slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROCES WYBORU WNIOSKÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PROCES WYBORU WNIOSKÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ponadregionalne projekty zamknięte Paweł Startek Zespół Instrumentów Szkoleniowych. PROCES WYBORU WNIOSKÓW. Przygotowanie i złożenie wniosku. Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROCES WYBORU WNIOSKÓW' - nasim-barron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Procedura wyboru wniosków i zawierania umóww ramach Poddziałania 2.1.1 POKLponadregionalne projekty zamkniętePaweł StartekZespół Instrumentów Szkoleniowych

slide2

PROCES WYBORU WNIOSKÓW

Przygotowanie i złożenie wniosku

Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu

Przekazanie do KOP lub odrzucenie

Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne

Protest

Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie

slide3

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

 • Miejsce składania wniosków – siedziba PARP:
 • Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał)
 • Wersja papierowa i elektroniczna
 • Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna)
 • Wniosek podpisany i opieczętowany
 • Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów
slide4

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

 • Konkurs zamknięty:
 • przyjmowanie wniosków do 30 marca 2009 do godz. 16.30
 • Alokacja na 2009 rok – 509 mln PLN w tym:
  • 204,5 mln PLN na ponadregionalne projekty zamknięte
  • 204,5 mln PLN na ogólnopolskie projekty otwarte
  • 100 mnl PLN na projekty studiów podyplomowych
slide5

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Procedura oceny formalnej:
 • Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie
 • Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych
 • Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych
 • Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów dostępu są odrzucane
 • Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej
slide6

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria formalne:
 • złożenie we właściwej instytucji (PARP)
 • złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zamknięciem – data wpływu)
 • wypełnienie w języku polskim
 • kompletność wniosku
slide7

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria formalne c.d.:
 • załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne
 • nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie
 • złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs
 • działania w projekcie nie mogą być finansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych
slide8

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria dostępu:
 • Kryterium ponadregionalności
 • Wartość projektu 400 tys. – 15 mln PLN
 • Projekty maksymalnie 24 miesięczne
 • Data rozpoczęcia projektu nie późniejsza niż 30 września 2009
 • Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskich projektów otwartych oraz projektów studiów podyplomowych
 • Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca)
 • Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP)
 • Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy z zarządzania wiekiem
slide9

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

Wynik oceny formalnej

TAK

NIE

W ciągu 7 dni roboczych od dnia

przekazania wniosków do oceny

merytorycznej - informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej

W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia

ostatniej oceny formalnej - informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu

slide10

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP)
 • Ocena w ciągu 45 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej
 • Każdy wniosek oceniają dwie osoby
 • Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)
slide11

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

Kryteria

Merytoryczne

Jakościowe

Beneficjenta

Finansowe

slide12

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria merytoryczne - jakość projektu:
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL)
 • Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych
 • Wartość dodana projektu
 • Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej
 • Rezultaty projektu
 • Racjonalność harmonogramu działań
slide13

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria merytoryczne – Beneficjent
 • wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny)
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji)
 • Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat)
 • kwalifikowalność wydatków
slide14

Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

Kryteria horyzontalne

zgodność z prawodawstwem krajowym

Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

Zgodność z zasadami dotyczącymi

pomocy publicznej

slide15

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria strategiczne:
 • Minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu
 • Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching).
slide16

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów
 • Rekomendowane projekty:
  • punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny
  • spełnione kryteria horyzontalne
 • Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryteriów strategicznych – max. 20 pkt
 • W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna
slide17

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania
 • Możliwość redukcji wydatków lub zwiększenia dofinansowania maks. o 5%
 • Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji
 • Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej
 • Publikacja listy rankingowej
slide18

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Ranking tworzony wg:
  • Liczby punktów ogółem otrzymanej w trakcie oceny merytorycznej
  • Taka sama liczba punktów – rekomendowane są projekty z największą liczbą punktów w kategoriach:
   • rezultaty;
   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
   • działania,
   • grupa docelowa projektu,
   • potencjał wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem
 • Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa
slide19

PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

 • Procedura negocjacji:
 • Oparta na karcie oceny merytorycznej
 • Dotyczy treści merytorycznych i/lub budżetu
 • Inicjatywa (wszczęcie negocjacji) – PARP lub Beneficjent
 • Negocjacje podejmowane w piśmie informującym o wynikach (inicjatywa PARP) lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma (inicjatywa Beneficjenta)
 • Przeprowadzenie i sfinalizowanie negocjacji – do 20 dni roboczych
 • Forma – wymiana korespondencji lub spotkanie
slide20

PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

Procedura negocjacji:

Możliwe scenariusze:

 • dalsze zmiany w projekcie,
 • przywrócenie całości lub części zapisów z pierwotnej wersji projektu
 • pozostawienie kształtu projektu bez zmian (w stosunku do wersji rekomendowanej)

Wynik negocjacji – protokół ustaleń

Jeśli konieczne – Beneficjent dostarcza aktualny wniosek do 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji

slide21

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

Niezależnie od ew. prowadzonych negocjacji – nadesłanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez PARP (dokumenty uniwersalne):

 • Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (Projektodawca i partnerzy) – nie starszy niż 6 miesiące od daty wezwania do dostarczenia dokumentacji
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i US (dot. Projektodawcy i partnerów)
 • Życiorys kierownika projektu
slide22

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy cd:

 • Ramowy program szkolenia
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie
 • Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP
slide23

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

Dokumenty fakultatywne – w zależności od typu Projektodawcy i charakteru projektu:

 • Upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu Projektodawcy
 • Oświadczenie o niefinansowaniu zakupu amortyzowanego w projekcie sprzętu ze środków publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu struktur organizacyjnych w co najmniej dwóch województwach
 • Strategia firmy (wyciąg) w kontekście polityki szkoleniowej
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis
 • Oświadczenia Projektodawcy/Partnerów o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
slide24

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

 • Pozostałe załączniki niezbędne do zawarcia umowy:
  • harmonogram płatności
  • aktualny wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem realizacji projektu
 • Nie przesłanie dokumentów w terminie lub gdy dokumentacja zawierać będzie braki – możliwość odstąpienia od umowy
 • Przygotowana w dwóch egzemplarzach umowa (uzupełniona o indywidualne zapisy dot. danego projektu) podpisywana przez Prezesa / Zastępcę Prezesa PARP
 • Po otrzymaniu umowy, Beneficjent podpisuje wszystkie egzemplarze i odsyła jeden z nich do PARP