slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011. gads PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011. gads

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

2011. gads - PowerPoint PPT Presentation


 • 446 Views
 • Uploaded on

Rīgas 94. vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu noformēšanas noteikumi I.Pļaviņa, B.Lazdiņa. 2011. gads. Darba struktūra. Titullapa Saturs Ievads Teorētiskā daļa Pētījuma jeb praktiskā daļa. Secinājumi Izmantoto informācijas avotu saraksts Pielikumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2011. gads' - xiomara-lamorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rīgas 94. vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu noformēšanas noteikumiI.Pļaviņa, B.Lazdiņa

2011. gads

slide2

Darba struktūra

 • Titullapa

Saturs

Ievads

Teorētiskā daļa

Pētījuma jeb praktiskā daļa.

Secinājumi

Izmantoto informācijas avotu saraksts

Pielikumi

Līdz 25 lappusēm dator­

salikumā

titullapa
Titullapa

Darbs rakstāms vienotā fontā:

Times New Roman

Darba autors:

Vārds Uzvārds,

10. klase (14 pt)

Darba vadītājs(a):

Mag. biol.Vārds Uzvārds,

Rīgas 94. vidusskolas

bioloģijas skolotājs(a) (14 pt)

slide4

Darba tehniskais noformējums (I)

 • Teksta attālumi no lapas malām:
  • no kreisās puses – 3 cm,
  • no labās puses – 1,5 cm,
  • no augšas, apakšas – 2 cm.
 • Rakstot jāievēro:
  • burtu krāsa – melna;
  • intervāls starp rindiņām – 1,5;
  • burtu lielums tekstam – 12 pt;
  • burtu lielums virsrakstiem: 14 - apakšnodaļām,16 – nodaļām (All Caps efekts (lielie burti)) treknrakstā;
  • rindkopas izlīdzinātas ar pirmās rindas atkāpi.
slide5

Darba tehniskais noformējums (II)

 • Lappuses numurē ar arābu cipariem (bez papildus zīmēm).
 • Titullapu nenumurē, bet ietver kopējā lappušu skaitā.
 • Lappušu ciparus raksta lappuses apakšā centrā.
 • Katru darba daļu un nodaļu sāk rakstīt jaunā lappusē.
 • Apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē.
 • Darba nosaukuma un virsrakstu beigās punktus neliek.
 • Tekstā raksta pilnus vārdus, tos nesaīsinot.
darba tehniskais noform jums iii
Darba tehniskais noformējums (III)

Darbam jābūt vienā datnē MS Word dokumenta formātā (datnes paplašinājums .doc)

Darba lapas nedrīkst likt atsevišķās kabatiņās.

Pabeigtus darbus jāieliek vāciņos.

Pilnībā izstrādāts un noformēts darbs jāiesniedz darba vadītājam ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā aizstāvēšanas datuma.

att lu noform ana i
Attēlu noformēšana (I)

Diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēliun citas ilustrācijas darbā ir ar vienu apzīmējumu – attēli. Attēlu apakšā jābūt numuram un nosaukumam, bet tekstā jāparādās atsaucei, piemēram, (1.attēls) vai (skat. 1.att.)

1.att. Siguldas viesnīca

Datorā ievietojot attēlu, ir jāuzklikšķina uz attēla, tad izvēlas Insert (iespraust) - Caption (Paraksts) – lodziņā “Caption (Paraksts)” ieraksta nepieciešamo informāciju.

att lu noform ana ii
Attēlu noformēšana (II)

Fotogrāfijām klāt jāpieraksta tās autors, piemēram:

2.att. Siguldas Valsts ģimnāzija. Foto autors A.Linarts

tabulu noform ana
Tabulu noformēšana

Tabulām numurs rakstāms virs tās labajā stūrī un tekstā jānorāda atsauce, piemēram, (1.tabula) vai (skat.1.tabula). Tabulas nosaukumu raksta ar lielo burtu un to centrē virs tabulas.

Tehniski tabulām parakstu veido tāpat kā attēliem.

1.tabula

Rezultātu analīze

satura r d t js
Satura rādītājs

Saturs

Ievads..............................................................3

 • Nodaļas nosaukums(teorētiskā daļa)........4
 • 1.1. Apakšnodaļas nosaukums…………....4
 • 1.2. Apakšnodaļas nosaukums…………... 9

2. Nodaļas nosaukums(pētījuma jeb darba oganizēšana.……….......................................11

2.1. Apakšnodaļas nosaukums…………..11

2.2. Apakšnodaļas nosaukums…………..14

3. Iegūtie rezultāti un to analīze..................17

3.1. Apakšnodaļas nosaukums…………..16

3.2. Apakšnodaļas nosaukums…………..20

Secinājumi .................................................. .25

Izmantotie informācijas avoti......................26

Pielikumi........................................................27

Satura rādītāju veido ar automātisko rīku:

Insert (Iespraust)-Reference (Atsauce) – Index and Tables (Alfabētiskie un satura rādītāji)– Table of Content (Satura rādītājs)

ievads
Ievads

Tēmas aktualitāte (līdz 250 vārdiem). Pētījuma vispārējs raksturojums, pamatojot tēmas izvēli un aktualitāti.

Mērķis (sasniedzamais rezultāts). Mērķis nosaka darba uzdevumus.

Uzdevumi (konkrētu darbību formulējumi, kas nodrošina mērķa sasniegšanu; optimāli 3-4 uzdevumi)

Izmantotās metodes.

Darba struktūra.

m r is un uzdevumi
Mērķis un uzdevumi

Mērķis ir ideāls, domās prognozēts pētījuma rezultāts,bet ne norise.

Darba mērķa sasniegšanai autors izvirza uzdevumus (darbību secību), kas atspoguļo konkrētās problēmas izpētes procesu.

uzdevumi
Uzdevumi

Izmantojamo atslēgas vārdu piemēri:

1. Izveidot (tabulu, katalogu, nolikumu utt.)

2.Akopot, klasificēt ( datus tabulās, informāciju shēmā)

3.Analizēt, pētīt

ko? (ķīmisko sastāvu, iesaiņojuma piemērotību)

ko? (anketas, iegūtos rezultātus)

4. Sagatavot

ko? (informatīvo materiālu, bukletu)

5. Veikt (praktisko ekspedīciju, sacensību organizēšanu, aptauju, interviju)

kur? Kā?

6. Konstatēt un salīdzināt

ko?

izmantojam s p t juma metodes
Izmantojamās pētījuma metodes:
 • Literatūras avotu izpēte un analīze;
 • Datu apstrādes matemātiskās metodes;
 • Rezultātu statistiskā apstrāde (vid. lielumu noteikšana, sakarību noteikšana u.c.);
 • Eksperiments;
 • Aptauja (anketa, intervija);
 • U.c.
darba strukt ra
Darba struktūra

Darbs sastāv no … nodaļām un … apakšnodaļām, darbā izmantoti … informācijas avoti.

teor tisk da a i
Teorētiskā daļa (I)

Iepriekš iegūtās pieredzes un domu par izvēlēto tēmu apkopojums.

Vismaz 3 autoru darbu analīze.

Salīdzinadažādu autoru iegūtos rezultātus, secinājumus, hipotēzes, atziņas.

Savs vērtējums un komentārs - veicot šo materiālu analīzi, jāprot tos kritiski vērtēt, izteikt savas domas un pamatot savu nostāju.

Noskaidro un izprot izvēlētās tēmas jēdzienus (var izveidot arī jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu).

teor tisk da a ii
Teorētiskā daļa (II)

Jālieto zinātniskais valodas stils, atbilstoša terminoloģija.

Ieteicams lietot 3. personas formu

“autors uzskata”, “pētījumi pierādīja, ka…”, “tiek analizēts”.

Literatūras apskatu vēlams sadalīt nodaļās un, ja tas nepieciešams, apakšnodaļās.

Citu autoru domas necitējot tieši atstāsta saviem vārdiem (saglabājot galveno domu).

Izmantojot tiešus citātus, tos iesaista tiešās runas veidā. Citātus lieto kāda jautājuma izklāstam, autora secinājuma apstiprināšanai vai gluži pretēji – kāda apgalvojuma atspēkošanai, kuram autors nepiekrīt.

Jāanalizē tikai tie darbi, kurus autors pats ir lasījis.

Visi tekstā citētie darbiobligāti jāiekļauj izmantoto informācijas avotu sarakstā.

teor tisk da a iii
Teorētiskā daļa (III)

Jāizvairās no “dzeltenās” preses izmantošanas.

Jāizvairās no tikai INTERNET-a avotu izmantošanas darbā.

Visiem teorētiskajā daļā apskatītajiem jautājumiem jābūt savstarpēji saistītiem un jāatbilst ZPD tematam.

Katra nodaļa papildina vai padziļina iepriekšējo.

Teorētiskajā daļā obligāti jābūt atsaucēm.

bibliogr fisk s atsauces
Bibliogrāfiskās atsauces

Atsauce jāievieto tad, ja

tekstā iekļauts citāts;

tekstā dots cita autora skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas;

izklāstīti kādas personas uzskati vai viņa teiktais;

pieminēts kāds zinātnieku pētījums, raksts.

bibliogr fisk s atsauces1
Bibliogrāfiskās atsauces

Zemsvītras atsauces (vēres). Šī atsauču metode paredz, ka aiz citējuma tiek lietoti kāpinātie cipari. Šie cipari apzīmē norādes, kas atbilstoši secībai tiek veidotas katras lappuses beigās. Ja vienā lappusē pēc kārtas atkārtojas viena un tā pati atsauce, to lappuses beigās var aizstāt ar vārdu „Turpat”. Ja tiek izmantots tiešs citējums, šim vārdam pievieno attiecīgās lappuses numuru.

Piemēram, Appļaušana jāveic vidēji ik pēc 2 - 3 nedēļām.¹

¹Latvijas daba. Rīga: Preses nams, 1995. 89. – 90.lpp.

atsauces ievieto ana
Atsauces ievietošana

Atsauces pievieno ar komandu Insert (Iespraust) Reference (Atsauce) - Footnote (Vēre) – Auto Number.

p t jums jeb praktisk da a
Pētījums jeb praktiskā daļa

Ir darba centrālā daļa ar izvēlētā temata analīzi praksē.

Dala 2 vai vairākās nodaļās.

Īsi apraksta:

pētījuma metodiku,

metodes,

darba organizēšanas procesu.

Analizē iegūtos rezultātus (pierādījumus, pētījumus, datus u.c.).

Rezultātus apkopo tabulās, attēlos, lai būtu pārskatāmi un īsā formā raksturojami .

izmantoto inform cijas avotu sarakstu
Izmantoto informācijas avotu sarakstu

kārto pēc autoru uzvārdiem alfabētiskā secībā.

Ja nav autora, pēc uzvārdiem.

Ja darbi ir dažādās valodās, tad pirmos pēc latīņu alfabētā, nākamos kirilicā (pēc slāvu alfabēta).

Bibliogrāfiskajās norādēs jāievēro pieraksta forma - noteiktā bibliogrāfisko elementu secība, uzrādīšanas principi, bibliogrāfiskās dalītājzīmes.

secin jumi
Secinājumi
 • Jānumurē.
 • Secinājums var būt izteikts vairākos teikumos.
 • Secinājumi jāsaskaņo ar izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
 • Katrs secinājums ir kā atbilde izvirzītajam uzdevumam.
pielikumi
Pielikumi

Jānumurē.

Jāpievieno tikai tie materiāli, uz kuriem ir atsauces tekstā, piemēram, (skat.1.pielikumu).

Iekļauj:

arhīva dokumentu kopijas,

interviju u.c. protokolus,

vēstuļu pierakstu kopijas,

lielas pārskata tabulas,

kartes,

fotogrāfijas vai to kopijas.

anketu paraugus u.c dokumentus.

Pielikumi jāievieto darba beigās, to pieminēšanas secībā darba tekstā.

slide28

Darba prezentēšana

 • ZPD aizstāvēšana skolas zinātniskajā konferencē ir tā noslēgums.
 • 10.klases skolēni maija pēdējā nedēļā prezentē darba teorētisko daļu.
 • 11.klases skolēni maija pēdējā nedēļā prezentē pilnībā pabeigtu darbu.
 • Uzstāšanās ir līdz 10 minūtēm, izmantojot programmā Microsoft Power Point veidotu prezentāciju.
 • Pēc darba prezentācijas skolēns atbild uz komisijas jautājumiem.
v rt ana i
Vērtēšana (I)

Darba vadītājs, atbilstoši ZPD izstrādes posmiem reizi mēnesī e-klases žurnālā priekšmetā „ZPD” veic ierakstu „i” , „ni” vai „n/v”, kā arī paraksta skolēna paveiktā darba kalendāra lapu.

11.klases skolēns maijā saņem summatīvu vērtējumu 10 ballu skalā par pabeigtu zinātniski pētniecisko darbu (vērtē darba vadītājs un komisija, ņemot vērā ikmēneša starpvērtējumus e-klasē, kuri vērtējumu var ietekmēt vienas balles robežās).

v rt ana ii
Vērtēšana (II)

Vērtējumi par darbu gada beigās tiek ierakstīti liecībā sadaļā „piezīmes” ar ierakstu - ZPD vērtējums. Ja vērtējums nav saņemts, liecībā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

Ja darbs netiek nodots noteiktajā termiņā, skolēns nesaņem vērtējumu (n/v). Skolēnam tiek noteikts mācību gada pagarinājums .

 • 12.klasi beidzot, zinātniski pētnieciskā darba nobeiguma vērtējums tiek ierakstīts atestāta par vidējo izglītību sekmju izrakstā.
zpd v rt anas krit riji
ZPD vērtēšanas kritēriji

Tuvākajā laikā skolas mājaslapā tiks ievietota Rīgas 94.vsk. ZPD un projektu darbu izstrādāšanas kārtība, kurā ir atspoguļoti vērtēšanas kritēriji. Tiek vērtēti 3 komponenti:

 • Saturs ( tēmas risinājums, jautājuma pārzināšana, izklāsts, argumentācija,valodas lietojums);
 • Forma (darba uzbūves struktūra, datornoformējums;
 • Prezentācija (prezentācijas struktūra, argumentācija).