Střední průmyslová škola Otrokovice
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Střední průmyslová škola Otrokovice. Politické ideologie – liberalismus , konzervatismus. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nicholas-hines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St edn pr myslov kola otrokovice

Střední průmyslová škola Otrokovice

Politické ideologie –

liberalismus, konzervatismus

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

www.zlinskedumy.czPolitick ideologie liberalismus konzervatismus
Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus

Náplň učiva

 • Politická ideologie – vymezení pojmu

 • Politické doktríny

 • Liberalismus – vznik a vývoj

 • Hlavní myšlenky liberalismu

 • Konzervatismus – vznik a vývoj

 • Hlavní myšlenky liberalismu


Politick ideologie
Politické ideologie

 • Ideologie je soustava idejí, názorů a různých teorií, které se vyjadřují ke společenskému zřízení a ke společnosti jako takové.

 • Ideologie se vždy odráží na způsobu vlády a politickém režimu ve státě.


Ideologie a doktr na
Ideologie a doktrína

 • Doktrína je soubor názorů a zásad na konkrétní otázky související s fungováním státu.

  Které doktríny z historie můžete jmenovat?

 • Brežněvova doktrína

 • Bushova doktrína


Bre n vova doktr na
Brežněvova doktrína

 • Opravňovala SSSR k zákroku v jakékoli zemi východního bloku, pokud zde hrozilo nebezpečí uvolnění, popř. pádu komunistického režimu.

 • (ČSSR – 1968, Maďarsko 1956).

Obr. 1


Bushova doktr na
Bushova doktrína

 • Opravňovala USA k zahájení války v Afghánistánu jako války proti terorismu.

 • Tato doktrína byla reakcí na události ze dne 11. září 2001 – útok na WorldTrade Center v New Yorku.

Obr. 2


Liberalismus
Liberalismus

Libertas – z lat. svoboda

Vznik a rozvoj v Anglii od 17. stol.

John Locke – představitel

 • svoboda jednotlivce

 • otevřená společnost svobodných individuí

 • všichni mají právo na svobodu, život a majetek

 • rovnost šancí pro rozvoj každého jedince

 • nedělá rozdíl mezi pohlavími, rasami a náboženstvími

 • respektování rozdílných vloh, schopností a úrovně

 • respekt k nestejným sociálním podmínkám

Obr. 3


Liberalismus a ekonomika
Liberalismus a ekonomika

 • za zakladatele liberálních ekonomických teorií je považován Adam Smith (1723 – 1790)

 • dílo „ Bohatství národů“ – základy svobodného trhu

 • svoboda každého člověka

 • konkurence a dělba práce jsou základem bohatství

 • minimální zásahy státu do ekonomiky

 • jedinci usilují o svůj vlastní užitek a firmy o maximální zisk – podpora obecného blaha

 • jako první použil pojem „neviditelná ruka trhu“


Ekonomick doktr na liberalismu
Ekonomická doktrína liberalismu

 • raná fáze liberalismu – ekonomická doktrína laissez – faire

 • omezení pravomocí vlády

 • vláda je omezována ústavou a Listinou základních práv a svobod

 • vláda nezasahuje do ekonomického systému

 • stát plní pouze základní funkce ochrany svobody a majetku, zachování vnitřního řádu

 • volný trh, svoboda podnikání, soukromé vlastnictví

 • snižování daní

 • regulace monopolního postavení

 • odstraňování překážek mezinárodního obchodu


Ekonomick my lenky
Ekonomické myšlenky

Klasický liberalismus

Moderní (sociální) liberalismus

posílení úlohy státu

stát více pečuje o své občany a zavádí sociální opatření

stát zaručuje sociální jistoty

stát provádí v ekonomice regulační opatření

 • minimální zásahy státu do ekonomiky (neviditelná ruka trhu)

 • člověk se koncentruje na získávání materiálních statků

 • snaha o maximalizaci svého vlastního prospěchu


Konzervatismus
Konzervatismus

Z lat. Conservare– uchovávat

Vznik v 18. stol.

Zakladatel Edmund Burke ( 1729-1797)

 • Reakce na VFBR a osvícenství

 • Snaha o zachování tradičních hodnot

 • Popírání významu revolucí a překotného vývoje

 • Základní sociální institucí je rodina jako ochránkyně klasických hodnot

 • Důležitost stability a pocitu sounáležitosti

 • Zdůraznění úlohy státu – udržení veřejného pořádku, určování a kontrola dodržování pravidel

 • Soukromé vlastnictví je zdrojem bezpečí a je nedotknutelné

Obr. 4


Dal my lenky konzervatismu
Další myšlenky konzervatismu

 • církev je tmelem společnosti a nositelkou lidských hodnot

 • národ má společný jazyk, kulturu a tradice

 • upřednostňování národního státu – cizinci mohou být hrozbou sociální soudržnosti

 • demokracie může být ohrožením politické stability

 • důvěra ve vládu elit

 • pozitivní role intelektuálů ve společnosti


Konzervatismus ve 20 stolet
Konzervatismus ve 20. století

Konzervatismus se podle názorů na ekonomiku rozděluje na dva proudy.

Tradiční konzervatismus

 • vychází z myšlenek Johna M. Keysense

 • zdůrazňuje sociální jistoty a snižování nezaměstnanosti

 • zachování sociálního řádu a přiměřené hierarchie (CDU, RusselKirk – USA…)

  Libertariánský konzervatismus

 • výrazná orientace na tržní ekonomiku a svobodný trh

 • respekt k demokracii a soukromému vlastnictví

 • stabilní politický systém a právní řád (thatcherismus a reaganomika)


Kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

 • Charakterizujte pojem politická ideologie

 • Vysvětlete pojem politická doktrína

 • Vznik a hlavní myšlenky liberalismu

 • Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř liberalismu

 • Popište vznik a hlavní myšlenky konzervatismu

 • Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř konzervatismu


Seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Knudsen, Robert L., [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brezhnev_1973.jpg

Obr. 2: Whitehousphoto by EricDraperi, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George-W-Bush.jpeg

Obr. 3: Sir GodfreyKneller, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Locke.jpg

Obr. 4: NationalPortraitGallery, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EdmundBurke1771.jpg


Seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc 2005. ISBN 80–7182–162-4

[2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Computer Media, Kralice na Hané 2012. ISBN 978-80-7402-121-3