slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ PowerPoint Presentation
Download Presentation
กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

SWOT ANALYSIS. กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ . โดย. อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม. ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ . คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. จัดโดย แผนกพัฒนานักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ ร่วมกับ แผนกกิจกรรมนักศึกษา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ' - naeva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SWOT ANALYSIS

กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดย

อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม

ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดโดย แผนกพัฒนานักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ

ร่วมกับ แผนกกิจกรรมนักศึกษา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551

*

slide2

ตัวอย่างอดีตผู้นำนักศึกษาตัวอย่างอดีตผู้นำนักศึกษา

จักรภพ เพ็ญแข

รัฐมนตรีสำนักนายกฯ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ผอ.วิจัยTDRI

มนตรี ศรไพศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

เมธา จันทร์แจ่มจรัส

ประธานอำนวยการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จก.

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีพี จำกัด

slide3

เนื้อหาการบรรยาย

- ความหมาย SWOT

 • ภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • (Strategic Management)

- การวิเคราะห์ SWOT กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

- การวิเคราะห์ SWOT กับกรณีศึกษา:บริษัท youtube และบริษัทในไทย

- กระบวนการการวิเคราะห์ SWOT

- การวิเคราะห์ SWOT กับงานกิจกรรมนักศึกษาของผู้นำนักศึกษา

slide4

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)

เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับองค์กร หรือ โครงการ

ซึ่งช่วย ผู้บริหาร กำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบ

ที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์การ

slide5

ความหมาย S W O T

1. S มาจาก Strengths

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม

ภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

2. W มาจาก Weaknesses

หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง

และผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขององค์การ

ซึ่งจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

slide6

3. O มาจาก Opportunities

หมายถึง โอกาสเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานต่อกิจการ

ผู้นำที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาส

4. T มาจาก Threats

หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์องค์การให้สอดคล้อง

และพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

slide7

วิเคราะห์ SWOT ชีวิตการเป็นนักศึกษา

SHARE IDEA

slide8

เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก

7’S

S T E P หรือ P E S T

5 Forces

Value Chain

*

slide9

สภาพแวดล้อมภายใน

7’S

Value Chain

-Structure

-System

-Style

-Staff

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

-Skill

-Strategy

-Shared Value

คุณค่าร่วม / วัฒนธรรมองค์การ

*

slide10

สภาพแวดล้อมภายนอก

S T E P / P E S T

Five Forces

1.Social

สังคม

2.Technology

เทคโนโลยี

3. Economic

เศรษฐกิจ

4. Politic

การเมือง

ผู้เข้ามาใหม่ในตลาด

ผู้ส่งวัตถุดิบ

การแข่งขัน

ผู้ซื้อ

สินค้าทดแทน

*

slide11

ตัวอย่าง SWOT เชิงธุรกิจ

ตัวอย่าง SWOT ภาษาไทย

ตัวอย่าง SWOT Template สำหรับ Download (Free)

ตัวอย่าง SWOT ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง SWOT Template สำหรับ Download (Free)

*

slide12

กรณีศึกษา SWOT Analysisyoutube.com

จาก : http://www.doc.eng.cmu.ac.th/course/cpe364/assignments.php

slide13

กรณีศึกษา SWOT Analysis ของธุรกิจโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง

กรณีศึกษาเพิ่มเติม

*

slide14

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ภาพรวมการจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management)

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

SWOT

S T E P

7’S

วิสัยทัศน์

Value Chain

5 Forces

พันธกิจ

Strategic

Planning

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

Implementing

การติดตามประเมินผล

Monitoring

&

Evaluating

*

slide15

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)

Where are we now?

ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน?

SWOT Analysis

Where do we want to go?

เราต้องการไปสู่ จุดไหน?

Vision and Goals

How do we get there?

เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร?

Strategies

ปัญหาผู้นำจะถ่ายทอดอย่างไร => สมาชิก

*

slide16

กระบวนการ การวิเคราะห์ SWOT

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT เบื้องต้น

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์จากผล SWOT

SWOT หรือ TOWS Matrix

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์แผนงาน / โครงการที่สอดรับกับกลยุทธ์

ขั้นที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ

ขั้นที่ 5 ประเมินผลและปรับปรุง

*

1 swot
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT เบื้องต้น

การวิเคราะห์ SWOT กับงานกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา

 • ภาพรวมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ สภาพแวดล้อม
 • สถานภาพการพัฒนาหน่วยงานที่ผ่านมาของคณะฯ/ชมรม

จุดแข็ง (Strength) …..…..

วิเคราะห์

จุดอ่อน (Weakness) ….. …..

โอกาส (Opportunity) ….. …..

อุปสรรค (Threat) ….. …..

*

slide18

ตัวอย่าง SWOT ของงานกิจกรรมชมรม/ คณะฯ

MORE....SHARE IDEA

ที่มา:

slide19

ตัวอย่าง SWOT ของงานกิจกรรมชมรม/ คณะฯ

MORE....SHARE IDEA

slide20

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์จากผล SWOT

SWOT orTOWS Matrix:

จุดแข็ง (Strength) …..…..

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S+O

W+O

จุดอ่อน (Weakness) ….. …..

โอกาส (Opportunity)

ขยายตัว (Growth)

คงตัว (Stability)

โอกาส (Opportunity) ….. …..

S+T

W+T

อุปสรรค (Threat)

คงตัว (Stability)

หดตัว (Retrenchment)

ภัยคุกคาม (Threat) ….. …..

***

slide21

กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้

* กลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy: S+O)

- นำจุดแข็งและโอกาสมาเสริมกันเพื่อประโยชน์ในเชิงรุก

*กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy: S+T / W+O)

 • หาจุดแข็งลดผลกระทบจากอุปสรรค
 • หาโอกาสเพื่อทดแทนจุดอ่อนขององค์การ

* กลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy: W+T)

-นำกลยุทธ์ที่ทำให้องค์การยืนหยัดได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ

*

slide22
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์โครงการที่สอดรับกับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ของคณะ/ชมรม

ขยายตัว (Growth)

 • ปี 2551-52

5,ooo .บาท

 • จำนวนสมาชิกเพิ่ม
 • 10%
 • แผนงานจัดกิจกรรม……..
 • การหาสมาชิกใหม่เพิ่ม
 • ………….
 • แผนงาน …….
 • ปี …….
 • ………บาท
 • …….....

คงตัว (Stability)

 • แผนงาน …….
 • ปี …….
 • ………บาท
 • …….....

1.……...

2……….

3……….

 • แผนงาน …….
 • ปี …….
 • ………บาท
 • …….....

หดตัว (Retrenchment)

 • แผนงาน …….
 • ปี …….
 • ………บาท
 • …….....

1.……...

2……….

3……….

 • แผนงาน …….
 • ปี …….
 • ………บาท
 • …….....

*

slide23

กระบวนการ การวิเคราะห์ SWOT ( ต่อ )

ขั้นที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)

ขั้นที่ 5 ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation)

กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเริงนกทา

P

C

D

A

*

slide24

ข้อแนะนำในการทำ SWOT และการทำกิจกรรมอื่น ๆ

 • ควรมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนมาระดมความคิด(Brain Storming)

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น

 • ควรมีการวางแผน(Planning) ที่ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ควรใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ช่วยชมรมและคณะอย่างเต็มที่
 • ควรรู้จักบทบาท(Role)และหน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibility)

ที่ตนมีอยู่ให้ชัดเจน

 • ให้เกียรติและเคารพในสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา เพราะการทำงานต้องมีปัญหาทุกหน่วยงาน
 • ควรคำนึงถึงจริยธรรม(Ethics) ในการทำงานกิจกรรม
slide25

มีความคิดเห็นอย่างไร

ถ้าทุกชมรม / คณะฯ

มีผู้นำเหมือนในภาพ

=======

SHARE IDEA

slide27

ขอให้ผู้นำนักศึกษาทุกคน

ประสบความสำเร็จในการทำงานกิจกรรม

เพื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เพื่อพ่อ-แม่ หรือผู้มีพระคุณทุกท่าน

เพื่อนักศึกษาและอนาคตที่ดีของเรา

เป็นกำลังใจให้กับทุกคน

จาก อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม

jarin.a@bu.ac.th

*