p edn ej c ing igor mrkv nek st edn b sk inspektor esk b sk ad ii odbor igor mrkvanek@cbusbs cz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Přednášející: Ing. Igor Mrkvánek ústřední báňský inspektor Český báňský úřad – II.odbor igor.mrkvanek@cbusbs.cz. Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ. Jízdní řád. 14,00 – 14,45. Příkazy ZL Odpovědnostní řád Předávání pracovišť Bezpečnost fyzických osob Knihy kontrol – záznamy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ' - neal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edn ej c ing igor mrkv nek st edn b sk inspektor esk b sk ad ii odbor igor mrkvanek@cbusbs cz
Přednášející: Ing. Igor Mrkvánek

ústřední báňský inspektor

Český báňský úřad – II.odbor

igor.mrkvanek@cbusbs.cz

Poznatky z kontrolníčinnosti ČBÚ

slide2

Jízdní řád

14,00 – 14,45

Příkazy ZL

Odpovědnostní řád

Předávání pracovišť

Bezpečnost fyzických osob

Knihy kontrol – záznamy

Systém vedení dokumentace

Vyhledávání rizik

Těžba

slide3

1) Příkazy ZL

Závodní lomu, narozený, bytem , za porušení ustanovení § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2 a § 21 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb., se ukládá sankce ve výši 600,- Kč, protože se jako osoba (zaměstnanec) určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustil přestupku tím, že porušil požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, tím že nestanovil osnovu teoretického i praktického vyškolení nově přijatých pracovníků (§ 11, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek pracovníků pověřených samostatným výkonem práce (§ 13, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování pro předáky (§ 17, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil kde a jakým způsobem musí být vedena dokumentace a záznamy (§ 21, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).

slide4

1) Příkazy ZL

§ 4

Vstup do objektů a na pracoviště

(6) Do objektů a na pracoviště nesmějí vstupovat osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků;4) provádění namátkových kontrol dodržování tohoto zákazu a jejich rozsah a způsob určízávodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník.

Kdo může provádět kontroly

Jak často - namátkové

Jakým způsobem

Kontrola odběrem krve

Jak dokladovat

Kontroly v případě úrazu

Kontroly dodavatelských firem

Co v případě odmítnutí (porušení organizačního/pracovního řádu,

vykázání z pracoviště)

9. Týká se i návykových látek

slide5

1) Příkazy ZL

§ 9

Inspekční služba

(1) Ve všech pracovních i nepracovních směnách musí být zajištěna inspekční služba, jejíž organizaci a úkoly určízávodní lomu nebo závodní.

Písemný doklad

Rozpis kontrol

Kdo a co zabezpečuje

Zastupitelnost

slide6

1) Příkazy ZL

§ 11

Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy

(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu7) a rozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce.

Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určízávodní lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení.

(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni.

 • Lhůty opakovaného seznámení
 • nejen rok/2roky/3roky – zaměstnanci, technici, administrativa
 • rozsah – osnova školení
 • Osnovy nových pracovníků
 • různých profesí
slide7

1) Příkazy ZL

§ 13

Samostatný výkon práce

(2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určízávodní lomu nebo závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.

Osnova zácviku

Délka zácviku (teorie, praxe)

Nutno rozlišovat náročnost profese (jednoduché profese, strojníci)

Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí)

slide8

1) Příkazy ZL

§ 17

Předák a jeho povinnosti

(2) Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určízávodní lomu nebo závodní.

Náplň odborné praxe (profesní, vedení lidí, zdravotní)

Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí)

Lhůty opakování

Nelze sloučit s periodou BP – pamatovat na zápis

slide9

1) Příkazy ZL

§ 21

Dokumentace a záznamy

(2) Závodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník určí, kde a jakým způsobem musí být vedeny knihy podle odstavce 1 písm. a) až e).

Kde

Jakým způsobem

Stanovuje se místnost, kde je dokumentace

Stanovuje se, zda je vedena ručné nebo v elektronické podobě

Stanovuje se, kde jsou uloženy originály (geologická dokumentace)

Nevztahovat jen na vyjmenovanou dokumentaci

slide10

2) Odpovědnostní řád

Kontrolou bylo zjištěno, že u některých ustanovení odpovědnostního řádu, kde je několik odstavců s různými požadavky není provedeno podrobnější členění a závodní lomu je tak např. odpovědný i za fyzické vykonávání povinností. V případech, kde je k paragrafu nebo odstavcům určeno více osob, mělo by být patrno, zda odpovědnost se týká stanovení rozsahu, četnosti nebo povinnosti vyplývající z ustanovení nebo zda se jedná o vlastní zajištění - plnění povinnosti. Opět je žádoucí podrobněji určit formu odpovědnosti.

§ 3

Odpovědnost za dodržování vyhlášky

Odpovědnost pracovníků na jednotlivých stupních řízení za plnění povinností stanovených touto vyhláškou (26/1989 Sb.) organizaci podrobně upraví organizační řád.

slide11

2) Odpovědnostní řád

DÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI

§ 11

Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy

(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu7) a rozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určí závodní lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení.

(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni. Teoretické školení pracovníků, kteří dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2 roky, musí trvat nejméně 8 vyučovacích hodin.

§ 12

Přidělování práce

(1) Pracovník může být zařazen na práci (funkci) a pracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho zdravotní způsobilost,8) ověřeny teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(2) Před zařazením na pracoviště ohrožené sesuvy hornin a zemin nebo průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin) je organizace povinna pracovníky poučit také o těchto nebezpečích, o jejich příznacích a o tom, jak si mají počínat při jejich zjištění.

(3) Pracovník neznalý místních poměrů musí být alespoň na první směnu doveden na pracoviště pracovníkem, který je dobře zná.

(4) Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou vykonávat jen pracovníci zkušení. K provedení těchto prací musí být vypracována provozní dokumentace a práce musí být prováděny za stálého dozoru.

(5) Práce k odstranění zřejmého a bezprostředního ohrožení mohou být prováděny jen po vydání příkazuk jejich provedení a určení stálého dozoru.

(6) O tom, zda jde o práce podle odstavce 4 nebo 5, rozhodne organizace.

§ 13

Samostatný výkon práce

(1) Samostatným výkonem práce může organizace pověřit jen pracovníka, který dovršil věk 18 let, prošel určeným zácvikem, v němž pracoval pod dohledem určeného kvalifikovaného pracovníka, a složil zkoušku z příslušných odborných znalostí a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určí závodní lomu nebo závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.

slide12

2) Odpovědnostní řád

 • Kde je organizace, tam je odpovědnost
 • Rozlišovat pojmy  zpracovat , stanovit, schválit, kontrolovat, zajistit / vykonat / dodržovat
 • Rozdělit mezi vedoucí pracovníky – ne za vše odpovídá ZL
 • Není vhodné řešit všechna ustanovení s odkazem, že se netýká
 • Slouží k stanovení zodpovědnosti při pokutách
 • Měl by být předáván jako součást pracovní smlouvy
slide13

3) Předávání pracovišť

 • Uvedený protokol neobsahuje informaci dodavatele o případných rizikových faktorech, jak to ukládá § 102, odst.4 Zákoníku práce.
 • Předtisk předávacího protokolu nebo textaci hospodářské smlouvy (smlouvy o dílo apod.) je nutno doplnit o další ustanovení na úseku BOZP, např. jednoznačné vytyčení pracoviště a přístupových komunikací k němu, ustanovení o používání OOPP, určení kdo provádí směnové kontroly pracovníků, vč. kontroly na alkohol (dodavatel či odběratel), používání prostředků požární ochrany, povinnost informovat odběratele o úrazech dodavatele, pokud k nim dojde v areálu odběratele, rozsah předané dokumentace dodavateli aj.
  • Předání rizik je oboustranné, konkrétní, ne však seznam všech posuzovaných rizik v organizaci
slide15

4) Bezpečnost fyzických osob

Organizace nepředložila dokument, z kterého by bylo patrno jakým způsobem je zajišťován pohyb, bezpečnost, povinnost školení z BOZP u osob a činností jednorázového charakteru (exkurze, jednorázové vstupy na pracoviště - měřiči, geologové, kontrolní orgány).

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. (§ 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce)

 • Rozlišovat:
 • Dlouhodobí dodavatelé
 • Odběr materiálu
 • Jednorázové vstupy
slide25

6) Systém vedení dokumentace

Lze doporučit, aby veškerá dokumentace související s BOZP, byla jednoznačně identifikovatelná podle čísla řídícího aktu, sjednocena jejich právní síla (směrnice, příkaz, pokyny, bez určení), byly zahrnutý do přehledu platných interních aktů a postupně převedeny do elektronické podoby, která umožňuje operativnější přístup k těmto dokumentům. Takový přístup by měl být zajištěn včetně propojení na lomy.

slide26

6) Systém vedení dokumentace

Příkazy závodního lomu (Příkaz č. 1/2012 – doprovod cizích osob, pověření funkcí předák,

osnovy školení, prohlídky pracovišť )

Technologické postupy (těžba, skrývka, ukládání a odběr, výsypky, opravy pneumatik)

Havarijní plán

Dopravní řád

Systém BOZP

vyhledávání rizik, výchova a vzdělávání v oblasti BOZP, práce zakázané ženám, OOPP,

postup ohlášení a šetření MU,

Odpovědnostní řád – Organizační řád

Provozní řády (čerpací stanice, doprava výbušnin)

Pokyny pro obsluhu a údržbu (konkrétního strojního zařízení, kotelny)

práce na elektrických zařízeních, ve výškách, nadměrnými břemeny

Pokyny pro proškolení zaměstnanců cizích organizací

Návody k obsluze (mezní hodnoty pro zemní stroje)

Uvádět název – číslo – datum aktualizace – uložení – odpovědná osoba

Přehled + pravidelná aktualizace = výpočetní technika (systém, scan)

slide27

7) Vyhledávání rizik

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. (§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce)

vyhled v n a posuzov n rizik

7) Vyhledávání rizik

Vyhledávání a posuzování rizik

3 stupně

 • měření parametrů a zatřídění pracovišť orgány hygienického dozoru
 • posuzování rizik z prodejného manuálu / programu
 • cílené vyhledávání a posuzování rizik

Posuzování rizik musí být permanentní proces

Posuzuje se i úroveň výchovy nebo kontrolní činnosti

igor.mrkvanek@cbusbs.cz