Pracovn pr vn vztahy
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Pracovněprávní vztahy. Pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli . Na území České republiky jsou tyto pracovněprávní vztahy upraveny Zákoníkem práce. Zákaz diskriminace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pracovn pr vn vztahy

Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávnívztahyvznikajímezizaměstnanci a zaměstnavateli. Na územíČeskérepublikyjsoutytopracovněprávnívztahyupravenyZákoníkempráce


Z kaz diskriminace
Zákaz diskriminace

Zaměstnavateléjsoupovinnizajišťovatrovnézacházení se všemizaměstnanci, pokudjde o jejichpracovnípodmínkyvčetněodměňovánízapráci, odbornoupřípravu a příležitostdosáhnoutfunkčníhonebojinéhopostupu v zaměstnání.

V pracovněprávníchvztazích je zakázánajakákolivdiskriminacezaměstnanců z důvodurasy, barvypleti, pohlaví, sexuálníorientace, jazyka, víry a náboženství, politickéhonebojinéhosmýšlení, národnosti, etnickéhonebosociálníhopůvodu, majetku, rodu, zdravotníhostavu, věku, manželského a rodinnéhostavunebopovinností k rodině


Pracovn pr vn vztahy
Dlepovahypráce, nakteroujsouzaměstnancipřijímánilzerozdělitvznikajícípracovněprávnívztahynapracovnípoměry a dohody

 • Zaměstnanec v pracovnímpoměruse podílísvoupracízamzdupodlepokynůzaměstnavatelenaplněníjehoúkolů. Pracovnípoměr se zakládá pracovní smlouvou

 • Zaměstnavatel je povinenpřidělovatzaměstnanciprácipodlepracovnísmlouvy, platit mu zavykonanouprácimzdu, vytvářetpodmínky pro úspěšnéplněníjehopracovníchúkolů.

 • Zaměstnanec je povinenpodlepokynůzaměstnavatelekonatosobněprácepodlepracovnísmlouvyvestanovenépracovnídobě a dodržovatpracovníkázeň

 • Pracovnípoměr je sjednánnadobuneurčitou, pokudnebyla v pracovnísmlouvěvýslovněurčenadobajehotrvání.

 • V pracovnísmlouvěmůžebýtsjednánazkušebnídoba, kteráčinímaximálnětřiměsíce.


Pracovn pom r
Pracovní poměr

 • Pracovnípoměrnazákladěpracovnísmlouvyvznikádnem, kterýbylsjednánjako den nástupu.

 • Pracovnípoměruzavírázaměstnanec se zaměstnavatelemzpravidla pro stanovenoutýdennípracovnídobu(délkapracovnídobyčinínejvýše 40 hodintýdně).

 • Kratšípracovnídobumůžezaměstnavatelsjednat se zaměstnancemnajehožádostzezdravotníchdůvodů, nebojinýchvážnýchdůvodů, pokud to dovolujeprovozzaměstnavatele. Zaměstnanci s kratšípracovnídobounáležímzdaodpovídajícítétokratšípracovnídobě.

 • Zaměstnavatel je povinenuzavřítpracovnísmlouvupísemně.


Z konn n le itosti pracovn smlouvy
Zákonnénáležitostipracovnísmlouvy

 • Druhpráce - co nejpřesnějispecifikovanápráce, kteroubudezaměstnanecvykonávat. Tento bod pracovnísmlouvy je plně v pravomocizaměstnavatele, záležínazaměstnanci, pokudpřistoupínaširšívymezenídruhuvykonávanépráce. Z tohovyplývámožnost, žezaměstnavatelmůžepověřitzaměstnancei výkonemjinýchprací, nežobvyklekoná.

 • Místovýkonupráce - co nejpřesnějšíurčenískutečnéhomístavýkonupráce (včetněuvedeníulice a popisnéhočísla). Tytonáležitostijsouvelmidůležiténapř. v případěkonánípracovnícesty, protožedobanárokunastravnépřikonánípracovnícestyzaměstnancivyslanému k výkonupracovnícesty se začínápočítatokamžikemopuštěnímmístavýkonupráce (pokudnenízaměstnavatelemurčenzačátekpracovnícestyjinde) sjednaného v pracovnísmlouvě.Je nutno, abybyluveden v pracovnísmlouvě, nebo v dodatkupracovnísmlouvysouhlaszaměstnance s výkonempracovníchcest.Přesněspecifikovanémístovýkonupráce je takédůležité, z hlediskapřeřazovánízaměstnancůnajinéprovozovny. (zaměstnavatelnesmízaměstnancebezjehosouhlasupřeřaditnajinépracoviště – provozovnu, než je uvedeno v pracovnísmlouvě)

 • Den nástupu do práce


Z konem nep edepsan n le itosti
Zákonemnepředepsanénáležitosti

 • Dobatrvánípracovníhopoměru. Pokudnení v pracovnísmlouvěvýslovněuvedena, platí, žebylpracovnípoměrsjednánnadobuneurčitou. Pracovnípoměrnadobuurčitoumezitýmižúčastníkylzesjednatnebodohodouúčastníkůprodlužovatcelkemnadobunejvýšedvou let ode dnevznikutohotopracovníhopoměru

 • Zkušebnídoba - je časovéobdobínapočátkupracovníhopoměru, vekterémsimajísmluvnístranyověřit, zdavšeodpovídájejichpředstavám, kterésivytvořilipřisjednávánípracovnísmlouvy. Lzejisjednat v pracovnísmlouvěmaximálněnadobu3 měsíců a běhemnich je možnopracovnípoměrrozvázatkdykoliv a z jakéhokolivdůvodu, nebobezuvedenídůvodupísemnýmoznámenímdruhéstraněalespoň 3 dnypředem. Zkušebnídobamusíbýtsjednánapísemně.

 • Konkurenčnídoložka - zaměstnavatelmůže se zaměstnancemuzavřítdohodu, kterou se zaměstnaneczavazuje, že se pourčitoudobuposkončenípracovníhopoměru, nejdélevšakpodobujednohoroku, zdržívýkonuvýdělečnéčinnosti, která by bylapředmětemčinnostizaměstnavatelenebokterá by mělavůčiněmusoutěžnípovahu. Zaměstnavatel se zaměstnancipísemnězaváže, že mu poskytnepřiměřenépeněžitévyrovnání, nejméněvevýšiprůměrnéhoměsíčníhovýdělku, zakaždýměsícplněnízávazku.


Krom t chto n le itost lze dohodnout dal ujedn n na kter ch maj astn ci z jem
Kromětěchtonáležitostílzedohodnoutdalšíujednání, nakterýchmajíúčastnícizájem:

 • je velmivhodnéuvedenímzdovýchpodmínek, vzhledem k tomu, žemzduuvedenou v pracovnísmlouvě, nemůžezaměstnavatelsámzměnit, protožekezměněvýšemzdy je nutnývždysouhlas (podpis) zaměstnance.

 • je možnouvéstdalšípodmínky, jako je rozsahpracovnídoby, zachovávánímlčenlivosti o určitýchskutečnostech, o nichž se zaměstnanecdozví v souvislosti s výkonempráce.

 • Pokudneexistují v podnikuvnitropodnikovépředpisynebokolektivnísmlouva, které pro podnikupravujídélkupracovnídoby, jejízačátek a konec, délkudovolené, termínvýplatymzdyapod., je třeba i tytonáležitostisjednat v pracovnísmlouvě.


Dohody o prac ch konan ch mimo pracovn pom r
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Dohoda o provedenípráce - Rozsahprácenesmíbýtvětšínež 150 hodin v kalendářnímroce. Do rozsahupráce se započítávátakédobaprácekonanázaměstnancem pro zaměstnavatele v témžekalendářnímrocenazákladějinédohody o provedenípráce.

  DPP nezakládá povinnost pojištění ani ZP a SP.

 • Dohoda o pracovníčinnosti– maximálně v rozsahunepřekračujícímpolovinustanovenétýdennípracovnídoby. Dohodu o pracovníčinnosti je zaměstnavatelpovinenuzavřítpísemně, jinak je neplatná. Je možnéjizrušitdohodouúčastníkůkesjednanémudni; jednostranněmůžebýtzrušena z jakéhokolivdůvodunebobezuvedenídůvodu s 15-ti dennívýpovědnídobou, kterázačínádnem, v němžbylavýpověďdoručenadruhémuúčastníku.

 • zaměstnavatelpovinenuzavřítpísemně i dohodu o provedenípráce


Ukon en pracovn ho pom ru
Ukončenípracovníhopoměru

Keskončenípracovníhopoměrumůžedojítbuďjednostrannýmprávnímúkonemjednoho z účastníkůpracovnísmlouvy - výpovědí, neboúkonemučiněnýmoběmaúčastníky - dohodou, nebonazákladějinýchprávníchskutečností. Mezijednotlivýmizpůsobyskončenípracovníhopoměru je třebarozlišovat, neboťkaždýmásváspecifika

Pracovnípoměrmůžeskončit:

 • Dohodou

 • Výpovědí

 • Okamžitým zrušení

 • Zrušením ve zkušební době

 • Uplynutím sjednané doby

 • u cizincůodnětímpovolení k pobytu, vyhoštěnímčiuplynutímdobyplatnostipovolení k zaměstnání,

 • smrtízaměstnance,

 • smrtízaměstnavatele, je-li fyzickouosobou.


Dohoda o skon en pracovn ho pom ru
Dohoda o skončenípracovníhopoměru

 • Dohoda je uzavřena, jakmile se obaúčastnícishodlinajejímobsahu. Dohodu o rozvázánípracovníhopoměruuzavírajízaměstnavatel a zaměstnanecpísemně. V dohodě se sjedná den, kterýmkončípracovnípoměr.

 • Na sjednánídohody se nevztahujížádnáomezení. Pokud o to zaměstnanecpožádá, je zaměstnavatelpovinenuvést do dohodydůvodskončenípracovníhopoměru. Toto je třebamítnazřetelizejména v případech, kdydohoda o skončenípracovníhopoměru je uzavírána z důvodůorganizačníchzměn a kdyvznikánároknaodstupné.


V pov
Výpověď

Výpověď je jednostrannýprávníúkon, nazákladěkteréhoskončípracovnípoměruplynutímvýpovědnídobynezávislenavůlidruhéhoúčastníkapracovníhopoměru. Výpovědímůžerozvázatpracovnípoměrzaměstnanec i zaměstnavatel.

Podmínky, zakterýchskončípracovnípoměrvýpovědídanouzaměstnancem i zaměstnavatelem:

 • Musíbýtdánapísemně a doručenadruhémuúčastníku, jinak by bylaneplatná,.

 • Byla-li dánavýpověď, skončípracovnípoměruplynutímvýpovědnídoby, která je stejná pro oběstrany a činí2 měsíce.

 • Výpovědnídobazačínáběžetprvnímdnemkalendářníhoměsícenásledujícíhopodoručenívýpovědidruhémuúčastníku.

 • Zaměstnanec, kterýhodlápracovnípoměrukončitvýpovědístačí, abypísemněsdělilzaměstnavateli, že s ním „rozvazujepracovnípoměrvýpovědí“ (důvodnemusíbýtuveden), výpověďpodepsal a doručilzaměstnavateli. Výpověďnenídvoustrannýprávníakt, o rozvázánípracovníhopoměruvýpovědí se nežádá a aninenípodmíněnasouhlasemzaměstnavatele, pouze se dávánavědomíjejímdoručením.


Okam it zru en pracovn ho pom ru
Okamžitézrušenípracovníhopoměru

 • Užívá se jen v krajníchpřípadech. Zaměstnavatel i zaměstnanecmohouplatněokamžitězrušitpracovnípoměrpísemně a jen z důvodůuvedených v zákoně,přičemžpříslušnýdůvodmusíbýt v písemnémpodánískutkověvymezen.

 • Okamžitézrušenípracovníhopoměru (tzv. výpověďnahodinu) je výjimečnýmzpůsobemrozvázánípracovníhopoměru.

 • Zaměstnavatelmůžeokamžitězrušitpracovnípoměr, jestližebylzaměstnanecodsouzen pro úmyslnýtrestnýčin k nepodmíněnémutrestuodnětísvobodynadobudelšínežjedenrok.

 • Zaměstnavatelzpravidlaokamžitěrušípracovnípoměr z důvoduzvlášťhrubéhoporušenípracovníkázně.Zákoníkprácenedefinujepojemporušenípracovníkáznězvlášťhrubýmzpůsobem. Je proto nutnévycházet z konkrétníhoporušenípracovníkázně, doby a situace i osoby.

 • Zaměstnanecpředevšímtehdy, jestliže mu zaměstnavatelnevyplatilmzdunebonáhradumzdy do 15 dnůpouplynutíjejísplatnosti. Dalšímdůvodem pro okamžitézrušenípracovníhopoměru je pokudzaměstnanecpodlelékařskéhoposudkunemůžedálekonatprácibezvážnéhoohroženísvéhozdraví a zaměstnavateljejnepřevedl v době 15 dnů ode dnepředloženítohotoposudkunajinou pro něhovhodnoupráci.


Zru en pracovn ho pom ru ve zku ebn dob
Zrušenípracovníhopoměruvezkušebnídobě

 • Zaměstnanec i zaměstnavateljejmohouzrušit, aniž by muselbýtuvedendůvod. I zdeplatínutnostpísemnéhooznámení a jehodoručeníalespoň3 dnypředem.

 • Sjednánízkušebnídoby v pracovnísmlouvěznamená, že v tétodobělzerychle a snadnoskončitpracovnípoměr. Protoženejde o výpověď, nevztahuje se natotoskončenívýpovědní doba.

 • Zaměstnavatelvšaknemůževezkušebnídobězrušitpracovnípoměr v doběprvních 14 kalendářníchdnůtrvánídočasnépracovníneschopnostizaměstnance.

 • Ukončenípracovníhopoměruuplynutímsjednanédoby

 • Pracovnípoměrkončídnem, kekterémubylsjednán. Neplatízdežádnáomezení, skončítedy i v případechzákazuvýpovědi. Předuplynutímsjednanédobymůžetentopracovnípoměrskončit i ostatnímizpůsoby (výpovědí, dohodou, zrušenímvezkušebnídobě).

 • Pokračuje-li zaměstnanecpouplynutísjednanédoby s vědomímzaměstnavateledále v konánípracíplatí, že se tentopoměrzměnilnapracovnípoměrnadobuneurčitou.


V pov dan zam stnavatelem
Výpověďdanázaměstnavatelem

 • Zaměstnavatelmůžedátzaměstnancivýpověďpouze z důvodů v zákoníkuvyjmenovaných.

 • Výpovědnídůvodmusízaměstnavatelvevýpovědiskutkověvymezit, důvodvýpovědinelzedodatečněměnit.

 • Zaměstnavatelmůžedátplatnouvýpověď, jenpokudnemámožnostzaměstnancezaměstnávatjinouvhodnouprací.

 • Pro porušenípracovníkáznělzedátzaměstnancivýpověďpouzevelhůtědvouměsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvoduvýpovědidozvěděl, nejpozdějivšak do jednohorokupoté, kdytentodůvodvznikl.

 • Zaměstnavatelnesmídátvýpověď v tzv. ochrannédobě, tj. přizákazu výpovědi.

 • Jen přidodrženívýšeuvedenýchpodmínek je výpověďplatná.


V pov dn d vody zam stnavatele jsou taxativn vyjmenov ny a jejich okruh nelze roz i ovat
Výpovědnídůvodyzaměstnavatele jsoutaxativněvyjmenovány a jejichokruhnelzerozšiřovat.

 • Z hlediskapříčiny je můžemerozdělittakto:

  Důvodyspočívajícínastranězaměstnavatele - organizačnízměny

 • Zrušenízaměstnavatelenebojehočásti

 • Přemístěnízaměstnavatelenebojehočásti

 • Nadbytečnostzaměstnance

  Důvodyspočívajícínastranězaměstnance

 • Zdravotnínezpůsobilost.

 • Nesplňovánípředpokladůdanýchprávnímipředpisy(vzdělání) nebonesplňovánípožadavků pro řádnývýkonpráce, včetněneuspokojivýchpracovníchvýsledků.

 • Okamžitézrušenípracovníhopoměru (zejménapřiporušenípracovníkáznězvlášťhrubýmzpůsobem) nebopřizávažnémporušenínebopřisoustavnémménězávažnémporušovánípracovníkázně.


Odstupn
Odstupné

Zaměstnanci, u něhoždochází k rozvázánípracovníhopoměruvýpovědídanouzaměstnavatelem z důvodů:

 • A) ruší-li se zaměstnavatelnebojehočást,b) přemísťuje-li se zaměstnavatelnebojehočást,c) stane-li se zaměstnanecnadbytečným

 • nebodohodou z týchždůvodů, příslušípřiskončenípracovníhopoměruodstupnévevýšinejménětrojnásobkuprůměrnéhovýdělku.

 • Zaměstnanci, u něhoždochází k rozvázánípracovníhopoměruvýpovědídanouzaměstnavatelem z důvodů, že zaměstnanecnesmí dálekonatdosavadnípráci pro pracovníúraz, onemocněnínemocí z povolánínebodohodou z týchždůvodů, příslušípřiskončenípracovníhopoměruodstupnévevýšinejménědvanáctinásobkuprůměrnéhovýdělku.


Podpora v nezam stnanosti
Podpora v nezaměstnanosti

se budeposkytovatažpouplynutídoby, kteráodpovídávýšiodstupného, odbytnéhoneboodchodného.

Sníženípodpory v nezaměstnanosti

V rámciúspornýchopatření v souvislosti se zákonem o státnímrozpočtu se snižuje od 1. ledna 2011 výšepodpory v nezaměstnanostina 45 % průměrnéhoměsíčníhočistéhovýdělkunebovyměřovacíhozákladu v případě, kdyzaměstnanecbezvážnéhodůvoduukončilsámnebonazákladědohody se zaměstnavatelemjakékolivzaměstnání. Jedná se o skončenípracovníhopoměruzaměstnancemvýpovědí, dohodou, popřípadězrušenímvezkušebnídobě.


Z kaz v pov di
Zákazvýpovědi

Zaměstnanec je chráněnpředskončenímpracovníhopoměruvýpovědízestranyzaměstnavatelezákazemvýpovědi a to v případech:

 • zaměstnanec je uznándočasněneschopným k výkonupráce pro nemocčiúraz,

 • je povolán k výkonuvojenskéhocvičení

 • přiuvolněnízaměstnance k výkonuveřejnéfunkce

 • zaměstnankyněje těhotnánebokdyčerpámateřskoudovolenounebokdyzaměstnankyněnebozaměstnanecčerpajírodičovskoudovolenou,(Výpověďdoručená v době, kdy je zaměstnankynětěhotná, je neplatná i v případě, že v dobědoručenío těhotenstvínikdoneví, anisamazaměstnankyně)

 • zaměstnanecpracující v nocibyluznánnazákladělékařskéhoposudkudočasněnezpůsobilýmpro nočnípráci


Pracovn d
Pracovnířád

„Státní“ zaměstnavatelé v jsoupovinnivydatpracovnířád.

 • Pracovnířádslouží k tomu, abyblížerozvedl v souladu s právnímipředpisyustanovenízákoníkupráce, a to podlezvláštníchpodmínek u konkrétníhozaměstnavatele. Pracovnířádnemůžezaměstnancůmukládatdalšípovinnostinadrámeczákona a nelze v němaniomezovat, nebozakládatnovéprávnínárokyzaměstnancům. Pracovnířád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechnyjehozaměstnance.


Kolektivn smlouva a vnit n p edpis
Kolektivnísmlouva a vnitřnípředpis

 • U zaměstnavatele, kdepůsobíodborováorganizacedocházídohodou se zaměstnavatelem k sjednáváníkolektivnísmlouvy. Úlohoukolektivnísmlouvy je prosazováníoprávněnýchzájmů a potřebzaměstnanců, přispíváníkezlepšovánípracovních, zdravotních, sociálních a kulturníchpodmínekzaměstnanců. Uzavřenídobrékolektivnísmlouvy je nejen v zájmuzaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Kolektivnísmlouva by mělaupravovatvětšinupracovněprávních a mzdovýchnároků, ale nikdyméněnež je stanovenozákonem.

 • Vnitřnípředpisnahrazujekolektivnísmlouvu v případech, kdy u zaměstnavatelenepůsobížádnáodborováorganizace. Vnitřnípředpismusíbýtvydánpísemně a nesmíbýt v rozporu s obecnězávaznýmiprávnímipředpisy. Nárokyvzniklénazákladěvnitřníhopředpisu se uplatňujístejnějakojinéindividuálnínárokyvyplývající z pracovněprávníchvztahů. Zaměstnavatelmápovinnostseznámit s vnitřnímpředpisemvšechnyzaměstnance.


Potvrzen o zam stn n
Potvrzení o zaměstnání

Přiskončenípracovníhopoměruje zaměstnavatelpovinenvydatzaměstnancipotvrzení o zaměstnání a uvést v něm

 • a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovnípoměrnebodohodu o pracovníčinnosti a o dobějejichtrvání,

 • b) druhkonanýchprací,

 • c) dosaženoukvalifikaci,

 • d) zdabylpracovněprávnívztahzaměstnavatelemskončen z důvoduporušenípovinnostivyplývající z právníchpředpisůvztahujících se k zaměstnancemvykonávanéprácizvlášťhrubýmzpůsobem,

 • e) odpracovanoudobu,

 • f) zdazezaměstnancovymzdyjsouprováděnysrážky, v číprospěch, jakvysoká je pohledávka, pro kteroumajíbýtsrážkydáleprováděny, jaká je výšedosudprovedenýchsrážek a jaké je pořadípohledávky,

 • g) údaje o započitatelnédobězaměstnánípro účelydůchodovéhopojištění.

  Údajeo výšiprůměrnéhovýdělkua o dalšíchskutečnostechrozhodných pro posouzenínárokunapodporu v nezaměstnanostije zaměstnavatelpovinenuvéstnažádostzaměstnance v oddělenémpotvrzení.

  Požádá-li zaměstnaneczaměstnavatele o vydáníposudku o pracovníčinnosti (pracovníposudek), je zaměstnavatelpovinen do 15 dnůzaměstnancitentoposudekvydat


Mzda plat a odm na z dohody
Mzda, plat a odměna z dohody

Zavykonanouprácipříslušízaměstnancimzda, plat neboodměna z dohody

 • Mzda

 • Plat je peněžitéplněníposkytovanézaprácizaměstnancizaměstnavatelem, kterýmjestát,územnísamosprávnýcelek, školskáprávnickáosoba,zdravotnickézařízení

 • Odměna z dohody je peněžitéplněníposkytovanézaprácivykonanounazákladědohody o provedeníprácenebodohody o pracovníčinnosti

  Zadobuprácepřesčaspříslušízaměstnancimzdaa příplateknejméněvevýši 25 % průměrnéhovýdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancemnedohodlinaposkytnutínáhradníhovolna v rozsahuprácekonanépřesčasmístopříplatku.

  U vedoucíchzaměstnancůmůžebýtmzdasjednánajiž s přihlédnutím k případnéprácipřesčas.


Minim ln mzda
Minimálnímzda

Mzda, plat a odměna z dohod o pracíchkonanýchmimopracovnípoměrnesmíbýtnižšínežminimálnímzda. Minimálnímzda je  nejnižšípřípustnávýšeodměny, kterou je povinenzaměstnavatelposkytnoutzaprácizaměstnanci.

Minimální mzda pro stanovenoutýdennípracovnídobu 40 hodin jeodstupňovánapodlesložitosti, odpovědnosti a namáhavostivykonávanýchprací, zařazených do 8 skupin, takto:

SkupinapracíNejnižšíúroveňzaručenémzdy

v Kčzahodinu v Kčzaměsíc

1. 48,10 8 000

2. 53,10 8 900

3. 58,60 9 800

4. 64,70 10 800

5. 71,50 12 000

6. 78,90 13 200

7. 87,10 14 600

8. 96,20 16 100


N hrada v daj poskytovan ch zam stnanci v souvislosti s v konem pr ce
Náhradavýdajůposkytovanýchzaměstnanci v souvislosti s výkonempráce

Zaměstnavatel je povinenposkytnoutzaměstnancipřipracovnícestěnáhradu:a) jízdníchvýdajů,b) jízdníchvýdajů k návštěvěčlenarodiny,c) výdajůzaubytování,d) zvýšenýchstravovacíchvýdajů (dálejen „stravné“),e) nutnýchvedlejšíchvýdajů.

Použije-li zaměstnanecnažádostzaměstnavatelesilničnímotorovévozidlo, s výjimkouvozidlaposkytnutéhozaměstnavatelem, přísluší mu zakaždý 1 km jízdyzákladnínáhrada a náhradavýdajůzaspotřebovanoupohonnouhmotu.Sazbazákladnínáhradyza 1 km jízdyčinínejméně u a) jednostopýchvozidel a tříkolek 1,00 Kč,b) osobníchsilničníchmotorovýchvozidel 3,80 Kč;

 • Cestovnínáhrady je možnézaměstnanci, kterýkoná pro zaměstnavateleprácinazákladědohod o pracíchkonanýchmimopracovnípoměr, poskytnoutpouze v případě, žebylosjednánototoprávo, jakož i místopravidelnéhopracovištězaměstnance


Pracovn pr vn vztahy

 • Cenupohonnéhmotyprokazujezaměstnanecdokladem o nákupu, zekterého je patrnásouvislost s pracovnícestou. Jestližezaměstnanechodnověrnýmzpůsobemcenupohonnéhmotyzaměstnavatelineprokáže, použijezaměstnavatel pro určenívýšenáhradyprůměrnoucenupříslušnépohonnéhmotystanovenouprováděcímprávnímpředpisem.

  Stravné

  Zakaždýkalendářní den pracovnícestyposkytnezaměstnavatelzaměstnancistravnénejméněvevýšia) 58 Kč, trvá-li pracovnícesta 5 až 12 hodin,b) 88 Kč, trvá-li pracovnícestadélenež 12 h, nejdélevšak 18 h,c) 138 Kč, trvá-li pracovnícestadélenež 18 hodin.

  Tatovýšestravného se mění v závislostinavývojicenprováděcímprávnímpředpisemvydanýmpodle.Bylo-li zaměstnanciběhempracovnícestyposkytnutojídlo, kterémácharaktersnídaně, obědanebovečeře, nakterézaměstnanecfinančněnepřispívá, je zaměstnavateloprávněnzakaždéuvedenéjídlostravnékrátit


Z kladn n hrady za pou v n silni n ch motorov ch vozidel
Základnínáhradyzapoužívánísilničníchmotorovýchvozidel

 • VyhláškaMinisterstvapráce a sociálníchvěcí č. 377/2010 Sb., kterou se pro účelyposkytovánícestovníchnáhradměnísazbazákladnínáhradyzapoužívánísilničníchmotorovýchvozidel a stravné a stanovíprůměrnácenapohonnýchhmot:

 • Tytosazbyjsou pro zaměstnavatelevestátní a příspěvkovésféřezávazné. Zaměstnavatel v podnikatelskésféře je můžejakkolivzvýšit. Částku, která překračuje daný limit musí zdanit zaměstnanci se mzdou.

  Průměrnácenaza 1 litrpohonnéhmoty

  a) 31,40 Kč u benzinuautomobilového 91 oktanů,

  b) 31,60 Kč u benzinuautomobilového 95 oktanů,

  c) 33,40 Kč u benzinuautomobilového 98 oktanů,

  d) 30,80 Kč u motorovénafty.


Na zen vl dy 590 2006 sb kter m se stanov okruh a rozsah jin ch d le it ch osobn ch p ek ek v pr ci
Nařízenívlády č. 590/2006 Sb.,kterým se stanovíokruh a rozsahjinýchdůležitýchosobníchpřekážek v práci

Vyšetřeníneboošetření

 • Pracovnívolno s náhradoumzdyneboplatu se poskytnenanezbytněnutnoudobu,

  Přerušenídopravníhoprovozunebozpožděníhromadnýchdopravníchprostředků

 • Pracovnívolnobeznáhradymzdyneboplatu se poskytnenanezbytněnutnoudobupro nepředvídanépřerušenídopravníhoprovozunebozpožděníhromadnýchdopravníchprostředků, nemohl-li zaměstnanecdosáhnoutvčasmístapracovištějinýmpřiměřenýmzpůsobem.


Pracovn pr vn vztahy

Svatba

 • Pracovnívolno se poskytnena 2 dnynavlastnísvatbu, z toho 1 den k účastinasvatebnímobřadu; náhradamzdyneboplatupříslušívšakpouzeza 1 den.

 • Pracovnívolno s náhradoumzdyneboplatu se poskytnerodičina 1 den k účastinasvatbědítěte a vestejnémrozsahu se poskytnepracovnívolnobeznáhradymzdyneboplatudítětipřisvatběrodiče


Pracovn pr vn vztahy

Narozenídítěte

 • Pracovnívolno se poskytnenanezbytněnutnoudobu

 • a) s náhradoumzdyneboplatu k převozumanželky (družky) do zdravotnického

 • zařízení a zpět,

 • b) beznáhradymzdyneboplatu k účastipřiporodumanželky (družky).

  Úmrtí

 • Pracovnívolno s náhradoumzdyneboplatu se poskytnena

 • a) 2 dnypřiúmrtímanžela, druhanebodítěte a nadalší den k účastinapohřbutěchtoosob,

 • b) 1 den k účastinapohřburodiče a sourozencezaměstnance, rodiče a sourozence

  jehomanžela, jakož i manželadítětenebomanželasourozencezaměstnancea nadalší den, jestližezaměstnanecobstarávápohřebtěchtoosob,

 • c) nezbytněnutnoudobu, nejvýšena 1 den, k účastinapohřbuprarodičenebovnukazaměstnanceneboprarodičejehomanželanebojinéosoby, kterásicenepatřík uvedenýmfyzickýmosobám, ale žila se zaměstnancem v doběúmrtív domácnosti, a nadalší den, jestližezaměstnanecobstarávápohřebtěchtoosob.


Pracovn pr vn vztahy

Doprovod

 • a) Pracovnívolno k doprovodurodinnéhopříslušníka do zdravotnickéhozařízeník vyšetřeníneboošetřenípřináhlémonemocněníneboúrazu a k předemstanovenémuvyšetření, ošetřeníneboléčení se poskytnejenjednomuz rodinnýchpříslušníkůnanezbytněnutnoudobu, nejvýševšakna 1 den,

 • 1. s náhradoumzdyneboplatu, jde-li o doprovodmanžela, druhanebodítěte,jakoži rodiče a prarodičezaměstnancenebojehomanžela; má-lizaměstnanecnároknaošetřovné z nemocenskéhopojištění, nepříslušímunáhradamzdyneboplatu,

 • 2. beznáhradymzdyneboplatu, jde-li o ostatnírodinnépříslušníky.

 • b) Pracovnívolno k doprovoduzdravotněpostiženéhodítěte do zařízenísociálníchslužebnebo do školyneboškolskéhozařízenísamostatnězřízenýchprožákyse zdravotnímpostižením s internátnímprovozem a zpět se poskytnejenjednomu z rodinnýchpříslušníků, a to s náhradoumzdyneboplatunanezbytněnutnoudobu, nejvýševšakna 6 pracovníchdnů v kalendářnímroce.


Pracovn pr vn vztahy

Pohřebspoluzaměstnance

 • Pracovnívolno s náhradoumzdyneboplatu se poskytnenanezbytněnutnoudobuzaměstnancům, kteří se zúčastnípohřbuspoluzaměstnance; tytozaměstnanceurčízaměstnavatelnebozaměstnavatel v dohodě s odborovouorganizací.

  Přestěhování

 • Pracovnívolnobeznáhradymzdyneboplatu se poskytnenanezbytněnutnoudobu,nejvýšena 2 dnypřipřestěhovánízaměstnance, kterýmávlastníbytovézařízení;jde-li o přestěhování v zájmuzaměstnavatele, poskytne se pracovnívolnos náhradoumzdyneboplatu.

  Vyhledánínovéhozaměstnání

 • Pracovnívolnobeznáhradymzdyneboplatupředskončenímpracovníhopoměruse poskytnenanezbytněnutnoudobu, nejvýšena 1 půlden v týdnu, podobuodpovídajícívýpovědnídobě v délcedvouměsíců. Vestejnémrozsahu se poskytnepracovnívolno s náhradoumzdyneboplatupředskončenímpracovníhopoměruvýpovědídanouzaměstnavatelem z důvodůuvedenýchna jeho straně, nebodohodou z týchždůvodů. Pracovnívolno je možnése souhlasemzaměstnavateleslučovat.


Dovolen za kalend n rok a jej pom rn st
Dovolenázakalendářnírok a jejípoměrnáčást

 • Zaměstnanci, kterýzanepřetržitéhotrvánípracovníhopoměrualespoň 60 dnů v kalendářnímroce, příslušídovolenázakalendářnírok, popřípadějejípoměrnáčást, jestližepracovnípoměrnetrvalnepřetržitěpodobuceléhokalendářníhoroku.

 • Poměrnáčástdovolenéčinízakaždýcelýkalendářníměsícnepřetržitéhotrvánítéhožpracovníhopoměrujednudvanáctinudovolenézakalendářnírok.

 • Výměradovolenéčinínejméně 4 týdny v kalendářnímroce.

 • Dovolenástátních zaměstnancůčiní 5 týdnů v kalendářnímroce.

 • Dovolenápedagogickýchpracovníkůa akademickýchpracovníkůvysokýchškolčiní8 týdnů v kalendářnímroce.

 • Zaměstnancipříslušízadobučerpánídovolenénáhradamzdyneboplatuvevýšiprůměrnéhovýdělku vypočteného z rozhodného období (předchozí kalendářní čtvrtletí).


Odpov dnost zam stnance za kodu
Odpovědnostzaměstnancezaškodu

Zaměstnanecodpovídázaměstnavatelizaškodu, kterou mu způsobilzaviněnýmporušenímpovinnostípřiplněnípracovníchúkolůnebo v přímésouvislosti s ním.

Výšepožadovanénáhradyškodyzpůsobené z nedbalostinesmípřesáhnout u jednotlivéhozaměstnancečástkurovnající se čtyřapůlnásobkujehoprůměrnéhoměsíčníhovýdělkupředporušenímpovinnosti, kterýmzpůsobilškodu. Toto omezeníneplatí, byla-li škodazpůsobenaúmyslně, v opilosti, nebopozneužitíjinýchnávykovýchlátek.

Na zaměstnanci, kterývědoměneupozornilnadřízenéhovedoucíhozaměstnancenaškoduhrozícízaměstnavatelinebonezakročilprotihrozícíškodě, ačkoliv by tímbylozabráněnobezprostřednímuvznikuškody, můžezaměstnavatelpožadovat, aby se podílelnanáhraděškody.


Pracovn pr vn vztahy

Byla-li se zaměstnancemuzavřenadohoda o odpovědnosti k ochraněhodnotsvěřenýchzaměstnancik vyúčtování (dálejen "dohoda o odpovědnosti"), zakteré se považujíhotovost, ceniny, zboží, zásobymateriálunebojinéhodnoty, kteréjsoupředmětemobratunebooběhu, s nimižmázaměstnanecmožnostosobnědisponovatpoceloudobu, pokterou mu bylysvěřeny, odpovídázaschodekvzniklýnatěchtohodnotách. Přiuzavřenídohody o odpovědnosti se provádíInventarizace. Zaměstnanec je povinennahraditzaměstnavateliskutečnouškodu.

Odpovědnostzaztrátusvěřenýchpředmětů

Zaměstnanecodpovídázaztrátunástrojů, ochrannýchpracovníchprostředků a jinýchpodobnýchpředmětů, které mu zaměstnavatelsvěřilnapísemnépotvrzení. Předmětyjejichžcenapřevyšuje 50 000 Kč, mohoubýtzaměstnancisvěřenyjennazákladědohody o odpovědnostizaztrátusvěřenýchpředmětů.

Zaměstnanec, kterýodpovídázaschodeknasvěřenýchhodnotáchnebozaztrátusvěřenýchpředmětů, je povinennahraditschodeknasvěřenýchhodnotáchneboztrátusvěřenýchpředmětů v plnévýši.