BUTIRAN AKTIVITI - PowerPoint PPT Presentation

mostyn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUTIRAN AKTIVITI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUTIRAN AKTIVITI

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
BUTIRAN AKTIVITI
97 Views
Download Presentation

BUTIRAN AKTIVITI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KEMAHIRAN Penyelesaianmasalah, pemikirankritikaldanpendekatansaintifikHHHC9501 SET 8TAJUK PROGRAM :DESTINASI SISWA “KHIDMAT SISWA MERENTAS BORNEO”KOD PROGRAM : DN00891/2013ANJURAN: SEKRETARIAT HAL EHWAL LUAR DAN PENGANTARABANGSAAN, KOLEJ UNGKU OMAR, UKM

 2. BUTIRAN AKTIVITI • a) NamaAktiviti : DestinasiSiswa 2013/2014 (DeSis) • b) Penganjur: Sekretariat Hal EhwalLuardanPengantarabangsaan, KolejUngku Omar • c) Dengankerjasama: KementerianPertaniandanIndustriAsasTani • d) Tarikh : 7 – 11 April 2014 • e) Tempat: Kuching, Sarawak • f) Jumlah AJK : 36 orang • g) Jumlahpeserta : 8 orang • h) PerasmiPembukaan : YB IrAidel bin Lariwoo AdunSadongJaya, Kuching, Sarawak • Penutup: Encik Zaidi bin Yusof FeloKolejUngku Omar, UniversitiKebangsaanMalaysia i) Jenis Program : Belia, Kemasyarakatan , MotivasidanKesukarelawan

 3. KEMAHIRAN Penyelesaianmasalah, pemikirankritikaldanpendekatansaintifik • Menyelesaikanmasalahmerupakan proses wajibdalammenjalankansesuatu program. Menyelesaikanmasalah di manamemerlukanseseorangberfikirsecarakritisdankreatif, mencari idea-idea alternatifdanlangkahuntukmengatasihalangansepanjang program.

 4. Masalahdanpenyelesaiansepanjang program • 1) masalahkekurangandanakewangan. • 2)penukaranperjalanandanaktiviti program atassebabyang tidakdapat di elakkan. • 3)Masalahtidakmendapatpenajaan bas menyebabkandanabanyakdisalurkanuntukpengangkutaniaitukeretasewa. • 4)Jadualwaktupenerbangan yang berbezamempengaruhifaktorkeselamatanpeserta. • 5)Sesetengah AJK tidakmemberikankomitmendankerjasama yang sepenuhnyasepanjang program berlangsung

 5. DuniaBaru

 6. Program Motivasi SPM

 7. JomBerambeh

 8. Gotongroyong

 9. JelajahKamek di Kenyalang

 10. KESAN KEPADA MASYARAKAT • Kesankepadamasyarakatkampung - dapatmengukuhkansemangatkerjasama di kalanganmasyarakatmelaluiaktivitigotongroyong. • Kesankepadapelajar SMK SadongHilir - pelajarsekolahlebihberkeyakinanuntukmenghadapipeperiksaan SPM - Pelajarsekolahmengetahuiarahtujuselepas SPM

 11. REFLEKSI • Program inimemberipeluangkepadasayauntuklebihmengenalimasyaraktluarterutamamasyarakat di Sarawak. • Program inimemberipeluangkepadasayamenyumbangdanmemberisesuatumanfaatkepadamasyarakat. • Program inimengajarsayatentangkemahiraninsaniah.