Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanítani 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanítani 2010

Tanítani 2010

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Tanítani 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tanítani 2010 Miskolc, 2010. január 29.-30.

 2. Farkas Károly Gyorsolvasás - Informatika 22. dia

 3. Az informatika az olvasási szokásokat, és magát az olvasás technikáját is módosítja. Növekszik a képek, képsorok szerepe. Az olvasás egyre gyakrabban válogató, információ-kereső, szkipping. Tézisem szerint a számítógép-használat gyorsolvasó képességeket kíván és fejleszt. Bár a diákok olvasástechnikája, szöveg értelmezése, általános szókincse egyre gyengébb, ezt rendszerint kompenzálni tudják az információtechnikai eszközök használatával. Az információ keresésében a világháló jelentős segítsége triviális. A megérést jelentősen segítik a képek, a gépi fordítás, és az információ-források gyakorlatilag korlátlan mennyisége. Célszerű a gyorsolvasás tanítása a képzés felsőbb szintjein is. Ezzel elősegíthetjük, hogy elkerülhető legyen a kritikátlan „google-műveltség”. Fontos a kritikus válogatás, a mérlegelés, az összevetés, a kontroll. „Sok olvasás, még több gondolkozás, sok egybehasonlítás, még több gyakorlás, ” /Kölcsey/

 4. Képernyőről történő olvasás lassúbb vagy gyorsabb? • Egyáltalán mennyire elfogadott?

 5. Olvasás • írott szövegek - és jelképek, ábrák, képek, képsorok - megértésének, használatának és értékelésének képessége, annak érdekében, hogy az egyén képes legyen céljai elérésére, tudásának fejlesztésére, és a társadalmi életben való részvételre. [PISA 2001]

 6. A szövegértést a következőképpen definiálja a PISA 2006: • „írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, • hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.”

 7. A gyorsolvasás: • az információ felvétel hatékonyabb, • elsősorban jobb megértést eredményező, • a figyelem-összpontosítás mértékét és formáját, valamint az olvasás sebességét, az olvasmányhoz, és az olvasás céljához igazító, • a hagyományosnál rendszerint gyorsabb, • különféle olvasási technikák tudatos kombinációja, • általában többszöri olvasás. [Farkas, 2004]

 8. Melyik a baloldali kék egyenes folytatása?

 9. [Dr. Dezső Zsigmondné] • Agyunk kénytelen egyenként egymáshoz kapcsolni az egyes        szavakat, ami nehezebb és fárasztóbb munka számára, mintha         • összefüggő szócsoportokból -------------- értelmes gondolategységekből ---------------egyszerre ragadná meg --------------- ezek teljes értelmét. -------

 10. Összehasonlító vizsgálatok • IEA 1970/71 „A magyar gyerekek nem tudnak olvasni.” • OECD 1998. Magyarország 18/22Tizennyolcadik hely huszonkét nemzet között.Hazai átlag nem éri el a hármast. • PISA 2000. Magyarország 23/32A listán minden tényező tekintetében az utolsó csoportba tartoztunk. 5% ötös, 23% egyes! • PISA 2003. Magyarország 25/40 • PISA 2006. Magyarország 27/57 22/30 OECD

 11. Szignifikánsan jobb, mint az OECD-országok átlaga. Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan gyengébb, mint az OECD-országok átlaga.

 12. Mért hazai olvasási sebességértékek szó/perc • 275 Takács Menyhért, 1959, Magyar Könyvszemle • 90-250 Dezső Zsigmondné, 1967, Gyorsolvasás, KGMTI • 200 Halász László, 1969, Élet és Tudomány • 232 Makrai J., 1971, Bevezetés a gyorsolvasásba, ÉGSZI • 150-180 Katona Zoltán, 1974, A gyorsolvasás, BME MTKI • 150-250 Szabó Ferenc, 1993, Gyorsolvasás– Hatékony olvasás • 150-170 Farkas Károly, 1981-1994 (benne GAMF is) • 206 Farkas – Borsos, 2005, GAMF hallgatók, kb. 20 fő • 192 Farkas – Versegi, 2005, GAMF Szakkollégium, 20 fő • 163 Farkas – Gurkáné - Kiss – Lakatosné - Pap-Szigeti, 2006, GAMF hallgatók, 269 fő Farkas mérések azonos teszttel

 13. Olvasási sebesség szó/perc. GAMF hallgatók, 2006. Az a1, a2, a3 általános, egyre hosszabb szöveg, a g gazdasági, az i informatikai, az m menedzser jellegű szakszöveg. Statisztikai feldolgozás: Pap-Szigeti Róbert.

 14. A megértés mértéke % GAMF hallgatók teljesítmény megoszlása, 2006. [Farkas – Pap-Szigeti]

 15. Olvasás teszt megértés eredményei, GAMF, 2006. * papíron 193 fő, gépen 73 fő [Farkas – Pap-Szigeti]

 16. http://jio.fw.hu http://mwlogo.fw.hu http://gyorsolvasas.fw.hu

 17. A méréseim eredményeiből bemutattam, hogy főiskolás hallgatók a képernyőről jobban olvasnak, mint papírról, az olvasási képesség a közelmúltban, a főiskolások körében szignifikánsan nem változott.

 18. Nézd különböző távolságokból!

 19. http://rumszauer.bellis.hu/