Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces - PowerPoint PPT Presentation

nevaeh
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces
87 Views
Download Presentation

Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succesfactoren voor aansluiting en studiesucces Jaarvergadering Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân 27 maart 2014 Jan Kamphorst

 2. Inhoud Inleiding: Studieuitval cijfers Definities Onderzoeksvragen Aansluitmodel Methode van onderzoek Succesfactoren bij Techniekopleidingen Succesfactoren bij Economie / Gezondheidszorg Conclusies; maatwerkrapportage als aanknopingspunt voor beleid Tot slot: hoe verder met de AM?

 3. 1. Inleiding: studieuitval cijfers Source: http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers/cat_view/60-feiten-en-cijfers/63-onderwijs Figuur 1.1: Gemiddelde Percentage Uitvalnaar Discipline en Vooropleiding, Cohort 2009–2010

 4. 2. Definities • Studieuitval: stoppen met hbo-opleiding • Studievoortgang: aantal behaalde EC’s • Studiesucces = Studieuitval of studievoortgang

 5. 3. Onderzoeksvragen • In welke mate verklarenkenmerken en aansluitfactoren het studiesucces van 1e jaarsstudenten? • Werkenfactoren die gerelateerdzijnaan studiesucces op dezelfdewijze in verschillendeomgevingen en voor verschillendegroepen?

 6. 4. Aansluitmodel van Tinto Source: Braxton, Hirschy, and McClendon (2004), gebaseerd op Tinto (1975, 1993).

 7. 5. Methode • Vragenlijstonderzoekonder 1ejaarsstudenten • Twee studies: • Invloed van vooropleiding en engagement op studiesucces van mannen en vrouwen in techniekopleidingen • Disciplinaire verschillen in verklaringen voor studiesucces

 8. 6. Succesfactoren bij techniekopleidingen Invloed op studiesucces:

 9. 6. Succesfactoren mannen en vrouwen in techniekopleidingen Model: Conclusies: • Factoren van invloed op EC’s van vrouwen: ac.integratie, intentie om te blijven, voorber.actief leren, zelfstudie.

 10. 7. Studiesuccesfactoren bij Economie / Gezondheidszorg Onderzoeksvragen: • Welke relaties zijn er tussen studievoortgang en deze factoren? • Is een specificatie van deze relaties voor verschillende disciplines zinvol?

 11. 7. Economie/Gezondheidszorg: Verschillen in Gemiddelde scores • Populaties verschillen (geslacht, vooropleiding) • Voldoende - ruim voldoende tevreden over de Voorbereiding in AL en K&V • Tijd besteed aan de Studie (contacturen, zelfstudie): < 30 uur • Ruim voldoende - goed tevreden over Aansluiting qua werkvormen en K&V • Idem Sociale integratie en Academische integratie • Intentie om te blijven: 82% resp. 86%. Drie maanden na de start.

 12. 7. Studiesuccesfactoren EconomieDirecte effecten Model: Conclusies: Directe invloed op EC’s: • Intentie om te blijven • Tevredenheid met kennis en vaardigheden • Voorbereiding kennis en vaardigheden (-) • Zelfstudie • Geslacht • Integratie

 13. 7. Studiesuccesfactoren GezondheidszorgDirecte effecten Model: Conclusies: Directe invloed op EC’s: • Intentie om te blijven • Zelfstudie • Contacturen • Geslacht

 14. 7. Studiesuccesfactoren Economie en Gezondheidszorg vergeleken Totale effecten * * *

 15. 8. Conclusies • Gebruikswaarde HBO-Aansluitingsmonitor: • Systematischbestuderen van studievoortgang en uitvaladhveen model levertaangescherpteinzichten. • Veelfactoren die met elkaarsamenhangen. • Effectenverschillennaargeslacht en discipline. Generieke maatregelen? • Studiekeuze + eerstemaanden HBO. • Rendement is tebeïnvloeden: Rol van de docent is belangrijk. • Zie Website: www.hboaansluitingsmonitor.nl

 16. 8. Conclusies: Maatwerkrapportage als aanknopingspunt voor beleid Havo-mbo: Een opleiding:

 17. 9. Tot slot: hoe verder met de AM? • Gebruikswaarde van de rapportages vergroten door: • Ontwikkelingen rondom studiekeuzegesprekken, studiekeuzecheck, proefstuderen, meeloopdagen. Nu heel uiteenlopend geëvalueerd. Ook interessant voor VO-scholen. • Verhogen van nut door individuele terugkoppeling? • Verhogen van respons door: • Kwaliteitszorgjaaragenda van hogescholen (vgl. NSE) • Afname via SLB-uren • Graag uw ideeën!