Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013

Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Conjuntura econòmica de lesIllesBalears Juliol de 2013

 2. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional • Situació de les Illes Balears • Taxes de creixement • Evolució dels sectors de les Illes Balears • Mercat de treball • Afiliació, atur i contractació – juny 2013 • Preus • Recaptació fiscal • Demanda • Creixement per illes

 3. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional

 4. Estats Units evoluciona més favorablement que la zona euro i que Espanya

 5. Tant l’FMI com la Comissió Europea revisen a la baixa les previsions de creixement per a 2013 i 2014

 6. Entorn internacional: El PIB del Regne Unit es manté a principi de 2013 El PIB del primer trimestre creix un 0,6 % interanual L’evolució intertrimestral també és positiva (0,3%) La taxa d’atur és del 7,7% al febrer La inflació davalla fins el 2,4% el mes d’abril, quatre dècimes menys que el mes anterior, però està per sobre de la de la zona euro (1,4% el maig de 2013) En el 2012 el dèficit sobre el PIB és del -6,3% i el deute públic arriba al 90,0% del PIB

 7. Entorn internacional: L’economia alemanya es torna en negatiu en el 2013 El PIB en el primer trimestre assoleix una taxa negativa 4t trim1r trim 0,3% -0,3% Malgrat això, creix un 0,1% intertrimestral en el primer trimestre, (la zona euro: -0,2%) La taxa d’atur, 5,4% el mes d’abril, és de les més baixes de tota la Unió Europea. La inflació se situa a l’1,6% en el mes de maig, cinc dècimes més que el mes anterior.

 8. Entorn nacional: Espanya agreuja la recessió en la part final de 2012

 9. Entorn nacional:La demanda interna llasta el PIB tot i l’increment de les exportacions Creixementdels components del PIB Espanya (%). Font: INE

 10. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional • Situació de les Illes Balears • Taxes de creixement

 11. Les Illes Balears mantenen el ritme de creixement

 12. Els serveis enllacen més de dos anys en positiu

 13. L’hostaleria incrementa els resultats respecte 2012

 14. Serveis. Hoteleria. Pernoctacions i viatgers mostren un comportament a l’alça fins el maig.

 15. La despesa turística internacional creix considerablement fins el maig respecte de l’any anterior. Despesa turística estrangers Gen-Maig (milions d’euros) Font: EGATUR (IET)

 16. La despesarealitzadaambtargetesemeses a l’estranger puja un 21,1% en el primer trimestre de 2013 Compres i disposicions d’efectiu amb targetes emeses a l’estranger. Font: 4B-Euro6000-ServiredD 21,1%

 17. Serveis. Transport.Arriben 4,2 milions de passatgers entre gener i maig, un 1,3% més que a 2012.

 18. Els creueristes pràcticament es doblen en el 2013 i marquen un màxim històric

 19. Inici de temporada turística amb rècords històrics Segons dades de l’INE el mes de maig s’ha assolit un rècord d’ocupació hotelera a les Illes Balears pel turisme estranger. L’arribada de turistes al mes de maig assoleix un nou rècord i recupera el nivell previ a la crisi. Segons l’associació internacional de línies de creuers (CLIA) Palma és el quint port d’Europa amb major trànsit de creueristes.

 20. La indústria durant el primer trimestre de 2013 decreix un 0,8% interanual

 21. La construcció redueix població activa i els indicadors avançats retarden la recuperació al 2014

 22. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional • Situació de les Illes Balears • Taxes de creixement • Evolució dels sectors de les Illes Balears • Mercat de treball • Afiliació, atur i contractació – juny 2013

 23. L’atur baixa per vuitè mes consecutiu, accentuant-se cada mes la caiguda interanual Variació interanual de l’atur al 2012 i 2013 a les Illes Balears. Font: SOIB

 24. Les Illes Balears és, per vuitè mes consecutiu, la única comunitatautònomaonbaixa el nombre d’aturats respecte l’any anterior Variació interanual de l’atur registrat a juny de 2013 Font: MEYSS

 25. L’afiliació registra 4.752 cotitzants més que el 2012, fet que no es produïa des del 2008 Variació interanual de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: TGSS

 26. Les Illes Balears són la única comunitat autònoma del conjunt d’Espanya que crea ocupació Variació interanual de l’afiliació mitjana a juny de 2013. Font: TGSS

 27. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional • Situació de les Illes Balears • Taxes de creixement • Evolució dels sectors de les Illes Balears • Mercat de treball • Afiliació, atur i contractació - juny 2013 • Preus • Recaptació fiscal • Demanda

 28. La inflació subjacent es torna a situar per sobre la de resta de béns.

 29. La recaptació fins a maig augmenta en els tributs competència de la comunitat autònoma

 30. L’IRPF llastra la recaptació dels tributs de competència compartida amb l’Estat Milionsd’euros

 31. El dinamisme empresarial és superior a les Illes Balears, on es crearen a l’abril un 38,1% més de societats

 32. Els principals indicadors d’inversió i de consum mostren divergències

 33. Conjuntura econòmica. Juliol 2013 • Anàlisi de l’entorn • Entorn internacional • Regne Unit • Alemanya • Entorn nacional • Situació de les Illes Balears • Taxes de creixement • Evolució dels sectors de les Illes Balears • Mercat de treball • Afiliació, atur i contractació – juny 2013 • Preus • Recaptació fiscal • Demanda • Creixement per illes

 34. Continua el dinamisme a les Pitiüses, Menorca redueix la seva caiguda i Mallorca manté el seu creixement

 35. Medi Ambient • El 2010 tant les Illes Balears com Espanya emeten GEH per sobre de l’objectiu de Kioto. • Les Illes Balears emeten més tones per resident que Espanya, però menys que Alemanya. • A les Illes Balears, el 2011 s’emeteren 8,9 tones per habitant (padró), que és el valor més baix de la sèrie 1998-2011 • La intensitat de les emissions de GEH de l’economia balear supera la d’Espanya, en el 2011 són 405,2 i 325,1 tones de CO ₂ equivalent, respectivament • En el processament de l’energia, les indústries del sector energètic emeten més de la meitat del CO₂ equivalent total, seguides del sector del transport (36,0%). • En general la qualitat de l’aire a les Illes Balears és bona, llevat del nucli urbà de Palma, a causa del trànsit rodat

 36. Monografia “Estudi dels mercats emissors turístics més dinàmics a les Illes Balears ” Benjamín Esteras Benítez Miquel Quetglas Oliver Mercedes Villalonga Ruiz http://dgeconomia.caib.es

 37. Mercats emissors més dinàmics • Aspectes desenvolupats • Anàlisi macroeconòmica • Anàlisi turística • Nombre de turistes, pernoctacions i estada mitjana • Despesa • Pefil Països • Mercats emergents • Rússia • Noruega • Suècia • Holanda • Mercats consolidats • França • Itàlia • Suïss

 38. Conclusions Les Illes Balears mantenen el ritme de creixement a principi d’any i inicien la campanya turística amb força El mercat de treball reflecteix la millora de l’economia amb baixades de l’atur registrat i augments interanuals dels treballadors afiliats. Els registres turístics del mes de maig marquen màxims històrics. La construcció i la indústria continuen amb variacions negatives del VAB Mallorca manten el seu creixement, mentre les Pitiüses continuen a l’alça.