ
  • กรณีเป็นผลงานวิจัย: ชื่อหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ สรุปผลการวิจัย

Research Methodology

slide13
หลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การนำเสนอสาระในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มักนิยมจัดเป็นหมวดๆ ดังนี้
  • ความหมายของคำสำคัญที่ปรากฏ โดยสรุปว่าใครกล่าวให้ความหมายไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน แล้วผู้วิจัยสรุปว่าในงานวิจัยนี้จะหมายความว่าอย่างไร
  • แนวคิดในเรื่องที่ทำการวิจัย เช่น กรอบแนวคิดอะไรบ้าง
  • ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษามีอะไรบ้าง มีการยืนยันทฤษฎีหรือไม่ ถ้าใช่จะยืนยันทฤษฎีอะไร หากมีหลายทฤษฎี ต้องสรุปว่าจะนำทฤษฎีอะไรมาสนับสนุนบ้าง ถ้าไม่มี ต้องมี Modelหรืองานวิจัยมาสนับสนุน
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจัยในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย ข้อค้นพบของงานวิจัยแต่ละเรื่อง ต้องสรุปให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน

Research Methodology

slide14
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
 • เพื่อให้ได้หัวข้อการวิจัยที่เหมาะสม ไม่ซ้ำกับการวิจัยของผู้อื่น และทำให้เกิดแนวคิดที่เป็นกรอบสำหรับการวิจัย
 • ช่วยในการออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลของการวิจัย

Research Methodology

slide15
อ้างอิง
 • ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์“ระเบียบวิธีการวิจัย” พิมพ์ดีการพิมพ์จำกัด, 2547.

Research Methodology