tilpassa oppl ring tpo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilpassa opplæring (TPO) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilpassa opplæring (TPO)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tilpassa opplæring (TPO) - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Tilpassa opplæring (TPO). Modul 4, Utdanningsforbundet Hordaland. Tilpassa opplæring i historisk perspektiv. Eit politisk vellukka omgrep som vert oppfatta som problematisk for praksisfeltet. Kvifor?. FØRSTE EPOKE (1975-1990):. Tilpassa opplæring som integrering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilpassa opplæring (TPO)' - neo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilpassa oppl ring tpo

Tilpassa opplæring (TPO)

Modul 4, Utdanningsforbundet Hordaland

tilpassa oppl ring i historisk perspektiv
Tilpassa opplæring i historisk perspektiv

Eit politisk vellukka omgrep som vert oppfatta som problematisk for praksisfeltet.

Kvifor?

Modul 4, februar 2014

f rste epoke 1975 1990
FØRSTE EPOKE (1975-1990):

Tilpassa opplæring som integrering

 • Nedbygging av spesialskular som fører nye elevgrupper inn i skulen.
 • TPO blei eit politisk verkemiddel når marginaliserte grupper skulle integrerast i skulen og samfunnet.
 • Differensiering blei eit pedagogisk prinsipp i einskapsskulen

Modul 4, februar 2014

andre epoke 1990 1996
ANDRE EPOKE (1990-1996):

Tilpassa opplæring som inkludering;

Nye ord, nytt innhald:

 • Fellesskap, deltaking, fagleg og sosialt utbyte
 • Trendane er internasjonale og demokratiske
 • TPO for alle på alle område

Modul 4, februar 2014

tredje epoke 1997 2005
TREDJE EPOKE (1997-2005):

Tilpassa opplæring som individualisering

 • «Individuelt tilpassa opplæring» – nytt omgrep og no som ein rett kvar enkelt elev har
 • Fridom
 • Fleksibilitet
 • Lokalt handlingrom

Modul 4, februar 2014

fjerde epoke 2005
FJERDE EPOKE (2005 - )

Tilpassa opplæring som læringsfellesskap og undervisningskvalitet

 • Nedtoning av det individuelle til fordel for fellesskapet
 • St.meld 31: Kvalitet i skolen

Modul 4, februar 2014

konklusjon
Konklusjon
 • Politisk vellukka – vanskeleg i praksis
 • Lite konkret og svært omfattande
 • Vanskeleg å omdanne til god pedagogisk praksis
 • Sterkare kopling til teori og redusert til grunnleggjande ferdigheiter
 • TPO som læringsfellesskap og undervisningskvalitet
 • Kva kan me vente av dei blå-blå?

Modul 4, februar 2014

fra villet politikk til virkeliggj ring
Fra villet politikk til virkeliggjøring
 • Styring av utdanningssektoren
 • - rettslige reguleringer
 • - finansielle styringsmidler
 • - informasjon og veiledning
 • - resultatstyring, tilbakerapportering og evaluering
oppl ringslova
Opplæringslova
 • § 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats1
 • Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.
 • § 5-1.Rett til spesialundervisning
 • Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
 • I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.
forarbeider til oppl ringsloven
Forarbeider til opplæringsloven
 • NOU 1995: 18
 • Ny lovgivning om opplæring
 • «og for øvrig kan man gjøre som man vil»
 • Ot.prp. 46 (1997-98)
 • Om lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen
juridisk forskjell p 1 3 og 5 1
Juridisk forskjell på § 1.3 og 5.1
 • Vedtak om spesialundervisning etter § 5.1. er enkeltvedtak etter forvaltningsloven
 • - er en individuell rett
 • Gir klagerett
 • § 1.3 er ikke en individuell rett
 • Ikke klagerett på samme måte
rettighetslovgivning
Rettighetslovgivning
 • Enkeltborgere
 • Avstand mellom den retten den enkelte mener å ha og realiteten?
skadeerstatningsloven
skadeerstatningsloven
 • § 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)1
 • 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.
skadeerstatningsansvaret kriterier
Skadeerstatningsansvaret – kriterier
 • Erstatningsansvar for kommunen forutsetter at det foreligger økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende opptreden og tapet.
 • Erstatningsansvar betinger et markert avvik mellom det som er gjort, ev ikke gjort, og det som må kunne forventes. Det er de klare forsømmelser og/eller den uforsvarlige opptreden som medfører erstatningsansvar.
rettslig pr ving av forsvarlig tilpasset og andre skj nnsmessige begrep
Rettslig prøving av forsvarlig, tilpasset, og andre skjønnsmessige begrep
 • Lite rettspraksis
 • To dommer i høyesterett som prøver si noe om omfanget av rettigheter, tjenester
 • I lavere rett noe mer
rettspraksis
Rettspraksis

Erstatningskrav grunnet manglende undervisning i grunnskolen

Flere saker – ulike utfall.

Systemet som svikter, ikke enkeltlærere

kjelder litteratur
Kjelder/litteratur:

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

av Eirik S. Jenssen og Sølvi LilleJord (Bedre skole, 2/2010)

Artikkelen er en nedkortet og omarbeidet versjon av: Jenssen, E.,

& Lillejord, S. (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om

pedagogisk praksis.Acta Didactica Norge [Online] 3:1. Tilgjengelig:

http://adno.no/index.php/adno/article/view/99/131

St.meld. nr. 61 (1984-1985). Om visse sider ved spesialundervisninga

og den pedagogisk-psykologiske tenesta

St.meld. nr. 29 (1994-1995). Om prinsipper og retningslinjer for

10-årig grunnskole: ny læreplan

NOU (1995:18). Ny lovgiving om opplæring: ≪- og for øvrig

kan man gjore som man vil≫. Oslo: Utdannings og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 25 (1998-1998). Morsmålsopplæring i grunnskolen

NOU (2003:16). I Første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring

for alle. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 30 (2003-2004). Kultur for læring

St.meld. nr. 31 (2007-2008). Kvalitet i skolen

Modul 4, februar 2014