1 / 48

Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport

Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport. Innhold. 1. Om undersøkelsen. Om undersøkelsen.

nola
Download Presentation

Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LånekassenInnbyggerundersøkelsen 2013 BrukerdelGrafikkrapport

 2. Innhold

 3. 1 Om undersøkelsen

 4. Om undersøkelsen • Målet med innbyggerundersøkelsens brukerdel er å innhente kunnskap om hvor fornøyde brukerne er med de store tjenestene/virksomhetene i forvaltningen. Det er derfor kun innbyggere med personlig brukererfaring med noen utvalgte tjenester fra innbyggerundersøkelsens innbyggerdel (del 1), som har besvart skjemaene i brukerdelen (del 2)(til sammen 23 tjenester). • Undersøkelsen skal gi politikere, regjering, departementer og etater, fylkeskommuner og kommuner oversikt og kunnskap de kan bruke både i planlegging og prioritering av kvalitets- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester. • Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no (se innbyggerundersøkelsen). • Undersøkelsen i 2012-13 er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). • Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 18 år eller eldre. 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn trukket fra folkeregisteret fikk tilsendt spørreskjema. Et utvalg av de som i undersøkelsens innbyggerdel (del 1) svarte at de hadde erfaring med tjenesten/virksomheten ble invitert til å svare på et spørreskjema om denne tjenesten/ virksomheten. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett. Feltarbeidet ble utført i perioden fra oktober 2012 – april 2013. • Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-100 der 0 tilsvarer -3 og 100 tilsvarer +3. • Prosjektleder i Difi: John Nonseid • E-post: john.nonseid@difi.no. • Prosjektnummer i TNS Gallup: 12100288 /13100001 • Konsulent i TNS Gallup: Thomas Karterud • E-post: thomas.karterud@tns-gallup.no

 5. 2 Samlet tilfredshet

 6. Samlet tilfredshet med Lånekassen • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 7. Samlettilfredshet med Lånekassen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 8. Samlettilfredshet med Lånekassen • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.

 9. Samlettilfredshet med Lånekassen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 10. 3 Tilfredshet med tjenesten – oppsummering etter temaområde

 11. Tilfredshet med tjenesten – oppsummeringettertemaområde • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 12. 4 Tilfredshet med tjenesten – detaljert etter temaområde

 13. Tilgjengelighet • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 14. Tilgjengelighet Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 15. Digitaletjenester • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 16. Digitale tjenester Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 17. Finneinformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 18. Finne informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 19. Kontakt • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 20. Kontakt Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 21. Forståinformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 22. Forstå informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 23. Utføreoppgaver • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 24. Utføre oppgaver Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 25. De ansattes service • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 26. De ansattes service Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 27. De ansattesevne til å løseoppgavene • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 28. De ansattes evne til å løse oppgavene Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 29. De ansattesevne til å giviktiginformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad.

 30. De ansattes evne til å gi viktig informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 31. 5 Saksbehandlingsprosessen

 32. Saksbehandlingsprosessen • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 33. Saksbehandlingsprosessen • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 34. Saksbehandlingsprosessen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 35. 6 Klagebehandling

 36. Klagebehandling • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 37. Klagebehandling • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 38. Klagebehandling Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 39. 7 Bakgrunnsinformasjon

 40. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 41. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 42. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 43. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 44. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 45. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 46. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 47. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 48. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

More Related