Europa Creativa - PowerPoint PPT Presentation

nasnan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europa Creativa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europa Creativa

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Presentation Description
67 Views
Download Presentation

Europa Creativa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014-2020 Europa Creativa Subprograma CULTURA Núria Bultà, ICEC Brussel·les brussels.icec@gencat.be

 2. Subprograma Cultura. Novetats! • Quatre àrees amb convocatòries obertes per finançar projectes: 1. Projectes de cooperació europeus 2. Xarxes europees 3. Plataformes europees 4. Traduccions literàries • Canvi d’enfocament quant a prioritats i objectius. • Creació de públic = prioritat transversal vinculada a la creació • capacitats i la circulació transnacional dels artistes, operadors i els béns culturals. • Participació dels països veïns de la UE (més facilitats per mobilitat). En alguns casos es requerirà acord previ. • Estratègia 2020: Intel.ligent + Sostenible + Inclusiu

 3. Sol·licitants • Organitzacions (públiques/privades, amb/sense ànim de lucre) actives en el sector de les Indústries Culturals Creatives (Reactivació de les PIMEs): enfocament més econòmic i industrial. • Legalment establertes en un del països participants. • Mínim de 2 anys d’existència (excepció de les Xarxes) • Capacitat financiera demostrable per ajudes ≥ 60.000 € (líder) • Possibilitat d’incloure entitats i/o activitats del sector audiovisual, en proporció menor, dins dels projectes (Novetat).

 4. Països elegibles (socis) • Els Estats membres de la UE (28) • Els països de l’AELC/EEE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega • Països candidats UE: Montenegro, Sèrbia, Antiga República Iugoslava de Macedònia (ARIM), Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Turquia, Albània • Suïssa • Països veïns de la UE: Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Bielorússia, Moldàvia, Ucraïna, Algèria, Egipte, Marroc, Tunísia, Jordània, Líban, Líbia, Palestina, Síria, Israel. (Novetat).

 5. Projectes de cooperació europea (PCE) Definició: Del apartat a) de l’article 10.1 del Reglament: "projectes de cooperació transnacionals que reuneixen organitzacions culturals i creatives de diferents països per dur a terme activitats sectorials o transectorials"

 6. Prioritats Projectes (PCE) 1. Circulació i mobilitat: • Activitats culturals internacionals: exposicions, intercanvis, festivals, residències, estades, entre d’altres. • Suport a la difusió de la literatura europea • Millorar l’accés a les obres culturals i creatives europees i al patrimoni cultural. 2. Capacitat operativa transnacional : • Accions de formació i capacitació: adaptació a les noves tecnologies, mesures per crear audiència o formació en noves formes de negoci o gestió. • Suport a accions de cooperació internacional i a la internacionalització d’activitats, dins i fora de la UE (llarg termini). • Altres activitats per millorar les oportunitats professionals o el treball en xarxa entre el sector. • Enfocament flexible i interdisciplinar: més d’una prioritat.

 7. Convocatòries anuals PCE • Categoria 1: projectes de petita escala (3+): • Un líder de projecte i dos socis (mínim). • Màx. 200.000 € = 60% dels costos elegibles totals (Novetat). • Categoria 2: projectes de gran escala (6+): • Un líder de projecte i cinc socis més (mínim). • Màx. 2.000.000/500.000 per any = 50% dels costos elegibles totals. • Durada màx: 48 mesos (amdues categories).

 8. Pressupost PCE 2014 • Els projectes de cooperació europea (PCE) pel 2014 compten amb 38.000.000 € • Es preveu finançar uns 100 projectes cada any. • Convocatòries:

 9. Criteris de concessió PCE

 10. Exemples de projectes de cooperació europea Activitats que poden rebre suport: • Intercanvis professionals entre organitzacions de diferents països (residències, fires o estades). • Coproduccions d’una activitat cultural transnacional (que s’uneixin teatres, museus, orquestres o festivals per produir una obra i difondre-la en diferents països). • Intercanvis d’objectes culturals (podrien ser exposicions itinerants) entre països.

 11. Canvis Importants PCE (Resum) • Prioritats més concretes. • Durada única del projecte de fins a quatre anys. • Diferenciació basada en l’escala (3 o 6 socis). • Percentatge de cofinançament del 60% per a projectes de petita escala (en comparació amb el 50%). • Participació limitada dels operadors audiovisuals. • Costos màxims d’un tercer país de fins al 30%.

 12. 2. Xarxes europees • Definició: Apartat d) de l’article 10.1 del Reglament: «grups estructurats d’organitzacions culturals i creatives de diferents països» • Objectius: • Millorar les habilitats, les competències i els coneixements dels participants (tecnologies digitals i nous models de gestió). • Reforçar les accions de xarxes internacionals per tal de facilitar l’accés a les oportunitats professionals.

 13. Convocatòries xarxes europees • Nomésdues convocatòries: 2013 i 2017. • Com han de ser les Xarxes? • Actives en els sectors cultural i creatiu. • Formades per un mínim de 15 organitzacions establertes en almenys 10 països diferents. • Mínim de 2 anys amb personalitat jurídica pròpia. Però també s’hi pot presentar una xarxa acabada de crear sempre i quan sigui fusió o consorci de xarxes ja existents. • Pressupost màxim de 250.000 € (per any). • Es finança un màxim del 80% del pressupost del projecte.

 14. Pressupost xarxes europees 2014 • 3,4 milions d’euros pel 2014 • Es preveu finançar 25 xarxes en cada convocatòria. • Convocatòries:

 15. Criteris de concessió Xarxes

 16. Exemples de projectes específics Xarxes europees • Xarxes que organitzin reunions, conferències o tallers professionals, tant per intercanviar informació com per formar en l’àmbit de les tecnologies digitals. • Xarxes que promoguin els intercanvis multilaterals (entre professionals, artistes o responsables de les polítiques culturals). • Activitats que promoguin l’obtenció de dades i estudis del sector, l’anàlisi de les polítiques, les fortaleses i les debilitats del sector.

 17. Canvis importants. Xarxes europees • Es passa de la promoció a la professionalització. • Suport a un nombre limitat de xarxes per afavorir les sinergies entre elles i fer efecte dòmino al sector. • La quantitat màxima s’eleva a 250.000 € (en comparació amb els 120.000 €/any d’abans). • Canvi en el concepte: enlloc de subvencionar el funcionament de les xarxes, es financen les accions.

 18. 3. Plataformes europees • DEFINICIÓ: Apartat c) de l’article 10.1 del Reglament: «organitzacions amb vocació europea que fomentin el desenvolupament de talents emergents i potenciïn la mobilitat transnacional dels participants culturals i creatius. També la circulació de les obres per influir en els sectors culturals i creatius i, de pas, provocar efectes duradors»

 19. Plataformes europees Característiques • A diferència de les xarxes europees –enfocades a la professionalització-, les plataformes europees fan visible el sector, en especial, els nous talents emergents • Noméstres convocatòries 2014, 2015 i 2017. • Es financen unes 10 Plataformes per convocatòria. • Contribució màxima per a la Plataforma: 500.000€/any (fins al 80% del pressupost elegible).

 20. Plataformes europees Objectius • Contribuir a millorar el reconeixement i la visibilitat dels actors culturals i creatius –sobretot emergents- amb un compromís de programació europea, facilitant l’accés a obres no nacionals. • Fomentar les coproduccions, gires internacionals, esdeveniments d’àmbit europeu, exposicions, festivals. • Promocionar un segell de qualitat europeu i contribuir al desenvolupament del públic.

 21. Plataformes europees Entitat Coordinadora • L’entitat coordinadora gestiona la Plataforma i les seves activitats. Això vol dir: disseny, evaluació, monitarització,… • Selecciona els seus membres d’acord amb criteris que garanteixin l’assoliment dels objectius i les prioritats del pla d’acció. • Pot proporcionar ajuda financera als seus membres. • La subvenció assignada per l’entitat de coordinació als membres de la Plataforma no ha de superar els 60.000€/membre/any

 22. Plataformes europees Criteris d’elegibilitat • Cada plataforma ha de tenir, en el moment de la sol.licitud, 1 entitat coordinadora i almenys 10 operadors culturals. • Han de ser, almenys, de 10 països diferents (5 han de ser d’EEMM). • Els membres seran empreses, associacions i organismes la finalitat de les quals serà exhibir artistes europeus del sector cultural i creatiu no audiovisual. • Les organitzacions han d’haver programat artistes emergents en almenys un 30% dels seus espectacles, exposicions, etc. organitzats en els darrers 12 mesos.

 23. Criteris de concessió Plataformes

 24. 4. Traducció literària • Ajudes per la traducció d’obres de ficció europees d’alt valor literari (novel·la, contes, còmic, poesia, teatre, literatura infantil, etc.) • Objectiu: fomentar la circulació i promoció transnacional dels llibres i l’adaptació d’aquests a formats digitals. • Traducció d’obres de llengües minoritàries a les d’ús majoritari com l’anglès, l’alemany, el francès o espanyol. • Les llengües d’origen i de destí han de ser llengües reconegudes oficialment en els països que participen en el programa.

 25. Traducció literària • També seran subvencionables les traduccions del llatí i del grec antic a un idioma reconegut oficialment. • L’idioma de destí haurà de ser l’idioma matern del traductor (excepte en els casos dels idiomes menys parlats, quan l’editor proporcioni una explicació suficient). • Les traduccions hauran de tenir una dimensió transfronterera. Per això, la traducció de literatura nacional d’un idioma oficial nacional a un altre idioma oficial del mateix país no és subvencionable.

 26. Traducció literària • No seransubvencionables les obres de no ficció (comautobiografies o biografies o assaigs que no continguinelements de ficció); les guiesturístiques; els llibres de ciències humanes o altresciències. • Hi podenparticipar editors o editorials que demostrincom a mínim 2 anys de personalitatjurídica a la data de finalització del termini de presetnació de les sol.licituds. • Es prioritza la traducció dels autors que haginguanyat els Premis de Literatura de la UE

 27. Convocatòria traducció literària • Categoria 1: Projectes de dos anys(període d’admissibilitat) • Una subvenciómàxima de 100.000 euros. • Es finança un màxim del 50% del projecte. • Traducció i promociód'unpaquet de 3 a 10 obres. • Categoria 2: Acords marc de col.laboració • Subvenció de fins a 100.000 euros l’any. • Es finança un màxim del 50% del projecte. • Es traduiran i promocionaran entre 5 i 10 obres. • En ambduescategories hi ha d’haver unaestrègiaclara de traducció, distribució i promoció de les obres de ficciótraduïdes

 28. Criteris de concessió Traducció literària

 29. MÉS INFORMACIÓ • LLOC WEB CE: DG EAC http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm • LLOC WEB EUROPE CREATIVE http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ • PRIMERES CONVOCATÒRIES: • http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm