Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fakulteti Ekonomik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

570 Views Download Presentation
Download Presentation

Fakulteti Ekonomik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fakulteti Ekonomik Menaxhimi i operacioneve Tema:Projektimi i Produktit / Shërbimit Punuan: Leonora Sopaj Rezarta Delibashzade Zyrafete Berisha Vjosa Fejza Prof. Sejdi Rexhepi

 2. ? Përse është i rëndësishëm projektimi i produktit/shërbimit Projektimi i mirë i mundëson ndërmarrjes të kalojë në treg qëllimin e produktit/shërbimit,të sjell të ardhura financiare duke përmbushur nevojat dhe parashikimet e klientëve. Objektivi kryesor: sigurimi i produkteve/shërbimeve përmes proceseve që do të kënaqin klientët e operacionit.

 3. Projektuesit e produktit-përpiqen që të projektojnë një produkt i cili funksionon mirë,përmbush parashikimet e klientëve,prodhohet lehtë dhe shpejt... Projektuesit e shërbimit-përpiqen që të sigurojnë një shërbim i cili përmbush pritjet e klientëve brenda aftësive të operacionit dhe kostos së arsyeshme.

 4. Organizatat përfshihen në projektimin apo riprojektimin e produktit/shërbimit për një tërësi arsyesh: • Ndryshimi ekonomik(kërkesa e ultë,nevoja për të reduktuar koston...) • Ndryshimi social dhe demogarfik(zhvendosja e popullatës) • Ndryshimi në konkurencë(produkte të reja apo të ndryshuara,fuqia punëtore) • Kosto ose disponibiliteti(lënda e parë dhe materialet,fuqia punëtore,komponentët) • Ndryshimi teknologjik(komponentët e produktit,proçeset)

 5. Cikli i jetës së produktit

 6. Cikli i jetës së produktit

 7. Masa e të resë që futet • Modifikimi i produktit apo shërbimit egzistues • Zgjerimi i linjës së produktit egzistues apo shërbimit që ofrohet • Imitimi i produktit apo shërbimit të konkurentit • Produkti apo shërbimi i ri

 8. Çfarë projektohet në një produkt/shërbim? • Koncepti-është kuptim i përmbajtjes,përdorimit dhe vlerës së produktit apo shërbimit.(koncepti i një restorani mund të jetë përdorimi i dekorit dhe muzikës së kohës si dhe sigurimi i picave të freskëta dhe pastave të ndryshme) • Paketa e produkteve dhe shërbimeve-shumë nga operacionet prodhojnë kombinim produktesh dhe shërbimesh.(blerja e një automjeti përfshinë vetë automjetin dhe shërbime të tilla si garancitë,shërbimet mbas shitjes... • Procesi-Projektuesit duhet të projektojnë mënyrën sipas të cilës do të prodhohet produkti dhe të vihet në kontakt nga klienti.(përveç që duhet të projektohet proçesi i prodhimit të ushqimit me rëndësi është dhe projektimi i mënyrës me të cilën klientëve do t’iu shërbehet)

 9. Aktiviteti i projektimit është në vetvehte një proces Input-transformim-output Procesi i projektimit produktit Inputet shërbimit ,performanca e të Outputet cilit vlerësohet kundrejt Burimet që transformohen: Cilësisë, Produkte, Informacioni teknik Shpejtësisë, shërbime. Informacioni tregut Sigurisë, Informacioni kohës Fleksibilitetit, Kostos.

 10. Fazat e projektimit (Nga krijimi i konceptit deri tek përcaktimi i specifikimeve) Për të arritur një projekt final të produktit apo shërbimit, aktiviteti i projektimit duhet të kalojë nëpër disa faza:

 11. Gjenerimi i konceptit • Idetë për konceptet e reja të produktit apo shërbimit mund të vijnë • nga këto burime: • 1.Jashtë organizatës (klientët apo konkurrentët) • 2.Brenda organizatës (nga stafi) • 3.Departamenti i kërkim zhvillimit

 12. 1.1 Idetë nga klientët • Marketingu si funksion përgjegjës për identifikimin e mundësive për produkt apo shërbim të ri, mund të përod mjete të kërkimit të tregut për mbledhjen e të dhënave nga klientët në mënyre formale dhe të strukturuar (pyetësorët, intervistat) • Dëgjimi i klientit (mënyrë më pak e strukturuar) shpesh shihet si mjet për gjenerimin e ideve të reja. • - Grupet e fokusuara përbëjne një mënyrë formale por jo të strukturuar të grumbullit të ideve she sygjerimeve nga klientët.Këto grupe përbëhen nga 7-10 pjesmarrës te cilët nuk njihen mes vete, por që kanë karakteristika të përbashkëta në lidhje me çështjen.(shkëmbimi i ideve me perceptime të ndryshme pa pasur presion)

 13. 1.2 Dëgjimi i klientëve • Idetë mund të vijnë nga klientët nga dita në ditë.Ata mund të shkruajnë për t’u ankuar rreth një produkti apo shërbimi të veçantë ose për sugjerimet e tyre dhe për mundësitë e përmirësimit.(Disa organizata nuk e shohin si të rëndësishëm mbledhjen e informatave në këtë mënyrë) • 1.3 Idetë nga konkurrentët • Një ide mund t’i japë konkurrentit tonë në fushën ku veprojmë avantazh, ndonëse kjo mund të jetë afatshkurtër.

 14. 1.4 Idetë nga stafi • Stafi i kontaktit të organizatës çdo ditë takohet me klientët, ku prej tyre mund të kenë grumbulluar idetë nga ata apo të kenë idetë e tyre se si mund të prodhohen produktet dhe shërbimet, për tu përmbushur nevojat e klientëve të tyre në mënyrën më efektive. • 1.5 Idetë nga kërkimi dhe zhvillimi • Kërkim zhvillimi përbën një funksion formal tek disa organizata. • Kërkimi- nënkupton për zhvillimin e ideve dhe njohurive për zgjedhjen e problemit apo për gjetjen e rrugës për ta zgjidhur. • Zhvillimi- lidhet me përpjekjen për të përdorur idetë që vijne nga zhvillimi

 15. Shfaqja e konceptit • Duhet zgjedhur me kujdes projektet të cilat do të ndjekin fazën e projektimit. • Qëllimi i kësaj faze pasqyrimi është që të merren të gjithë konceptet dhe të vlerësohen.‘Vlerësimi nënkupton përcaktimin e vlerës të çdo varianti të projektik, në mënyrë që të bëhet zgjidhja mes tyre’ • Kjo përfshin vlerësimin e çdo opcioni kundrejt një numri kriteresh, ku kriteret përdoren në situatë të veçantë dhe ndikohet nga natyra dhe rrethanat, të cilat u përkasin tre kategorive të gjëra:

 16. “Hinka” e projektimit Hinka e projektimit tregon reduktimin progresiv të varianteve të projektit nga shumë në një. Pasiguria në lidhje me projektin final Zgjedhja dhe vlerësimi Koha Siguria në lidhje me projektin final Një projekt

 17. Procesi sistematik i vlerësimit është i rëndësishëm, por ai duhet të balancohet me nevojën e kreativitetit të projektit.* Kreativiteti është një përbërës i rëndësishëm i projektit efektiv.Cilësia përfundimtare e çdo projekti, produkti apo shërbimi do të influencohet nga kreativiteti i projektuesve.* Gjithnjë e më tepër kreativiteti po shihet si përbërës kryesor jo vetëm për projektimin e produkteve dhe shërbimeve, por gjithashtu edhe për projektimin e proceseve te operacioneve.Mungesa e inovacioneve shihet si risku kryesor.

 18. Projektimi paraprak • Qëllimi i kësaj faze është të bëhet përpjekja e parë si për specifikimin e komponentëve të produkteve dhe shërbimeve në paketë, ashtu edhe për definimin e proceseve për të krijuar paketën

 19. 3.1 Specifikimi i komponentëve të paketës • Detyrë e kësaj faze është të përcaktohet ekzaktësisht se çfarë do të futet tek produkti apo shërbimi, pra të specifikohen komponentët e paketës. • Kur një operacion prodhon një varietet produktesh apo shërbimesh, konsiderimi si një i tërë i kësaj morie bëhet kompleks, gjë që rrit koston. • Projektuesit adaptojnë një numër metodash për të reduktuar kompleksitetin e projektit të produktit apo shërbimit.Metodat janë: • Reduktimi i kompleksitetit të projektit – Standardizimi • Elementet e përbashkët • Moduli

 20. 3.1.1 Reduktimi i kompleksitetit të projektit - Standardizimi • Operacionet tentojnë të shmangin koston e varietetit të lartë përmes standardizimit të produkteve, shërbimeve dhe proceseve të tyre. • Shpesh outputi i operacioneve standardizohet, ku shembulli më i zakonshëm i standardizimit janë veshjet të cilat shumica prej nesh i blen.

 21. Avantazhet dhe disavantazhet e standardizimit janë: Avantazhet: 1.Më pak pjesë për të prodhuar dhe mbajtur rezervë2.Kosto dhe kohë e reduktuar për trajnim3.Procedura me rutinë blerjeje, kontrolli dhe mbajtjeje4.Mundësi për sasi të mëdha prodhimi dhe automatizim5.Nevoja për më pak pjesë justifikon rritjen e shpenzimeve për perfeksionimin e projekteve dhe për përmirësimin e procedurave të kontrollit të cilësisëDisavantazhet: 1.Kosto e lartë e ndryshimeve të projektit rrit rezistencën kundrejt përmirësimeve 2.Ulja e varietetit çon në më pak konsumator

 22. 3.1.2 Elemetet e përbashkëtaKy përdorim brenda një produkti apo shërbimi mund të çojë në thjeshtësimin e kompleksitetit të projektit.Sa më shumë produkte apo shërbime bazohen në një komponentë të përbashkët, aq më pak kompleks do të jetë prodhimi i tyre.Psh. Automobilat3.1.3 Modulimi Modulimi nënkupton përdorimin e nën-komponentëve të produktit apo shërbimit që mund të montohen së bashku në mënyra të ndryshme duke krijuar në shkalle të lartë varieteti.Psh. Kompjuterët* Këto module të standardizuara ose nën-elemente mund të prodhohen në volume më të larta duke reduktuar në këtë mënyrë koston e tyre.

 23. Projektimiiprocesitpërtëkrijuarpaketën • Projektimi I procesit është një ndër fazat kryesore të projektit. • Struktura e produktit dhe e shërbimit dhe lista e përbërësve specifikon se cfarë futet tek produkti. • Në këtë fazë të projektimit të procesit, shqyrtohet se si procesi I bashkon të gjithë komponentët e ndryshëm për të krijuar produktin apo shërbimin final.

 24. Vlerësimidhepërmirësimiiprojektit • Qëllimiikësaj faze tëprojektimitështëqëtëmerretprojektiparaprakdhetëshihetnësemundtëpërmirësohetpërpara se produktiaposhërbimitëtestohetnëtreg. • Teknikaqëpërdoretpërtëbërëkëtëvlerësimështëorganizimi I funksionittëcilësisë (OFC).

 25. Shtëpia e cilësisë Matriksi I korrelacionit

 26. Vlerainxhinierike • Qëllimi I kësaj metode është që të reduktohet kosto dhe të parandalohet cdo kosto e panevojshme përpara se të prodhohet produkti apo shërbimi • Kjo teknikë përpiqet që të eliminojë cdo kosto që nuk kontribuon në vlerën dhe performancen e produktit dhe shërbimit.

 27. Prodhimiimodelitdheprojekti final • Në këtë fazë të aktivitetit të projektimit është e nevojshme që të kthehet projekti i përmirësuar në mënyrë që ai të mund të testohet. • Shumë organizata që shesin produkte dhe shërbime të reja në një numër të vogël dyqanesh e bejnë një gjë të tillë për të testuar reagimin e klientëve ndaj tyre.

 28. Përfitimet e projektimitbashkëveprues • Menaxherët e operacioneve do të duhet të përfshihen nga vlerësimi fillestar i konceptit, deri tek prodhimi I produktit dhe shërbimit dhe futja e tij në treg. • Bashkimi I projektit të produktit dhe shërbimit dhe proceseve që I krijojnë ato, quhet shpesh projektim bashkëveprues apo reciprok.

 29. Sugjeruesitpërtëreduktuarkohen 1. Zhvillimiinjëkohshëm 2. Zgjedhja e hershme e konfliktit

 30. 1. Zhvillimi I njëkohshëm • Shpesh një fazë përfundohet më shpejtë se tjetra të kryhet.Kjo metodë hap-mbas-hapi ka qenë tradicionalisht formë e zhvillimit të produktit dhe shërbimit.Avantazhet: • Cdo fazë përfundohet përpara se faza tjetër të fillojë është e lehtë që të organizohen dhe kontrollohen projektetDisavantazh: • Koha • Kosto

 31. 2. Zgjedhja e hershme e konfliktit • Një ndër vendimet e fazës fillestare të projektit është marrë pa një diskutim të majftueshëm mes atyre që në organizatë kanë një kontribut të vlefshëm. • Ose mund të jetë që edhe kur vendimi është marrë, është arritur një marrëveshje e pamjaftueshme për të formalizuar atë vendim, dhe grupi I projektit ka vendosur që të vazhdohet pa marrë formalisht vendimin.

 32. ProjektimiiShërbimit • Dallimi i shërbimit nga prodhimi qëndron në faktin se: • Prodhimi dhe shpërndarja ndahen tek prodhimi • Krijimi dhe shpërndarja kryhen në të njejtën kohë tek shërbimet

 33. ProjektimiiShërbimit • Projektimi i shërbimit fillon me zjedhjen e strategjisë së shërbimit, e cila përcakton natyrën dhe fokusin e shërbimit si dhe tregun. • Pasi vendimet për fokusin e shërbimit dhe tregun janë marrë, duhet që të përcaktohen: • Kërkesat dhe • Parashikimet e klientit të tregut të synuar

 34. ProjektimiiShërbimit • Dyproblemetkryesorenëprojektimin e shërbimitjanë: • Shkalla e ndryshimittëkërkesavepërshërbimindhe • Përfshirja e klientitnësistemin e shpërndarjes Sa më e ulëttëjetëshkalla e kontaktit me klientindhendryshueshmëria e shërbimitqëkërkohet, aqmëistandardizuarmundtëjetëshërbimi.

 35. NdryshimetndërmjetprojektimittëshërbimitdheprojektimittëproduktitNdryshimetndërmjetprojektimittëshërbimitdheprojektimittëproduktit • Karakteristikat e shërbimit: • Shërbimetnukjanëtëprekshme (produktetzakonishtjanë); • Shërbimetkrijohendheshpërndahennëtënjejtënkohë; • Shërbimetnukmundtëruhen; • Shërbimetjanëtepërtëdukshmepërklientetdheduhettëprojektohen duke ipaturatanëmendje;

 36. Teknikat e marrjessëvendimitgjatëprojektimittëproduktit / shërbimitI. Analiza Break – Even • Përbënnjëteknikëqëmundtëjetë e vlefshmekurvlerësohetnjëproduktiri; • Llogaritsasinë e mallraveqënjëkompaniduhettëshesëpërtëmbuluarkoston e saj. • KjopikëprerjequhetpikaBreak – Even.

 37. Vazhdim… • Zgjidhje: • Llogaritja e sasisë Break – Even: Q = F / (P – VC) => $52.000/($25-$9) = 3.250 palë • Llogaritja e kontributitnëfitim: Fitimi = TR – TC => P*Q – [F + (VC)*Q] Fitimi = $25*4.000 – [$52.000+$9*4.000] = $12.000

 38. II. Aplikimiipemëssëmarrjessëvëndimitpërprojektimin e produktit • Kjotektinëmundtëaplikohetpërmarrjen e vendimitpërproduktin e risidhepërnjëvarietettëgjerëproblemeshtëtjeratëmenaxhimit. • Procedura e formimittëpemëssëvendimit: • Përfshirja e tëgjithaalternativavetëmundshmenëpemë; • Fitimetfutennë fund tëcdodegëzimitëduhur; • Objektiviështëtëpërcaktohetvlera e priturpërcdoveprim.

 39. 2.500.000 TR • -1.000.000 C. e prodh. • 500.000 C. e CAD • 1.000.000 Neto 0,4 Blerje CAD 388.000 Larta 800.000 TR -320.000 C. e prodh. -500.000 C. e CAD -20.000 Humbja Neto 0,6 Ulëta Marrje, trajnim inxhinier 365.000 • 2.500.000 TR • -1.250.000 C. e prodh. • 375.000 C. e M/Trajn. • 875.000 Neto 0,4 Larta 0,6 800.000 TR -400.000 C. e prodh. -375.000 C. e M/Trajn. 25.000 Neto Ulëta Bërje asgjë $0 $0

 40. Pyetje?

 41. Faleminderit Leonora, Rezarta, Zyrafetja & Vjosa