1 / 22

Tanítani 2010

Tanítani 2010. Miskolc, 2010. január 29.-30. Farkas Károly. Gyorsolvasás - Informatika. 22. dia.

nanji
Download Presentation

Tanítani 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tanítani 2010 Miskolc, 2010. január 29.-30.

 2. Farkas Károly Gyorsolvasás - Informatika 22. dia

 3. Az informatika az olvasási szokásokat, és magát az olvasás technikáját is módosítja. Növekszik a képek, képsorok szerepe. Az olvasás egyre gyakrabban válogató, információ-kereső, szkipping. Tézisem szerint a számítógép-használat gyorsolvasó képességeket kíván és fejleszt. Bár a diákok olvasástechnikája, szöveg értelmezése, általános szókincse egyre gyengébb, ezt rendszerint kompenzálni tudják az információtechnikai eszközök használatával. Az információ keresésében a világháló jelentős segítsége triviális. A megérést jelentősen segítik a képek, a gépi fordítás, és az információ-források gyakorlatilag korlátlan mennyisége. Célszerű a gyorsolvasás tanítása a képzés felsőbb szintjein is. Ezzel elősegíthetjük, hogy elkerülhető legyen a kritikátlan „google-műveltség”. Fontos a kritikus válogatás, a mérlegelés, az összevetés, a kontroll. „Sok olvasás, még több gondolkozás, sok egybehasonlítás, még több gyakorlás, ” /Kölcsey/

 4. Képernyőről történő olvasás lassúbb vagy gyorsabb? • Egyáltalán mennyire elfogadott?

 5. Olvasás • írott szövegek - és jelképek, ábrák, képek, képsorok - megértésének, használatának és értékelésének képessége, annak érdekében, hogy az egyén képes legyen céljai elérésére, tudásának fejlesztésére, és a társadalmi életben való részvételre. [PISA 2001]

 6. A szövegértést a következőképpen definiálja a PISA 2006: • „írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, • hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.”

 7. A gyorsolvasás: • az információ felvétel hatékonyabb, • elsősorban jobb megértést eredményező, • a figyelem-összpontosítás mértékét és formáját, valamint az olvasás sebességét, az olvasmányhoz, és az olvasás céljához igazító, • a hagyományosnál rendszerint gyorsabb, • különféle olvasási technikák tudatos kombinációja, • általában többszöri olvasás. [Farkas, 2004]

 8. Melyik a baloldali kék egyenes folytatása?

 9. [Dr. Dezső Zsigmondné] • Agyunk kénytelen egyenként egymáshoz kapcsolni az egyes        szavakat, ami nehezebb és fárasztóbb munka számára, mintha         • összefüggő szócsoportokból -------------- értelmes gondolategységekből ---------------egyszerre ragadná meg --------------- ezek teljes értelmét. -------

 10. Összehasonlító vizsgálatok • IEA 1970/71 „A magyar gyerekek nem tudnak olvasni.” • OECD 1998. Magyarország 18/22Tizennyolcadik hely huszonkét nemzet között.Hazai átlag nem éri el a hármast. • PISA 2000. Magyarország 23/32A listán minden tényező tekintetében az utolsó csoportba tartoztunk. 5% ötös, 23% egyes! • PISA 2003. Magyarország 25/40 • PISA 2006. Magyarország 27/57 22/30 OECD

 11. Szignifikánsan jobb, mint az OECD-országok átlaga. Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan gyengébb, mint az OECD-országok átlaga.

 12. Mért hazai olvasási sebességértékek szó/perc • 275 Takács Menyhért, 1959, Magyar Könyvszemle • 90-250 Dezső Zsigmondné, 1967, Gyorsolvasás, KGMTI • 200 Halász László, 1969, Élet és Tudomány • 232 Makrai J., 1971, Bevezetés a gyorsolvasásba, ÉGSZI • 150-180 Katona Zoltán, 1974, A gyorsolvasás, BME MTKI • 150-250 Szabó Ferenc, 1993, Gyorsolvasás– Hatékony olvasás • 150-170 Farkas Károly, 1981-1994 (benne GAMF is) • 206 Farkas – Borsos, 2005, GAMF hallgatók, kb. 20 fő • 192 Farkas – Versegi, 2005, GAMF Szakkollégium, 20 fő • 163 Farkas – Gurkáné - Kiss – Lakatosné - Pap-Szigeti, 2006, GAMF hallgatók, 269 fő Farkas mérések azonos teszttel

 13. Olvasási sebesség szó/perc. GAMF hallgatók, 2006. Az a1, a2, a3 általános, egyre hosszabb szöveg, a g gazdasági, az i informatikai, az m menedzser jellegű szakszöveg. Statisztikai feldolgozás: Pap-Szigeti Róbert.

 14. A megértés mértéke % GAMF hallgatók teljesítmény megoszlása, 2006. [Farkas – Pap-Szigeti]

 15. Olvasás teszt megértés eredményei, GAMF, 2006. * papíron 193 fő, gépen 73 fő [Farkas – Pap-Szigeti]

 16. http://jio.fw.hu http://mwlogo.fw.hu http://gyorsolvasas.fw.hu

 17. A méréseim eredményeiből bemutattam, hogy főiskolás hallgatók a képernyőről jobban olvasnak, mint papírról, az olvasási képesség a közelmúltban, a főiskolások körében szignifikánsan nem változott.

 18. Nézd különböző távolságokból!

 19. http://rumszauer.bellis.hu/

More Related