1 / 43

Lyderystės vardan mokymosi samprata: praktiniai aspektai Eglė Pranckūnienė

Lyderystės vardan mokymosi samprata: praktiniai aspektai Eglė Pranckūnienė. Kodėl čia esame šiandien?. Apie ką šiandien kalbėsime?. Kas yra mokymosi lyderiai? Kaip suprantame mokymąsi? Kokios yra sąlygos mokytojų lyderystei Lietuvoje ? Kaip stiprinti mokytojų lyderystę?

chanel
Download Presentation

Lyderystės vardan mokymosi samprata: praktiniai aspektai Eglė Pranckūnienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lyderystės vardan mokymosi samprata: praktiniai aspektai Eglė Pranckūnienė

 2. Kodėl čia esame šiandien?

 3. Apie ką šiandien kalbėsime? • Kas yra mokymosi lyderiai? • Kaip suprantame mokymąsi? • Kokios yra sąlygos mokytojų lyderystei Lietuvoje ? • Kaip stiprinti mokytojų lyderystę? • Ką galime padaryti jau šiandien?

 4. Kas yra mokymosi lyderiai?

 5. Švietimo lyderis Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.

 6. Švietimo lyderiai turi būti pasirengę veikti keturiose srityse : • Vadovavimas mokymuisi • Vadovavimas žmonėms • Vadovavimas organizacijoms • Savęs tobulinimas

 7. Interviu su Tomu Ubartu • http://www.youtube.com/watch?v=_tHCtQWygvc&feature=player_embedded

 8. Ko reikia lyderystei? Lyderystei vardan mokymosi stiprėti būtini kultūriniai pokyčiai visuose švietimo lygmenyse: • Pagarba žmogui, profesijai, susitarimams; • Pasitikėjimas; • Pagalba; • Įgalinimas; • Skaidri ir aiški atsakomybė ir atskaitomybė

 9. Efektyvus pritaikymas Efektyvus bendras mokymasis Efektyvi bendra veikla Lyderystės modelis Mokymasis Naujų (išmoktų) dalykų pritaikymas LYDERYSTĖ Mokymasis kartu su kitais Rezultatas Bendras darbas siekiant rezultato Dalyvavimas

 10. Asmeninės lyderystės raiška

 11. Apie mokymąsi

 12. EBPO studija “Švietimą veikiančios tendencijos” • Senstanti visuomenė – mažėja vaikų; • Besikeičiantis šeimos pobūdis ir vaidmuo; • Globalūs iššūkiai; • Nauji ekonominės plėtros horizontai; • Besikeičiantis darbo pasaulis ; • Besimokanti visuomenė; • IT; • Pilietinė visuomenė ir valstybė (tauta ir valstybė);

 13. Naujojo tūkstantmečio mokiniai Pedró (2006) OECD-CERI

 14. XXI a. gebėjimai • Analizuoti ir apibendrinti • Savarankiškai dirbti • Daryti įtaką savarankiškai dirbantiems • Kūrybiškai veikti • Kūrybiškai mąstyti • Numatyti perspektyvą • Laikytis darbo etikos • Veiksmingai bendrauti CISCO White Paper (2009) 7 išgyvenimo gebėjimai • Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas • Bendradarbiavimas tinkluose ir įtakos darymas • Veržlumas ir lankstumas • Iniciatyvumas ir verslumas • Komunikavimas žodžiu ir raštu • Informacijos paieška ir analizė • Smalsumas ir vaizduotė Wagner (2008) The Global Achievement Gap

 15. Kaip įvairūs veiksniai daro įtaką mokymosi pasiekimams d (efekto dydis) Gimimas prieš laiką 0.54 Namų aplinka 0.57 Tėvų įsitraukimas 0.51 Mokytojų mokymo aiškumas 0.75 Bendraamžių pagalba 0.55 Profesinis mokymasis 0.62 Mokinių – mokytojų santykiai 0.72 Tarimo instrukcijos 0.60 Kūrybiškumo programos 0.65 Grįžtamasis ryšys 0.73 Formuojamasis vertinimas 0.90 Meta – mokymosi strategijos 0.69 Hattie (2009)

 16. “Jei mokytojas galėtų pažvelgti į mokymąsi mokinio akimis, tai būtų puiki mokymosi kaitos pradžia...“ Hattie (2009) , Visiblelearning

 17. 9 išvados apie veiksmingą mokymąsi (pedagogiką) , Husbands and Pearce (2012) • Rimtai atsižvelgiama į mokinių balsą • Priklauso nuo elgesio (ką mokytojai daro), žinių ir supratimo (ką mokytojai žino) and įsitikinimų (kodėl mokytojai taip elgiasi); • Remiamasi ir ilgalaikiu mokymosi pasiekimų planavimu , ir trumpalaikiais mokymosi uždaviniais • Remiamasi ankstesniu mokinių mokymusi bei patirtimi

 18. 9 išvados apie veiksmingą mokymąsi (pedagogiką) 5. Suteikiama adekvati pagalba mokiniui (pradžioje – didesnė, kuo toliau – tuo mažesnė) 6. Taikomos įvairios mokymosi strategijos: nuo visos klasės mokymo bei struktūruoto darbo grupėse iki pagalbos savarankiškam mokymuisi 7. Siekiama išugdyti aukštesnio lygio mąstymo ir kognityvinius gebėjimus efektyviai taikant klausinėjimą ir dialogą; 8. Taikomas vertinimas mokymuisi (assessment for learning) 9. Mokymasis yra įtraukiantis, atsižvelgiama į skirtingus mokinių mokymosi poreikius.

 19. Sąlygos mokytojų lyderystei Lietuvoje

 20. Mokytojo laisvė • Nuo mokytojo priklauso tautos laisvė. Todėl jis turi būti laisvesnis už visus. Mokytojų bendruomenė, pažadinta rūpesčio vaiku, gali keisti valstybę ir jos ateitį. Prof. Meilė Lukšienė

 21. Kiek esame laisvi?

 22. Keičiasi mokymo ir mokymosi vaidmenys ugdymo procese Nuo ... mokymosi vertinimo mokymo • Tas pats visiems; • Iš viršaus į apačią; • Testų atlikimas; • Dalyko turinio “išėjimas”. • Testai • Drausmė, jokios iniciatyvos • Lenktyniavimas • Pasiekimų lyginimas • Individualiai • Rikiavimas, lyginimas • Išsilavinimo pažymėjimas • Patikimumas • Suminis vertinimas • Rezultatas: žinios ir gebėjimai

 23. Keičiasi mokymo ir mokymosi vaidmenys ugdymo procese Link.... Mokymas-mokymasis - vertinimas • Mokymas, mokymasis ir vertimas yra to paties proceso dalys • Grįžtamasis ryšys mokiniui ir mokytojui • Dalyvavimas nustatant tikslus ir vertinimo kriterijus • Lankstūs vertinimo būdai ir metodai • Kompetencijos • Mokinys demonstruoja, mokytojas patvirtina progresą

 24. 25 Mokyklos savarankiškumo didinimas. Mokykla gali priimti sprendimus • Intensyvinti mokymąsi: pvz., per dieną dalykui rekomenduojama skirti ne vieną, o keletą viena po kitos organizuojamų pamokų; • Perskirstyti pamokas iki 10 proc. • Iki 10 proc. pamokų organizuoti ne pamokų forma, • Pamokas organizuoti įvairiose mokymosi aplinkose, • Integruoti ugdymo turinį • Diferencijuoti ugdymo turinį • Sudaryti individualius ugdymo planus pagrindinio ugdymo programoje A. Šuminienė, PVUS

 25. siekia kuo didesnio savarankiškumo pageidauja priimti sprendimus mokyklose atmeta gatavus “receptus” pritaiko projektuose įgytą patirtį ir pageidauja “erdvės” veikimui A.Šuminienė Bendrąsias programas įgyvendinančios mokyklos • nenori savarankiškai priimti sprendimų mokykloje • pageidauja kuo didesnės valstybės globos, • pageidauja gatavų “receptų” • nelinkę pritaikyti projektuose įgytos patirties

 26. Kaip stiprinti mokytojų lyderystę

 27. Mokymosi lyderiai • Aistringai moko visus mokinius; • Neatmeta įprastos praktikos, bet ir nuolat atsinaujina; • Mokymąsi laiko svarbesniu už pasiekimus bei egzaminų rezultatus; • Vis daugiau mokosi apie mokymąsi; • Mokydami siekia aiškumo ir skaidrumo; • Priimdami sprendimus remiasi duomenimis ir tyrimais; • Vertina vardan geresnio mokymosi; • Įtraukia mokinius priimant sprendimus apie mokymąsi; • Įtraukia tėvus į vaikų mokymąsi; • Yra patyrę ir suaugusiųjų mokytojai ; • Į mokymąsi įtraukia emocijas. Hargreaves & Fink, 2006

 28. Mokymosi lyderystė • Lyderystė besimokančioje organizacijoje tampa masiniu reiškiniu; • Lyderio vaidmuo nėra pastovus. Besimokančioje organizacijoje lyderiais gali būti skirtingi žmonės – tai lemia problemos pobūdis, susiklosčiusios aplinkybės, žmogaus kompetencija ir kt. • Besimokančioje organizacijoje lyderis ne savo asmeniu daro įtaką kitiems, o sukuria tokią aplinką, situaciją, lauką, kuri/kuris darytų poveikį kitiems organizacijos nariams • Sisteminis mąstymas suteikia besimokančiai organizacijai konceptualų pagrindą ir sudaro galimybę suprasti, kaip žmonės suvokia save ir aplinkinį pasaulį, praplečia mąstymo lauką ir lavina proto atvirumą.Tokiame kūrybiniame procese negali būti nei teisingų, nei klaidingų sprendimų, nes sprendimų priėmimo procesas tampa unikaliu ir nepakartojamu. “Lyderių laikas”

 29. Pasidalytoji lyderystė Praktiškai mokyklose vyrauja „pasidalytoji lyderystė”, bendrais bruožais apibūdinama kaip „besiformuojanti valdžios pasidalijimo mokykloje forma, kai įgaliojimai ir įtaka grupėms ar individams, perduodama bent iš dalies atsisakant hierarchijos”. Arrowsmith (2007)

 30. Lyderystės mokykloje įtaka mokinių mokymosi pasiekimams Efekto reikšmė Lyderystės dimensijos Mokytojų profesinio mokymosi skatinimas ES 0.84 Ugdymo turinio ir proceso planavimas , koordinavimas ir vertinimas ES 0.42 ES 0.35 Tikslų ir lūkesčių kėlimas Strategiškas išteklių valdymas ES 0.34 Tvarkingos ir palaikančios mokymosi aplinkos sukūrimas ES 0.27 Robinson (2008)

 31. Efektyvus profesinis mokymasis prasideda nuo galutinio tikslo Kokių žinių ir gebėjimų reikia mano mokiniams? Kokių žinių ir gebėjimų reikia mums, mokytojams? Mokytojų mokymosi ir refleksijos ciklas, padedantis siekti geresnio mokinių mokymosi Koks buvo naujos veiklos poveikis? Profesinių žinių gilinimas ir gebėjimų stiprinimas Mokinių įtraukimas į naujas mokymosi patirtis Timperley (2011)

 32. Kokių žinių ir gebėjimų reikia mano mokiniams? Kokių žinių ir gebėjimų reikia mums, mokytojams? Užduotis Timperley (2011)

 33. 2. Efektyvus profesinis mokymasis veikia mąstymą, nes juo remiasi praktikos atnaujinimas Profesinio mokymosi rezultatas yra ne tik pastebimi praktikos pokyčiai, bet ir gilesnis apmąstymas , kaip ir kodėl keisti savo praktiką. Kelchtermans (2004)

 34. Puikus profesinis mokymasis, vedantis į puikų mokinių mokymąsi : devynios tyrimų išvados 3. Efektyvusprofesinismokymasis remiasi individualių ir mokyklos poreikių įvertinimu; 4. Efektyvus profesinis mokymasis apima ir mokymąsi savoje mokykloje, ir už jos ribų 5. Efektyvaus profesinio mokymosi galimybės yra įvairios, turiningos ir tvarios.

 35. Puikus profesinis mokymasis, vedantis į puikų mokinių mokymąsi : devynios tyrimų išvados • Efektyvaus profesinio mokymosi svarbiausi įrankiai: veiklos tyrimas ir refleksija. • Efektyvų profesinį mokymąsi stiprina mokymasis bendradrabiaujant ir bendra praktika. • Efektyvus profesinis mokymasis stiprinamas kuriant besimokančiųjų bendruomenę mokykloje ir už jos ribų. • Efektyviam profesiniam mokymuisi būtina lyderystė .

 36. Nuolat laikytis gerosios praktikos • Nuolatinis profesinis tobulėjimas • Refleksija, sufokusuota į praktiką – ko mano mokiniai išmoko per šią pamoką, kokią pažangą jie padarė? • Pamokos uždaviniai nukreipti i į mokinių pažangą • Kolegų stebėjimas • Gerosios patirties stebėjimas • Dalijimasis gerąja patirtimi su kitomis mokyklomis S.Blandford

 37. Kalbos bendruomenės Darbo aplinka yra kalbos bendruomenės . . Visi lyderiai vadovauja kalbos bendruomenėms Nors ir kiekvienas žmogus turi galimybę daryti įtaką kalbėjimo būdui, lyderiai turi daug didesnį poveikį formuoti, keisti ir įtvirtinti egzistuojančias kalbos taisyklesKegan and Lahey (2001). How the Way We Talk Can Change the Way We Work

 38. Mokymosi pokalbiai . . . Tai, kai mokytojai kartu aiškinasi prasmes ir kartu įgauna naujų įžvalgų bei žinių. Šie pokalbiai padeda sąmoningai tobulinti praktiką ir mokinių mokymąsi. Stoll (2011)

 39. Sąmoningas veiksmas/pokytis Žinių kūrimas Refleksija, skatinanti mąstymą Mokymosi pokalbiai Tikslas ir procesas Įsitraukimas Stoll (2011)

 40. Pasikalbėkime

 41. Mokymosi lyderiai paprasti žmonės , kurių kasdienis darbas, pastangos bei ryžtas padeda jų mokiniams ir kolegoms tapti nepaprastais. D.Fink

 42. Ką galime padaryti jau šiandien ?

More Related