kurs i forvaltningsrett l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurs i forvaltningsrett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurs i forvaltningsrett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kurs i forvaltningsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub. Innledende bemerkninger. Om kurset og dets formål Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke Formålet er å sette dere i stand til bruke de kunnskapene dere har best mulig til eksamen Kurset forutsetter både forberedelser og aktiv deltakelse fra deres side

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurs i forvaltningsrett' - noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innledende bemerkninger
Innledende bemerkninger
 • Om kurset og dets formål
  • Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke
   • Formålet er å sette dere i stand til bruke de kunnskapene dere har best mulig til eksamen
   • Kurset forutsetter både forberedelser og aktiv deltakelse fra deres side
    • Ikke være redd for å ta ordet!
   • Fremdriftsplan
   • Tilbakemeldinger
oppgave 94 1 12
Oppgave 94 (1:12)
 • Problemstilling:
  • Hva slags avgjørelse er en beslutning om å sette opp et trafikkskilt på et bestemt sted?
 • En avgjørelse er normalt noe annet enn en faktisk handling
 • Det finnes fire typer av avgjørelser:
  • Enkeltvedtak
  • Andre individuelle avgjørelser
  • Forskrifter
  • Andre generelle avgjørelser
oppgave 94 2 12
Oppgave 94 (2:12)
 • Hvorfor er det nødvendig å skille mellom forskjellige avgjørelsestyper?
  • Saksbehandlingsreglene varierer, jf. § 3
   • Forvaltningen må alltid følge de alminnelige reglene i lovens kapitlene II og III
   • Når forvaltningens skal treffe enkeltvedtak, må den i tillegg følge reglene i kapitlene IV-VI
   • Når forvaltningens skal gi forskrifter, må den i tillegg til reglene i kapitlene II og III, følge reglene i kapitlene VII
oppgave 94 4 12
Oppgave 94 (4:12)
 • Hvilke vedtak er "enkeltvedtak" og hvilke er "forskrifter"?
  • § 2 første ledd bokstavene a-c
  • To-trinns definisjon:
   • Er avgjørelsen et ”vedtak", jf. bokstav a?
   • Hvis ja, er vedtaket
    • et ”enkeltvedtak”, jf. bokstav b?
    • en ”forskrift”, jf. bokstav c?
oppgave 94 5 12
Oppgave 94 (5:12)
 • Første trinn: Foreligger et "vedtak"?
  • "avgjørelse"
  • "under utøving av offentlig myndighet"
  • "bestemmende"
  • "rettigheter eller plikter"
  • "private personer"
oppgave 94 6 12
Oppgave 94 (6:12)
 • "avgjørelse"
  • Skal det foreligge et vedtak, må det være fattet en avgjørelse
  • Det må derfor avgrenses mot
   • råd, veiledning, henstillinger og forslag
   • faktiske handlinger
  • Beslutningen om å sette opp et trafikkskilt er klart nok en avgjørelse
oppgave 94 7 12
Oppgave 94 (7:12)
 • "under utøving av offentlig myndighet"
  • Kjerneområde: Avgjørelser som er truffet under utøvelse av statens såkalte "høyhetsrett"
   • Når staten opptrer som stat, og ikke på grunnlag av sin avtalekompetanse eller eierrådighet
   • Normering (forbud og påbud), kontroll og sanksjonering
  • Utenfor faller rene privatrettslige disposisjoner
   • Typiske eksempler: avtaler om kjøp eller leie
  • Jo lenger vi fjerner oss fra disse ytterpunktene, desto mer tvilsom blir løsningen
oppgave 94 8 12
Oppgave 94 (8:12)
 • Det å sette opp trafikkskilt er typisk noe som hører det offentlige til
  • Lakmus-test: Kan du eller jeg heve fartsgrensen på E18, eller bestemme fartsgrensen på en privat vei?
 • Etter vegtrafikkloven § 5 annet ledd er det departementet som avgjør "hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting [av skilt]"
  • Nærmere regler er gitt i skiltforskriften, som skiller mellom forskjellige typer av skilt
   • Vegdirektoratet
   • Politiet
oppgave 94 9 12
Oppgave 94 (9:12)
 • "bestemmende for rettigheter eller plikter"
  • Kjerneområde: Avgjørelser som stifter, opphever eller begrenser en rett ("rettsstilling"), plikt eller kompetanse
  • Utenfor faller råd, veiledning, henstillinger og forslag
oppgave 94 10 12
Oppgave 94 (10:12)
 • Er et trafikkskilt "bestemmende" i lovens forstand?
  • Svaret vil bero på hva slags skilt det er snakk om (”skiltets normative innhold”):
   • Et forbuds- eller påbudsskilt vil være bestemmende
   • Utenfor faller rene opplysningsskilt
   • Men hva med fareskilt eller skilt som utelukkende fastsetter retningslinjer?
    • Plikt til økt aktsomhet?
oppgave 94 11 12
Oppgave 94 (11:12)
 • "private personer"
   • Både fysiske og juridiske personer
   • Også offentlige organer omfattes i den utstrekning den utstrekning organet "har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha", jf. § 2 siste ledd
   • Uttrykket må avgrenses mot beslutninger som gjelder forvaltningen selv (interne instrukser)
   • Dette vilkåret skaper ingen problemer her
oppgave 94 12 12
Oppgave 94 (12:12)
 • Beslutningen er altså et vedtak. Men er det et enkeltvedtak, en forskrift eller begge deler?
  • Det avgjørende er om vedtaket retter seg mot "en eller flere bestemte personer" (bokstav b) eller "et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer" (bokstav c)
  • Som regel er vedtakets utforming avgjørende
   • Unntak kan tenkes i begge retninger
  • Et trafikkskilt retter seg mot alle og enhver, og er derfor iallfall en forskrift
oppgave 95 1 3
Oppgave 95 (1:3)
 • Problemstilling
  • Hva slags avgjørelse – om noen – er det å sette opp et trafikkskilt?
 • Ta som vanlig utgangspunkt i § 2, og knytt drøftelsen til elementene der
  • Eksamenstips: Vær kort der du kan være det – det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig
oppgave 95 2 3
Oppgave 95 (2:3)
 • Er det truffet et vedtak?
  • ”avgjørelse”
   • Det tvilsomme her er grensen mot faktiske handlinger
    • Selve oppsettingen er ingen avgjørelse, men kan ses på som den praktiske gjennomføringen av et forutgående skiltvedtak
     • Skiltet regnes som forkynt det det tidspunktet det er ”satt opp og avdekket”, jf. skiltforskriften § 1 nr. 2
  • For øvrig vises det til oppgave 94
oppgave 95 3 3
Oppgave 95 (3:3)
 • Er vedtaket et enkeltvedtak eller en forskrift?
  • Det er iallfall en forskrift, jf. oppgave 94
  • Men er det også et enkeltvedtak?
   • Eieren kan rammes på flere måter:
    • som trafikant
    • som grunneier
    • som eier av vertshuset
oppgave 132 1 7
Oppgave 132 (1:7)
 • Spørsmål 1: Var Peder Ås inhabil?
  • Løsningen beror på en tolkning av § 6, som gir regler om habilitet
   • Å være inhabil vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet
   • Hvorfor har vi regler om inhabilitet?
    • sikre riktige avgjørelser
    • styrke folks tillit til forvaltningen
    • hensynet til tjenestemannen selv
oppgave 132 2 7
Oppgave 132 (2:7)
 • Kommer loven til anvendelse?
  • Ja, jf. § 1
   • Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt andre særregler om inhabilitet i kommune-loven enn dem som fremgår av § 40 nr. 3
 • Omfattes Peder av habilitetsreglene?
  • § 10
   • Ja, han er en offentlig tjenestemann, jf. § 2 første ledd bokstav d
oppgave 132 3 7
Oppgave 132 (3:7)
 • Var han inhabil?
  • § 6 første ledd (inhabil uansett)
  • § 6 annet ledd (inhabil hvis tilliten svekkes)
  • § 6 tredje ledd (avledet inhabilitet)
   • Unntak:
    • § 6 fjerde ledd (kurante avgjørelser)
    • § 6 femte ledd (hastesaker)
 • § 6 første ledd
  • Tilknytningen mellom Ole og Peder rammes ikke av noen av alternativene
oppgave 132 4 7
Oppgave 132 (4:7)
 • § 6 annet ledd
  • ”andre særegne forhold”
   • Forhold av samme art som nevnt i første ledd
   • Andre forhold
    • Vennskap og uvennskap
    • Særlig interesse i sakens utfall
    • Tidligere befatning med saken
   • Her:
    • Tidligere forelsket i søkerens datter
    • Forsmådd og sjalu
oppgave 132 5 7
Oppgave 132 (5:7)
  • "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet"
   • Om dette vilkåret er oppfylt, vil bero på arten og styrken av de særlige forholdene
   • Her:
    • Peder tok bruddet tungt
    • Tidsaspektet
 • Virkningene av inhabilitet
  • Den som er inhabil etter § 6 første eller annet ledd, kan ikke forberede eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak
oppgave 132 6 7
Oppgave 132 (6:7)
 • Her:
  • Peder innstilte på avslag – har tydeligvis forberedt saken
  • Det foreligger dermed en saksbehandlingsfeil
   • Ville løsningen ha blitt annerledes dersom Peder var fast bestemt på at han ikke var inhabil, jf. § 8?
  • Virkningen av saksbehandlingsfeilen reguleres av § 41
oppgave 132 7 7
Oppgave 132 (7:7)
 • Spørsmål 2: Var vegsjefen inhabil?
  • Omfattes han av habilitetsreglene?
   • Ja, jf. § 10
  • Var han inhabil?
   • § 6 første ledd – ikke aktuell her
   • § 6 tredje ledd – ikke aktuell her
   • § 6 annet ledd
    • Ingen spesiell tilknytning til Ole Fjell
    • Hva med forholdet til Peder Ås?