1 / 13

U Ž SIENYJE ĮGYTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE

U Ž SIENYJE ĮGYTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE. BIRUTĖ KINDURIENĖ NACIONALINĖ PROFESIN ĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO KOORDINATORĖ, SADM ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SK. VEDĖJO PAVADUOTOJA.

nay
Download Presentation

U Ž SIENYJE ĮGYTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UŽSIENYJEĮGYTŲPROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE BIRUTĖ KINDURIENĖ NACIONALINĖ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO KOORDINATORĖ, SADM ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SK. VEDĖJO PAVADUOTOJA Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 2. INFORMACIJA TEIKIAMA: http://www.profesijos.lt http://www.skvc.lt Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 3. REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ GRUPĖS: 1. PROFESIJOS PAGAL SEKTORIŲ DIREKTYVAS: • GYDYTOJO • ODONTOLOGO • BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO • AKUŠERIO • VAISTININKO • VETERINARIJOS GYDYTOJO • ARCHITEKTO 2. PROFESIJOS PAGAL BENDROSIOS PRIPAŽINIMO SISTEMOS DIREKTYVAS Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 4. 2.1.LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ IR KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PAGAL 1988 M. GRUODŽIO MĖN. 21 D. TARYBOS DIREKTYVĄ 89/48/EEB DĖL BENDROSIOS AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMŲ, SUTEIKTŲ BAIGUS NE MAŽIAU KAIP TREJŲ METŲ TRUKMĖS PROFESINĮ MOKYMĄ IR LAVINIMĄ, PRIPAŽINIMO SISTEMOS SĄRAŠAS Pastaba: Kompetentingų institucijų ir reglamentuojamų profesijų sąrašas gali būti tikslininamas. Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 5. 2.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ IR KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PAGAL 1992 M. BIRŽELIO 18 D. TARYBOS DIREKTYVĄ 92/51/EEB, PAPILDANČIĄ DIREKTYVĄ 89/48/EEB DĖL ANTROSIOS BENDROSIOS PROFESINIO MOKYMO IR LAVINIMO PRIPAŽINIMO SISTEMOS SĄRAŠAS Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 6. PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS: • AKADEMINIS • PROFESINIS Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 7. BENDROSIOS PRIPAŽINIMO SISTEMOS DIREKTYVOS 1988 m. gruodžio 21 d. TARYBOS DIREKTYVA 89/48 EEB DĖL BENDROS AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMŲ, SUTEIKTŲ BAIGUS NE MAŽIAU KAIP TREJŲ METŲ TRUKMĖS PROFESINĮ MOKYMĄ IR LAVINIMĄ, PRIPAŽINIMO SISTEMOS 1992 m. birželio 18 d. TARYBOS DIREKTYVA 92/51 EEB DĖL BENDROSIOS PROFESINIO MOKYMO IR LAVINIMO PRIPAŽINIMO SISTEMOS 1992 m. birželio 7 d. TARYBOS DIREKTYVA 1992/42 EEB NUSTATANTI KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMOMECHANIZMĄ PROFESINĖS VEIKLOS RŪŠIMS, KURIOMS TAIKOMOS LIBERALIZAVIMO DIREKTYVOS Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 8. KOKIA LIETUVOJE UŽSIENYJE ĮGYTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKA? 1. INFORMACIJA. STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS: • TEIKIA BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJĄ APIE PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ • PRIPAŽINIMĄ IR DIREKTYVAS; • PADEDA PAREIŠKĖJAMS IŠSIAIŠKINTI AR JŲ TURIMA PROFESIJA • REGLAMENTUOJAMA LIETUVOJE IR KOKIA KOMPETENTINGA INSTITUCIJA • PRIIMA SPRENDIMUS ŠIUO KLAUSIMU 2. PRAŠYMO PATEIKIMAS. PRAŠYMĄ PAPILDO ŠIE DOKUMENTAI: • DOKUMENTAS LIUDIJANTIS MOKYMO TRUKMĘ IR TURINĮ (JEI REIKIA0 • PROFESINĖS PATIRTIES PAŽYMOS, JEI REIKALAUJAMA • KITI DOKUMENTAI (DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS GERĄ PAREIŠKĖJO REPUTACIJĄ, , PAŽYMA APIE SVEIKATĄ IR PAN.), KAI TOKIE DOKUMENTAI REIKALAUJAMI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ; 3.AUTOMATINIO PRIPAŽINIMO ATVEJU KOMPETENTINGA INSTITUCIJA TIKRINA, AR PAREIŠKĖJO DIPLOMAS ĮTRAUKTAS Į ATITINKAMOS DIREKTYVOS PRIEDUOSE NURODYTUS SĄRAŠUS IR SUTEIKIA PRIPAŽINIMĄ BE TOLESNIOVERTINIMO Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 9. 4. KAI TAIKOMA BENDROJI PRIPAŽINIMO SISTEMA KOMPETENTINGA INSTITUCIJA VERTINA PAREIŠKĖJO KVALIFIKACIJĄ. 5.ATSAKYMAS IR IŠVADOS PATEIKIAMOS PER 4 MĖNESIUS: • PAREIŠKĖJUI IŠDUODAMA PAŽYMA ATITINKAMOS REGLAMENTUOJAMOS PROFESIJOS • JEI ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS ATITINKA LIETUVOJE NUSTATYTUS • REIKALAVIMUS, TAČIAU ŠI PROFESIJA NEREGLAMENTUOJAMA • PAREIŠKĖJO ŠALYJE, LIETUVOS INSTITUCIJA PAREIKALAUJA NE MAŽIAU KAIP 2 METŲ TRUKMĖS NEPERTRAUKIAMO STAŽO PAGAL ATITINKAMĄ PROFESIJĄ. • JEI MOKYMO TRUKMĖ SKIRIASI NUO ATITINKAMOS MOKYMO TRUKMĖS LIETUVOJE DAUGIAU NEI VIENERIAIS METAIS, KOMP.INSTITUCIJA GALI PAREIKALAUTI APIE 4 METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL PROFESIJĄ. • JEI PAREIŠKĖJO MOKYMAS IR ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS IŠ ESMĖS SKIRIASI NUO ATITINKAMO MOKYMO TURINIO IR STRUKTŪROS LIETUVOJE, SKIRIA TINKAMUMO TESTĄ ARBA ADAPTACIJOS LAIKOTARPĮ PAGAL ŠIĄ PROFESIJĄ NE ILGESNĮ KAIP TRYS METAI. (PAREIŠKĖJAS PATS PASIRENKA ) • •PROFESINĖ KVALIFIKACIJA NEPRIPAŽĮSTAMA Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 10. PROFESINĖ KVALIFIKACIJA YRA LEMIAMAS VEIKSNYS! KAI VIENOJE ŠALYJE PROFESIJĄ REGLAMENTUOJA 89/48 EEB DIREKTYVA, O KITOJE 92/51 EEB, TOKIU ATVEJU KOMPETENCIJĄ NUSTATO PRIIMANČIOJI ŠALIS. Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 535 “Dėl aukštojo mokslo diplomų, diplomų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų ES, EES valstybėse, Šveicarijos konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti pagal reglamentuojamą profesiją ar verstis reglamentuojama veikla Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo” (V.Žin., 2004, Nr. 75-2581 ) Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

 12. Direktyvos “Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo” projektas: - konsoliduoja dvylika sektorių ir tris bendrosios sistemos direktyvas; • supaprastinama struktūra ir tobulinamas sistemos veikimas; • numatomos paprastesnės tarpvalstybinių paslaugų teikimo sąlygos bei įsisteigimo laisvės sąlygos; • Administracinis supaprastinimas pakeičiant keletą esamų komitetų vienu reguliavimo komitetu. Vivulskio 5, Vilnius, Tel. 266 42 68, www.profesijos.lt, www.skvc.lt 2005-04-26

More Related