geometrick pl ny po roce innosti katastr ln vyhl ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69
finn

Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky Jan Kmínek 10. června 2008, Ládví

 2. Úvod František Novotný – Nauka o rakouském katastru a o knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na Království České (r. 1896) …Musí tedy technik znáti i zařízení těchto starých katastrů, aby z nich čerpati dovedl to, čeho při sporné otázce jemu zapotřebí jest. Prameny tyto nutno studovati a znáti nejen ze stanoviska technického nýbrž i právního. Zejména otázce právní musí věnovati technik velkou pozornost, neb jedině znalost právních poměrů ve věcech těchto učiní ho samostatným v každém ohledu. Moderní technik musí býti vůbec i dobrým právníkem, má-li vyhověti všem požadavkům a státi se od právníků neodvislým.

 3. Úvod • Katastr nemovitostí je institut evidenčního charakteru – evidují se právní vztahy • Předmětem evidence není faktický stav, ale právně doložený – na co není listina, to „neexistuje“ • Stavba je v terénu patrná – lze ji zaměřit se zvolenou přesností • Vlastnická hranice v terénu není patrná – nelze ji zaměřit, pokud není vyšetřená komisí při obnově nebo není její průběh určen a podepsán dotčenými vlastníky

 4. Úvod • V sekci Předpisy a dokumenty byla zveřejněna stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky. • Stanoviska jsou uvedena za textem katastrální vyhlášky a u konkrétních ustanovení vyhlášky jsou hypertextové odkazy na stanoviska, která s danými ustanoveními souvisí. Stanoviska budou průběžně doplňována. • http://www.cuzk.cz/stanoviska-26_2007

 5. Geometrický základ podrobného měření

 6. Geometrický základ podrobného měření • § 18 odst. 2 KatZ: Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového bodového pole určené v S-JTSK • § 69 odst. 1 písm. b) KatV umožňuje ve výjimečných případech připojení na podrobné body – na hranici zmocnění v § 30 odst. 1 písm. d) KatZ • Bod 13.4 písm. a) přílohy KatV: Poloha podrobných bodů vůči nejbližším bodům polohového bodového pole musí být určena s přesností mxy≤ 0,14 m

 7. Geometrický základ podrobného měření • Souřadnice bodů PPBP se neoznačují kódem kvality • Přesnost bodů PPBP je dána mxy≤ 0,06 m • Počet bodů geometrického základu: není stanoven, je odvislý od zvolené metody – nejméně 2.

 8. Geometrický základ podrobného měření • Je dostatečné zhotovení 2 připojovacích bodů technologiemi GPS (GNSS)? (čj. ČÚZK 1096/2008-22) • Obecně ano, záleží na použité metodě podrobného měření • Je dostatečné připojení na body PPBP s bývalou třídou přesnosti 4? • Obecně ano, ale musí být dodržena přesnost podrobných bodů mxy do 0,14 m vzhledem k nejbližším bodům polohového bodového pole (s přesností souřadnic mxy do 0,06 m ?).

 9. Geometrický základ podrobného měření • Připojení na podrobné body • podmíněno kk3 • kódem kvality se označují jen body polohopisu katastrální mapy • připojit do S-JTSK lze s úspěchem i na body, které nejsou obsahem katastrální mapy (např. pomocné body z jiných ZPMZ, souřadnice bodů na zrušených nebo nerealizovaných hranicích, souřadnice bodů vytyčovacích sítí, souřadnice bodů na vytyčené hranici apod.) • záruka mxy do 0,14 m?

 10. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost

 11. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • GU: Tvar a rozměr v zobrazovací rovině • PU: Poloha vůči ostatním nemovitostem 2 7 1 6 6,10 4 5 10,50 3

 12. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou v katastru geometricky a polohově určeny číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daným souřadnicemi lomových bodů určených v S-JTSK nebo v jiném souřadnicovém systému a jejich spojnicemi, nebo jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě podle § 16 odst. 1 písm. b). geodetickými metodami

 13. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • Každý bod má přesnost podle původního podkladu, tj. výsledku zeměměřické činnosti, ve kterém byl původně - prvotně určen Povaha "právního měření" pro katastr (katastrální mapování a GP) sebou rovněž nese i skutečnost, že každý podrobný bod je určen (s určitou závazností danou právními předpisy) jen jednou, a nelze proto ani nabízet a ani si vybírat z více určení téhož bodu. [Ing. Pešl - Geometrické určení nemovitosti a přepracování sáhových map do S-JTSK] Prvotním GPU je takové GPU, které bylo pořízeno na základě primárních určujících měřických údajů o GPU. Odbor kontroly a dohledu ČÚZK – IMZKI č. 76

 14. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • § 19a odst. 2 KatZ: Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku Zákon o hromadění chyb, ve znění pozdějších předpisů  • § 19a KatZ: Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku se vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely

 15. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • Kód charakteristiky kvality vyjadřuje přesnost, s jakou geometrické a polohové určení (souřadnice) odpovídá skutečnému průběhu hranice v terénu • Právní relevance je základním předpokladem všech údajů vedených v katastru, ke změně významu kódu kvality v žádném případě nedošlo • Kódem kvality se označují souřadnice S-JTSK podrobného bodu v digitální a digitalizované mapě • není atributem souřadnic v místním systému • není atributem hraničního znaku • není atributem souřadnic bodu PPBP

 16. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost Chyba podkladu + chyba digit. + chyba při vytyč. + chyba při stab. Mapa 1:2880 Digitalizace Vytyčení Stabilizace Vytyčení nemá vliv na kk –souřadnice se nezpřesní (Y,X) kk8 Zákon o hromadění chyb, ve znění pozdějších předpisů  Katastr Terén

 17. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • U souřadnic bodů určených geodetickými metodami (kk3, 4, 5) je kód kvality stanoven podle základní střední souřadnicové chyby mxy. • Mezní vzdálenost pro možnost zpřesnění GPU na základě upřesnění průběhu hranice = mezní hodnota mezi dvojím určením bodu = √2 . up. Pro kk3 = 39,5 cm!!!

 18. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost • U souřadnic pořízených graficky je kód kvality stanoven podle měřítka katastrální mapy. • Mezní vzdálenost pro možnost zpřesnění GPU na základě upřesnění průběhu hranice stanovit nelze – stejné jako u analogové mapy = pouze vizuální kontrola a porovnání vzdálenosti mezi „identickými body“.

 19. Oprava chybného GPU

 20. Oprava chybného GPU • Chybné je takové geometrické a polohové určení, které je v SGI evidováno v rozporu s prvotním podkladem (GP, výsledkem obnovy) nebo na základě chyby v něm • § 8 odst. 1 KatZ - na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu… • § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje

 21. Oprava chybného GPU • § 52 odst. 3 KatV – chybné GPU se opraví na základě výsledku zeměměřické činnosti (jako pro zápis – GPU pozemku = GP, GPU dalšího prvku polohopisu, hranice chráněného území, ochranného pásma apod. = ZPMZ) a listiny (není-li listina již součástí KN, písemné prohlášení vlastníků)

 22. Oprava chybného GPU § 52 odst. 3 b) …písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z původních výsledků zjišťování hranic, popřípadě výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisůzeměměřických činností, je vůle vlastníkůchyba zřejmá

 23. Oprava chybného GPU V geometrickém plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti se oprava vyznačuje podle obecných pravidel pro vyznačování změn v tak, že neplatný stav hranic parcel, vnitřní kresby a sluček se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami podle bodu 17.8 přílohy katastrální vyhlášky. Nový stav hranic se vyznačuje velmi tlustou čárou (kód čáry 0.016)

 24. Oprava chybného GPU • § 80 odst. 5 - Je-li v GP upozorněno na chybu, prošetří se oprávněnost a po provedení opravy se GP potvrdí • netýká se GPU - opravit GPU nelze podle nepotvrzeného GP • potvrzení není podmíněno dalšími činnostmi katastrálního úřadu podle § 8 KatZ

 25. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK Ing. Štencel – 29. ledna 2008 – Č. Budějovice

 26. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK Základní principy technologie: • Využití výsledků všech předchozích měření • Vyhledání a zaměřenídostatečného počtu identických bodů, kterých je využito pro zpřesňující transformace rastrového obrazu mapy před vektorizací • Zásadnívliv na přesnost výsledku přepracování sáhové mapy • Vektorizace rastrových obrazů map (S-JTSK)

 27. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK 0) Tvorba úplného vektorového hraničního polygonu katastrálních hranic v S-JTSK: • Hranice z DKM budou převzaty • Nezměněná hranice BPK (KN) => Průměr souřadnic příslušných lomových bodů ze sousedních „plátovaných“ rastrů PK • Neplatný průběh hranice v PK bude vektorizován pro dotransformace • Změněné hranice oproti PK – z map KN

 28. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Zahájení obnovy a přípravné práce • Oznámení o obnově přepracováním (2 měsíce předem) • Projekt obnovy • Charakteristika katastrálního území • Rozsah • Způsob obnovy (NM, přepracování) či převodu a zvolené postupy • Výčet zvlášť významných nebo rozsáhlých podkladů • Časový plán • Grafický přehled území s vyznačením podkladů

 29. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Budování PPBP • Není-li revize a doplnění PBPP součástí projektu obnovy => samostatný projekt • Technické požadavky v bodě 12 přílohy katastrální vyhlášky • Přehledný náčrt(1:5000 nebo 1:10000) (lze využít Přehledu bodových polí v ISKN) • Rekognoskace, zrušení nevyhovujících bodů (Oznámení závad a změn); volba nových bodů pro zachování hustoty • Měření, jeho zpracování, TZ, dokumentace

 30. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Částečná revize katastru • Oznámení o částečné revizi (zveřejnit 2 měsíce předem, možno poslat současně s úvodním oznámením) • Pochůzkou v terénu úseky katastrální hranice, u kterých je předpoklad zachování znaků Zachované hraniční znaky na hranici k.ú. sevyznačí do přehledu identických bodů

 31. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Částečná revize katastru • Provede se porovnání souladu parcelních čísel v SPI a SGI • Ověření evidovaných druhů pozemků u parcel nezapsaných na listu vlastnictví se skutečností

 32. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 33. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Výběr a příprava podkladů • Výběr využitelných podkladů • platný stav SGI a SPI • výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci • operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků ZE • Založení a naplnění přehledu ZPMZ • všechny výsledky ze ZPMZ • grafický soubor –> zdroj z ISKN • náčrty z mapování se nezobrazují

 34. Přehled ZPMZ Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 35. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Vyhledání a zaměření identických bodů • Platný stav SGI a SPI z ISKN • Nezakládáse v prostorech, ve kterých se souřadnice identických bodů v S-JTSK převezmou z RES • Grafický soubor • Zeleně - identické body již určené v S-JTSK • Červeně - body, které je třeba zaměřit • Červenou tečkovanou čárou prostory nebo linie, ve kterých je třeba identické body vyhledat a zaměřit

 36. Přehled identických bodů Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 37. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Transformacerastrových obrazů základních podkladů • Vyrovnaný nebo souvislý rastrse transformuje zpřesňující transformací • S využitím identických bodů • Body doplněného vektorového hraničního polygonu • Body ze ZPMZ • Nově zaměřené body • Souřadnice lomových bodů doplněného vektorového hraničního polygonu určené vektorizací se nahradí zaměřenými

 38. Transformacerastrových obrazů Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 39. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Určení souřadnic podrobných bodů • převzetím z registru souřadnic, • výpočtem z výsledku dřívějšího určení - původní mapování, • výpočtem podle z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ, • vektorizací rastrových obrazů základních podkladů • Tvorba společného graf. souboru • S doplněním hranic věcných břemen

 40. Tvorba konceptu KMD Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 41. Nový princip podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Obnova SPI • Výpočet výměr • Srovnávací sestavení parcel • Návrh nového SPI a SGI • Kontroly a technická zpráva

 42. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Dokončovací práce – vyhlášení platnosti • Oznámení o dokončení obnovy (zveřejnit 30 dnů před vyložením operátu) • Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí • Řízení o námitkách • Vyhlášení platnosti obnoveného operátu • Změny údajů o BPEJ

 43. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Opatření k urychlení digitalizace počítá se zapojením soukromého sektoru v rozsahu 40% nutných kapacit po dobu 7 let • Některé práce budou zajišťovány výhradně kapacitami KÚ • Přípravné a dokončovací práce uložené právními předpisy • Revize katastru • Zjišťování hranic • Převzetí a zpracování obnoveného SGI a SPI

 44. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK Oblasti možné spolupráce: • Budování PPBP v přiměřeném rozsahu • Měření polohopisu • Určení souřadnic bodů polohopisu výpočty původních měření • Zaměření identických bodů => sáhové mapy, 1:2500 • Možnosti zapojení soukromého sektoru budou předmětem odzkoušení v roce 2008

 45. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK • Základní principy vedení by měly být stejné, jako při vedení DKM • §19a odst. 4 KZ „Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice … gpl, který je součástí listin, podle kterých má být zapsáno zpřesněné GPÚ a jemu odpovídající výměra“ => Nelze zpřesňovat bez účasti vlastníků

 46. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny • Bod 16.25 písm. b): kontrolní body s kódem kvality 4 až 8, u nichž nebyla překročena příslušná kritéria přesnosti a mezní odchylky, platné pro stávající kód kvality u jednotlivého kontrolního bodu, se nahradí výsledky měření tak, že se číslo bodu z digitalizované mapy nahradí číslem z nového záznamu podrobného měření změn, včetně souřadnic a kódu kvality 3, a nový bod na stávající hranici se zobrazí z výsledků měření ponechají beze změny.

 47. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny Nové body změny se uvedou se souřadnicemi z výsledků měření při respektování polohy zpřesněných kontrolních bodů, které již jsou určeny s kódem kvality 3 při respektování vyrovnání do přímky Souřadnice nových bodů, které se nachází na dosavadní hranici, se v případě souhlasu vlastníků dotčených pozemků s polohou nových bodů na hranici pozemků upraví pomocí zaměřených kontrolních bodů, například vyrovnáním do přímky. Nový bod se spojí se sousedními novými body, popřípadě s nezměněným kontrolním bodem.

 48. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny Není-li doložen souhlas vlastníků dotčených pozemků s polohou nových bodů na hranici pozemků, souřadnice nových bodů se upraví pomocí dosavadních souřadnic příslušných kontrolních bodů, například vyrovnáním do přímky a označí se kódem kvality podle méně přesného kontrolního bodu. Ostatní nové body se uvedou se souřadnicemi určenými z výsledků měření. Pokud by takovým postupem došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, nelze použít formu zobrazení změny přizpůsobením digitalizované mapy změně,

 49. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

 50. Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK