slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
INT 305s Daniela Rozgoňová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

INT 305s Daniela Rozgoňová - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

INT 305s Daniela Rozgoňová. Koordinované politiky EÚ Týždeň VI/1. Priemyselná politika. Počiatky európskej priemyselnej politiky boli už v ESUO (1952). Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK): Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu. Subvencoval vedu a výskum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INT 305s Daniela Rozgoňová' - nantai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
INT 305s

Daniela Rozgoňová

priemyseln politika
Priemyselná politika
 • Počiatky európskej priemyselnej politiky

boli už v ESUO (1952).

 • Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK):
  • Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu.
  • Subvencoval vedu a výskum.
  • Poskytoval lacné úvery podnikom.
  • Financoval pohyb pracovných síl.
  • Zabraňoval fúziám a vzniku kartelov.
slide4
Rímske zmluvy zahŕňali v rámci EHS priemyselnú stratégiu, hlavne v podobe ochrany jednotného trhu.
 • Nové ponímanie priemyselnej politiky ES v 80. rokoch: štrukturálne zmeny, nové technológie, podpora malých a stredných podnikov.
 • V 90. rokoch sa mnohé klasické priemyselné odvetvia ocitli v kríze, nastal prebytok kapacít v železiarstve a oceliarstve.
slide5
EK mohla vďaka ESUO zasahovať podporou železiarstva a oceliarstva, ale nie v iných sektoroch.
 • Kríza zasiahla aj textilný priemysel – výsledok silnej konkurencie a lacných dovozov z Číny a iných ázijských krajín.
 • Silne postihnutý aj námorný sektor a výstavba lodí. Aj tu silná konkurencia z Orientu (Najmä Japonsko a Kórea).
slide6
Automobilový priemysel EÚ prešiel

procesmi reštrukturalizácie, modernizácie a koncentrácie tiež. Aj tu je prítomná hrozba konkurencie z Ázie.

Politika výskumu a vývoja

Od 80.rokov rozvíja ES/EÚ projekty

programy zmerané na:

 • Oblasť výskumu, vývoja a uplatňovania nových technológií.
slide7
Informačné systémy a databanky.
 • Podporu malých a stredných podnikov.
 • Podpora zmien v infraštruktúre.

Energetická politika EÚ

Jej ciele a princípy sú zakotvené v

Maastrichtskej zmluve:

 • Vytvoriť integrovaný európsky energetický trh s voľným obchodom s elektrickou energiou a plynom.
slide8
Zvýšiť konkurencieschopnosť európskych energetických odvetví.
 • Zvýšiť bezpečnosť výroby a transportu energií.
 • Zvýšiť ochranu životného prostredia vo vzťahu k výrobe energie.
 • Podporovať výskum zameraný na náhradu ropy inými palivami a na úspory energií, alternatívne a obnoviteľné zdroje.
slide9
V energetike je výskum zameraný na nové zdroje energie (slnečná energia, biomasa, geotermálna energia, jadrová energia).

1995: dokument Zelená listina pre energetickú politiku EÚ – jednotný trh energií bez prekážok, úspory a racionalizácia spotreby.

politika podpory mal ch a stredn ch podnikov
Politika podpory malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky tvoria viac než 90%

podnikov v EÚ a 70% zamestnanosti.

 • Kľúčové ciele v podpore SMEs:
  • Vytvorenie podmienok pre výhodné podnikateľské prostredie.
  • Podpora inovačného podnikateľského prostredia.
  • Využitie možností jednotného trhu.
slide11
Podpora SMEs financovaná z Programu pre podniky a podnikanie na roky 2000-05 a zo štrukturálnych fondov EÚ.
 • Aj EIB podporuje projekty SMEs

financovaním na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

region lna politika e
Regionálna politika EÚ
 • Definícia regionálnej politiky

Regionálna politika predstavuje jednu z

najvýznamnejších politík EÚ. Jej úlohou je

vyrovnávať disproporcie v úrovni

hospodárskeho rozvoja jednotlivých

regiónov únie.

slide13
Základné princípy regionálnej politiky EÚ sú zakotvené v Maastrichtskej zmluve (1992) a v Jednotnom európskom akte (1985).
 • Politika sociálnej a ekonomickej kohézie EÚ zavedená od vzniku Spoločného trhu EÚ v 1986.
 • Vytvorili sa rôzne štrukturálne a kohézne fondy (1988-99).
z kladn princ py region lnej politiky e
Základné princípy regionálnej politiky EÚ
 • Princíp koncentrácie:

Sústreďovanie prostriedkov štrukturálnych fondov do najproblémovejších regiónov, v ktorých HDP na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily nepresahuje 75% priemeru EÚ.

 • Princíp partnerstva:

Aktívna účasť príslušných orgánov na príprave, uskutočňovaní a monitorovaní projektov regionálnej politiky.

slide15
Princíp doplnkovosti:

Prostriedky EÚ dopĺňajú finančné prostriedky národných štátov a jednotlivých regiónov.

 • Princíp subsidiarity:

Zodpovednosť za efektívne využívanie prostriedkov EÚ sa posúva čo najbližšie k uskutočňovateľom projektu (národné a regionálne orgány).

 • Princíp programovania:

Integrovaný viacročný prístup – plánovanie.

ad