Produktion mot order utan variantkonfiguration - PowerPoint PPT Presentation

produktion mot order utan variantkonfiguration n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produktion mot order utan variantkonfiguration PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produktion mot order utan variantkonfiguration

play fullscreen
1 / 10
Produktion mot order utan variantkonfiguration
138 Views
Download Presentation
norman-owens
Download Presentation

Produktion mot order utan variantkonfiguration

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices

  2. Syfte och fördelar och huvudprocesser • Syfte • Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till leverans och fakturering av slutprodukten och alla beroende komponenter i produktion mot order (MTO). • Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. • Fördelar • Offerthistorik • Fakturaplan inklusive förskottsbetalning • Ändringshantering i produktion • Huvudprocesser • Uppläggning av offerthuvud • Uppläggning av följdoffert med referens till första offerten • Kundens begäran om offertändring • Uppläggning av kundorder med referens till godkänd följdoffert • Kundens kreditlimit kontrolleras • Orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas • Delfakturering – förskottsbetalning efter orderbekräftelse • Kund begär teknisk ändring • Kundorder och stycklista beräknas på nytt • Leverans och fakturering av slutprodukten

  3. SAP-applikationskrav och företagsroller • SAP-applikationskrav • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 • Företagsroller • Konstruktör • Produktionsplanerare • Försäljningsadministratör • Faktureringsadministratör • Kundreskontrabokförare • Produktionsansvarig • Lagerhandläggare • Verkstadsspecialist • Controller förproduktionskostnader

  4. Detaljerad processbeskrivning • Produktion mot order utan variantkonfiguration • I det här scenariot beskrivs alla led i en standardförsäljningsprocess (produktion mot order) med en kund. Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till avräkning av kundkonto efter det att betalning har tagits emot. • Offertbearbetning är första steget i produktionsprocessen. Scenariot startar med en inkommande offertförfrågan. En offert skapas sedan i SAP-systsemet som svar på kundens RFQ. Kunden begär en ändring av offerten och en följdoffert skapas. Slutligen accepterar kunden den andra offerten och en refererad kundorder skapas. En orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas. Nu begär kunden en teknisk ändring. Kundorder och stycklistan beräknas därför om. Processen avslutas med leverans och fakturering av tillverade varor. • Processen kan utökas separat genom att man utför valfria steg som uppläggning av serienummer, legobearbetning, kvalitetsstyrning i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

  5. Nej Ja Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Offerthantering MTO Händelse Förfrågan för MTO-offert Försäljningsadministration Planprog-nos för slutprodukt (144) Offerthantering MTO Offert accepterad? Utskrift orderbekräftelse Skapa en följdoffert och skicka till kunden Skapa, skriva ut och skicka kundoffert till kund Valfritt: Använd Easy DMS när du vill allokera specifikation till en offert Avslå första offerten MTO = Produktions mot order; DHS = Dokumenthanteringssystem

  6. Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Tillverkning av delar för delmontage Händelse Behov av råmaterial för demontage Försäljnings-administration Skapa kundorder med refens till följdoffert och skriva ut orderbekräftelse Kreditproblem måste lösas (108) Kundorder-fakturering Skapa faktura, skriv ut förskottsanmodan och skicka till kund Kundres-kontra Boka kundens förskottsbetalning Produktions-planerare Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess (130) Utvärdera lagerbehovs-situationen

  7. Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Produktion av reservdelar för delmontage: Teknisk ändring för slutprodukt, anskaffning av lager för slutmontering Händelse Begäran om teknisk ändring (slutprodukt) Planorder måste om-vandlas till produktionsorder Produktions-planerare Skapa produktions-order (delmontage) Frisläpp produktions-order Bekräfta produktions-order Utvärdera lager-/behov-situationen efter teknisk ändring Tillverkning Materialsammanställning Produktionsansvarig Granskning av orderbekräftelser • Verkstadsspecialist Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess Boka gods-mottagning manuellt Teknik -specialist Kundens begäran om ändring tagits med i beräkningen Produkt-kalkyl-controller Nyberäkna kundens stycklista Försäljnings-administration Ändra order, skriva ut order-bekräftelse och skicka till kunden (efter att material har lagts till) Inköpare Anskaffning av lagermaterial utan kvalitets-styrning (130) Anskaffning av lagermaterial med kvalitets-styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager (139) MM-lego-bearbetning (138) Serietillverkning (149)

  8. Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Slutmontering; leveranshantering; fakturahantering Händelse Planorder måste omvandlas till produktions-order Produktions-planerare Valfritt: Utskrift av verkstads-dokument Konvertera planorder till produktions-order Frisläppa produktions-order Utvärdera lager-/behov-situationen Valfritt: Kontroll av serienummer i produktions-order Bekräfta monterings-aktiviteter Tillverkning Material-samman-ställning för montage Välj komponenter (plocklista) Produktions-områdes-specialist Manuellt godsuttag istället för plocklista Boka gods-mottagning för produktions-order med serie-nummer-tilldelning Försäljningsadministration Kundorder-hantering: Lagerför-säljning (109) Radera fakturaspärrar Kundorder-fakturering Skapa faktura, skriv ut slutlig betalnings-anmodan och skicka till kund Skapa faktura, skriv ut betalnings-anmodan och skicka till kund Kundres-kontra Boka delfaktura Boka bokslutsfaktura Avsluta process

  9. Diagram-länk Förklaring <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut