1 / 28

Od pras átka k on-line bankingu Využívání bankovních produktů ve střední a východní Evropě

Od pras átka k on-line bankingu Využívání bankovních produktů ve střední a východní Evropě. Martin Pavlík, manažer marketingu, odd. průzkumů a analýz Praha, 1.12.2004. Trendy ve využívání bankovních produktů Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa? HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu.

nay
Download Presentation

Od pras átka k on-line bankingu Využívání bankovních produktů ve střední a východní Evropě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Od prasátka k on-line bankinguVyužívání bankovních produktůve střední a východní Evropě Martin Pavlík, manažer marketingu, odd. průzkumů a analýz Praha, 1.12.2004

 2. Trendy ve využívání bankovních produktů Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa? HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu Obsah

 3. Popis projektu • ProjektProjekt uskutečnila GfK s podporou Bank Austria Creditanstalt • MetodikaPřímé dotazování, 1000 reprezentativních rozhovorů v každé zemi • Země Bosna & Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko & Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Rusko, Ukraina, Rakousko, Německo

 4. 1999 2001 2003 120 průměrnoví členové EU 98 97 100 84 83 82 80 65 65 58 průměr země SEE 60 38 40 33 25 20 0 SI CZ SK H PL HR SCG BiH RO BG A Zdroj: GfK, BA-CA, pozn. CEE = střední a východní Evropa, SEE = jižní a jihovýchodní Evropa Rozložení bankovní populace% populace nad 15 let věku, kteří jsou klienty bank

 5. 99 100 94 87 90 80 70 70 64 59 60 52 52 50 45 40 33 30 18 16 16 20 15 10 0 SI HR CZ SK H SCG PL BiH RO BG RUS UKR A D Zdroj: GfK, BA-CA Penetrace bankovních účtů% populace nad 15 let věku, kteří jsou klienty bank

 6. 100 86 90 78 76 80 70 60 60 51 47 50 41 40 33 30 18 20 14 9 7 7 6 10 0 SI CZ HR SK H PL RO BG BiH SCG RUS UKR A D Zdroj: GfK, BA-CA Penetrace bankovních karet% populace nad 15 let věku, kteří vlastní jakoukoli bankovní kartu

 7. 100 40 26 30 21 19 15 20 13 9 7 6 6 5 5 5 4 4 10 0 SI PL HR H BiH CZ BG RO SCG SK RUS A D Zdroj: GfK, BA-CA Penetrace úvěrových produktů% populace nad 15 let věku, kteří využívají úvěry UKR

 8. 100 90 79 80 75 70 60 53 50 38 40 35 33 30 30 20 20 13 12 9 10 5 2 0 SK SI CZ HR H RO BG PL SCG RUS UKR A D Zdroj: GfK, BA-CA Penetrace spořících produktů% populace nad 15 let věku, kteří využívají nabídku spořících/investičních produktů (vkl. knížka, termínované vklady, cenné papíry...)

 9. 100 30 20 14 6 10 4 2 2 2 1 1 0 A Zdroj: GfK 2003 Elektronické / Internetové bankovnictví% populace nad 15 let věku, kteří využívají elektronické či internetové bankovnictví UKR H SK PL HR CZ SI

 10. Závěry • Penetrace bankovních služeb v regionu je signifikantně nižší, než je tomu v zemích eurozóny. • Jedinou z nových zemí EU, která dosahuje parametrů běžných v eurozóně je Slovinsko. K zemím, které se nejvíce blíží této úrovni patří ČR, Slovensko a Chorvatsko. Za nimi následují Polsko a Maďarsko. • V regionu můžeme očekávat silný nárůst penetrace bankovních služeb, úvěrových a depozitních produktů. • V regionu, a to především v nových zemích EU se bude dále silně projevovat trend k využívání kanálů přímého bankovnictví (internet, mobile banking) a využívání sofistikovanějších finančních produktů (např. kreditních karet).

 11. Trendy ve využívání bankovních produktů Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa? HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu Obsah

 12. v euro na osobu a v %, 2003 Euro zóna CEE(EU) 3* 35000 Investiční fondy 21 % 38 % 30000 10 % 25000 20000 Životní pojištění & důchodové zabezpečení 18 % 15000 69 % 10000 44 % 5000 Depozita 0 podíl v % na hlavu v euro podíl v % na hlavu v euro Zdroj: BA-CA Economics Department *CEE(EU) 3 = PL,H,CZ Finanční aktiva - domácnosti

 13. v % HDP Českárepublika Euro zóna Polsko Maďarsko Rakousko 80 60 40 20 0 Pojištění + Penzijní fondy Úvěry Fondy Depozita Zdroj: BA-CA Economics Department Finančníaktiva apasiva - domácnosti

 14. v euro na hlavu Polsko Rakousko Euro zóna Maďarsko 18.000 Českárepublika 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Pojištění + Penz. fondy 0 Úvěry Fondy Depozita Zdroj: BA-CA Economics Department Finančníaktiva apasiva - domácnosti 18.605 2.941 12.759 11.512 11.392 10.957 6.145 5.324 933 3.502 679 460

 15. Zařízení domácnosti/ spotřebiče Oblečení Dovolená Automobil Bydlení, nemovitost Podpora členů rodiny Vzdělání 10-6 % 5-0 % 19-15 % 27-20 % 14-11 % Zdroj: GfK Socio style Důvody spoření% 5 nejvýznamnějších důvodů spoření SI H CZ SK PL BG RO HR SCG RUS UKR

 16. Vkladní knížka Byt / Dům Nemovitosti Životní pojištění Stavební spoření, penzijní Spořit doma do slamníku 39-30 % 60-40 % 29-20 % 19-10 % 9-0 % Zdroj: GfK Mood Barometer 6 nejatraktivnějšíchspořících a investičníchpříležitostíBez ohledu na to, zda v současné době spoříte či investujete - jakouz těchto možností spoření či investování shledáváte atraktivní? (%) SI H CZ SK PL BG RO SCG HR RUS UKR A D

 17. Akcie * Investiční fondy Střednědobé vklady * * 0 0 0 * Hypoteční zástavní listy * * * * 0 * * * * 0 * * * Podílové fondy >20 % 10-6 % 5-1 % 0 / * 20-11 % Zdroj: GfK Mood Barometer Zájem o cenné papíryBez ohledu na to, zda v současné době spoříte či investujete - jakouz těchto možností spoření či investování shledáváte atraktivní? (%) SI H CZ SK PL BG RO SCG HR RUS UKR A D 0=hodnota až po 0.5% / * není zmínka

 18. Závěry • Domácnosti v nových zemích EU mají v současné době stále pouze zlomek hodnoty finančních aktiv ve srovnání s domácnostmi eurozóny. • Přes rostoucí zadluženost domácností jak v České republice, tak i v dalších nových zemích EU, je celková míra zadlužení v % HDP stále na úrovni 30 % oproti zemím eurozóny. • Domácnosti v regionu CEE stále nejvíce spoří na vybavení domácnosti, dovolenou a finanční podporu členů domácnosti. Pro investování využívají konzervativní prostředky (nemovitosti, stavební spoření) poskytující určitý pocit bezpečí investice či využití státem nabízených podpor. • Zájem o cenné papíry je v současné době stále slabý s výjimkou Slovinska. Oproti tomu jsou investice do cenných papírů a pojistných produktů v eurozóně běžné, jak je tomu např. v Německu či Rakousku. • Domácnosti v regionu se budou v nejbližších letech stále více blížit modelu běžnému v eurozóně, což se odrazí především ve vyšším využívání náročnějších produktů jak v oblasti investování a spoření, tak ve využívání úvěrových produktů.

 19. Trendy ve využívání bankovních produktů Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa? HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu Obsah

 20. Popis projektu • ProjektProjekt uskutečnila HVB Bank • MetodikaPřímé dotazování FMDS GfK

 21. Největší bankovní sítě v CEE(Zahraniční banky, s vlastnictvím nejméně 5 většinových podílů v regionu CEE)Bilanční suma (on pro-rata basis, bn euro) 20 17 16 12 11 10 2 Unicredit Raiffeisen Citibank ING, N.V. Volksbank BA-CA (HVB Group) Société Générale Amsterdam Zdroj: BA-CA Economics Dept.

 22. Vývoj znalosti HVB Bank v ČR 2003 -2004

 23. Vývoj znalosti HVB Bank v ČRrůst povědomí v populaci během let 2003 - 2004

 24. Vývoj znalosti HVB Bank v ČRpodle věkových skupin

 25. Vývoj znalosti HVB Bank v ČRpodle dosažené úrovně vzdělání

 26. Vývoj znalosti HVB Bank v ČR - podle příjmu

 27. Závěr • HVB Bank jako součást největší bankovní sítě chce využít rostoucí potenciál regionu k nabídce moderních bankovních služeb jak občanům, tak podnikatelům v jednotlivých zemích a celém regionu. • HVB Bank se opírá o sílu, stabilitu a zkušenosti HVB Group, která patří mezi hlavní evropské bankovní společnosti a je druhým největším německým bankovním ústavem. • Díky přítomnosti a dobré znalosti celého regionu jsme přesvědčeni, že budeme schopni nabídnout našim současným i budoucím klientům přístup k produktům běžným v rozvinutých zemích Evropy.

 28. Otázky? • Děkujeme Vám za pozornost

More Related