Download
stresi dhe menaxhimi i stresit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stresi dhe Menaxhimi i Stresit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stresi dhe Menaxhimi i Stresit

Stresi dhe Menaxhimi i Stresit

1242 Views Download Presentation
Download Presentation

Stresi dhe Menaxhimi i Stresit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stresi dhe Menaxhimi i Stresit “Stresi është shija e jetës” Përgjigjja adaptive – reaksioni psikik fizik ndaj situatës (stresor) Stresori - faktori i jashtëm, i cili parashtron kërkesat e mëdha Individi - përjetimi i situatës

 2. Përjetimi i stresit

 3. Definimi i stresit në punë Stresi shkakton probleme dhe këto probleme i kushtojnëorganizatave të ndryshme si : • Cilësia e dobët e prodhimeveaposhërbimeve • Fluktuimi i personelit • Reputacioni -imazhi i dobët i organizatës

 4. Disa nga indikacionet më të rëndomta të stresitjanë: • Emocionet e tepërta ose agresiviteti • Koncentrimi i dobët,vështirësitë në të mbajturit mend dhe paaftësia në marrjen e vendimeve • Brengosja, fajësia, lodhja, apatia • Humbja e vetëbesimitmbiaftësitëpersonale

 5. Vlerësimi i stresit Vlerësimi i stresit të individi Vlerësimi i stresit në organizata

 6. Llojet e stresit Stresi social • Ndryshimet e papritura në paraqitjen e krimit • Paraqitja e papunësisë • Rezultatet e dobëta në arsim • Nivelet e larta të emigrimit dhe imigrimit

 7. Stresi Personal • Pagjumësia e vazhdueshme • Kokëdhimbja dhe simptoma të tjera me prejardhje të panjohura • Ndryshimet në mënyren e të ushqyerit • Rritja e konsumit të duhanit, alkoolit, dhe drogës

 8. Stresiorganizativ • Ndryshimet e papritura në nivelin e abstenizmit në mesin e të punësuarve • Cilësia e prodhimitbrendaorganizatës, me theks të keqësimit të dukshëm • Numri i aksidenteve në vendin e punës

 9. Stresi në menaxhment Menaxhimi i kohës • Prioriteti i objektivave • Planifikimi i detyrave • Menaxhimi i informatave

 10. Përmirësimi i balansit të brendshëm • Ndryshimi i sjelljeve • Vënia e standardeve • Reagimindajzemërimit • Të menduaritpozitiv

 11. Konstatimi i ndryshimit të modelit të sjelljes

 12. Menaxhimi i stresit • Shpërthimi, shkalla më e theksuar e stresit • Menaxhmentiështëpergjegjës për shëndetinorganizativ dhe individual • Stresi dhe problemetorganizative dhe individuale nuk janë të nevojshme • Cdoindivid dhe çdo organizatë reagonindividualisht në stres

 13. Metodatindividualepër menaxhimin e stresit Organizatat sot në mënyrë shumë intensive merren me menaxhimin e stresit për dy arsye : • Se organizataështëpergjegjëse për shkaktimin e stresit, prandaj duhet tandihmojë që të lirohet prej tij. • Se të punësuarit që përjetojnë një sasi më të vogël të stresit janë më të sukseshëm .

 14. Fazat për menaxhimin e stresit • Formulo një strategjiparandaluese • Zhvillo një sistemdiagnostifikues • Përfshijëmenaxhimin e nivelit më të lartë • Vlerësoprogrametaktuale • Paralajmërimi i implikimeveligjore

 15. Roli i këshilltarëve • Trekëndëshi i formimit të raportevendërmjetkëshilltarëve, klientit dhe organizatës Klienti Këshilltari Organizata

 16. Metodat organizative të menaxhimit të stresit • Ndryshimet në strukturënorganizative në drejtim të decentralizimit • Definimi i punëve • Stili i menaxhmentit, mënyra demokratike, participative, puna ekipore • Delegimi dhe MBO • Zhvillimi i karrierës

 17. Metodatorganizative të menaxhimit të stresit Ndikimi i participimit në vendimin për zvogëlimin e stresit Konflikti i vogël i roleve Abstenizmi Stresi i vogël emocional Participimi në vendosje Fluktuimi i vogël Mosqartësia më e vogël e roleve