slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terrorism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terrorism

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Terrorism - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Terrorism. นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551: Dirty bomb threat, New York. นิยาม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Terrorism


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Terrorism นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  2. 2551: Dirty bomb threat, New York

  3. นิยาม • Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby — in contrast to assassination — the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used tomanipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought (Schmid, 1988).

  4. ลักษณะสำคัญ ใช้ความรุนแรง หรือการขู่ ปฏิบัติการโดยบุคคลหรือองค์กรลับ เลือกเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหรือเป็นสัญลักษณ์ ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สร้างความกลัว เรียกร้องความสนใจ หวังผลทางการเมือง

  5. อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลกอุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก ที่มา: Office of the Coordinator for Counterterrorism

  6. 2544: 9/11 เสียชีวิต 2,993 คน

  7. 2545: ระเบิดบาหลีเสียชีวิต 202 คน

  8. 2546: การรุกรานอิรัก เสียชีวิต: ชาวอิรัก 655,000 + ทหารอเมริกัน 3,698 คน

  9. 2549: ระเบิดลอนดอน เสียชีวิต 52 คน

  10. ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  11. จำนวนเหตุการณ์ตั้งแต่ 2536 - 2547 > 800 Deaths เสียชีวิต > 800 ราย ที่มา: ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11

  12. เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทาง

  13. ระเบิด Show room รถ 9 จุดอ.เมือง ยะลา 9 พ.ย. 49

  14. ความรุนแรง

  15. เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคม ความหวาดระแวงอคติ ความเกลียดชัง การบาดเจ็บ เสียชีวิต ความรุนแรง • ยุทธวิธี “สร้างอาณาจักรแห่งความกลัว” • การเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์: - ชาติพันธุ์มลายู - ศาสนาอิสลาม - ประวัติศาสตร์รัฐปาตานี • การครอบงำทางวัฒนธรรม • โครงสร้างการจัดการของรัฐที่ผิดพลาด • ความไม่เป็นธรรม การแย่งชิงฐานทรัพยากร ความขัดแย้ง

  16. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(Violence-related Injury Surveillance - VIS)มกราคม - มิถุนายน 2550

  17. Violence-related Injury Surveillance (VIS)http://medipe.psu.ac.th/vis • ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการนำไปใช้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดนโยบายและวางแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสีย • เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 • กลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจ (Intentional injury) ทุกราย ที่มารับการรักษาหรือชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 47 แห่งของจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส • โดยนำข้อมูลระบบเฝ้าระวังฯ เฉพาะเหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาวิเคราะห์ 18

  18. จำนวนเหตุการณ์รายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2547 19

  19. สถานที่ :เหตุการณ์

  20. จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและอำเภอที่เกิดเหตุจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและอำเภอที่เกิดเหตุ 21

  21. Spot Map แสดงจำนวนเหตุการณ์ตามที่เกิดเหตุ(1 จุดแทน 1 เหตุการณ์)

  22. การกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือนการกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือน ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มี.ค. มิ.ย. ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ ถนนหรือทางหลวง บ้าน ที่อยู่อาศัยส่วนตัว สถานที่ค้าขายสินค้าและบริการ สถานที่อื่นๆ นา ไร่ สวน สถานศึกษา / สถานที่สาธารณะ 23 เดือน

  23. เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทาง

  24. สถานที่ :ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

  25. จำนวนและอัตรา (/แสนประชากร/6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ 26

  26. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ

  27. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัดและเดือนที่เกิดเหตุ

  28. จำนวนและอัตรา (/แสนประชากร/ 6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามอำเภอที่เกิดเหตุ

  29. จำนวน จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 5 อันดับแรกจำแนกตามอำเภอและเดือนที่เกิดเหตุ

  30. Area map แสดง อัตราการบาดเจ็บเฉลี่ยและ จำนวนการบาดเจ็บรายเดือนตามอำเภอที่เกิดเหตุการณ์ 31

  31. เวลา : เหตุการณ์

  32. จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์

  33. จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและวันใน 1 สัปดาห์

  34. จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามวันที่ที่เกิดเหตุการณ์ใน 1 เดือน

  35. จำนวนเหตุการณ์รายเดือน-เฉลี่ยตั้งแต่ มกราคม 2547

  36. บุคคล :ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต

  37. ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามกลุ่มอายุ ศาสนา และเพศ 38 38

  38. ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพ จำนวน 39

  39. ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพและเดือนที่เกิดเหตุลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพและเดือนที่เกิดเหตุ

  40. ลักษณะกิจกรรมขณะเกิดเหตุ (ICD-10 activity code) 41

  41. การบาดเจ็บเสียชีวิตและการดูแลรักษาการบาดเจ็บเสียชีวิตและการดูแลรักษา

  42. การรักษาผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลการรักษาผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล การชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาล 43

  43. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 44

  44. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 45

  45. สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 10 อันดับแรก

  46. สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 10 อันดับแรก

  47. เหตุการณ์ระเบิดในที่สาธารณะเหตุการณ์ระเบิดในที่สาธารณะ 48

  48. การวินิจฉัยสุดท้าย 10 อันดับแรก

  49. การนำส่งจากจุดเกิดเหตุ • ในผู้บาดเจ็บจำนวน 1,291 ราย • มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 153 ราย • มาโรงพยาบาลเอง 247 ราย • หน่วย EMS นำส่ง 79 ราย • ไม่ระบุ 823 ราย • ค่ามัธยฐานของระยะเวลาจากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล 30 นาที (IQR = 15-60 นาที)