1 / 14

Fup og fakta om toksiner

Fup og fakta om toksiner. Grovfoderseminar 2004. Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg. Skimmelsvampe kan påvirke sundheden på flere måder. Toksiner Infektioner via mavetarmkanal og lunger (kan for eksempel give aborter) Allergi.

nickan
Download Presentation

Fup og fakta om toksiner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fup og fakta om toksiner Grovfoderseminar 2004 Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 2. Skimmelsvampe kan påvirke sundheden på flere måder • Toksiner • Infektioner via mavetarmkanal og lunger (kan for eksempel give aborter) • Allergi S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 3. Fusariumsvampe vokser på afgrøderne i marken, men kan ikke vokse i ensilagen S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 4. Fusariumtoksiner og symptomer på forgiftning hos kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 5. Vejledende tyske grænseværdier for Fusariumtoksiner i foder til kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 6. Foreslåede EU-grænseværdier for Fusariumtoksiner i fødevarer Fødevaredirektoratet, 2003 S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 7. Indhold af T-2 og DON i majs- og græsensilage målt med ELISA S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 8. Lavere indhold af DON ved GC-analyse end ved ELISA-test S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 9. Meget høje niveauer af zearalenon målt med ELISA kan ikke bekræftes med GC S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 10. Blå-grønne klumper midt i ensilagen er ofte Penicillium roqueforti Kan overleve uden ilt Kan vokse ved: • Lav ilt (0,5%) • Høj CO2 (80%) • Lavt pH • Temp. 5-42°C S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 11. Svampe i de øverste lag lige under plasten er ofte Aspergillus fumigatus • Kan vokse ved 12-55°C • Optimum 40-42°C • Kan gennemtrænge epitelvæv i mave-tarmkanal og lunger • Kan danne toksiner S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 12. Toksiner i 8 stærkt P. roqueforti inficerede prøver af majsensilage S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 13. Tvivlsom virkning af toksinbindere • For eksempel lermineraler, aktivt kul og bentonit • De fleste forsøg er lavet med aflatoksin og udført på svin, fjerkræ og rotter • Laboratorieforsøg dokumenterer ikke effekt i dyrene • Ikke tilladt at markedsføre og sælge stoffer som toksinbindere i EU, fordi de ikke har dokumenteret effekt S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 14. Fusariumtoksiner er ikke et generelt problem hos kvæg • Varmedannelse i ensilage giver ikke vækst af Fusariumsvampe • Endnu ikke set indhold af Fusariumtoksiner i foder over de vejledende grænseværdier • Ingen risiko for fødevaresikkerheden • Foder stærkt inficeret af skimmelsvampe bør aldrig opfodres • Varmedannelse og svampevækst i ensilage skal ikke accepteres! S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

More Related