BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN - PowerPoint PPT Presentation

bengkel aktiviti pratulisan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN

play fullscreen
1 / 13
BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN
254 Views
Download Presentation
arlen
Download Presentation

BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENGKEL AKTIVITI PRATULISAN DISEDIAKAN OLEH: LIM THAI YEE CHIA SIEW YIN QUEK YAH LIN NG SHIAU SHUANG HENG CHEE CHIAN BOO AI NYEE TANG YEN SUAN

 2. TUJUAN PRATULISAN MERUPAKAN KEMAHIRAN ASAS UNTUK KEMAHIRAN TULISAN MEKANIS.MURID DILATIH UNTUK MENGKOORDINASIKAN OTOT-OTOT JARI TANGAN BAGI MEMUDAHKAN MEREKA MEMEGANG ALAT TULIS DAN MEMBENTUK HURUF.

 3. TUJUAN PRATULISAN Di sampingitumurid-muriddilatihmengkoordinasikanpergerakanotot-otottangandanmatasupayamerekaberkebolehanuntukmenulisdalambentukmendatardarikirikekanan ( dalamtulisanRumi ) dankanankekiri ( dalamtulisanJawi ).

 4. Aktiviti 1 : MelaksanakanaktivitiPergerakanJari, TangandanMata

 5. Aktiviti 2 : Melaksanakanaktivitimembuatcorak, menyambungtitik, memadankanbentukdan lain-lain.

 6. AKTIVITI 2.1 MEMBUAT CORAK • Langkah 1 : Guru menampalliriklagu ‘ Adikkesekolah ‘ dan ‘AnakBeruang ‘ dipapanputih. • Langkah 2 : Setiapmuridmendapatsehelaikertaskosongdaripada guru. • Langkah 3 : Muridmendengar guru menyanyikanlagutersebutsambilmemerhatikancorak yang dilukisoleh guru. • Langkah 4 : Muridmengikutnyanyian guru sambilmelukiscorakdiataskertaskosong yang telahdiberikansepertimanalukisancorak guru dipapanputih. • Langkah 5 : Lukisanmuriddilihatoleh guru.

 7. AKTIVITI 2.2 MENYAMBUNG TITIK • Langkah 1 : Guru menampalkertas mahjong yang memaparkangambar yang perludisambungkantitiknya agar menjadisatugambar yang lengkap. • Langkah 2 : Muriddiberimasamemerhatikangambaritudanmemikirkanbagaimanacarauntukmenyambungtitiknyamengikuturutan • Langkah 3 : Muridakandipanggilkehadapanuntukmenyambungtitiktersebutsecararawak.

 8. AKTIVITI 2.3 MEMADANKAN BENTUK • Langkah 1 : Guru akanmenampalkertas mahjong yang terlakarbentuk-bentuktertentudiatasnya. • Langkah 2 : Muridmemerhatikanbentuk-bentuk yang digantungoleh guru dihadapankelas. • Langkah 3 : Muridakandipanggilkehadapankelassecararawakbagimengambilbentuk yang tergantungtersebutuntukdipadandiataskertas mahjong yang telahditampalsebentartadi.. • Langkah 4 : Guru mengulangiLangkah 3 untukmuridseterusnya.

 9. AKTIVITI 3 MelaksanakanAktivitiMembentukHuruf.

 10. AKTIVITI 3 MEMADANKAN BENTUK • Langkah 1 : Muriddibahagikanmengikutkumpulan yang telahditetapkan. • Langkah 2 : Setiapmuridakanmenerimaplastesindankertas (mengandungi 8 petak) daripada guru. • Langkah 3 : Muridmelihathuruf-huruf A hingga Z yang ditulisoleh guru dipapanputih. • Langkah 4 : Muriddikehendakimembentukhurufdaripadaplastesin yang telahditerimaberdasarkanarahan guru padapetak-petakdidalamkertas yang telahdiberikan.. • Langkah 5 : Muridakandipantauoleh guru semasamenjalankanaktivitiinibagimemastikanmerekamembentukhuruf yang betul.

 11. RUMUSAN PERINGKAT PRATULISAN AMAT PENTING DALAM PERKEMBANGAN KEMAHIRAN TULISAN.LATIHAN-LATIHAN YANG SESUAI DAN TEPAT PERLU DIJALANKAN SEBAGAI PERSEDIAAN KEPADA MEREKA UNTUK MEMASUKI PERINGKAT SETERUSNYA IAITU PENULISAN MEKANIS.

 12. SEKIAN, TERIMA KASIH