Souhrnná informace o přípravě
Download
1 / 28

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI. Obsah. Aktuální situace Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013) Harmonogram další přípravy OP VVV. 1. Aktuální situace. Aktuální situace: EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obsah' - morwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obsah

Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI


Obsah
Obsah

 • Aktuální situace

 • Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013)

 • Harmonogram další přípravy OP VVVAktu ln situace eu
Aktuální situace: EU

 • Projednávání návrhů nařízení

  • předpoklad schválení nařízení - 3. Q. 2013

  • riziko zpožďování

 • Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů


Aktu ln situace n rodn rove
Aktuální situace: národní úroveň

 • Vymezení operačních programů pro programové období2014 – 2020

  • usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012

  • pověření MŠMT přípravou OP VVV

  • Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny

  • usnesení vlády č. 302 ze dne 24. 4. 2013

 • Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR)

  • zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů

 • Příprava platforem pro budoucí programové období

 • Příprava jednotlivých programů


P ehled program uv 867 2012

Programy pro Dohodu o partnerství

EFRR+ESF+FS

EZFRV

ENRF

OP Rybářství

Program rozvoje venkova

Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum,vývoj a vzdělávání

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Zaměstnanost

OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Integrovaný regionální operační program

Cíl EÚS

OP ČR - Polsko

OP Svobodný stát Sasko - ČR

OP Svobodný stát Bavorsko - ČR

OP Rakousko - ČR

OP Slovensko - ČR

OP Nadnárodní spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

Přehled programů: UV č. 867/2012


Rada pro fondy ssr uv 302 2013
Rada pro fondy SSR: UV č. 302/2013

 • Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny

 • Jmenováni generální sekretáři:

 • Ing. David Sventek (integrovaný rozvoj území a zároveň vedoucí generální sekretář)

  • PhDr. Miroslava Kopicová (konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání)

  • Ing. Jan Vitula (trh práce a vzdělávání a boj s chudobou)

  • Prof. Petr Moos (páteřní infrastruktura)

  • Ing. Martin Hanzlík (generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje)

   V pracovních skupinách se předpokládá účast zástupců ministerstev a dalších partnerů (např. AK ČR, HK ČR, ...).

   Gen sekretáři navrhují hlavní strategické směry, konzultují věcné zaměření a identifikují významné oblasti synergického působení, komunikují strategické cíle a záměry, ...


Souhrn dosavadn p pravy op vvv 1
Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (1)

 • Od roku 2011 příprava priorit pro 2014+ v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období

 • 2012

  • vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni,

  • práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP,

  • prescreening VaV a VŠ,

  • příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020,

  • příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex-ante hodnotitele OP VVV.


Souhrn dosavadn p pravy op vvv 2
Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (2)

 • 2013 (leden)

  • zřízen Řídicí výbor OP VVV a pracovní skupiny

  • Konec března 2013 – předložena 1. verze programu MMR

  • Duben 2013

  • předložena intervenční logika MMR

  • uskutečnění 7 kulatých stolů k PO 1-4 za účasti 35 partnerů (např. zástupci NNO, AK ČR, HK ČR, ...)

   • Průběžně – řešení překryvů OP Praha – pól růstu ČR, IROP, OP Z, OP PIK

   • Konec dubna 2013

   • zpracována nová verze programu (30. 4. 2013)

   • obdrženy připomínky vč. MMR


V chodiska pro p pravu op vvv kl ov dokumenty
Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty

 • Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR

 • Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI, …

 • Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“)

 • Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP

 • Tematické okruhy MMR, zejména

  • funkční výzkumný a inovační systém

  • trh práce a vzdělávání

 • Poziční dokument EK

 • Výsledky Prescreeningu


V chodiska pro p pravu op vvv pr vn a metodick r mec
Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec

 • Nařízení EU:

  • obecné nařízení

  • specifická nařízení (ESF, EFRR)

 • Metodické dokumenty EK, zejména

  • template pro přípravu OP (draft)

  • fiše EK

 • Metodické dokumenty MMR, zejména

  • metodický pokyn k přípravě programů 2014 - 2020 (draft)

 • Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP

  • tematické cíle (obecné nařízení)

  • investiční priority (specifická nařízení)Struktura prioritn ch os op vvv
Struktura 30. 4. 2013)prioritních os OP VVV

Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Rozvoj vysokých škol

Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Technická pomoc


Prioritn osa 1 posilov n kapacit pro kvalitn ve ejn v zkum
Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Tematický cíl

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Posílit excelenci ve výzkumu

2. Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritn osa 1 posilov n kapacit pro kvalitn ve ejn v zkum 2
Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (2)

 • Hlavní cílové skupiny

 • studenti VŠ

 • akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

 • pracovníci výzkumných organizací

 • pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI

 • pracovníci médií

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

 • veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.

 • další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

 • orgány státní správy

 • orgány regionální a obecní samosprávy

 • odborné a vědecké knihovny

 • muzea

 • soukromé podniky, včetně zahraničních v rámci 10% flexibility


Prioritn osa 2 rozvoj prost ed pro vyu it v zkumu jako zdroje dlouhodob konkuren n v hody
Prioritní osa 2 – veřejný výzkum (2)Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Tematický cíl

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita

Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií

2. Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi 

3. Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritn osa 2 rozvoj prost ed pro vyu it v zkumu jako zdroje dlouhodob konkuren n v hody 2
Prioritní osa 2 – veřejný výzkum (2)Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (2)

 • Hlavní cílové skupiny

 • pracovníci výzkumných organizací

 • studenti vysokých škol,

 • pracovníci vysokých škol,

 • veřejné výzkumné instituce

 • podniky

 • subjekty územní samosprávy

 • nestátní neziskové organizace

 • organizační složky státu

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

 • veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.

 • další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

 • subjekty státní správy a územní samosprávy (v případě PCP), přímo řízené organizace a organizační složky státu (OSS)

 • podniky

 • příspěvkové organizace

 • nestátní neziskové organizace

 • další soukromoprávní subjekty (zejména oborová sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a implementací S3 v regionech apod.)


Prioritn osa 3 rozvoj vysok ch kol
Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol veřejný výzkum (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

 • Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

 • Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělávání zejména prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin

  3. Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace

  4. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

  Příspěvek EU

  Evropský sociální fond


Prioritn osa 3 rozvoj vysok ch kol 2
Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (2) veřejný výzkum (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání

  Příspěvek EU

  Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritn osa 3 rozvoj vysok ch kol 3
Prioritní osa 3 – veřejný výzkum (2)Rozvoj vysokých škol (3)

 • Hlavní cílové skupiny

 • studenti VŠ

 • účastníci celoživotního vzdělávání

 • žáci základních a středních škol (v případě vytvářených partnerství vysokých škol nebo institucí VaV s příslušnými školami), zájemci o studium na vysokých školách

 • akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

 • pracovníci VaV

 • pracovníci VaV institucí

 • účastníci celoživotního vzdělávání (IP 2)

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.


Prioritn osa 4 podpora celo ivotn ho u en a rovn ho p stupu ke kvalitn mu vzd l v n
Prioritní osa 4 – veřejný výzkum (2)Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání

2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání

5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků

Příspěvek EU

Evropský sociální fond


Prioritn osa 4 podpora celo ivotn ho u en a rovn ho p stupu ke kvalitn mu vzd l v n 2
Prioritní osa 4 – veřejný výzkum (2)Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

2. Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

Příspěvek EU

Evropský sociální fond


Prioritn osa 4 podpora celo ivotn ho u en a rovn ho p stupu ke kvalitn mu vzd l v n 3
Prioritní osa 4 – veřejný výzkum (2)Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (3)

 • Hlavní cílové skupiny

 • děti a žáci

 • studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)

 • akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci

 • rodiče dětí a žáků

 • zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání nebo ovlivňující vzdělávání

 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • školy a školská zařízení

 • OSS a OPŘO

 • nestátní neziskové organizace

 • vysoké školy

 • kraje

 • právnické osoby působící ve vzdělávání, v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání nebo výzkumu)

 • zřizovatelé škol a školských zařízení

 • dobrovolné svazky obcí


Prioritn osa 5 technick pomoc
Prioritní osa 5 – Technická pomoc veřejný výzkum (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Zajištění efektivní administrace

2. Zajištění informovanosti a publicity

3. Zajištění absorpční kapacity

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje nebo Evropský sociální fondHarmonogram p pravy op vvv 1
Harmonogram přípravy OP VVV (1) veřejný výzkum (2)

 • Dne 24. 5. 2013 představen OP VVV Evropské komisi

 • Do 30. 9. 2013

 • Předložení návrhů programů MMR

 • Do 31. 10. 2013

 • předložení úplného návrhu Dohody o partnerství (MMR)

 • Do 30. 11. 2013

  • předložení návrhů operačních programů vládě ČR (MMR)

 • Následně: předložení EK, formální vyjednávání

 • Předpoklad schválení programu: polovina roku 2014 (v závislosti na vyjednávání s EK)


 • Obsah 2 f ze p pravy op vvv
  Obsah 2. fáze přípravy OP VVV veřejný výzkum (2)

  • Zpracovaní analýzy absorpční kapacity na úrovni SC

 • Zpřesnění strategické části programu a popisu PO, zpřesnění indikátorové soustavy

 • Zpřesnění horizontálních principů

 • Dopracování integrovaných přístupů

 • Zpřesnění popisu řízení a implementace programu

 • Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV

  • Dopracování kapitoly k implementaci (kapitola 7)

 • Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV


 • D kuji za pozornost
  Děkuji za pozornost. veřejný výzkum (2)