mycket information i kommunen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mycket information i kommunen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mycket information i kommunen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

Mycket information i kommunen - PowerPoint PPT Presentation

nakeisha
103 Views
Download Presentation

Mycket information i kommunen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mycket information i kommunen

 2. Lokal vägdatabas, LV, i Stockholm Utgåva 2.07 Datum: 2005-11-24 Upprättad av: Torbjörn Lahrin

 3. Innehåll Behovsbilden i Stockholm Systemarkitektur för LV Data och funktioner i LV Integration med verksamhetssystem Kringprojekt och samverkan Några svårigheter på vägen

 4. Syfte med LV Utnyttja svensk standard för väg- och järnvägsnät för lagring och utveckling Få ett gemensamt referenssystem för all vägnätsanknuten information Ta fram lokal vägdatabas, LV som en standardprodukt som kan passa både stora och små kommuner och andra. LV blir en resurs för att göra befintliga data tillgängliga för fler Kunna utbyta data med andra, t.ex. NVDB.

 5. LV som en resurs Grundläggande programfunktioner för att knyta information till det gemensamma vägnätet. LV ersätter inte något system Andra system kan integreras på flera olika sätt beroende på ambitionsnivå. Nätet kan plockas ut i olika GIS-verktyg för analyser, ruttplanering och positionering. Kvalitén på befintligt data skall inte behöva förbättras bara för att man knyter data till ett gemensamt vägnät.

 6. Nyttan • Gemensamt referenssystem för all vägnätsanknuten information i kommunen (och även regionalt och nationellt) • Gör det lättare för oss att hitta och se andras data • Vi får bättre underlag i arbetet och inför beslut • Sammanhållen informationsstruktur • Vi kan lättare dela med oss av data, t.ex. till NVDB • Vi kan ge bättre service till allmänheten • Vi slipper dubbellagra data • Lättare att utveckla program som kan användas inom flera områden • Vi får lägre utvecklings- och underhållskostnader • Vi får större utbud av programvaror 5

 7. LV-ansvar i Sthlm • SBK, Stadsmätningsavd . • TK, IT-avd • TK, IT-avd • TK, Trafikplanerinsavd • Respektive systemförvaltare • Ajourföring av nät, gatunamn och adressknytning • Driftsansvar • Underhåll och vidareutveckling • LV-stöd • Integrerade system

 8. Kommunsamverkan kring LV • Malmö SBK, GK • Göteborg SBK, TK • Sthlm SBK, TK • Fler?

 9. Mycket information i anslutning till vägnätet

 10. Mycket information i anslutning till vägnätet

 11. Mycket information i anslutning till vägnätet

 12. Mycket information i anslutning till vägnätet

 13. Företeelser / Informationsslag • C:a 300 tänkbara företeelser i Stockholm listade hittills • Teknisk information • bredd, beläggning, bärighet, • fysiska fakta om belysning, parkanläggningar, skyltar och så vidare • Administrativ information • hur man får använda nätet såsom hastighetsbegränsningar, enkelriktningar, svängförbud, parkeringar och planer för snöröjning och städning med mera • Väghållare, entreprenörsområden, etc… • Historik • hur vägen används med avseende på trafikflöden, trafikslagsfördelning, uppmätta hastigheter, olyckor, omgivningspåverkan och liknande • Dynamisk information • ger besked om tillstånd så som vägarbeten, köer, restider och väglag

 14. Om GIS-strategi med lagring av kartdata i spatial databas

 15. Kart- produktion GIS Verksamhets- system Filer Filer Lagring av geodata tidigare

 16. Inledande arbete med spatial databas Kart- produktion GIS Verksamhets- system Spatial databas

 17. Framöver Kart- produktion GIS Verksamhets- system Lokal vägdatabas LV 10

 18. Information lagras i fristående system Verktyg D Verktyg F Verktyg A Verktyg G Verktyg B Verktyg C Verktyg E Lokal vägdatabas LV

 19. Information lagras i fristående system Verktyg D Verktyg F Verktyg A Verktyg G Verktyg B Verktyg C Verktyg E Lokal vägdatabas, LV

 20. Information lagras i fristående system Verktyg D Verktyg F Verktyg A Verktyg G Verktyg B Verktyg C Verktyg E Lokal vägdatabas, LV

 21. Olika system inom GFK, exempel Olycksdata Adresser Gata M fl… LTF GatuInfo Trafikräkn Lokal vägdatabas, LV

 22. GIS Stödfunktioner Gemensamma GIS- och hjälp-funktioner Olycksdata Adresser Gata M fl… LTF GatuInfo Trafikräkn Lokal vägdatabas, LV

 23. Underhåll av noder och länkar Web-tjänster NVDB GIS Stödfunktioner Stöd för kartproduktion, NVDB m.m. Olycksdata Adresser Gata M fl… LTF GatuInfo Trafikräkn Lokal vägdatabas, LV 15

 24. Systeminnehåll i LV • Standards • Svensk standard (SS 63 70 04, -06 och -07) • Vägmod och NVDB • VV SS 63 70 04 XML-utbytesformat • Vägnät • Grundläggande vägnätstopologi, förändring • Topologiverifiering • Olika nät, detaljeringsnivåer, användning för GC-nät • Linjära verksamhetsobjekt (linjära mängder av länkar)

 25. Systeminnehåll LV, forts… • Företeelser • Grundläggande företeelse/utbredning, förändringar • Utbredningar - Linje/punkt/nod/sväng/väg • Läge/riktning/offset/körfältsindelning • Funktioner för områden • Generisk datakatalog • Interna/externa företeelser

 26. Systeminnehåll LV, forts… • Förändringshantering • Jobb • Versionshantering, låsning, ”långa transaktioner” • Historik, betraktelsedatum • XML-utbyte, transaktionellt • Intressent • Prenumeration

 27. LV – grundapplikationer idag Lokal vägdatabas, LV Underhåll av noder och länkar LV-administr Import/export

 28. Anslutna system Gata GatuInfo LTF Lokal vägdatabas, LV Underhåll av noder och länkar LV-administr Import/export

 29. Adresser Olycksdata NVDB Prenumeration/ intressent Höjddata Pågående Gata GatuInfo LTF Lokal vägdatabas, LV Underhåll av noder och länkar LV-administr Import/export

 30. Höjddata Troliga system under 2006 Ljuskällan Adresser Olycksdata Anläggnings register P-automater Gata M fl… GatuInfo MUS Trafik räkningar LTF Lokal vägdatabas, LV Underhåll av noder och länkar LV-administr Import/export NVDB Prenumeration/ intressent

 31. Inriktningsbeslut Grundregler för trafikkontorets system: • Alla verksamhetssystem inom TK som innehåller väg- och gaturelaterad information ska anslutas till LV • Kostnaden för anpassning av respektive verksamhetssystem skall tas och budgeteras av respektive verksamhet. • Eventuella anpassningar av LV bekostas av utvecklingsbudgeten för LV Grundreglerna gäller både vid införande av nya system och för redan befintliga. LV:s ledningsgrupp kan besluta om undantag från dessa regler.

 32. Rättigheter efter avslutat projekt Stockholms stad har delad äganderätt till datamodell och specifikationer Stockholms stad har nyttjanderätt till programkod. Sthlm kan upplåta programkod till tredje part för utveckling riktad mot Stockholm Tredje part har rätt att teckna avtal med LV-leverantören om utnyttjande av programkod för vidare utveckling 20

 33. LV TK-projekt som utnyttjar LV Gemensamt GC-nät Den mobile inspektören GIS-startkit TK, MK, FSK TrafikGIS Navigeringsstöd synskadade

 34. LV Andra berörda arbeten Gemensamt GC-nät Den mobile inspektören GIS-startkit TK, MK, FSK TrafikGIS Navigeringsstöd synskadade Stockholm mobilitet Åke (TK, Vv, SL) GIS-plattform (SLK) Trendsetter Vägtrafik- centralen

 35. LV Extern samverkan Stanli TK 320 Vägverket NVDB Vägverket reg Sthlm Gemensamt GC-nät Den mobile inspektören GIS-startkit TK, MK, FSK TrafikGIS Göteborg Navigeringsstöd synskadade Malmö Stockholm mobilitet Grann kommunerna SL Åke (TK, Vv, SL) Transport företag GIS-plattform (SLK) Trendsetter Räddningstjänst Polis Vägtrafik- centralen 25

 36. Stöd för funktionshindrade GC-applikation Vägnät för motorburen trafik GC-nät Trottoarer Gång- och cykelnät

 37. De olika näten Övergångsställen Vanliga vägnätet Gångbana Cykelbana

 38. Intressanta datamängder inom GC-nätsområdet • Cykelställ • Klassning, vilken typ • Utbredning (för synskadade) • Cykelvägvisning • SL:s hållplatser • Finns cykelparkering för kombipendling • Trappor • Soffor/bänkar • Rastplats • Papperskorgar • Övergångsställen • Signalreglering • Ränndalar • Övriga hinder • Olika typer, bom, betonggris mm. • Trottoarer? • Separering C – G • Planskilda korsningar • Tunnel, bro • Bredd • Belysning • Toaletter • Arbeten på gc-banor • Lekplatser, badplatser • Skolor, Dagis • Trygghetsfaktor • Brottsstatistik • Cykelvägytans jämnhet • Cykelpump • Cykelhandlare/verkstad med öppettider • Cykelräknare • Trafikräkningar • Olycksdata • LTF:er • Skyltningar • Trafikslag • Körbarhet • Gatuunderhåll • Barmarksrenhållning • Vinterväghållning • Prioriteringsordning • Säkra skolvägar • Hastighetsdämpande åtgärder • Kanter • Regionala cykelvägnätet • Lutning • Luftkvalitet • Uppmätt hastighet • För både bil och cykel • Cykelfält • Cykelbana enkel/dubbelriktad • Hundrastgårdar • SDF-utredningen • Överfarter • Buller

 39. Ortogonal adressknytning Staket

 40. Knytning per trafikslag Bilburen trafik GC trafik 30

 41. GIS-applikation trafiken.nu GIS-gränssnitt Web-service Mobila lösn ISA / ITR Tjänste leverantörer Valfritt GIS LV Generellt GIS och web-services

 42. Kommunen - LV Vägverket - NVDB Standardisering Annat Kommunens arbete – en del av en större helhet

 43. Standardiseringsarbete Stanli TK 320 Arbete hittills inom området Väg- och järnvägsnät XML-format för överföring Kvalitetshantering Nytt arbete Objekttypskatalog

 44. Företeelser / Informationsslag • C:a 300 tänkbara företeelser i Stockholm listade hittills • Teknisk information • bredd, beläggning, bärighet, • fysiska fakta om belysning, parkanläggningar, skyltar och så vidare • Administrativ information • hur man får använda nätet såsom hastighetsbegränsningar, enkelriktningar, svängförbud, parkeringar och planer för snöröjning och städning med mera • Väghållare, entreprenörsområden, etc… • Historik • hur vägen används med avseende på trafikflöden, trafikslagsfördelning, uppmätta hastigheter, olyckor, omgivningspåverkan och liknande • Dynamisk information • ger besked om tillstånd så som vägarbeten, köer, restider och väglag

 45. Fler deltagare från oss kommuner? TK 320 - Tekniska kommittén, fattar formella beslut Från kommunsidan: • Björn Andersson, Sthlm SLK • Torbjörn Lahrin, Sthlm TK • Kordab • Tekis • Malmö? AG 3 – Arbetsgrupp 3, arbetar konkret med objekttypskatalog Från kommunsidan: • Magnus Jernberg, Sthlm TK • Angelos Tsalamanis, Malmö GK (ny)

 46. Remissarbete ang LV Stockholm Remiss till c:a 150 personer Ungefär en tredjedel är privata företag Resten: internt Sthlm, andra kommuner, Vägverket, m.fl. För att sprida information För att få in synpunkter Dialog med leverantörsföretag inför kommande utveckling Samråd och samverkan olika parter emellan 35

 47. Några svårigheter på vägen LV – ett nytt steg i IT-utvecklingen – att utbyta data med varandra Fördelningen av kostnaden för integreringen av verksamhetssystem Enskild nytta kontra helhetsnytta Fokus på att bygga bra bottenplatta – färre konkreta grejer att visa upp Svårt att verifiera integrerbarheten och täcka in alla scenarier Tungt material för berörda att sätta sig in i Oro för leverantörsberoende (internt och externt) Balansgång mellan integrering och separering Gamla synsättet att bara kunna lägga ut kartdata stark rotat Mer komplicerat att hitta formerna för fortsatt förvaltning

 48. Systemägaransvar LV Stockholms stad Lars-Erik Stålkrantz lars-erik.stalkrantz@tk.stockholm.se 08 – 508 270 08 LV-ansvarig Stockholms stad Torbjörn Lahrin torbjorn.lahrin@gfk.stockholm.se 070 – 208 208 5 Driftfrågor LV Sthlm Karin Nilsson karin.nilsson@tk.stockholm.se 08 – 508 260 34 Tekniska frågor LV Sthlm Daniel Lekberg daniel.lekberg@tk.stockholm.se 0768 - 44 10 30 Kontakt med projektet 35