slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERI Tendencat dhe Perspektivat PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERI Tendencat dhe Perspektivat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERI Tendencat dhe Perspektivat - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERI Tendencat dhe Perspektivat. Konalsi GJOKA ( MSc ) Environmental Program Manager. MENAXHIMI MJEDISOR, instrumenti i nevojshëm drejt menaxhimit urban të që ndruesh ëm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERI Tendencat dhe Perspektivat' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE NE ZHVILLIMIN URBAN NE SHQIPERITendencat dhe Perspektivat

Konalsi GJOKA (MSc)

Environmental Program Manager

MENAXHIMI MJEDISOR,

instrumentiinevojshëmdrejtmenaxhimit urban të qëndrueshëm.

Bashkëpunimiifrytshëm me autoritetetvendoredhegrupet e interesit nënivellokal e kombëtar

Seminar Kombëtar

4 Mars 2010, Tirana International

Co-Plan Institute for Habitat Development

Rr. “Vaso Pasha” Nr 20 P.O.Box. 2995, Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 4 2257809/8 ; Fax: +355 (0) 4 2257807

Webpage: http//www.co-plan.org

p rmbajtja
Përmbajtja

Bashkëpunimi me pushtetetlokale

Prezantimiipraktikëssësukseshme me Bashkinëe Fierit

PërpjekjetpërtëzbatuarProgramin e MenaxhimitMjedisornëBashkinëFier

Dyfjalepëriniciativën– c’farëparaqetmenaxhimimjedisorpërpushtetinvendor

Rolidheangazhimiinjësivetëpushtetit vendor nëkëtëproces

Disangarezultatetparaprake

Vështirësitë, sfidatdhemësimete nxjerra

Këndveshtrimmbirolinqëmundtëluajnë OJF nëprocesin e zhvillimittë

qëndrueshëmtëmjedisit urban

Nevojatpërkundrejtkapaciteteve

Disaprejrrugëvepërkrijimin e partneriteteve

OpsionepërnjëpërqasjemëtëintegruartëpunëssëOJF-ve

co plan instituti p r zhvillimin e habitatit
Co – Plan InstitutipërZhvillimin e Habitatit

Misioni: Co-PLAN është një organizatë jofitimprurëse që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe rajonal duke mundësuar një qeverisje të mirë, duke zhvilluar shoqërinë civile dhe duke fuqizuar pjesëmarrjen e komuniteteve.

 • Temat ku fokusohet puna e Co-Plan
 • Menaxhimi Urban dhe Rajonal
 • Menaxhimi i Financave Bashkiake
 • Menaxhimi Mjedisor Bashkiak
 • Punë kërkimore dhe Politika Publike
 • Zhvillimi Organizativ Institucional
slide4

Partneriteti

EGUG II - Vazhdim

Menaxhimi urban dheqeverisja e mirëvendore

EGUG II

Krijimi i sistemit të

Informacionit

 • Analiza institucionale dhe propozimet

për ndryshime

 • Zbatimin e praktikës së buxhetimit
 • Dokumenta dhe udhëzues të procesit
 • Ngritje e kapaciteteve

Buxhetimi me pjesmarrje

 • Zbërthimin e planit rregullues
 • Udhëzues për hartimin e studimeve

pjesore

Plani Rregullues i Qytetit

Strategjia e Zhvillimit

të Qytetit

 • Hartimi i metodologjisë për PIK
 • Ngritja e kapaciteteve për hartimin e PIK
slide5

Ç’farëparaqetProgramiiMenaxhimitMjedisorpër LGUs

Programi i menaxhimit mjedisor ështe një perqasje sistematike për të gjetur rruget praktike për të kursyer burimet natyrore, duke reduktuar në të njëjtën kohe impaktet negative në mjedis.

Mundësia për të pasur një program menaxhimi mjedisor është një skeme win-win pasi ajo mund të ndihmojë drejt për së drejti në përfitime monetare, të jep imazhin e leadershipit në mjedis, dhe ruan e mbron burimet natyrore.

slide6

Ç’farëparaqetProgramiiMenaxhimitMjedisorpër LGUs

PërmirësimiiPerformancësMjedisorenëQeverisjenLokale duke përdorurMenaxhimin e Mbetjeve Urbane nëFiersi pilot

 • Hartimi i raportit fillestar mbi efektet në mjedis të aktivitetit të ndërmarrjes (Initial Environmental Review)
 • Hartimi i politikës mjedisore për organizatën – Krijimi i sistemit të Menaxhimit Mjedisor
 • Auditimi Mjedisor i aktivitetit të Ndërmarrjes së Pastrimit (i brëndshëm dhe i jashtëm)
 • Hartimi i deklaratës mjedisore dhe publikimi i saj
slide7

Rezultatetparaprake, vështirësitëdhemësimet e nxjerra

 • Rezultatet
 • Firmosja e njëMoUdhekrijimiigrupevetëpunësnë
 • BashkinëFier
 • Shkëmbimeksperiencash
 • MonitorimiipunëssëNdërmarrjessëpastrimit
 • Analizainstitucionaledhe e grupevetëinteresit
 • Analizafinanciare e ndërmarrjessëpastrimit
 • StudimifillestarMjedisor (hapi I parëi EMS)
 • Trainimedheworkshopenëlidhje me EMS nëtëgjitha
 • nivelet
 • Hartimiideklaratësmjedisoredhepublikimiisaj
 • Pergatitja e instrumentavepërAuditiminmjedisortë
 • bashkisë
 • Përgatitja e Visionit, objektivavedheopsionevepër
 • EMS
 • Vështirësitë
 • Bashkitë nuk kanë politika për të ofruar shërbime
 • në harmoni me mjedisin
 • Edhe në rastet kur ekziston legjislacioni apo rregulloret
 • e brendshme ato nuk janë të qarta
 • Mungojne mekanizmat dhe instrumentat për të
 • garantuar zbatimin e ligjit
 • (sist. Jo eficent për mbledhjen e taksave dhe gjobave)
 • Praktika jo efektive dhe efikase në drejtim të ofrimit të
 • shërbimit (raporti të ardhura/subvencionim)
 • Kapacitete jo të mjaftueshme teknike
 • Ndërgjegjësim i ulët mjedisor (brenda dhe jashte
 • bashkisë)
 • Nuk janë të qarta detyrat dhe përgjegjësitë e cdo aktori
 • Nuk ka transparencë në marrjen e vendimeve
slide8

Roliqëmundtëluajnë OJF nëproçesin e zhvillimittëqëndrueshëmtëmjedisit urban

Nevojatperkundrejtkapaciteteve

 • Lehtësimi i proceseve të ndryshme nëpërmjet fushatave sensibilizuese
 • (Nevojë e konsiderueshme - mund të jenë më konkrete/adresim dhe mesazh i qartë /ka nevojë per nje platforme të integruar kombëtare për fushata të strukturuara në fusha dhe sektorë të ndryshëm)
 • Ngritja e kapaciteteve teknike brenda njësive të qeverisjes lokale
 • (Nevojë e konsiderueshme - kapacitete të kufizuara)
 • Të monitorojnë cilësinë e kryerjes së shërbimeve dhe të ushtrojnë presion për arritjen e rrezultateve të kënaqshme
 • (watch dog organisation – Domosdoshmëri / s’kanë mjetet dhe mekanizamat e duhura, informacion)
 • Të lobojnë dhe krijojnë partneritete me LGUs
 • – krijimi i platformave të debatit dhe ushqimi here pas here i tyre – kërkon njohuri teknike dhe akses informacioni dhe rrjetezim te mire (politik)
rruget e mundshme te krijimit t partneriteteve

Roliqëmundtëluajnë OJF nëprocesin e zhvillimittëqëndrueshëmtëmjedisit urban

Rruget e mundshme te krijimit të partneriteteve
 • Me marveshje bashkëpunimi
 • Në bazë të praktikave të suksesshme dhe afatgjata
 • Ndërtimi i skemave win win
 • Kredibiliteti
 • Lobimit për cështje të interesit të përbashkët
slide10

Roliqëmundtëluajnë OJF nëprocesin e zhvillimittëqëndrueshëmtëmjedisit urban

Si mund të forcohen organizatat

Krijimi i kapaciteteve brenda OJF-ve në të gjitha rastet

Mbështetje e orjentuar nga kërkesa e njesive vendore

Përqasje “incrementale” shkallët një nga një – krijimi i themeleve të qëndrueshme

Njohja me kontekstin aktual – politikat, aktorët dhe zhvillimet mjedisore

Vullnetarizmi përkundrejt mbështetjes financiare

Bashkëpunimi midis organizatave për të plotësuar pikturën