Smluvn vztahy
Download
1 / 65

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Smluvní vztahy. dana.mestanova@fsv.cvut.cz. Co je smlouva?. Je to dokument mezi smluvními stranami, který specifikuje předmět smlouvy, podmínky uzavření, trvání a ukončení smluvního vztahu., uvádí termíny plnění, precizuje výši ceny či její tvorbu a další.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - moeshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Smluvn vztahy
Smluvní vztahy

dana.mestanova@fsv.cvut.cz


Co je smlouva
Co je smlouva?

Je to dokument mezi smluvními stranami, který specifikuje předmět smlouvy, podmínky uzavření, trvání a ukončení smluvního vztahu., uvádí termíny plnění, precizuje výši ceny či její tvorbu a další.

Smlouvy bylo možno do 31.12.2013 uzavřít podle OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (jednalo-li se o smlouvy mezi podnikateli) a podle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (mezi občany, či pokud byla jedna ze stran občanem)

Od 1.1.2014 je platný NOZ a smlouvy se uzavírají podle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


D ve tedy do 31 12 2013 ex typy smluv tzv z vazkov smlouvy podle obchodn ho z kon ku
Dříve tedy do 31.12.2013 ex. typy smluv – tzv. Závazkové smlouvy podle obchodního zákoníku

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Kupní smlouva (prodávající x kupující)

Dovozní kupní smlouva

Kupní smlouva na prodej nemovitosti

Smlouvy o koupi najaté věci, např. smlouva o finančním leasingu, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o skladování, smlouva o uložení věci,…

Smlouva o dílo

na zhotovení projektu

na zhotovení montáže

na zhotovení stavebních věcí, na dodávku stavebních prací

na zhotovení stavebního díla

na zhotovení technologické části stavby

na provedení opravy

na zhotovení věci

na dodávku montovaných strojů a pod.

Mandátní smlouva

Komisionářská smlouva

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o vkladovém účtu


Smluvn vztahy

Dříve (do 31.12.2013) ex. závazkové smlouvy podle občanského zákoníku

Kupní smlouva

Darovací smlouva

Směnná smlouva

Smlouva o opravě věci

Smlouva o půjčce

Nájemní smlouva

Smlouva o obstarání věci

Smlouva o úschově

Smlouva o ubytování

Smlouva o přepravě nákladu

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouva o vkladu

Pojistná smlouva

Smlouva o důchodu

Cestovní smlouva

Smlouva o nájmu nebytových prostor (pronajímatel x nájemce)

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (nájemce x podnájemce)


Mimo smluv dle obchodn ho a ob ansk ho z kon ku ex dal typy smluv
Mimo smluv dle Obchodního a občanského zákoníku ex. další typy smluv

Smlouvy společenské

- Veřejná obchodní společnost (společníci)

- Komanditní společnost (komplementáři x komandisté)

- Společnost s ručením omezeným (společníci)

Smlouva o převodu obchodního podílu (převádějící x nabyvatel)

- Zakladatelské smlouvy

- akciová společnost (zakladatelé, zakladatelská smlouva)

- smlouva o sdružení (několik osob se může sdružit)

- smlouva o tichém společenství (podnikatel x tichý společník)

Jiné smlouvy např. : smlouva o zastavení nemovitosti

sponzorská smlouva

smlouva o reklamě

Smlouvy pracovně-právní

pracovní smlouva

dohoda o činnosti

dohoda o smluvním platu


Nov ob ansk z kon k 89 2012 sb
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku je k dispozici např. na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání. …

Novýobčanskýzákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014.

Návrh nového občanského zákoníku, který se svým týmem zpracoval profesor Karel Eliáš, vedoucí Katedry občanského práva z právnické fakulty v Plzni, přinesl revoluční změny v systematice zákoníku, nové instituty a terminologii, ale především došlo k začlenění rodinného a částečně také obchodního a pracovního práva.

Vzrušenou diskuzi vyvolal návrh svým úsilím o rozšíření hranic občanského práva, které zahrnulo i ostatní obory soukromoprávní oblasti tak, jak je to v modernějších úpravách – švýcarských, italských nebo nizozemských.


Nov ob ansk z kon k
Nový občanský zákoník

 • Dosavadní právní úpravy byly roztříštěné a problémy se řešilynepřehlednou změtí zákonů.

 • Proto nyní rodinné právo tvoří v novém občanském zákoníku jednu z jeho částí.

 • Začlenění obchodního a pracovního práva není v plném rozsahu prosazeno.

 • Co se týče obchodního práva, je součástí NOZ úprava smluvního práva a to včetně smluv, které zatím obsahoval obchodní zákoník.

 • Tím odpadá dvojí úprava některých institutů, jako např. kupní, příkazní smlouvy nebo smlouvy o dílo, promlčení a náhrady škody.

 • Oblast pracovního práva nedoznala velkých změn.

 • Zákoník práce zůstal zachován, nicméně jeho vazba na občanské právo je utvrzena začleněním některých obecných institutů do nového zákoníku.


Co se tedy zm nilo
Co se tedy změnilo?

 • Zákoník je nově rozdělen do pěti částí.

  V části první – obecné jsou tradičně formulovány základní zásady, statusové právo fyzických i právnických osob.

 • Novinkou je definice podnikatele a úprava nadací, která nově umožňuje založení nadace i pro dobročinné účely, nikoliv pouze k obecně prospěšným cílům, jak je tomu doposud.

 • Dále jsou v první části nově definovány věci a právní úkony.

  Část druhoutvoří rodinné právo.

 • Tady autoři navrhli mimo jiné dvě varianty uzavření manželství – buď si výhradní právo oddávat ponechá stát, nebo budou možné sňatky civilní i církevní.

 • V tom případě budou moci oddávat duchovní všech církví, které u nás působí (dnes má toto právo jen necelá dvacítka z nich).

 • Nová je úprava manželů vzájemných majetkových vztahů - přednostně smlouvou.


Co se tedy zm nilo1
Co se tedy změnilo?

Část třetí– tzv. absolutní majetková práva přinesly návrat k zásadě, že součástí pozemku je vše, co je s ním pevně spojeno, tedy i budovy.

 • V oblasti vlastnického práva je na stejnou úroveň postaveno vlastnictví hmotných i nehmotným statků.

 • Zákoník věnuje několik ustanovení i zvířatům, která nově nedefinuje jako věci.

 • Dále je zahrnuta podrobná úprava věcných práv, služebností a zejména dědického práva, které zůstavitelům zajistí širší možnosti uplatnění vůle – lze například prostřednictvím dědické smlouvy.

  Část čtvrtá obsahuje relativní majetková práva, závazky.

 • Je zde upraven například nájem bytu, který dává pronajímateli šanci vypovědět nájem uzavřený na dobu neurčitou, a to bez uvedení důvodu, ovšem s dvouletou výpovědní dobou.

 • Dále tato část řeší náhradu škody či nekalou soutěž.

 • Největší část zaujímá katalog smluv, včetně těch původně upravených v obchodním zákoníku.


Co se tedy zm nilo2
Co se tedy změnilo?

 • Došlo ke změnám v oblasti dědického práva, posílila se vůle zůstavitele.

 • Došlo ke změně koncepce v oblasti náhrady škody. Upřednostňuje se náhrada škody uvedením do předešlého stavu oproti náhradě v penězích. Tím se posílilo právní postavení osoby, které byla věc poškozena.

 • Změny jsou v oblasti práva obchodních společností a družstev.

 • Obecná pravidla pro nabývání nemovitých věcí.

 • Změněny jsou nabývací tituly, včetně obecných informací o závazkových vztazích.

  Podrobnější výklad o nabývacích titulech k nemovitým věcem řeší:

 • kupní smlouvy,

 • smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce,

 • darovací smlouvy

 • a smlouvy o dílo)


Nov z kon o obchodn ch korporac ch
Nový zákon o obchodních korporacích

 • Nový zákon o obchodních korporacích navazuje na nový občanský zákoník a stanoví určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět.

 • Zákon o obchodních korporacích nahrazuje dosavadní obchodní zákoník, avšak značná část, zejména právo závazkové, právo nekalé soutěže a obecné instituty obchodního práva jsou přesunuty do nového občanského zákoníku.

 • Ze zákona o obchodních korporacích je vyjmuta pasáž upravující obchodní rejstřík.

 • Tato pasáž bude předmětem úpravy samostatného zákona.

 • V zákoně o obchodních korporacích tak zůstává pouze úprava obchodních společností a družstev. 

 • Zákon o obchodních korporacích však dosavadní úpravu obchodních společností a družstev nemění nikterak drasticky.

 • Návrh však na některých místech reaguje na vývoj v právních řádech evropských zemí tak, aby i česká úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraniční úpravou konkurenceschopnou.


Zm ny dle nov ho z kona o obchodn ch korporac ch
Změny dle nového zákona o obchodních korporacích

 • Došlo k liberalizaci pravidel obchodních korporací.

 • Cílem změn je úprava systému, který na jedné straně neomezuje podnikání, na druhé straně chrání ty, kteří nemají dostatečný vliv nebo dostatečné informace (menšinoví společníci, věřitelé).

 • Zavádí přísnější a ucelenou regulaci správy obchodních korporací.

 • Změnilo se pojetí koncernového práva.

 • Došlo k opuštění chiméry základního kapitálu v s.r.o. tím, že se opustilo od povinnosti tvorby základního kapitálu ve výši 200.000,- Kč.

 • Zákon připouští, aby jeden společník vlastnil i více obchodních podílů.

 • Došlo k částečnému rozvolnění akciové společnosti.

 • Je navržena změna v úpravě vnitřní struktury akciové společnosti.


Zm ny dle nov ho z kona o obchodn ch korporac ch1
Změny dle nového zákona o obchodních korporacích

 • Právo závazkové, právo nekalé soutěže a obecné instituty obchodního práva jsou přesunuty do nového občanského zákoníku.

 • Ze zákona o obchodních korporacích je vyjmuta pasáž upravující obchodní rejstřík a bude předmětem úpravy samostatného zákona.

 • Zákon o obchodních korporacích dosavadní úpravu obchodních společností a družstev výrazně nemění.

 • Reaguje se na vývoj v právních řádech evropských zemí tak, aby i česká úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraniční úpravou konkurenceschopnou.


Nov z kon o mezin rodn m soukrom m pr vu
Nový zákon o mezinárodním soukromém právu

 • Nový zákon o mezinárodním právu soukromém vychází z pojetí, že součástí mezinárodního práva soukromého je i mezinárodní právo procesní, tedy soubor právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků a poměry mezi nimi vznikající v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek.

 • Stěžejní část nového zákona při respektu přednosti norem práva Evropské unie a norem vyplývajících z mezinárodního práva zavádí kolizní úpravu pro řešení případů s mezinárodním prvkem.

 • Zákon má moderní přístupy mezinárodního práva soukromého a navazuje na nejnovější úpravu přijatou na úrovni Evropské unie.


Vzory smluv podle noz a zok
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

http://www.atlascon.cz/software/codexis/obsahove-doplnky/vzory-smluv-a-podani-dle-noz-a-zok

 • Členská žaloba dle ust. § 584 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 • Darovací smlouva nemovitá věc

 • Darovací smlouva nemovitá věc s příkazem

 • Darovací smlouva nemovitá věc se zřízením předkupního práva

 • Darovací smlouva nemovitá věc se zřízením výměnku

 • Dohoda o narovnání

 • Dohoda o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu včleněn do textu dohody

 • Dohoda o přistoupení k dluhu


Vzory smluv podle noz a zok1
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Dohoda o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání

 • Dohoda o smluvní pokutě

 • Dohoda o ukončení účasti společníka

 • Dohoda o výživném rozvedené manželky

 • Dohoda o započtení pohledávek

 • Dohoda o zrušení spoluvlastnictví

 • Dohoda rodičů o styku s  dítětem pro dobu po rozvodu

 • Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

 • Dohodu o převzetí dluhu

 • Dohodu o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu udělen mimo text dohody

 • Dohodu o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu včleněn do textu dohody

 • Komisionářská smlouva


Vzory smluv podle noz a zok2
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Kupní smlouva o koupi movité věci

 • Kupní smlouva o koupi movité věci s cenovou doložkou

 • Kupní smlouva o koupi movité věci s výhradou vlastnického práva

 • Kupní smlouva o koupi movité věci s výhradou zpětné koupě

 • Kupní smlouva o koupi movité věci s doložkou koupě na zkoušku

 • Kupní smlouva o koupi nemovité věci

 • Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva

 • Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením služebnosti užívání

 • Kvitance


Vzory smluv podle noz a zok3
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Licenční smlouva

 • Námitky do rozhodnutí o vyloučení člena družstva dle ust. § 618 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 • Návrh manželky na omezení práva druhého manžela v domě (bytě)

 • Návrh na klid řízení - rozvod

 • Návrh na osvojení zletilého - § 847

 • Návrh na osvojení zletilého - § 848

 • Návrh na pokračování v řízení dle § 111 (3) o.s.ř

 • Návrh na povolení uzavřít manželství

 • Návrh na přiznání svéprávnosti

 • Návrh na rozvod manželství (rozvod nesporný)

 • Návrh na schválení smlouvy o nápomoci

 • Návrh na umožnění styku s dítětem osobě příbuzné či společensky blízké


Vzory smluv podle noz a zok4
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Návrh na určení neplatnosti kupní smlouvy na prodej RD - rodinné bydlení

 • Návrh na vyloučení společníka ( dle § 204 zákona o obchodních korporacích)

 • Návrh na vyslovení neplatnosti prodeje spadajícího do obvyklého vybavení domácnosti

 • Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

 • Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

 • Návrh nezletilého na přiznání svéprávnosti

 • Odstoupení od smlouvy o finanční službě

 • Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu

 • Odvolání plné moci advokátovi

 • Oznámení o odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace

 • Oznámení o odstoupení z funkce orgánu společnosti


Vzory smluv podle noz a zok5
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Oznámení o prohlášení  zápočtu pohledávek

 • Oznámení o započtení pohledávek

 • Předběžné prohlášení dle § 38 občanského zákoníku

 • Příkazní smlouva

 • Příslib odměny

 • Ručitelské prohlášení

 • Slib odškodnění

 • Smlouva o dílo - stavba

 • Smlouva o důchodu

 • Smlouva o kontrolní činnosti


Vzory smluv podle noz a zok6
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Smlouva o nájmu prostoru k podnikání (na dobu neurčitou)

 • Smlouva o nájmu prostoru k podnikání (na dobu určitou)

 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

 • Smlouva o nápomoci

 • Smlouva o obchodním zastoupení

 • Smlouva o péči o zdraví

 • Smlouva o postoupení pohledávky

 • Smlouva o provedení reklamy

 • Smlouva o provedení trenérské činnosti

 • Smlouva o provozu dopravního prostředku

 • Smlouva o přepravě osoby

 • Smlouva o přepravě věci

 • Smlouva o převodu družstevního podílu


Vzory smluv podle noz a zok7
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Smlouva o převodu obchodního podílu

 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní

 • Smlouva o tichém společenství

 • Smlouva o tichém společenství - na dobu neurčitou

 • Smlouva o tichém společenství - na dobu určitou

 • Smlouva o ubytování

 • Smlouva o úschově

 • Smlouva o úvěru

 • Smlouva o výkonu funkce

 • Smlouva o zájezdu

 • Smlouva o zemědělském pachtu

 • Smlouva o zprostředkování


Vzory smluv podle noz a zok8
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání uzavřené na dobu neurčitou

 • Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání uzavřené na dobu určitou

 • Smlouva o zřízení práva stavby

 • Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

 • Smlouva o zřízení výměnku

 • Smlouva ve prospěch třetí osoby

 • Smlouvu o dílo - jiná movitá věc

 • Smluvní zastoupení - plná moc

 • Smluvní zastoupení - plná moc - celé řízení

 • Smluvní zastoupení - plná moc - k určitému jednání nebo pro určitou část řízení

 • Souhlas druhého manžela - koupě majetku

 • Společnická žaloba


Vzory smluv podle noz a zok9
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Souhlas druhého manžela - prodej majetku

 • Souhlas zákonného zástupce k právnímu jednání nezletilému

 • Vystoupení společníka ze společnosti

 • Výzva k vydání náhrady za zmařenou dovolenou

 • Sponzorská smlouva

 • Stanovy družstva dle ust. § 553 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 • Stanovy spolku

 • Univerzální plná moc

 • Uplatnění přiměřené slevy z kupní ceny

 • Uznání dluhu dle ust. § 2053 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku

 • Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

 • Vyloučení člena družstva dle ust. § 614 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích


Vzory smluv podle noz a zok10
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem Výzva ke splnění dluhu ručitelem

 • Výzva ke splnění dluhu v dodatečně stanovené lhůtě

 • Výzva ručiteli k plnění

 • Výzva ručiteli k plnění - více dlužníků

 • Zasílatelská smlouva

 • Zástavní smlouva k nemovité věci

 • Zástavní smlouva k movité věci

 • Závěť allografní - § 1534 NOZ

 • Závěť holografní - § 1533 NOZ

 • Závěť s předčitateli - § 1535 a 1536 NOZ

 • Zpráva o vztazích


Vzory smluv podle noz a zok11
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

 • Žaloba (návrh) na určení neplatnosti usnesení valné hromady dle ust. § 428 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 • Žaloba na náhradu škody při ublížení na zdraví

 • Žaloba na náhradu škody z titulu ztráty odložené věci

 • Žaloba na odstranění závadného stavu

 • Žaloba na ochranu osobnosti

 • Žaloba na přezkoumání  oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

 • Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání

 • Žaloba na rozvod bezdětného manželství - sporný rozvod

 • Žaloba na rozvod manželství (rozvod sporný) Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do vlastnického práva

 • Žaloba na určení dědice

 • Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady


Vzory smluv podle noz a zok12
Vzory smluv podle NOZ a ZOK

Žaloba na určení neplatnosti vydědění

Žaloba na určení obsahu kupní smlouvy

Žaloba na určení vlastnického práva k nemovité věci

Žaloba na vydání věci

Žaloba na vyklizení bytu

Žaloba na výživné pro zletilé dítě

Žaloba na výživné rozvedené manželky

Žaloba na zaplacení kupní ceny

Žaloba na zdržení se nekalosoutěžního jednání

Žaloba na zrušení služebnosti

Žaloba o určení neexistence zástavního práva k nemovité věci

Žaloba o určení neplatnosti ukončení nájemní smlouvy k bytu, v němž se nachází rodinná domácnost bez souhlasu druhého manžela


Smlouva o d lo 2586 a n sl z kona 89 2012 sb ob ansk z kon k
Smlouva o dílo § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smluvní strany: objednatel a zhotovitel

objednatel se ve smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit

zhotovitel se zavazuje určité dílo provést. Může se jednat o provedení stavby, o opravu stavebního díla, o údržbu stavby nebo části.

Ve stavebnictví se využívá tohoto typu smlouvy zejména u dodávek stavebních prací (vlastní stavební práce) a to jak na stavební dílo (stavbu) jako celek nebo na dílčí části či konkrétní činnosti a práce (subdodávky).

Dále se ve stavebnictví smlouva o dílo využívá i pro:

projektové práce

geodetické práce

průzkumné práce

dodávky služeb a další


Astn ci v stavbov ho projektu
Účastníci výstavbového projektu

přímí účastníci:

investor stavebník provozovatel uživatel

zhotovitel dodavatel

projektant

developer

nepřímí účastníci:

stavební úřady

dotčené orgány státní správy

autorizovaný inspektor

banky

pojišťovny

justice


N le itosti smluv
Náležitosti smluv

V době tržního hospodářství stát nezasahuje do vztahu mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Smlouva je jediným závazným dokumentem pro jejich vztahy.

Smlouva o dílo je také základním dokumentem při případném řešení sporů u rozhodčího soudu.

Podstatné náležitosti smlouvy - jako předmět a doba plnění, cena a způsob stanovení, případně upřesňování, podmínky pro zhotovení, předání, pro přejímku,.. jsou rozčleněny do: hlav x článků x odstavců

Nemusí být zachováno ani pořadí článků.


Vzorov smlouva
Vzorová smlouva

 • Dále uvedená „vzorová smlouva“ je koncipována pro zhotovení stavby.

 • Při použití smlouvy pro jiná díla - jako např. projektové práce je tuto vzorovou smlouvu nutno obsahově UPRAVIT.

 • „Vzorová smlouva“ je pro přehlednost rozčleněna do 4 bloků - to však neznamená, že konkrétní smlouvy musí být členěny stejným způsobem.


Struktura smlouvy o d lo
Struktura smlouvy o dílo

A: Podstatné body smlouvy:

I. Účastníci smlouvy

Objednatel

obchodní jméno, adresa, identifikační číslo,(IČO), daňové identifikační číslo (DIČ)

bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy

(obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky),

číslo účtu, kód banky

statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy

osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět dozor,

převzetí díla a jiné

objednatelem může být právnická i fyzická osoba


Smluvn vztahy

Zhotovitel

obdobně jako u objednatele:

obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ

bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy

(obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky),

číslo účtu, kód banky

statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy

osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět předání díla a jiné

zhotovitelem taktéž může být právnická (s.r.o.) i fyzická osoba (zedník)

II. Předmět díla

Vymezení předmětu díla

Místo provádění díla

Členění díla

Čas zhotovení, termín zahájení a dokončení (může být i v další části)

Jakost a provedení díla

Náhradní materiály


Smluvn vztahy

III: Cena díla

Podklady pro sestavení ceny

Smluvní cena bez DPH

DPH (Zákon o DPH )

Cena včetně DPH

Případnězpůsob určení ceny (není podmínkou, že cena musí být předem stanovena. Musí být však jasně stanoven způsob tvorby ceny pro následnou úhradu)

Podmínky čerpání smluvního rozpočtu

Platební kalendář

Splatnost peněžního závazku

Odstoupení od smlouvy – porušení ujednání a následné finanční vypořádání

Sankční ujednání, smluvní úroky z prodlení – pokuty, penále

za vadné plnění, za prodlení s vyklizením staveniště, prodlení v odstranění vad,…


Smluvn vztahy

B: Pravidelné náležitosti smlouvy o dílo

IV. Podklady pro uzavření smlouvy

Doba plnění

Spolupůsobení objednatele

Zabezpečení potřebných správních rozhodnutí

Zabezpečení geologického průzkumu

Předání projektových podkladů

Předání staveniště

Rozsah a doba předání stavebních a montážních připraveností

Specifikace věcí opatřovaných objednatelem a lhůty pro jejich předání

Bezpečnostní školení pracovníků zhotovitele

Spolupůsobení zhotovitele

Střežení staveniště

Protipožární opatření

Vedení stavebního deníku (záznamy, počet dní na vyjádření, kdo může psát do deníku, např., že záznam v deníku nemůže změnit obsah smlouvy,…)


Smluvn vztahy

Přerušení prací

Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí

Podmínky a důsledky přerušení prací při skrytých překážkách

Podmínky a důsledky přerušení prací při neposkytnutí spolupůsobení objednatele

Provádění kontrol

Průběžné kontroly (technický dozor, autorský dozor)

Kontroly zakrývaných prací

Užívání předmětu díla před předáním

Dohody o užívání předmětu díla před předáním

Důsledky neoprávněného užívání díla před předáním

Dohodnuté zkoušky

a/ způsob provedení zkoušek

b/ harmonogram průběhu

c/ podmínky úspěšnosti zkoušek

d/ předpoklady provedení zkoušek

d.a/ zajištěných objednatelem

d.b/ zajištěných zhotovitelem


Smluvn vztahy

Další smluvní náležitosti:

Úhrada místních poplatků za zábory a za užívání chodníků a komunikací

Úhrady za odběr médií,…

Předložení pojistné smlouvy s pojišťovacím ústavem na rizika vyplývající

z činnosti při provádění díla.

Předání díla

příprava k předání díla

a/ doklady, které připraví účastníci smlouvy pro předávací řízení

b/ výzva k převzetí (účasti na zkouškách), kolik dnů před předáním je

zhotovitel povinen toto oznámit objednateli,…

c/ vyspecifikované podmínky pro předání díla ze strany objednatele

a zhotovitele

Zápis o převzetí

vyklizení staveniště (případně montážního pracoviště)

vyhodnocení a uzavření úhrad a platebních podmínek

smluvní pokuty

odpovědnost za vady, záruka

podstatné porušení smlouvy


Smluvn vztahy

C: Ostatní podmínky

(nejsou-li uvedeny v předchozích bodech)

Odstoupení od smlouvy

Důvěrné informace

Přechod vlastnického práva

Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí

Zkušební provoz, garanční zkoušky

Podmínky provádění díla za provozu

Další ujednání

D: Závěrečná ustanovení

Dohody o změně smlouvy

Počet výtisků, jejich rozdělení

Smlouva ani formálně nemusí být nazvána pouze „smlouvou o dílo“, může

být označena jako „smlouva o provedení stavebního díla“, s odkazem na příslušné

paragrafy platné legislativy, neboť v případě sporu soud bude rozhodovat

z OBSAHU SMLOUVY a nikoliv z označení.


Smluvn vztahy

Rozhodčí doložka - vzor

Spory z této smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem určeným do funkce obchodní společností xxxxx, se sídlem v XXXXX, IČ: XXXXXXXX.

V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo XXXXX, organizační složka XXXXX, IČ: XXXXX.

Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí X % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však X.XXXX,- Kč bez DPH, maximálně potom X.XXX.XXX,- Kč bez DPH.

Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou.

Na doručování v rozhodčím řízení se jinak přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu, s tím, že vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.xxxxxx.cz


D ve ex smlouva mand tn nyn dle noz p kazn
Dříve ex. Smlouva mandátní, nyní dle NOZ příkazní

využívá se při vztazích v rámci inženýrské činnosti, jako např. pro výkon technického dozoru a pod.

Předmětem je :

Výkon činnosti odpovědného zástupce

zaštění specifikované obchodní činnosti

druhý subjekt se ve smluvním vztahu zavazuje:

- k úhradě smluvené částky

- zavazuje se udělit příslušnou plnou moc,..


Obsah p kazn smlouvy a p klad obsahu
Obsah příkazní smlouvy a příkladobsahu

I. Smluvní strany: obchodní firma,..

např. Základní škola, statutární zástupce……..,

adresa,údaj o registraci, bankovní spojení,……..

a

fyzická osoba - např. Ing. Hana Šroubková,

adresa, IČO, bankovní spojení,………

Předmět smlouvy :

Výkon inženýrské činnosti na stavbě „Přístavba pavilonu ZŠ v Chrudimi“ v rozsahu:

a/ inženýrská činnost ve stádiu předprojektové a projektové přípravy, projednání

projektové dokumentace s dotčenými orgány, pomoc při řešení

majetkoprávních vztahů, zajištění vydání stavebního povolení a ……, odborný

dohled nad dopracováním realizační dokumentace , podílení se na přípravě

a uzavření smlouvy na zhotovení stavby (případně smluv)

b/ ve stádiu realizace, koordinace věcná a časová mezi investorem, projektantem,

uživatelem a dalšími účastníky, ….., zajišťování technických korekcí pro

zvýšení užitných vlastností, kvality, hospodárnosti a životnosti

stavby,zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, odsouhlasení

doplňků a změn dokumentace,organizace kontrolních dnů, kontrola postupu

prací podle časového plánu


Smluvn vztahy

c/ ve stádiu závěru stavby

přejímání a kontrola stavby

účast na zkouškách

organizační zabezpečení přejímacího řízení,

organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek

spolupráce při přípravě podkladů pro převzetí stavby

kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech

kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem

podle stávajícího stavebního zákona podání návrhu na kolaudační řízení, podle nového stavebního zákona oznámení či kolaudační souhlas, ….

zabezpečení prvotních záznamů a zápisů a jejich předání investorovi - mandantovi

d/ vedení účtu stavby

přejímání a kontrola faktur

vedení evidence faktur

vystavování příkazů k jejich úhradě…

případná spolupráce při vyúčtování dotací

např. vyúčtování a vrácení zbývajících dotací

III. Termíny:

zahájení činnosti

předpoklad ukončení činnosti

případně rozdělení činnosti do etap vč. uvedení termínů,…


Smluvn vztahy

IV. Odměna a úhrada nutných nákladů

Celková cena inženýrské činnosti: …cena bez DPH, DPH, celkem

Fakturace, perioda (vystavení na konci každého měsíce, splatnost 14 dnů…).

Podmínky proplacení (nepřekročení lhůty výstavby, motivace pro zkrácení lhůty, nepřekročení smluvní ceny stavby)

Úprava výše ceny za inženýrskou činnost v případě víceprací … uvedení „klíče“ pro stanovení,….

Specifikace nutných nákladů, podmínky proplacení, předchozí odsouhlasení ….

V. Práva a povinnosti

Inženýrská činnost bude zajištěna ….

Náklady bude hradit …….

Informování o situaci bede řešeno ….

VI. Povinnosti protistrany

Poskytnutí všech materiálů, zápisů,… potřebných pro výkon činnosti

Úhrada faktur….

Sankce při prodlení s úhradou,…

Povinnost vystavení plné moci….

VII. Odpovědnost za způsobenou škodu každé ze stran

V důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti

Vyspecifikování finančního postihu (např. neřešení chyby projektanta … uvést příklad „Bulovka“)

IX. Ostatní ujednání … smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, počet stejnopisů,…


Smlouva komision sk
Smlouva komisionářská

obdobou smlouvy mandátní je smlouva komisionářská

v té je ve smluvním vztahu komisionář a komitent

tento typ smlouvy se taktéž využívá v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti.

Rozdíl mezi smlouvou mandátní a komisionářskou je v tom,že u komisionářské smlouvy

zajistí komisionář určitou obchodní záležitost ale vlastním jménem. Taktéž na

náklady komitenta.

Pozn.: mandatář zajišťuje obchodní záležitost jménem mandanta.

v praxi se tento typ smlouvy sjednává např. i za účelem koupě nebo prodeje určité movité věci pro komitenta

komitent se ve smluvním vztahu zavazuje k úhradě smluvené částky

zvláštním smluvním podtypem smlouvy komisionářské je také smlouva zasílatelská


Smlouva o uzav en budouc smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Jedná se o přípravný typ smlouvy, neboť její uzavření předchází uzavření vlastní smlouvy realizační … např. kupní, smlouvy o dílo,…

Hlavním smyslem je v předstihu zajistit závazek budoucího smluvního partnera k uzavření konkrétní smlouvy

Je to smlouva zavazující smluvní strany, že uzavřou do stanovené doby smlouvu ve věci konkrétního předmětu v rozsahu vyspecifikovaným rámcovým rozsahem plnění.

Velmi často se smlouva využívá při koupi a prodeji nemovitostí, při uzavírání smluvních vztahů o budoucí dodávce zhotovení stavby, stavebního díla.

Podstatné části smlouvy: závazek jedné či obou stran

určení doby do kdy má být smlouva uzavřena

předmět plnění budoucí smlouvy

Podmínkou platnosti smlouvy o budoucí smlouvě je vždy její písemná forma !

Z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá kontraktační povinnost, tzn. povinnost uzavřít v budoucnu sjednanou smlouvu.

Tato kontraktační povinnost může být jednostranná (zavazující jen jednu smluvní stranu) či oboustranná (obě strany).

Pokud zavázaná strana neuzavře se stranou oprávněnou sjednanou smlouvu může oprávněná strana požadovat např.náhradu škody


Kupn smlouva
Kupní smlouva

Účastníky tohoto typu smlouvy jsou obecně: prodávající a kupující.

Prodávající se zavazuje: dodat kupujícímu movitou věc … zboží a převést na něj vlastnické právo k této věci

Kupující se zavazuje : zaplatit cenu a převzít dodávku

Kupní smlouva může být uzavřena podle obchodního zákoníku i občanského zákoníku (podle stran)

Podstatné části: °smluvní strany, vymezení předmětu kupní smlouvy

stanovení ceny, způsob placení, podmínky úhrady,…

důsledky porušení smluvních povinností

určení času plnění

určení dodacích podmínek

Kupní smlouva může být uzavřena ústně i písemně !

Tento typ smlouvy se využívá ve stavebnictví zejména:

- při koupi materiálu pro následné zabudování (např. plynový kotel,…)

- při koupi a prodeji nemovitostí


Smlouva n jemn
Smlouva nájemní

Uzavírá se mezi pronajímatelem a nájemcem.

Pozn.. Je nutno rozlišovat mezi smlouvou nájemní, smlouvou o půjčce či výpůjčce

Pronajímatel přenechává „věc“ (objekt, prostory, zařízení, určitý stavební mechanismus,…) k užívání nájemci. Umožňuje mu, aby po dohodnutou dobu ve smlouvě tuto „věc“ užíval.

Nájemce se zavazuje zaplatit mu vyspecifikovanou a dohodnutou částku.

Smlouvu lze s výhodou využít např. při pronájmu prostor pro zařízení staveniště, při pronájmu ubytovny pro pracovníky, při pronájmu lešení, bednění, nájmu dopravního prostředku a jiné.

Podstatnými částmi jsou: smluvní strany

předmět nájmu, určení věci,…

sjednání doby

nájemné

práva, závazky a povinnosti smluvních stran

skončení nájmu


Smlouva o skladov n
Smlouva o skladování

Mezi skladovatelem a ukladatelem.

Skladovatel se ve smlouvě zavazuje: - věc, zboží,… převzít,

uložit

opatrovat (skladovat)

a následně vyskladnit

Ukladatel se zavazuje zaplatit - tzv. skladné

Smlouva o sdružení

Smlouvu o sdružení mohou uzavřít jak fyzické tak i právnické osoby.

Samo sdružení, nebo též možno nazvat konsorcium - není samo o sobě právnickou osobou.

Sdružení je časově omezeno a zanikne po dosažení cíle.

Ve smlouvě specifikují smluvní strany důvod sdružení, zejména dosažení cíle.

Často se tento typ smlouvy využívá při sdružení více subjektů - např.:

projektových ateliérů (či samostatných projektantů) k vyprojektování akce

většího rozsahu, sdružení vlastníků bytových jednotek,…,více stavebních

firem za účelem vybudování větší stavby


Smlouva o v ru
Smlouva o úvěru

Smluvními stranami jsou věřitel (banka) a dlužník (např. stavebník).

Dlužník platí věřiteli vlastní splátky a úroky, podle ve smlouvě sjednaných úrokových a smluvních podmínek.

Úrok je stanoven s ohledem na výši částky a dle počtu let fixace úrokové sazby.

Pozn.: vynaložené částky za úrok během realizace stavby , tedy do

kolaudace, se započítávají do pořizovací ceny stavby.

Může být uzavřena např.:

Smlouva o dlouhodobém bankovním úvěru

Smlouva o hypotečním úvěru (stavba slouží ke krytí bankovního úvěru)


Fidic v r v r erven kniha lut kniha st brn kniha zelen kniha a dal nov knihy
FIDIC v ČRv ČR „Červená kniha“, „Žlutá kniha“, „Stříbrná kniha“, „Zelená kniha„ a další nové knihy

Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností

(v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku).

Se zahraničními investory je často uzavírají i podle:

VOB , používané německými investory

FIDIC, užívané v  mezinárodní

stavební praxi


Podm nky fidic v r pokra ov n
Podmínky FIDIC v ČR - pokračování

České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámily již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …).

V posledních letech jsou v ČR využívány u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie.

Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste.

Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí.

Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele - i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají.


Vznik podm nek fidic
Vznik podmínek FIDIC

Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale

des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která

má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku.

Podmínky FIDIC jsou užívány i jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky

Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works).

Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů:

- doporučené podklady (recommended)

- doplňujícími podklady (optional)

Podmínky FIDIC jsou používané též jako celé přílohy smluv na

dodávky stavebních prací.


Podm nky fidic probl my
Podmínky FIDIC - problémy

problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad

oficiální verze anglického překladu do českého jazyka není

v současnosti je k  dispozici kromě základní anglické verze – verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská

překlad textu pro dodavatele je nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné

již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem


Dal v voj podm nek fidic
Další vývoj podmínek FIDIC

Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih

Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha(The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers).

Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor.

Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (TheYellow Book).

Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo,

přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.


Dal v voj podm nek fidic pokr
Další vývoj podmínek FIDIC – pokr.

V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC jsou zohledňovány komisí pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv.

Např. změny podmínek FIDIC byly vydány jako tzv. Červená kniha (The NewRed Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract).

Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roce 1998 byly zveřejněny podmínky Conditions of Contract for Plant and Design-Build.

Například: Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M.


Fidic
FIDIC

Nejvíce užívanou částí jsou podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací – Červená kniha.

Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, dodávky investičních celků či projekty komplexní se užívají podmínky Žluté knihy.

Pokud je však třeba zohlednit výstavbu nejen v sektoru veřejném (pro vládní organizace), ale i v sektoru privátním, lze uplatnit podmínky Stříbrné knihy.

V případě Zelené knihy, se jedná o používání u jednoduchých stavebních zakázek.

Změny podmínek FIDIC byly vydávány v roce 1999 jako tzv. Nová červená kniha (The New Red Book) a Nová žlutá kniha (The New Yellow Book).

Odpovídají více vývoji ve stavebnictví v poslední době. Neznamená to však, že by staré podmínky byly neplatné.

Investor se může rozhodnout pro jejich použití, ale s rizikem, že velmi vzroste rozsah Zvláštních smluvních podmínek.


Smluvn podm nky f i d i c z sady a probl mov body erven kniha
Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové bodyČERVENÁ KNIHA

Červená kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel (investor).

Stavební kontrakt teoretické základy

FIDIC – organizace; vznik standardních smluv

Stručný přehled hlavních standardních podmínek FIDIC


Smluvn podm nky f i d i c z sady a probl mov body lut kniha
Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové bodyŽLUTÁ KNIHA

Žlutá kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro elektrická a strojní vybavení a pro stavební a inženýrská práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje zhotovitel.


Podm nky fidic v p pad projektov ch prac
Podmínky FIDIC v případě projektových prací

Specifickým případem jsou podmínky dodávek, kdydodavatel

odpovídá rovněž za projektové práce.

Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních

a technologických částí nebo dodávkách investičních celků, tak

dodavatel zabezpečuje projektové práce ve vlastní režii.

Obecná odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás ve většině případů projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby.

Předpokladem pro to je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací, na stranu dodavatele.

Důvodem ze strany investora je snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně.

Výhodou uvedeného způsobu dodávek vč. projektových prací je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace někdy zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit.


Podm nky fidic u projektov ch prac pokr
Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.

Kdo odpovídá a je zpracovatelem projektové dokumentace musí být uvedeno již v podmínkách výběrového řízení s definováním požadavků na projektové práce a popsáním přiměřené míry podrobností.

Často dokumentace předložená investorem nesplňuje ani

parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky

jen charakter studie.

Pozn.: velmi často také předkládaná projektová dokumentace investorem vykazuje množství chyb, nesoulad podkladů, dokumentace má někdy nízkou vypovídací schopnost.

I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsažené v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build), užíván stále více.


Podm nky fidic u projektov ch prac pokr1
Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.

Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování.

Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací.

Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v roli i jako projektanta, obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností (viz.zřícený most v 07/2007 v USA ).

Pro investora je v případě dodávky vč. projektu důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z  důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek.

Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů).

Uvedenému způsobu dodávek odpovídá např. verze podmínek FIDIC D-B


N meck z kony
Německé zákony:

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)…. občanský zákoník

Dílo osmi překladatelů je poskytnuto bezplatně ke stažení na internetových stránkách "Gesetze im Internet" (Zákony na internetu) společně s 5000 dalšími německými zákony v originálním znění.

Handelsgesetzbuch – HGB ….. obchodní zákoník


N meck vob pokr
Německé VOB – pokr.

Nejznámější německé všeobecné smluvní podmínky, v doslovném překladu:

Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony

(Vergabe und Vertragsordnung für

Bauleistungen 3) - dále jen " VOB")

Stanovují obecná pravidla, jak pro zadávání stavebních zakázek veřejnými zadavateli (objednateli), tak i pro obsah stavebních smluv, resp. smluv o dílo ve výstavbě.

VOB jsou primárně určeny pro veřejné, resp. veřejnoprávní zadavatele, přesto je jejich aplikovatelnost v případě části B a C prakticky univerzální a VOB jsou tak využívány

i privátními objednateli stavebních prací a výkonů.


Nov esk v eobecn obchodn podm nky
NOVÉ ČESKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavbyjsou určitou českou obdobouněmeckých Všeobecných smluvních podmínek pro provádění stavebních výkonů (VOB/B).

V úvodu je výslovně uvedeno, že standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v České republice.


Nov v eobecn obchodn podm nky pokr
NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.

ŠIROKÁ APLIKOVATELNOST

Pokud jde o věcný rozsah aplikovatelnosti Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vychází se (obdobně jako u německých VOB/B) z předpokladu, že se na ně lze odkázat.

Jejich vydavatelé však současně doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky, tj. v zásadě u jakýchkoliv stavebních zakázek bez ohledu na osobu objednatele nebo konkrétní právní režim zakázky.