1 / 17

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy. p rzyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

moses
Download Presentation

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

 2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r.

 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 4. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 5. NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • BUDOWANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH I POPYTU NA USŁUGI SZEROKOPASMOWE • SIECI SZKIELETOWE I DYSTRYBUCYJNE • INTERNETSTACJONARNY • INTERNET MOBILNY

 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej

 7. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 8. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE - 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 9. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE - 2015 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 10. POLSKA NAJWIĘKSZYM PLACEM BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH W EUROPIE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 11. Kierunki interwencji • BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH 2014-2020 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Krajowy plan inwestycji telekomunikacyjnych • Realizacja celów EAC będzie wymagała nakładów rzędu 17 mld zł • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

 12. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

 13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • II oś priorytetowa. • E-administracja i otwarty rząd PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA I oś priorytetowa. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1,02 mld EUR • Alokacja: 2,25 mld EUR 1,03 mld EUR • III oś priorytetowa. • Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 0,135 mld EUR

 14. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Diagnoza dla interwencji – wyznaczenie obszarów wymagających wsparcia

 15. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 16. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 17. Dziękuję zauwagęBOGDAN DOMBROWSKIPodsekretarz StanuMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

More Related