Poznámky k súčasným zmenám vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziách - PowerPoint PPT Presentation

neveah
pozn mky k s asn m zmen m vo fyzik lnom vzdel van na gymn zi ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poznámky k súčasným zmenám vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poznámky k súčasným zmenám vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziách

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
84 Views
Download Presentation

Poznámky k súčasným zmenám vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poznámky k súčasným zmenám vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziách Peter Demkanin FMFI Univerzita Komenského v Bratislave Effective use of ICT in Science Education International Project 226382–CP–1–2005–SK–COMENIUS–C21

 2. Aké ciele plní učiteľ v každodennej práci ? – výchovné a vzdelávacie

 3. Úlohy fyzikálneho vzdelávania • oboznámiť sa so spôsobmi vedeckej práce • a komunikácie medzi vedcami, • ako i s niektorými poznatkami z oblasti prírodných vied, • formulovanie a testovanie hypotéz prostredníctvom pozorovania, merania a experimentov, práve možnosť overovania hypotéz je jedinečnou možnosťou fyziky

 4. Ciele fyzikálneho vzdelávania 1 • poskytnutie príležitostí pre prírodovedné skúmanie a tvorivosť v kontexte, ktoré stimuluje a podnecuje žiakov • poskytnutie základných poznatkov a metód z oblasti prírodných vied a základov techniky • poskytnutie priestoru žiakom na aplikovanie základných poznatkov a postupov prírodných vied a základov techniky


 5. Ciele fyzikálneho vzdelávania 2 • rozvoj schopností analyzovať, vyhodnocovať a syntetizovať informácie • podporovanie porozumenia pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu počas prírodovedných aktivít • rozvoj experimentálnych zručností

 6. Ciele fyzikálneho vzdelávania 3 • pestovanie povedomia morálnych, etických, sociálnych, ekonomických a environmentálnych implikácií využívania prírodovedných poznatkov a techniky • rozvoj porozumenia možností a obmedzení prírodných vied a vedcov • podporovanie porozumenia vzťahov medzi prírodnými vedami navzájom a širokými možnosťami použitia metód typických pre prírodné vedy

 7. Ciele fyzikálneho vzdelávania 4 • pochopiť, aplikovať a použiť: • fakty a súvislosti, • metódy a postupy, • terminológiu ako nástroj efektívnej komunikácie,

 8. Ciele fyzikálneho vzdelávania • Áno? • NIE? • Čiastočne?

 9. Štátny vzdelávací program • JAZYK A KOMUNIKÁCIA – štátny jazyk, cudzie jazyky • MATEMATIKA A INFORMATIKA • ČLOVEK A PRÍRODA – fyzika, chémia, prírodopis, biológia, výchova k zdraviu, environmentálna výchova, • ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – občianska, spotrebiteľská, náboženská, multikultúrna, etická, rodinná, spoločenská výchova, svet práce, občianska bezpečnosť, • ČLOVEK A HODNOTY – vlastiveda, dejepis, zemepis, dopravná, globálna, regionálna výchova, • ZDRAVIE A POHYB, • SVET PRÁCE – podnikanie a prax, technická výchova, pestovateľské práce, • UMENIE A KULTÚRA .

 10. Štátny vzdelávací program • JAZYK A KOMUNIKÁCIA 36+74 • MATEMATIKA A INFORMATIKA 14+38,5 • ČLOVEK A PRÍRODA 16+3,5+14,5 • ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 13+3+15 • ČLOVEK A HODNOTY 2+7,5 • ZDRAVIE A POHYB 8+18 • SVET PRÁCE 0+3 • UMENIE A KULTÚRA 4+15 • Rozširujúce hodiny 30+50

 11. Štátny vzdelávací program • Fyzika ISCED 2 • Fyzika ISCED 3 • Maturita z fyziky • Rozširujúce hodiny 30+50

 12. Praktická realizácia zmien - fyzika Čo robiť, aby fyzikálne vzdelávanie nebolo iba ilúziou • Potreby • Prostriedky

 13. Praktická realizácia zmien - fyzika • ŠVP • Maturita z fyziky, externé testovanie • Výskum v teórii vyučovania, odborné práce, cesta k učiteľovi • Učebnice a iné zdroje informácií pre žiaka • Prostriedky • Vybavenie pre fyzikálne vzdelávanie • Učitelia a študenti učiteľstva • Postoje vysokých škôl • Fyzikálne vzdelávanie mimo školy

 14. Praktická realizácia zmien - fyzika • Potreba školení z pohľadu učiteľov (2006) I. Používanie internetu II. Používanie prostriedkov PPPL V. Používanie prezentačných programov (PowerPoint)

 15. Praktická realizácia zmien - fyzika Potreby o ktorých vieme / potreby o ktorých hovoríme menej / potreby, ktoré ani nie sú potrebami Učebnice a učebné texty, listy k aktivitám, vybavenie pre realizáciu aktivít, vybavenie pre demonštračné experimenty a vybavenie pre samostatnú prácu žiakov, materiály pre žiakov na realizáciu ich samostatnej práce (funkčne uverejnené), testy, finančné ohodnotenie

 16. Praktická realizácia zmien - fyzika Potreby o ktorých vieme / potreby o ktorých hovoríme menej / potreby, ktoré ani nie sú potrebami • Metodická opora - pomoc, možnosť individuálnych konzultácií, prostredie na komunikáciu so žiakmi a s ich rodičmi, informačnú kultúru školy, • Špecializácia skúseného učiteľa • Maturita z fyziky, externé testy • UČITELIA

 17. Praktická realizácia zmien - fyzika Potreby o ktorých vieme / potreby o ktorých hovoríme menej / potreby, ktoré ani nie sú potrebami Elektronická tabuľa, vlastné učebné texty pripravené učiteľom, úlohy na písomné práce pripravené učiteľom ...

 18. Praktická realizácia zmien – fyzika - prostriedky Prostriedky – nie sú ESF projekty (malá časť škôl) Štátny rozpočet Iné zdroje – nadácie, 2%, centrálne EU projekty • Učitelia v systéme • Prostredie – MIMO VYUČOVANIA

 19. RNDr. Peter Demkanin, PhD. FMFI UK Príspevok bol podporený Európskou Komisiou, DG Education and Culture, projektom Effective use of ICT in Science Education, 226382-CP-1-2005-SK-COMENIUS-C21. demkanin@fmph.uniba.sk http://fyzikus.fmph.uniba.sk/PPPL