ligjerata 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ligjerata 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ligjerata 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ligjerata 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Ligjerata 2. Informatika-Ekologji. Përmbajtja. Matja e v ëllimit/sasisë së Informatave Klasifikimi i Kompjuterëve Modeli Logjik i Kompjuterit Të Sotëm. Matja e v ëllimit/sasisë së Informatave. Bit – nj ësia matëse për matjen e sasisë së informacionit nga anglishtja bit = binary digit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ligjerata 2' - nixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ligjerata 2

Ligjerata 2

Informatika-Ekologji

p rmbajtja
Përmbajtja
 • Matja e vëllimit/sasisë së Informatave
 • Klasifikimi i Kompjuterëve
 • Modeli Logjik i Kompjuterit Të Sotëm
matja e v llimit sasis s informatave
Matja e vëllimit/sasisë sëInformatave
 • Bit – njësia matëse për matjen e sasisë së informacionit

nga anglishtja bit = binary digit

 • Qarqet elektrike në kompjutor munden të ndodhen vetëm në njërën nga dy gjendjet.
 • Këto gjendje prezantohet me cifrat0dhe1dhe quhet paraqitjebinare,respektivisht të dhënat të paraqitura përmes njësheve (1) dhe zerove (o) i quajm paraqitje binare
prezantimi i t dh nave
Prezantimi i të dhënave
 • Të dhënat në kompjuteret prezantohen/paraqiten me shifrat 0 dhe 1 –
 • Sistemi Binar i numrave (me bazë 2)

dy cifra 0 dhe 1

 • Sistemi dekad i numrave (me bazë 10)-

dhjet cifra: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

 • Sistemi oktal i numrave (me bazë 8)-

tetë cifra: 0,1,2,3,4,5,6,7

 • Sistemi heksadecimal i numrave (me bazë 16)-

gjashtmbdhjet cifra:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

prezantimi i t dh nave5
Prezantimi i të dhënave
 • Numrat e plotëdekadshëndrohennë

binar duke ipjestuar me bazën e sistemittënumravebinar, respektivisht me numrin 2

 • 83 : 2 = 41 mbetja183(1o)=1010011(2)
 • 41 : 2 = 20 mbetja1
 • 20 : 2 = 10 mbetja0
 • 10 : 2 = 5 mbetja0
 • 5 : 2 = 2 mbetja1
 • 2 : 2 = 1 mbetja0
 • 1 : 2 = 0 mbetja1
edhe nj shembull
Edhe një shembull
 • shëndrimiinumrit decimal 5 cifror 12.345(10)nëekuvalentin e tijëbinar:

operacioni në 13 hapa duket si vijonë:

 • 12.345 : 2 = 6.172 mbetja 1
 • 6.172 : 2 = 3.086 mbetja 0
 • 3.086 : 2 = 1.543 mbetja 0
 • 1.543 : 2 = 771 mbetja 1
 • 771 : 2 = 385 mbetja 1
 • 385 : 2 = 192 mbetja 1
 • 192 : 2 = 96 mbetja 0
 • 96 : 2 = 48 mbetja 0
 • 48 : 2 = 24 mbetja 0
 • 24 : 2 = 12 mbetja 0
 • 12 : 2 = 6 mbetja 0
 • 6 : 2 = 3 mbetja 0
 • 3 : 2 = 1 mbetja 1
 • 1 : 2 = 0 mbetja 1

12.345(10)=11000000111001(2)

sh ndrimi i numrave binar n decimal
Shëndrimi i numrave binar në decimal

11102 (1x8)+(1x4)+(1x2)+(0x1)

=8+4+2

=14

11102 1410

111101101112 = 1x210 +1x29 +1x28 +1x27 +1x26 +0x25

+1x24 +0x23 +1x22 + 1x21 + 1x20 =

=1024+512+256+128+0+32+16+0+4+2+1=1975

sh ndrimi i numrave heksadecimal n decimal
Shëndrimiinumraveheksadecimalnë decimal
 • 5AE16= 5x162 + 10x161+14x160=

= 5x256 + 10x16 + 14 x 1 = 1454

klasifikimi i kompjuter ve
Klasifikimi i kompjuterëve

Kompjuterët e mëdhenj (angl. mainframes)

Kompjuterët e vegjël (minicomputers)

Mikrokompjuterët (microcomputers)

kompjuter t e m dhenj angl mainframes
Kompjuterët e mëdhenj (angl. mainframes)
 • Karakterizohen me:
  • dimensione të mëdha,
  • fuqi shumë të madhe procesorike,
  • kapacitet shumë të madh të memorjes,
  • etj.
kompjuter t e vegj l minicomputers
Kompjuterët e vegjël (minicomputers)
 • që dallohen simë të vegjël nga mainframe, karakterizohen me fuqi të lartë procesorike dhe zakonishtshfrytëzohen si server të rrjetit.
 • Serverët menaxhojnë klientët e një rrjeti kompjuterik, dhe në rastet e lidhjes së një grupi kompjuterësh në Internet paraqitet në rolin e Gateway kompjuterit.
mikrokompjuter t microcomputers
Mikrokompjuterët (microcomputers)
 • Kompjuterët e vegjël të cilët zakonisht ne i përdorim në jetën e përditshme, si kompjuteri personal –PC, kompjuterët portabël, etj., janë shembuj tipik të mikrokompjuterëve.
modeli logjik i kompjuterit t sot m bazuar n zbulimin e von neumann
Modeli logjik i kompjuterit të sotëm(bazuar në zbulimin e Von Neumann)
 • Procesori qendror,
 • Njësiaaritmetiko-logjike,
 • Njësia dirigjuese,
 • Memorja punuese,
 • Pjesët hyrëse,
 • Pjesët dalëse.
procesori qendror nj sia qendrore
Procesori qendror (njësia qendrore)

Njësia qendrore përbëhet nga këto komponente:

 • Njësia dirigjuese (udhëheqëse)
 • Njësia aritmetiko – logjike
 • Memorja punuese (e mbrendshme)
shpejt sia e procesorit
Shpejtësia e procesorit
 • Numri i sinjaleve për një sekondë është njësia matëse për shpejtësinë e procesorit dhe shprehet me herc (Hz).
 • Pasi kjo frekuencë matet me miliona herc - shprehet në megaherc (MHz) –
  • 1. 000. 000 Hz=1MHz
 • Sot kemi procesor që ka shpejtësi me miliarda herc – dhe shprehet në gigaherc (GHz)1.000.000.000 Hz=1GHz.
nj sia dirigjuese
Njësia dirigjuese
 • udhëheq me njësinë qendrore,
 • ndërsa tërrthorazi edhe me komponentet tjera të kompjuterit.
 • Udhëheqja mbështetet në programet e vendosura në memorien kryesore.
nj sia aritmetiko logjike alu
Njësia aritmetiko – logjike (ALU)
 • ka për detyrë kryerjen e operacionevearitmetiko-matematikore si dhe ato logjike.
 • përpunimi i tëdhënave
 • e përbërë nga qarqe elektroniketë cilat punojnë në parimin e logjikës binare.
memorja punuese e mbrendshme
Memorja punuese (e mbrendshme)
 • përmban të dhënat dhe programet të cilat duhet të përpunohen.
 • ka aftësinë t'i pranojë, t'i ruajë dhe t'ua dorëzojë të dhënat njësive të tjera.
nj sit hyr se nj sit dal se
Njësitë hyrësenjësitëdalëse
 • Njësitë hyrëse
  • tastatura, miu,skaneri, lexuesi i barkodeve, kamera, etj.
 • Njësitë dalëse
  • monitori, printeri dheploteri.
nj si hyr se dal se
Njësi hyrëse - dalëse
 • modemi,
 • kartela e rrjetit,
 • audio kartela, dhe
 • paisje tjera me funksione speciale.
nj sit p r memorje t jashtme
Njësitë për memorje të jashtme
 • bazohen në një teknologji që nuk kërkon furnizim me energji elektrike për ruajtjen e të dhënave
 • Më së shpeshti shfrytëzohen mediumet magnetike të cilat të dhënat i ruajnë në celula magnetike.
 • përdoren për deponim të të dhënave dhe programeve
p rfaq sues tipik i memorjes s jashtme
Përfaqësues tipik i memorjes së jashtme
 • disketat (floppy disk),
 • disqet e fiksuara,
 • shiritat magnetik,
 • CD ROM,
 • DVD ROM,
 • USB Memorja (USB Stick)