PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK - PowerPoint PPT Presentation

program susu 1 malaysia 2014 negeri perak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK

play fullscreen
1 / 29
PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK
669 Views
Download Presentation
nishan
Download Presentation

PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA 2014 NEGERI PERAK

 2. Informasi pengurusan PS1M, produk dan jaminan keselamatan Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Pengurusan Klinikal insiden dan penerangan lanjut Isu-isu Ps1m dan pematuhan Audit Negara Pengisian Buku Log PS1M Matlamattaklimat

 3. HYBRID ALLIED SDN BHD • Hybrid Allied Sdnbhdsebuahsyarikat yang menjuruskepadaperniagaanAgrikulturdanperladangan. MemilikiladangternakanlembudankambingdiKluang, Johor danfokusdiberikankepadapengeluaransusulembu. • Terlibatsecaralangsungdalam Program Susu 1 Malaysia danmemilikikilangpemprosesanSusu UHT diSimpangRenggam Johor . • Hybrid Allied SdnBhdmengedarsusu Happy Cow bagi 4 buahnegeridiutara Malaysia iaitu Perak, Kedah,Pulau Pinang dan Perlis

 4. PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA PERAK Pegawai Utama : En Jamil Bin Dayan, Pen. Pengarah Kesihatan,,JPN Perak Penyelia-penyelia Daerah Pegawai Kesihatan : En Gurdip Singh Jasal A/L Anoke, Jabatan Kesihatan Perak Pegawai –pegawai Teknologi Makanan Jumlah Sekolah terlibat : 848 buah sekolah Jumlah murid keseluruhan : 124,676 pelajar Luar Bandar - semua pelajar Bandar - RMT sahaja

 5. Pengurus Negeri 5 orang pegawai perhubungan 9 buah lori 1 buah pickup OPERASI PS1M GUDANG KUALA KETIL GUDANG KUALA KEIL GUDANG IPOH KILANG

 6. susuuht happy cow

 7. BAGAIMANA SUSU DIJADIKANSELAMAT UNTUK DIMINUM ? KenapaSusu UHT ?i)   suhutinggiii)  diprosespadasuhu 135 'C selama 4 saat .iii) keseluruhanprosesdalamkeadaansteriltermasukpaket.iv) jangkahayatialah 10 bulanpadasuhubiliktanpapengawet.v)  bolehdiminumsejukataudalamsuhubilik. UHT

 8. SUSU HAPPY COW HALAL RENDAH GULA HACCP TIADA MELAMIN

 9. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN MAKMAL SWASTA DIIKTIRAF PRODUCTION UJIAN JKN JOHOR UJIAN /INTERNAL LAB UJIAN ANALISA PRODUK DILAKUKAN SEMULA DI GUDANG DAN TUNGGU KEPUTUSAN SETELAH LULUS DIBENARKAN KE GUDANG SETELAH LULUS DIBENARKAN DIEDAR KE SEKOLAH TUNGGU KEPUTUSAN UJIAN SECARA RAWAK OLEH PKD SEKIRANYA GAGAL STOK BARU AKAN DIHASILKAN

 10. Kesan-kesankerosakansusu • KENAL PASTI DAHULU • Susukembung ( berlakunya micro leak ) • Kartonsusuberair • Susudipicitterasakerasdanmenjadipepejal • Susuberbaumasam • Tindakan : • 1. Pihaksekolahhubungi PPPS1M untukpenukaranstokbaruuntukstok yang rosakboranggantistokakandikeluarkan. • 2. Catatdalambuku log jumlahkerosakanstok

 11. Bagaimanasusubolehrosak • Stoksusuterhempas • Terkenasuhupanassecaraterus • Bilikterlalulembabdanbasah ( kulat ) • Tindakan : • 1. Sekiranyastokdidapatirosak, asingkanketempat lain jauhdaristoksemasawalaupunsekotakterlibat

 12. apaitusimptomklinikaldankeracunan? • SimptomKlinikaladalahapabilaberlakunyakesmuntah-muntah, sakitperut,cirit-biritsetelahmakanatauminum • APAKAH penyumbangkesklinikaliniberlakuwalaupunmakanandiujinegatif?? • - pelajartidakbiasaminumsusudandalamkeadaanperutkosong • - campuranmakanan yang tidaksesuai ( pedasdanberminyak ) • - pelajartidaksihat • - kesanpsikologisesamapelajarapabilainsidenberlaku • - lactose intelorence ( suratkebenaranibubapaperludiedarkan ) • Tindakan : • 1. Sekiranyaberlakukes, asingkanpelajarterlibat. Ambilsusu yang diminumdansimpan. • 2. Hubungi PKD,PPD dan PPPS1M. Ambilmaklumatsusudiminum ( tarikhluput, waktuminum ) • 3. Ambilmaklumatapamakanan yang diambilpelajartersebutdanmaklumat sample yang diambiloleh PKD untukanalisa. • 4. Susuakandisitasementeramenungguujian Lab danstokakanditukarberdasarkanLokaliti. • .

 13. Penjelasan saintifik: “Lactose Intolerance” (Intoleransi Laktosa) • Intoleransi terhadap Laktosa (Lactose Intolerance) adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu mencerna laktosa, iaitu bentuk gula yang berasal dari susu. • Keadaan ini dapat diatasi apabila dapat dibiasakan dengan pengambilan produk tenusu. Mula dengan dos kecil setiap hari, dan menambah jumlah pengambilan sehingga reaksi hilang dan badan dapat menerima dan mencerna susu dengan baik. SIMPTOM KLINIKAL

 14. Aspek-aspek yang dinilai: • Buku Log Diisi dengan betul • Poster ditampal mudah dilihat pelajar • CD perlu ditayangkan pada pelajar • Buku Panduan perlu ada di dalam File Susu • SAP perlu ada siap tarikh penerimaan • Tempat simpan yang betul ( Jarak 15smx15sm) dari lantai dan dinding • Susunan Interlock sekiranya lebih 2 tingkat. Pematuhan audit negara

 15. Perlaksanaan PS1M 2014

 16. TAKLIMAT wajib BERSAMA GURU-GURU TAKLIMAT DILAKUKAN SEBANYAK 12 SESI MERANGKUMI SEMUA DAERAH DI PERAK DAN PESERTA SASARAN ADALAH GURU-GURU HEM

 17. PEMANTAUAN BERSAMA PPD TatacaraPengisianBuku Log Kaedahpengendaliandanpengagihansusu Tempatsimpanandan data pelajar

 18. PEMANTAUAN BERSAMA PPD

 19. KAEDAH MENDIDIK PELAJAR

 20. Tempatsimpansusu – Bilik Guru, BilikMakmalKomputer,BilikGerakan • Lapik/alas - Mejasekolah, RakBuku, Almari • Jauhi – Pancaranterusmatahari, haiwanperosak • Jarakdarilantai 15 smdanjarakdariDinding 15 sm • Sususan Interlock ISU-ISU PS1M PERAK 1. TEMPAT SIMPAN

 21. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN Rak-rak kini diedarkan secara berperingkat untuk sekolah-sekolah yang mengalami masalah tempat simpan kritikal sahaja

 22. Syarat dan kontrak ps1m 2014 • Syarikat dibenarkanmenghantarstokpadawaktupejabatdari jam 7 pagihingga 430 petang. • Penghantaranawalsebulandilakukakanbagimengurangkankeskelewatanstoktibadisekolah ( 15hb ke 15hb ) • Contoh : Stokbulan April ( Syarikat dibenarkanmenghantarbermuladari 15 Mac sehingga 15 April untukpenghantaranstokbulan April. • Pihaksekolahberhakmenolaksekiranyalewatdaritempohsebulantersebutataustokrosakataubukanpihaksyarikat Hybrid Allied yang menghantarstok.

 23. CARA-CARA PENGISIAN BUKU LOG PS1M

 24. ContohPengisianBuku Log PS1M

 25. ContohSijilAkuanPenerimaan

 26. Point pentingpengisianbuku Log Jumlah kotak susu yang diterima bukan tray/karton Tarikh luput perlu diisi Tarikh terima stok ,cop jawatan Guru Besar/Guru Kanan/Guru Hem No SAP yang perlu diisi di dalam buku Log PS1M

 27. ContohBuku Log

 28. ContohBuku Log Lengkap 05-5015000

 29. SEKIAN,TERIMA KASIH