Strategia Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Download
1 / 19

Strategia Camerei Auditorilor Financiari din Romania 2011 - 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Strategia Camerei Auditorilor Financiari din Romania 2011 - 2014. Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din Rom â nia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Camerei Auditorilor Financiari din Romania 2011 - 2014' - nicole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Misiunea camerei auditorilor financiari din rom nia
Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România este de a construi o identitate şi de a obţine o recunoaştere a profesiei de auditor financiar din România, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional.


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

Realizările şi evoluţia Camerei Auditorilor Finanaciari din România până în prezent

 • Organizare CAFR

 • departamente de specialitate

 • reprezentante

 • resursefinanciare

 • Constituire CAFR

 • 3691auditori

 • 893 firme

 • 2703 stagiari

 • Reglementare activitate

 • Standardele Internationale s Codul Etic

 • Directiva 2006/43/CE

 • OUG 75/1999

 • HG 433/2011 - ROF

Instituire sistem de monitorizare si control

 • Promovare CAFR

 • la nivel national

 • la nivel international

 • (IFAC, FEE, FIDEF)

 • Autorizare auditori financiari

 • Stagiu

 • Examen

 • Pregatire profesionala


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

Strategie 2011 – 2014 Auditorul financiar

proces de examinareriguros

calitate ridicata a serviciilor

apartenenta la

un organism profesional

Certificatul de auditor financiar

proces de pregatire practica la standarde internationale

pregatire profesionala de calitate


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

Direc financiarţii de acţiune 2011-2014

I

Servicii pentru membrii

II

Pregătirea profesională şi autorizarea auditorilor financiari

III

Controlul calităţii activităţii de audit financiar

IV

Colaborarea cu organismele profesionale din domeniu, la nivelnaţionalşi internaţional

5

6

7Servicii pentru membri
Servicii pentru membri financiar

1. Înfiinţarea unei Comisii tehnice, formată din practicieni din domeniu, care sa ofere consultanţă la problemele ridicate de membrii Camerei și la alte probleme de natură legislativă, ridicate de Cameră.

2. Asigurarea unei comunicări mai bune cu membrii Camerei (e-mail, site, revistă)

 • Informări periodice privind modificările legislative, apărute în domeniu

  • Legislaţia CAFR

  • Standardele Internaţionale de Audit, de contabilitate şi de educaţie

  • Codul etic al auditorului financiar

 • Informări (e-mail, internet) privind activitatea Comitetelor de lucru

 • Informări şi articole periodice (email) privind activitatea Camerei

  • Rezultate, observaţii şi sugestii, concluzionate în urma inspecţiilor de calitate

  • Activitate interna şi internaţională a CAFR


Servicii pentru membri1
Servicii pentru membri financiar

3. Organizarea unor serii de întâlniri profesionale cu membrii CAFR

 • Organizarea seminarilor teritoriale în centrele de dezvoltare

 • Organizarea Zilei naţionale a auditorilor financiari din România, în luna octombrie a fiecărui an

 • Organizarea Congresului profesiei de auditor financiar, edițiile III și patru, cu participare internaţională.

  4. Înfiinţarea treptată a Reprezentanţelor regionale ale Camerei, pentru zonele Nord-Vest, Vest, Sud, Centru şi Sud-Est.

  5. Asigurarea unei comunicări eficiente cu mass-media, asigurarea suportului tehnic pentru participarea membrilor Camerei la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, emisiuni TV şi dezbateri pe teme de larg interes profesional.


Ii preg tirea profesional i autorizarea auditorilor financiari
II. PREG financiarĂTIREA PROFESIONALĂŞI AUTORIZAREA AUDITORILOR FINANCIARI


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

A. Autorizarea auditorilor financiari financiar

1

3

4

2

Organizarea și monitorizarea perioadei de practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, viitori membri ai Camerei.

Examenul de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar se va axa pe componenta practică

Publicarea unei broșuri cu modele de subiecte și rezolvări, care au fost propuse la examenele anterioare de competență

Rigurozitate în organizarea și securizarea examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar


B preg tire profesional
B. Pregătire profesională financiar

1. Organizarea programului anual de pregătire profesională

 • Cursurile de pregătire profesionala se vor organiza pe tot parcursul anului, în diferite locaţii din Bucureşti şi din ţară

 • Editarea unei broşuri (care se va putea transmite şi electronic) cu toate cursurile ce se propun pentru anul următor, astfel încât membrii Camerei să-şi poată planifica din timp programul de pregătire profesională

 • Un procent de 25% din temele incluse în programul de pregătire profesională să aibă un caracter practic

 • Posibilitatea organizării anumitor teme din programul anual de pregătire profesională on-line

  2. Selecţia lectorilor care susţin temele incluse în programul anual de pregătire profesională

 • Pregătirea permanentă a formatorilor acreditaţi de CAFR

 • O selecţie atentă a formatorilor acreditaţi de CAFR

 • Implicare în procesul de predare a practicienilor de la societăţile mari de audit din România, precum si de la alte organisme profesionale internaţionale cu care Camera are protocoale de colaborare (ex:ACCA, ICAEW, ICAS, ISACA)


Iii controlul calit ii
III. Controlul calit financiarăţii


Iii controlul calitatii
III. Controlul calitatii financiar

1.Creşterea calităţii inspecţiilor de calitate

 • selectatarea procedurilor relevante, aplicabile în fiecare perioadă;

 • reverificareaunor secţiuni documentate insuficient de către auditorul financiar în dosarul de audit,

 • semnalarea cazurilorde ameninţări la adresa independentei auditorilor financiari inspectaţiși propunerea de măsuri de diminuare a acestora la nivelul admisibil, conform prevederilor Codului Etic;

 • formularea în cadrul Notelor de inspecţie încheiate, de recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit financiar/statutar;

 • formularea de propuneri si sugestii, rezultate în urma inspecţiilor de calitate, care vor fi făcute publice membrilor CAFR;

 • determinarea onorariul mediu orar, în urma inspecţiilor de calitate, care va fi făcut public membrilor CAFR, constituind un punct de reper în stabilirea onorariului de către auditorul financiar.

  2. Elaborarea, la sfârşitul exerciţiilor 2011, 2012, 2013 şi 2014, a Rapoartelor privind principalele obiective constatate pe parcursul inspecţiilor desfăşurate în anul de referinţa şi înaintarea acestora Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar, în vederea analizării lui, conform prevederilor art. 61 litera “l” din OUG nr. 90/2008.


Iii controlul calitatii1
III. Controlul calitatii financiar

3. Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte rezultatele inspecţiilor.

4. Îmbunătăţirea modului de programare a revizuirii calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de membrii CAFR, având în vedere:

 • delimitarea clară a misiunilor de audit statutar,;

 • aplicarea măsurilor prevăzute de Procedurile privind modul de programare și desfăşurare a inspecţiilor de calitate, inclusiv a celor de sancţionare în cazurile de decalare nejustificata a reviziei.

  5.Îmbunătăţirea procesului de monitorizare a auditorilor financiari care au obţinut calificativele B, C şi D:

 • reluarea inspecţiei după un an de la ultima revizuire;

 • îmbunătăţirea structurii cursurilor speciale organizate anual pentru auditorii financiari care au obţinut calificativele B, C şi D,

 • aplicarea măsurilor prevăzute de Hotărârea nr. 169/2010 a Consiliului Camerei, inclusiv de sancţionare a auditorilor financiari în cauză.Iv colaborarea cu organismele profesionale din domeniu la nivel na ional i interna ional
IV. Colaborarea cu organismele profesionale din domeniu, la nivel naţional şi internaţional

 • Să reprezinte şi să promoveze profesia de auditor financiar din România la nivel naţional şi internaţional - prin promovarea intereselor auditorilor financiari, membri ai CAFR faţă de instituţiile statului şi faţă de organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din domeniu;

 • Să identifice tendinţele de pe piaţa de audit financiar din România şi la nivel internaţional, care ar putea avea impact asupra practicii profesiei şi să sfătuiască din timp auditorii financiari pentru ca ei să adopte conduita optimă;

 • Să elaboreze studii privind piaţa de audit din România, cerere şi ofertă, precum şi evoluţia acesteia;

 • În calitate de membru şi colaborator a numeroase organisme profesionale internaţionale, să-şi aducă aportul la lucrările şi activităţile organismelor europene şi internaţionale din care face parte, încercând să obţină o poziţie de lider în cadrul organismelor profesionale din Europa centrala şi de est.


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

A. Colaborarea cu organisme interne de interes pentru activitatea de audit financiar

CNVM

AAIR

CCF

CECCAR

CAFR

ANEVAR

CSA

UPLR

CCIR

CSPAAS

MEF


B colaborarea cu organisme interna ionale de interes pentru activitatea de audit financiar
B. Colaborarea cu organisme internaţionale de interes pentru activitatea de audit financiar

1. Mediatizarea statutului de membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).

2. Mediatizarea statutului de membru cu drepturi depline al Federaţiei Experţilor Europeni (FEE).

3. Participarea la activităţile din cadrul programului privind „Respectarea obligaţiilor care revin membrilor IFAC” .

4. Urmărirea îndeplinirii măsurilor din Planul de acţiune întocmit în baza observaţiilor IFAC privind Stadiul de îndeplinire al obligaţiilor care revin membrilor IFAC.

5. Colaborarea cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), organizaţie la care CAFR este membru cu drepturi depline.

6. Participarea la un număr mai mare de evenimente relevante pe plan internaţional care vizează dezvoltarea profesiei de audit financiar pentru promovarea activităţii membrilor CAFR.

7. Participarea activă la evenimentele Comitetului pentru Naţiuni în curs de Dezvoltare al IFAC.

8. Continuarea colaborării cu organismele profesionale internaţionale cu care Camera a încheiat Acorduri de Cooperare.


Strategia camerei auditorilor financiari din romania 2011 2014

Strategia Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru activitatea de audit financiar

2011 - 2014

Va multumim!