uhl jako strategick surovina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uhlí jako strategická surovina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uhlí jako strategická surovina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Uhlí jako strategická surovina - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Uhlí jako strategická surovina. Pavel Hujer a David Král. SŠ technická a dopravní. Foto z odvalu Kunčice- 2012. Úvod. Hornictví a uhlí je základ průmyslu. Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uhlí jako strategická surovina' - niel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uhl jako strategick surovina

Uhlí jako strategická surovina

Pavel Hujer a David Král

SŠ technická a dopravní

Foto z odvalu Kunčice- 2012

slide2
Úvod
 • Hornictví a uhlí je základ průmyslu.
 • Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup.
 • Využití surovin (uhlí) ohrožují především ekonomické
 • a politické vlivy.
 • Dnes je těžba uhlí v Evropě ve výrazném útlumu.
 • V minulosti těžba uhlí významně pomohla rozvoji ostravského regionu.
 • Uhlí vznikalo před cca 320 miliony lety v prvohorách v období karbonu.
jak vliv m t ba uhl na ivotn prost ed
Jaký vliv má těžba uhlí na životní prostředí
 • Uhlí těžíme dvěma způsoby- povrchově a hlubinně.
 • Těžba uhlí má nepříznivý dopad na životní prostředí.
 • Nejvíce devastující je ale povrchová těžba.
 • Dnes dochází k ekologizaci těžby

Vodní jáma Jeremenko- 2013

z t na ivotn prost ed
Zátěž na životní prostředí

Povrchová těžba

Hlubinná těžba

Deformace krajiny- poklesy půdy.

Změna hydrogeologických procesů.

Haldy.

Výstup důlních plynů.

 • Celková deformace krajiny-odtěžení velké vrstvy zeminy.
 • Obtížná rekultivace krajiny po vytěžení.
 • Vysoká prašnost.
 • Změna hydrogeologických procesů.
slide6

Hlubinná těžba představuje menší zátěž na životní prostředí než povrchová.

 • Náklady jsou ale vyšší než na povrchovou těžbu.
 • Vytěžené prostory v hlubinných dolech se dají vyplnit vhodným materiálem, který zabrání propadu půdy na povrchu.
vyu it uhl a produkty
Využití uhlí a produkty
 • Využívá se zejména v energetickém průmyslu pro výrobu tepla a elektřiny.
 • Z uhlí se dělá koks a během toho vznikají vedlejší produkty, které jsou nepostradatelné v chemickém průmyslu (následující kapitola).
 • Velké využití uhlí je také v hutnictví.
 • Z uhelného prachu se vyrábí brikety, které se používají na otop v domácnostech.
v roba koksu

Koksovna Svoboda -Zima roku 2012

Výroba koksu
 • Proces, při kterém dochází k zahřívání uhlí bez přístupu vzduchu až na 1400˚C.
 • Během koksování dochází k uvolňování koksárenského plynu, ze kterého lze dále získat:
 • Dehet
 • Benzol (lehké oleje- benzen, toluen)
 • Naftalen
 • Amoniak
 • Síra
 • Koks je nepostradatelný v hutnictví.
 • Dá se použít také na otop.
uhl jako ne nahraditeln zdroj energie
Uhlí jako (ne)nahraditelný zdroj energie
 • V dnešní době se hledají nejrůznější alternativní náhrady za uhlí v energetice.
 • Některý z nápadů bylo nahradit uhlí biomasou, zemním plynem nebo i komunálním odpadem.
 • Jejich podíl ve výrobě el. proudu je ovšem

v dnešní době zanedbatelný.

 • Zatím nejsou známy způsoby, jak v některých případech nahradit uhlí v chemickém průmyslu.
ochrana lo iska

Vodní Jáma Jeremenko-2013

Ochrana ložiska
 • Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup.
 •  Využití surovin ohrožují především ekonomické a politické vlivy:

- těžba jen ekonomicky výhodných zásob (např. těží se mocné a snadno těžitelné sloje, slabší zůstávají nevyužity)

- bezkoncepční útlum dolů

lo isko je t eba chr nit aby mohlo b t vyu ito t eno
Ložisko je třeba chránit, aby mohlo být využito – těženo.
 • Ložisko chrání stát tzv. vyhlášením chráněného ložiskového území.
 • Je třeba k němu zachovávat přístup.
ochrana lo iska1
Ochrana ložiska
 • Například ve městě Ostravě jsou všechny doly zavřeny a v jejich stařinách se hromadí voda.
 • Aby nedošlo k přetoku vod do činných revírů, je v Ostravě Vítkovicích v provozu vodní jáma Jeremenko, kde státní podnik Diamo čerpáním udržuje hladinu vod.
p stup k lo isku m e zt ovat i znemo ovat n kolik v c
Přístup k ložisku může ztěžovat či znemožňovat několik věcí:
 • důlní vody
 • metan
 • stará důlní díla (zde se navíc mohou tyto složky nahromadit)
 • špatné geologické podmínky
 • stavby na povrchu
slide17

Činné doly, kde probíhá těžba, jsou větrány a rovněž mají odčerpávání důlních vod.

 • Ložisko, na kterém se momentálně těžba neprovádí, je třeba chránit před těmito vlivy tzv. konzervačním režimem.

Důl Paskov - Staříč2012

konzerva n re im
Konzervační režim
 • Probíhají pouze udržovací práce

Výhody

Nevýhody

Tento typ konzervačního režimu je velice nákladný.

 • Na dole je možné v případě potřeby v brzké době zahájit těžbu.
 • Navíc jsou již některé právní věci zajištěny.
 • Ložisko je chráněno před znehodnocením.

Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz

doly v konzerva n m re imu v r
Doly v konzervačním režimu v ČR
 • Důl Mír (hnědé uhlí)
 • Tento lignitový důl se nachází

v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice nedaleko města Hodonín.

slide20

Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz

 • Důl Frenštát
 • Tento černouhelný důl se nachází

v Trojanovicích u města Frenštát pod Radhošťem.

 • Zásoby uhlí v této lokalitě mohou dosahovat až 1,6 miliardy tun černého uhlí.
 • Nachází se zde poslední významné ložisko černého uhlí na území ČR.
 • Společnost OKD usiluje o provedení průzkumu.
slide21

Dochází zde ke střetu zájmu s místními obcemi a městy, které usilují o zrušení dolu.

 • Důvodem je strach z těžby a následné devastace Beskyd.
 • K těžbě a k ložisku by mělo být přistupováno zodpovědně.
 • V současnosti při konzervačním režimu důl nijak neohrožuje zdejší životní prostředí.
 • Existují i způsoby těžby bez poklesů, které však těžbu prodražují.
tlum v ostrav
Útlum v Ostravě
 • Před rokem 1989 byla těžba dotována.
 • Byly dotovány i vysoce ztrátové doly.
 • Od roku 1990 až do 30.6.1994 byla ukončena těžba všech dolů v Ostravě.
 • Útlum postihl také celou Evropu a trvá dodnes.
 • Ostravské doly těžily v náročných geologických podmínkách.
 • Zato však měly nejkvalitnější uhlí na světě.
likvidace d ln ch d l
Likvidace důlních děl
 • Likvidace důlních jam zásypem znemožňuje jejich opětovné otevření.
 • Obnovení těžby je téměř nemožné.
hospod rn a ekologick vyu it lo iska
Hospodárné a ekologické využití ložiska
 • Maximálně ložisko využít- vytěžit.
 • Zakládat vyrubané prostory zakládkou (např. stavební odpad, hlušina z hald atp.), aby se nepropadaly.
 • Po vytěžení dolu zlikvidovat důlní díla zakládkou.
 • Předčasným uzavřením dolů a opětovným otevřením se zaplatí 3x víc.
budoucnost
Budoucnost
 • V budoucnosti se předpokládá výrazný útlum uhlí v energetice.
 • Světové zásoby ropy se odhadují na 40-50 let - - uhlí by mohlo být plnohodnotnou náhradou.
 • V současné době je uhlí nepostradatelné

v chemickém průmyslu.

Důl Paskov - Sviadnov2012

d kujeme za pozornost

KONEC :-D

Děkujeme za pozornost

SŠ Technické a dopravní a st. Podniku Diamo za umožnění exkurse na VJ Jeremenko upřímně děkujeme.