1 / 8

ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. Počátek kde, kdy, jak?. 2006. 1974. Nejstarší kosterní pozůstatky předchůdců člověka byly nalezeny ve východní Africe (Olduvaiská rokle na území dnešní Tanzánie).

nell
Download Presentation

ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

  2. ZÁKLADNÍ ETAPY ROZVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

  3. Počátek kde, kdy, jak?

  4. 2006 1974 Nejstarší kosterní pozůstatky předchůdců člověka byly nalezeny ve východní Africe (Olduvaiská rokle na území dnešní Tanzánie) • náleží druhu Australopitecus afarensis a jsou staré více než 3,3 miliony let • australopitecus afarensis je součástí přímé vývojové linie dnešního člověka

  5. Způsob života

  6. Způsob obživy

  7. Vztah k přírodnímu prostředí

More Related