Jautājumi un atbildes - PowerPoint PPT Presentation

jaut jumi un atbildes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jautājumi un atbildes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jautājumi un atbildes

play fullscreen
1 / 17
Jautājumi un atbildes
164 Views
Download Presentation
nell
Download Presentation

Jautājumi un atbildes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jautājumi un atbildes

 2. Ar kuru brīdi projekta realizācijas vietā ir jābūt uzstādītam informatīvam stendam? • Informatīvajam stendam projekta īstenošanas vietā ir jābūt uzstādītam uzsākot projekta īstenošanu, t.i. Līgumā norādītajā projekta īstenošanas uzsākšanas datumā.

 3. Cik ilgi ES institūcijas veiks projektu uzraudzību? • LIAA, kā arī citas struktūrfondu vadībā iesaistītajās Latvijas un Eiropas Savienības institūcijas var veikt projektu uzraudzību un kontroli līdz 2021. gada 31. decembrim un Finansējuma saņēmējam (FS) ir jānodrošina šo institūciju prasību izpildi un brīvu piekļūšanu telpām, grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem nepieciešamajiem dokumentiem un informācijai. Tādēļ FS ir pienākums līdz šim datumam uzglabāt visu ar projektu saistīto dokumentāciju. • Projekta īstenošanas laikā un 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas maziem vidējiem komersantiem, bet 5 gadus - lieliem komersantiem ir jānodrošina brīvu piekļūšanu projekta ietvaros iegādātai mantai. FS šī termiņa ietvaros ir jāapdrošina projekta ietvaros iegādāto mantu, kā arī FS nedrīkst to nodot lietošanā trešajām personām.

 4. Vai pie projekta ietvaros iegādātās iekārtas ir jāliek vizuālā identitāte? • Nē, Finansējuma saņēmējam (FS) nav obligāti jānodrošina vizuālā identitāte uz projekta ietvaros iegādātajām iekārtām (ja vien FS Projekta iesniegumā nav paredzējis šādu publicitātes pasākumu).

 5. Vai LIAA ir jāinformē, ja projekta laikā tiek mainīti paredzētie celtniecības materiāli? • LIAA ir jāinformē par izmaiņām būvniecības tāmē, iesniedzot labotu būvniecības tāmi u.c. dokumentus, kuros radušās izmainās, kā arī pavadvēstulē jāpamato izmaiņu nepieciešamība.

 6. Kā rīkoties, ja Finansējuma saņēmējs (FS) vēlas mainīt vienas no iegādājamām iekārtām tehnisko specifikāciju (tā atšķiries no iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas), jo ir atrasts efektīvāks variants? • Šajā gadījumā FS ir atkārtoti jāveic iepirkuma procedūra un iepirkuma dokumentācija jāiesniedz LIAA kopā ar vēstuli par līguma grozījumiem. • Vēstulē par līguma grozījumiem ir jāpamato grozījumu nepieciešamība un jāsniedz skaidrojumu, kāpēc var uzskatīt, ka projekta mērķis un horizontālās prioritātes (par katru atsevišķi) tiks sasniegtas arī pēc līguma grozījumu izdarīšanas, kā arī jāiesniedz koriģētas PI attiecīgās sadaļas, pielikumi u.c. citi dokumenti, kuros ierosinātie Līguma grozījumi rada izmaiņas.

 7. Kā rīkoties, ja FS vēlas iegādāties iekārtas no cita iekārtu piegādātāja, kurš var piedāvāt lētāku cenu, bet nebija iesniedzis savu piedāvājumu veiktajā iepirkuma procedūrā? • Šādā gadījumā FS ir atkārtoti jāveic iepirkuma procedūra un jāiesniedz LIAA kopā ar līguma grozījumiem- vēstuli, kurā jāpamato grozījumu nepieciešamība; skaidrojumu, kāpēc var uzskatīt, ka projekta mērķis un horizontālās prioritātes (par katru atsevišķi) tiks sasniegtas arī pēc līguma grozījumu veikšanas un jāiesniedz koriģētas PI attiecīgās sadaļas, pielikumi, izmaksu tāme un citi dokumenti, kuros ierosinātie Līguma grozījumi rada izmaiņas.

 8. Kā rīkoties, ja FS vēlas no iepirkuma procedūrā noteiktā uzvarētāja iegādāties iekārtas, kas atbilst tehniskajai specifikācijai, bet kurām klāt ir papildus elementi, citādi kā tika norādīts PI veidlapā? ? • FS ir jāinformē LIAA par izmaiņām projektā, iesniedzot vēstuli, kurā jāpamato grozījumu nepieciešamība; skaidrojumu, kāpēc var uzskatīt, ka projekta mērķis un horizontālās prioritātes (par katru atsevišķi) tiks sasniegtas arī pēc līguma grozījumu veikšanas un jāiesniedz koriģētas PI attiecīgās sadaļas, pielikumi, izmaksu tāme un citi dokumenti, kuros ierosinātie Līguma grozījumi rada izmaiņas.

 9. Kā rīkoties, ja mainās finansēšanas avoti un kredītiestādes aizdevums vairs nav nepieciešam (piemēram, FS ir atradis investoru, kas var nodrošināt daļu vai visu nepieciešamo finansējumu)”? • Ja projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu, 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas FS jānoslēdz līgums ar kredītiestādi par summu, kas nav mazāka par 75 % no izziņā minētās. • Izmaiņu gadījumā ir jāiesniedz labota projekta iesnieguma veidlapas sadaļa “finansēšanas avoti” un jāiesniedz kredītiestādes izziņu par FS konta atlikumu vai arī ir jāiesniedz kredītiestādes izziņu par konta atlikumu juridiskai personai, ar kuru FS ir noslēdzis priekšlīgumu/līgumu par aizdevuma piešķiršanu vai līdzdalību. Jāiesniedz ir arī šī līguma/priekšlīguma kopija.

 10. Vai Ikgadējas pārskats par iepriekšējā projekta īstenošanas gadā īstenotajām horizontālajām prioritātēm līdz 10.janvārim ir jāiesniedz arī tajā gadā, kurā paredzēts iesniegt noslēguma pārskatu? • Ikgadējais pārskats (Līguma pielikums Nr.5) ir jāiesniedz līdz attiecīgā gada 10.janvārim un kopā ar Noslēguma pārskatu ir jāiesniedz Ikgadējais pārskats par mēnešiem sākot no janvāra līdz projekta īstenošanas noslēgumam.

 11. Vai projekta attiecināmās izmaksas pēc fakta var būt mazākas ? • Attiecināmās izmaksas pēc fakta var būt mazākas, bet minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam nevar būt mazāks par  3 000 000 latu.

 12. Vai Starpposma pārskatā var pieprasīt finansējumu par iekārtu piegādātājiem/ būvniekiem samaksāto avansu? • Jā, Starpposma attiecināmajās izmaksās var var ietvert iekārtu piegādātājiem/ būvniekiem samaksāto avansu, pat ja iekārta vēl nav Finansējuma saņēmēja īpašumā vai ēkas būvniecība nav pabeigta.

 13. Kāda summa Maksājuma pieprasījumā ir jānorāda kā šī Pieprasījuma kopsumma, ja uzņēmumam iepriekš ir bijis izmaksāts avansa maksājums? Vai no Pieprasījuma kopsummas ir jāatņem avansa maksājuma summa? • Maksājuma pieprasījuma 1. daļā INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU kā Pieprasījuma kopsumma ir jānorāda summa saskaņā faktiski veiktajām izmaksām, neatņemot izmaksātā avansa summu. Izmaksātā avansa summa ir jānorāda Maksājuma pieprasījuma 4. sadaļā „ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS”.

 14. Vai grāmatvedības uzskaiti var nodalīt arī izmantojot dimensijas, vai tikai izmantojot atsevišķus subkontus/ kontus? • Grāmatvedības uzskaiti var nodalīt arī izmantojot dimensijas. Tādā gadījumā ir jāiesniedz uzņēmuma vadītāja apstiprināta kontu plāna kopija un rīkojuma kopija par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot dimensijas, kurā tiek norādīti konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti.

 15. Vai apdrošināšanas izmaksas u.c. projekta neattiecināmās izmaksas ir jāpārskaita caur projektam atvērto bankas kontu? • Uzsākot Projekta īstenošanu, FS ir jāatver atsevišķs norēķinu konts bankā, no kura veic un uz kuru saņem visus ar Projekta īstenošanu saistītos maksājumus, tajā skaitā, avansa maksājumus. Caur projekta īstenošanai atvērto kontu ir obligāti jāpārskaita projekta attiecināmās izmaksas, LIAA neizvirza obligātu nosacījumu caur šo bankas pārskaitīt arī projekta neattiecināmās izmaksas.

 16. Kāda summa ir jānorāda Maksājuma pieprasījuma 1.sadaļas „Informācija par pieprasījumu” ailē „Pieprasītā atmaksa no ES finansējuma”? • Atbalsta finansējums 100% apmērā tiek finansēts no ERAF. Tātad pieprasītā atmaksa no ES finansējuma ir vienāda ar atbalsta finansējuma summu.