slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asbjørn Wahl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asbjørn Wahl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Asbjørn Wahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Asbjørn Wahl. Avvikling av og alternativ til NPM. Daglig leder. Nyliberalismens menneskesyn. Vesentlig del av «public choice»-teoriene Homo økonomikus – maksimere egennytte Konkurranse, del av menneskets natur Grunnsteinen i økonomi og samfunn Problemet: En ren ideologisk konstruksjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asbjørn Wahl' - neila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Gemensam välfärd
 • Asbjørn Wahl

Avvikling av og alternativ til NPM

Daglig leder

nyliberalismens menneskesyn
Gemensam välfärdNyliberalismens menneskesyn
 • Vesentlig del av «public choice»-teoriene
 • Homo økonomikus – maksimere egennytte
 • Konkurranse, del av menneskets natur
 • Grunnsteinen i økonomi og samfunn
 • Problemet: En ren ideologisk konstruksjon
 • Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har sneket seg inn i over alt
synet p de ansatte
Gemensam välfärdSynet på de ansatte
 • Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser
 • Befolkningens behov kommer i annen rekke
 • Skapes en karikatur av de offentlig ansatte
 • Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet
 • Toppstyring, økt kontroll, detaljrapportering
 • Utvikler mistillitsregimer overfor de ansatte
m ling og rapportering
Gemensam välfärdMåling og rapportering
 • En voldsom vekst i rapporteringssystemer
 • Sluker tid fra de egentlige oppgavene
 • Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’
 • Økt arbeidsbelastning for de offentlig ansatte
 • Vrir fokuset til det som kan måles
 • Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke
nye ledelsesstrategier
Gemensam välfärdNye (?) ledelsesstrategier
 • Økt ledermakt og krav om lojalitet oppover
 • Fra organisert medbestemmelse til individuell medvirkning – svekke kollektivet
 • Ny trend: Hard HR, Lean production
 • Partsforhold og interessemotsetninger avvises
 • Sentralisert makt, desentralisert ansvar
 • Taktisk bruk av eksterne konsulenter
scientific management
Gemensam välfärd«Scientific management»
 • Taylorismen på veg tilbake igjen
 • Fokus på økt effektivitet og resultatmåling
 • Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen
 • Standardisering av arbeidsoppgavene
 • Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver
 • Samlebåndsarbeideren er idealet
 • Dekvalifisering av arbeidskrafta
betingelser for endring
Gemensam välfärdBetingelser for endring
 • Den samfunnsmessige utvikling reflekterer maktforholdene i de samfunnene det gjelder
 • For å oppnå varig endring av samfunns-utviklingen, trengs det m.a.o. en endring av de økonomiske og politiske styrkeforhold
 • Utvikling av og mobilisering bak alternative modeller er en viktig del av denne kampen
 • Alternativene må bryte med markedslogikken og erstatte målstyringen med kvalitativ ledelse
det eksisterer alternativer
Gemensam välfärdDet eksisterer alternativer
 • Ta tjenestene tilbake i offentlig regi – med andre ord: Rekommunalisering
 • Utvikling nedenfra – basert på de ansattes kompetanse (Trondheims-modellen)
 • Modell-/kvalitetskommuneprosjektene
 • Sykehusreformen i Skottland
 • Offentlig-offentlig samarbeid (PPP)
 • Erfaringer med deltakende budsjettering
b lge av rekommunalisering 1
Gemensam välfärdBølge av rekommunalisering 1
 • Særlig i nord, innen vannforsyning og energi, og først og fremst innen kommunesektoren
 • Viktigste grunn til rekommunalisering er ikke økt motstand, men at private har mislyktes
 • Også ønske om å redusere kostnadene, samt å oppnå mer effektiv drift (transaksjonskostnader)
 • Også ønske om mer effektiv styring og kontroll
 • I de fleste tilfellene tar man over ved kontraktsutløp eller ved mislighold av kontrakt
b lge av rekommunalisering 2
Gemensam välfärdBølge av rekommunalisering 2
 • Størst omfang i Tyskland (2007-11: 44 nye offentlige energiselskaper er dannet)
 • Folkeavstemninger i en rekke byer etter omfattende kampanjer (og etter prisøkninger) –Hamburg, Stuttgart, Bremen, Frankfurt og Berlin
 • Også innen renovasjon og kollektivtransport
 • Særlig vannforsyning i Frankrike (2010: Paris, sparte €35 mill første året, avgiftreduksjon 8%)
 • Ytterligere 40 kommuner har rekommunalisert vannet (noen også kollektivtrafikk og renovasjon)
b lge av rekommunalisering 3
Gemensam välfärdBølge av rekommunalisering 3
 • Selv i Storbritannia skjer det (renovasjon, renhold, vedlikehold, datatjenester, revisjon)
 • Kollektivtransport (4 PPP-prosjekter terminert)
 •  Også i Finland (20% av kommuner og andre offentlige institusjoner har tilbake privatiserte virksomheter – renhold mest vanlig, sosiale tjenester, catering, revisjon, ambulansetjenester)
 • Resultat: Har blitt billigere, med bedre kvalitet
 • Litauen fullførte renasjonaliseringen av energisektoren i 2011, etter ti års privat drift
trondheimsmodellen
Gemensam välfärdTrondheimsmodellen
 • Høyre dominerte byen på 1990-tallet
 • Fag- og arbeiderbevegelsen var svekket
 • Mer radikale krefter vant byens fagbevegelse
 • Fagbevegelsen utviklet egne politiske krav, presset AP til venstre og vant valget 2003!
 • Polarisering og klare alternativer mobiliserte
 • Vunnet alle seks valg siden 2003 – altså både kommune- og stortingsvalg
 • Flere forsøk på kopiering, også på nasjonalt plan valget 2005 – Fredrikstad suksess 2011
viktige trekk ved modellen
Gemensam välfärdViktige trekk ved modellen
 • Basert på en enhet mellom ansatte i privat og offentlig sektor samt arbeider- og middelklasse
 • Omfattende diskusjoner i fagforeningene forankret politikken hos medlemmene
 • Lojalitet til medlemmene og til politikken ble overordnet lojaliteten til (parti)organisasjonen
 • Presset mot partiene opprettholdt etter valget
 • De konkrete kravene ble fulgt opp og i stor grad innfridd av det nye flertallet i kommunen
prim rt et politisk prosjekt
Gemensam välfärdPrimært et politisk prosjekt
 • Hva gikk galt i Sverige ved valget i 2010?
 • Trondheimsmodellen og de norske erfaringene i for stor grad sett på som organisatoriske
 • Den politiske selvstendiggjøringen av fagbevegelsen ble ikke tilstrekkelig utviklet
 • Det ble ikke tatt noe oppgjør med sosial-demokratiets høyreutvikling på 1980- og 90-tallet
 • Klarte ikke skape «ny kurs»-entusiasme
 • Semtrum-venstres skremmebilder av Alliansen var riktige, men ikke troverdige
skottland avviklet npm
Gemensam välfärdSkottland avviklet NPM
 • Fikk selvstyre i helsepolitikken i 1999
 • Arvet en markedsstyrt helsemodell, dominert av NPM-inspirerte reformer
 • Systemet ble møtte med økende misnøye
 • Startet en nedbygging av markedsmodellene
 • Bestiller/utførermodellen ble avviklet
 • Hele foretaksmodellen ble skrotet i 2004
selskapsform er un dvendig
Gemensam välfärdSelskapsform er unødvendig

«Selskapsformen hadde sin berettigelse kun i tilknytning til en markedsbasert bestiller-/utførermodell. Uten konkurranse og markedssimulering hadde selskapsformen utspilt sin rolle.»

den skotske modellen
Gemensam välfärdDen skotske modellen
 • Sykehusene tatt tilbake i offentlig forvaltning
 • Innsatsstyrt finansiering (stykkprisfinansiering) ble erstattet av 100 % rammefinansiering
 • Det ble etablert omfattende strukturer for medvirkning fra de ansatte og befolkningen
 • Outsourcing av støttevirksomhet ble avviklet
 • Landet inndelt i 14 demokratiske helseregioner
 • Dødeligheten hadde gått ned med 12,5 prosent
vekk fra detaljert m lstyring
Gemensam välfärdVekk fra detaljert målstyring
 • Massiv støtte fra myndigheter, ansatte og politikere til nåværende organisasjonsmodell
 • Ingen vil gå tilbake til selskapsmodellen
 • Ingen ønsker markedsmekanismer tilbake
 • Sterk kritikk også til målstyringsmodellen, som de vil avvikle i sin nåværende form
 • Fra vel 100 (2005), via 35 (2007) til 12 i dag
 • Omformulerte mål fra kvantitative til kvalitative
det politiske klimaet i endring
Gemensam välfärdDet politiske klimaet i endring
 • Nedskjæringspolitikken provoserer fram sosial uro og motstand fra ulike folkelige bevegelser
 • Nyliberalismen har tapt legitimitet blant folk
 • Med andre ord: Tiden er inne til å slå tilbake
 • Venstresidens politiske partier er inne i en dyp politisk og ideologisk krise
 • Fagbevegelsen må derfor selv ta større politisk ansvar for å utvikle allianser og motstand mot nyliberalismen – for en alternativ modell
ny strategi for fagbevegelsen
Gemensam välfärdNy strategi for fagbevegelsen
 • Alternative analyser – systemkritisk tilnærming
 • Bygge nye, brede sosiale allianser
 • Utvikling av konkrete alternativer
 • Fagbevegelsen må m.a.o. bli mer politisk
 • Styrke solidariteten – også på tvers av grensene
 • Utvikle demokratiske og aksjonsorienterte fagorganisasjoner som er beredt til å ta de konfrontasjonene som vil komme
fra defensiv til offensiv
Gemensam välfärdFra defensiv til offensiv?
 • Å bekjempe privatisering er ikke lenger nok. Vi må også reise kampen for rekommunalisering av allerede privatiserte tjenester. Nederlag varer ikke evig, de må ses på som midlertidige tilbakeslag
 • Hvis offentlige tjenester er byråkratiske og/eller har dårlig kvalitet, må vårt svar være faglig utvikling og demokratisering, ikke privatisering
 • Er tida nå inne for å utvikle en bred global allianse mot nyliberalisme, nedskjæringer og privatisering
kvalitet kompetanse verdisyn
Gemensam välfärdKvalitet=kompetanse+verdisyn
 • NPM og detaljert, kvantitativ målstyring er kontraproduktive og svekker kvaliteten
 • Detaljkontrollen og toppstyringen skaper et mistillitsregime overfor egne ansatte – resultatet er økt misnøye og motstand
 • Makt og medvirkning skaper kreativitet
 • Kvaliteten på en tjeneste er speilbildet av de ansattes kompetanse og verdigrunnlag
slide23
Gemensam välfärd

For velferdsstaten

Postboks 7003 St. Olavsplass,

0130 Oslo

Tlf.: +47 91611312

Hjemmeside:www.velferdsstaten.no

Abonner på elektronisk nyhetsbrev:

aksjon@velferdsstaten.no