PROČ REFORMA? - PowerPoint PPT Presentation

budoucnost zdravotnick reformy zdravotnictv soci ln nebo socialistick ekof rum v e 27 11 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROČ REFORMA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROČ REFORMA?

play fullscreen
1 / 43
PROČ REFORMA?
165 Views
Download Presentation
nasia
Download Presentation

PROČ REFORMA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budoucnost zdravotnické reformy- zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE27. 11. 2008

 2. PROČ REFORMA? Vadí vám složité hledání lékaře? Vadí vám dlouhé čekací doby? Vadí vám přístup zdravotnického personálu? Vadí vám vysoké doplatky na léky? Vadí vám nutnost úplatků za kvalitní péči?

 3. Víte, že… …není zákonem definováno, na co má pacient/pojištěnec nárok? …je zakázáno připlatit si na zdravotní služby? …chybí definice základních vztahů mezi poskytovateli - zdravotnickými pracovníky – pacienty? …práva pacientů se stále řídí zákonem z roku 1966? … záchranka jako jediná složka integrovaného záchranného systému nemá vlastní právní úpravu? ... k jednomu a půl miliónu lidí záchranka nedojede v zákonných 15 minutách? …jsou rozdílné požadavky na státní a nestátní nemocnice – u státních máte menší garanci kvality?

 4. Víte, že… …ZP nevedou standardní účetnictví? … ZP nepatří nikomu, ani státu, ani zakladatelům? …ZP při platební neschopnosti nemají režim na vyrovnání dluhů vůči lékařům? …ZP nemusí prokazovat finanční zdraví? …členové dozorčích a správních rad ZP nemají žádnou odpovědnost? …ZP jsou pod významným politickým vlivem? …ZP mají nad sebou omezený dozor, zatímco třeba banky jsou pod mnohem přísnějším dohledem?

 5. Důvody pro reformu Okamžité důvody Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů

 6. POPLATKY FUNGUJÍ Celkový finanční dopad v prvním pololetí 2008

 7. POPLATKY FUNGUJÍ Meziroční vývoj poptávky po zdravotních službách - 2008

 8. UŠETŘENÉ PENÍZE DÍKY ZMĚNĚ CHOVÁNÍ NÁS VŠECH DESETIKORUNY ÚHRADA DŘÍVE NEDOSTUPNÉ A NÁKLADNÉ LÉČBY PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ TISÍCE A MILIONY KORUN CO UMOŽŇUJÍ REGULAČNÍ POPLATKY

 9. VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ NA KATEGORII ZDRAVÍ Výdaje domácností na zdraví patří stále mezi nejnižší v OECD Zdroj: ČSÚ

 10. Další stabilizační opatření • Transparentní a racionální systém stanovování cen a úhrad léků a potravin pro zvláštní lékařské účely • v souladu s transparenční směrnicí • v souladu s ústavním pořádkem ČR => rychlejší zařazování nových přípravků na trh => od 1.11.2008 zlevnilo 3 000 léků a 550 je nově bez doplatku • Novelizace zákona o péči o zdraví lidu • Přístup pacientů do své dokumentace • Novelizace zákonů o pojišťovnách • Zlepšení postavení správních rad při řízení pojišťoven • Tkáně a buňky

 11. EU agenda • Podpora rozvoje a modernizace zdravotnictví z evropských fondů • Celkem směrnic v resortu: 387 • Resty ČSSD: 75 • Částečně notifikována po lhůtě: 1 (transponováno, probíhá notifikace) • Nenotifikováno po lhůtě: 4 (3 transponováno, 1 připravují se vyhlášky) • Za 2Q zastaveno řízení: 10 • Probíhajících řízení: 18 • Notifikováno a čeká se na zastavení: 12 • Pracuje se na notifikaci: 4 • Odesláno na Úřad vlády: 1 • Dosud netransponováno: 1

 12. REFORMA POKRAČUJE Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému Soubor nových zákonů – zdravotní služby, veřejné zdravotní pojištění, věda a výzkum Regulační poplatky Transparentní stanovování cen a úhrad léků Realizace závěrů kulatého stolu „KULATÝ STŮL“ 2007 2010

 13. Zákony v legislativním procesu (i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (ii) Zákon o specifických zdravotních službách (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě Schváleno vládou 19.11.2008 Reformní kroky lépe nastavují role, práva, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, občanů a státu v rámci zdravotnictví.

 14. (i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ► Zavedení jednotné terminologie, nastavení jasné odpovědnosti za poskytované služby ►Stejné postavení všech poskytovatelů, stejná práva a povinnosti, snížení administrativy ► Důraz na kvalitu služeb a bezpečí pacienta ► Posílení postavení pacienta, zvýšení spolurozhodování a odpovědnosti

 15. (ii) Zákon o specifickýchzdravotních službách ► Úprava práv a povinnosti pacienta a poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, které dlouhodobě nebo trvale ovlivňují život pacienta ► Asistovaná reprodukce, kastrace, sterilizace, ochranné léčení, psychochirurgické výkony, změna pohlaví transsexuálních osob, genetické dědictví a klonování, umělé ukončení těhotenství ► Jasné stanovení práv pacienta

 16. (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě ► Pojem „zdravotnická záchranná služba“ ► Práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a dalších subjektů (poskytovatelé lůžkových služeb apod.) nad rámec obecného zákona ► Sjednocení dostupnosti zdravotnické záchranné služby na území ČR ► Úprava letecké zdravotnické záchranné služby

 17. SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ DNES: Povinné veřejné zdravotní pojištění založené na principu solidarity (příspěvky podle schopnosti platit) Zaměstnanec a zaměstnavatel 13,5% ze mzdy (4,5% + 9%) OSVČ 13,5% z 50% čistých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Stát Důchodci, studenti, nezaměstnaní,... Systém 100% přerozdělení Systém více zdravotních pojišťoven od 1993 10 zdravotních pojišťoven Příjmy zdravotních pojišťoven z pojistného v roce 2007: 199,8 mld Kč Možnost svobodného výběru zdravotní pojišťovny Možnost svobodného výběru poskytovatele zdravotní péče Zdravotní pojištění: další kolo reformy

 18. Finanční bilance systému zdravotnictví Historicky opakující se problémy finanční bilance zdravotnictví Nedostatečná likvidita a platební schopnost – VZP Finanční podpora státu (Česká konsolidační agentura, státní příspěvky) V současnosti systém veřejného zdravotního pojištění finančně stabilizován, v roce 2007 kladný hospodářský výsledek všech ZP Dáno celkovým dobrým výsledkem české ekonomiky (příjmy systému jsou vázány na mzdy) Nárůst výše příspěvků státu za neaktivní část populace (děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní, ...) Nárůst o 28% v roce 2006 = 9,5 mld. Kč Změna systému přerozdělení

 19. DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY O POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNÁCH • Zdravotní pojišťovny nemajídostatečnou motivaci k hospodárnému chování – nikomu nepatří a nemají jasně stanovenou zodpovědnost • Zdravotní pojišťovny nemohou účinně nakupovat zdravotní péči • Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu a účelné spotřebě zdravotních služeb Plýtvání • Neexistují jasná pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce (tedy i pro konstrukci standardů); • ZP nemusí vyřizovat stížnosti pojištěnců – potlačen statut mimosoudního vyrovnání ve zdravotnictví • Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce • Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený anedostatečně vymezený v zákoně; omezené možnosti sankcí Nejasná pravidla

 20. CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO Reformní kroky zásadně nemění současný systém, pouze lépe nastavují role, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, občanů a státu. Základní principy systému veřejného zdravotního pojištění zůstávají: • Nárok na zdravotní péči pro všechny občany • Solidarita mezi bohatými a chudými - veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením • Systém více zdravotních pojišťoven

 21. CO BUDE POSÍLENO • Dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění • Ekonomické stimuly pro hospodárné nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění • Dohled ze strany státu nad veřejným zdravotním pojištěním a pojišťovnami • Možnost výběru pro občany • Kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb • Postupný přívod soukromých zdrojů (včetně připojištění)

 22. PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY A JEJICH CÍLE • Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění • Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh na zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami • Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

 23. ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ • Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady: • Zachování charakteru v.z.p.: solidarita, povinná účast na v.z.p. a povinnost platit dle příjmu • Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti • Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“, získat bonus za zdravý životní stylnebo aktivní přístup k prevenci • Pro zdravotní pojišťovny odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování zdravotní péče • Možnost nabízet zdravotní plány v režimu řízené péče a zdravotní plány s vyšší spoluúčastí na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce

 24. ÚŘAD PRO DOHLED NAD Z.P. 2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb: • Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy • Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám za přesně stanovených podmínek • Kontrola plnění závazků pojišťoven vůči pojištěncům (místní a časová dostupnost, čekací seznamy, agenda žádostí a stížností) • Sledování hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost zásahu Úřadu (nápravná opatření, nucená správa,..) • Dohled nad přerozdělením odvodů na veřejné zdravotní pojištění, vedení centrálního registru pojištěnců

 25. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH 3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů: • Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny • Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace • Stanovení jasných a přísnějšíchpodmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven • Zavedení standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření: požadavky na provozování a organizaci zdravotní pojišťovny, požadavky na minimální míru solventnosti • Posílení orientace na pojištěnce: stížnostní agenda, agenda žádostí, transparentní čekací seznamy • Regulace finančních toků ve zdravotních pojišťovnách – jednoznačné oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči, stanovení podílu pojišťovny na úsporách vyplácených pojištěncům

 26. PRÁVNÍ ZALOŽENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NOVÁ PODOBA ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN = zajištění služeb ve veřejném zájmu Zvláštní dohled Omezení provozních nákladů 15% podíl na úsporách Úprava „sui generis“ Obchodní zákoník

 27. RIZIKA NOVÉHO A DNEŠNÍHO SYSTÉMU

 28. 10 podmínek pro zdravotní pojišťovny + 1 zisk pro pojištěnce Zisk je motivací zdravotních pojišťoven zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro svého pojištěnce. Splnění nároku pojištěnce ze zákona Splnění místní dostupnosti Splnění časové dostupnosti Vedení transparentních objednacích seznamů Povinnost hotovostní rezervy - plnit včas lékařům i pojištěncům Limit provozních nákladů Limit na bonusy pro pojištěnce - zabránění úniku peněz na marketing Povinnost solventnosti Povinnost zajistit další služby - druhý názor, objednací systémy Povinnost podrobit se dohledu +1) Zisk pro pojištěnce = 85% z úspor pojištěncům

 29. Důvody pro reformu Okamžité důvody Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů

 30. Zdravotnictví v makročíslech Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP v zemích OECD, v % Zdroj: OECD Health Data 2006

 31. Zdravotnictví v makročíslech Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích zdravotnictví v zemích OECD, v % Zdroj: OECD Health Data 2006

 32. Zdravotnictví v makročíslech Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP a HDP per capita v zemích OECD, 2006 HDP per capita v USD, ppp Zdroj: OECD Health Data 2006

 33. ČR: růst výdajů na zdravotnictví, absolutní a v porovnání s HDP

 34. ČR: příjmy systému zdravotnictví

 35. Populace ČR bude stárnout...

 36. Dopady stárnutí obyvatelstva na veřejné zdravotní pojištění Dnešní rozsah péče kryté veřejným zdravotním pojištěním. 2050 2003 Při dnešním způsobu výběru a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění dokážeme v roce 2050 zaplatit jenom 50% potřebné péče

 37. Jiné prognózy: možnosti vývoje ještě pesimističtější... Zdroj: Kulatý stůl, 2008

 38. ZDRAVOTNICTVÍ JE EKONOMICKÝ SEKTOR S RŮSTOVÝM POTENCIÁLEM! Zdravotnictví se svým charakterem řadí mezi tzv. high-tech odvětví • Sektor zdravotnictví zaměstnává vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Podíl vysokoškolsky vzdělaných činí více než 21 % všech pracovníků v sektoru. • Sektor zdravotnictví využívá náročných moderních postupů; zdravotnictví je otevřené novým technologiím.

 39. Zdravotnictví v systému národních účtů Produkce sektoru zdravotnictví (5,2% HDP*) = spotřeba sektoru (2,2% HDP) + přidaná hodnota (3% HDP) aneb jak se počítá a co znamená přidaná hodnota Přidaná hodnota: Lidská práce (mzdy) a užití kapitálu (zisky) Zdravotnictví-produkce zdravotních služeb Výstupy: Objem zdravotní péčenásoben její cenou Vstupy: Technologie, materiál, energie, budovy,… * počítáno bez spotřeby léků a PZT (podle údajů ČSÚ a klasifikace OKEČ), údaje z roku 2004

 40. Zdravotnictví v systému národních účtů Zdravotnictví 307 725 Kč 21% Sektor zdravotnictví má potenciál k dalšímu rozvoji. Údaje z roku 2004

 41. Možnosti dalšího rozvoje Sektor zdravotnictví má rozvojový potenciál (nové technologie a postupy) + Poptávka po zdravotních službách z důvodu objektivního nárůstu potřeb poroste = Potřeba a) neustále zvyšovat efektivitu b) umožnit přísun peněz z nových zdrojů Alternativou je: • Snižování dostupnosti zdravotních služeb • Omezování vstupu a zavádění nových technologií do praxe • Kompromisy v kvalitě zdravotních služeb • => Zdravotnictví na příděl

 42. Možnosti dalšího rozvoje Umožnit cenovou konkurenci ve zdravotním pojištění - Nikoli cestou paralelního systému jen pro bohaté, ale umožněním řízené konkurence v základním systému Zavést nominální pojistné jako doplněk k financování z mezd - Regulované podmínky stanovení jeho výše - Doplněné o sociální kompenzace a zodpovědnost státu za neaktivní část populace Podporovat zdravotní spoření

 43. Děkujeme za pozornost!www.mzcr.cz