menaxhimi i baz s s t dh nave n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menaxhimi i bazës së të dhënave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menaxhimi i bazës së të dhënave

play fullscreen
1 / 19

Menaxhimi i bazës së të dhënave

459 Views Download Presentation
Download Presentation

Menaxhimi i bazës së të dhënave

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Menaxhimi i bazës së të dhënave Java 1 Data: 08.01.2014

 2. Planprogrami për semestrin e dytë RM1: Nxënësi duhet të prezentoj konceptet dhe rendesin e MBDH • fushat së ku aplikohen; • ndertimi i struktures së Bazes së të dhënave; • venja në funksion e programit; • dritarja e Access 2007; • mënyt e programit; • grupet në panelin për novigim

 3. RM2: Nxënësi duhet të prezentoj menyren e krijimit të tabelave • menyra e krijimi i tabela të reja; • emertimi i fushave; • tipat e të dhënave; • çelësi primar; • formatizimi i vlerave tekstuale dhe numerike brenda tabelave; • sortimi i të dhenave dhe filtrimin e tyre; • relacionet ndermjet tabelave;

 4. Menaxhimi i bazës së të dhënave Çka është baza e të dhënave(BDH) ? Grumbullimi i organizuar i të dhënave përbënë BDH-ve, apo Bashkësia e rregulluar e të dhënave nga lëmia e caktuar ku bëhet mbledhja e organizuar e të dhënave quhet Bazë e të Dhënave ( ang. Database) Baza e të dhënave është bashkësi e informacioneve

 5. Menaxhimi i bazës së të dhënave Në ditët e sotme BDH mund të krijohet dhe menagjohet edhe në menyrë kompjuterike me anë të programeve. Prej programeve më të përdorshme për krijimin e BDH-ve është programi Microsoft Office Access Access-i mundëson mbledhjen, përgatitjen dhe organizimin e informacioneve si dhe paraqitjen e raporteve

 6. Ikona e Microsoft Office Access

 7. Fushat e aplikimit të programit Access Access-i ka përdorim të gjerë në shumë fusha e ndër më të rëndësishmet janë: Veprimtaritë biznesore Kompanitë e sigurimeve Në spitale Në komuna, zyret e tatimeve Banka Gjukata Polici Nëpër distribucionet e ndryshme të ujit, rrymës, telefonit etj Në zyret e vendit Admisistrat Logjistikë dhe magazinim

 8. Përdorimi në veprimtarit biznesore ndihmon në: marrjen e informacioneve të shpejta për klientet gjendjen e mallrave në depo lëvizja e mallrave porositë e konsumatorve

 9. Përdorimi i Access-it në institicionet shendetsore ndihmon në: Marrjen e informacioneve të shpejta për çdo pacient: koha e shtrimit në spital koha e daljës nga spitali numri i dhomave të spitalit mjeku në kujdestari diagnozat e pacientve gjendja shendetsore e pacientve

 10. Përdorimi i Access-it në administratë ndihmon në: Dhënien e informatave: emrin mbiemrin vendlindja datëlindja bashkësia familjare gjendja familjare data e pranimit në punë data e largimit nga puna, etj

 11. Përdorimi i Access-it në hoteleri Ndihmon në: numrin e klientve kushtet sherbimet që ofrojnë numrin e dhomave shfrytzimi i dhomave menyja çmimet për sherbime

 12. Metodat e startimit të programit Access • Metoda e parë • Klikojmë në butonin Start • Në menyjen ngritse zgjedhim All Programs • Zgjedhim Microsoft Office • Dhe zgjedhim programin Microsoft Office Access 2007

 13. Metoda e parë

 14. Metoda e dytë • Klikojmë në butonin Start • Zgjedhim opsionin Run • Shenojmë msaccess • Trusim Enter

 15. Metoda e dytë

 16. Metoda e tretë • Hapja me e lehtë dhe më e shpejtë është duke klikuar me tastin e majt të miut dy her mbi ikonen e programit Access nëse gjindet ne desktop Metoda e katër • Një ndër menyrat më të shpejta për startimin Access-iz apo çfardo programit tjetër është nëse ikona e programit është vendosur në menynë e shpejt (Quick Launch) e cila gjendet afër menysë Start

 17. Mbyllja e programit Access Kur e përfundojmë punën në Access nëse dëshirojmë të dalim nga programi për t’ju shmangur dëmtimit të të dhënave duhet të veprojmë në këtë mënyrë: • Metoda e parë • Zgjedhim menynë File dhe hapet përmbajtja e kesaj menye • Dhe zgjedhim komanden Exit dhe kthehemi në desktop të Windows-it Metoda e dytë Klikojmë në butonin Close që paraqet një mënyrë alternative për mbylljen e programit vetëm me një hap Metoda e tretë Klikojmë njëkohësisht tastet Alt+F4 mbyllet programi Access-it

 18. Këshillë gjatë mbylljes së programit Access Nëse në bazën tuj të të dhënave nuk është arkivuar qdo gjë Access-i juve do t’ju kujtoi që këtë ta bëni ashtu që ju ofron mesazhin me pyetjen “ Dëshironi ti arkivoni ndryshimet e bëra” ? • Klikoni në butonin Yes për ti arkivuar ndryshimet e bëra • No për ti mohuar ndryshimet e bëra • Cancel për t’u rikthyer përseri në dritaren e MS Access-it

 19. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj