vod do ekonomie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvod do ekonomie.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Úvod do ekonomie. - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie Hospodářský mechanismus a jeho funkce. Základní souvislosti vývoje makroekonomie. Proč existuje hospodářství. Potřeba ‑ pocit , že se něčeho nedostává Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod do ekonomie.' - morna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do ekonomie

Úvod do ekonomie.

Proč existuje hospodářství

Předmět a metody ekonomie

Hospodářský mechanismus a jeho funkce.

Základní souvislosti vývoje makroekonomie.

pro existuje hospod stv
Proč existuje hospodářství

Potřeba ‑ pocit, že se něčeho nedostává

Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit

Důležité vlastnosti potřeb:

 • je to subjektivní pocit
 • chtění něčeho  motivuje
 • mění se – vnímáme v různých podmínkách různě
 • naléhavostpotřeby chování kupujících
statek pou v me k uspokojen pot eby
Statek – používáme k uspokojení potřeby
 • Dělíme podle různých kriterií
v roba statk p edpokl d vyu it zdroj tzv v robn ch faktor
Výroba statků předpokládá využití zdrojů. tzv. výrobních faktorů

Ekonomie zavádí výrobní faktory (zdroje):

 • Půda + práce + kapitál
 • jsou k dispozici v omezeném množství jsou vzácné.
 • Výrobní faktory dělíme na
  • Prvotní, původní – práce, půda
  • Druhotný, odvozený - kapitál
co je hospod stv
Co je hospodářství?
 • Je to soustava tvořená
  • daným množstvím výrobních faktorů
  • danou kvalitou VF
  • danými technologiemi

Proč existuje?

Hospodářství slouží k tvorbě statků, kterými se uspokojují stále rostoucí potřeby obyvatelstva

nesoulad mezi zdroji a pot ebami
Nesoulad mezi zdroji a potřebami
 • Zdroje jsou vzácné = v omezeném rozsahu
 • Omezenost zdrojů limituje velikost výstupu – produktu
 • Potřeby jsou širší než ekonomické statky mohou uspokojit.
 • Potřeby jsou různě naléhavé
 • Naléhavost potřeb  není lhostejné jak se budou zdroje používat
p edm t a metody ekonomie
Předmět a metody ekonomie
 • Počátky ekonomického myšlení
  • Xenofón, Aristoteles
 • 14. století je obdobím zlomu - merkantilismus
 • Přelom 17. – 18. století: nástup liberalismu v ekonomického myšlení
  • "laissez faire"
  • Vznik ekonomie „1776“ – A. Smith
xenof n 430 355 p n l
Xenofón (430 – 355 př. n.l.).
 • Oikonomikos (oikos – dům, nomos – pravidlo, zákon) předurčil název
 • jakým způsobem vést domácnost a hospodářství.
 • na dlouhá staletí zůstane representativním pohledem
 • jeho pozornost přitahoval i trh a směna.
 • dělba práce a produktivita.
aristotel s 384 322 p n l
Aristotelés (384 – 322 př.n.l.)

Etika Nikomachova

Princip ekvivalence ve směně

  • Směna je rovnost 
  • Souměřitelnost
  • Co je tím společným?
 • Peníze a jejich funkce
 • Soukromé vlastnictví
  • Motivace + hodnoty
merkantilismus
Merkantilismus
 • první vyhraněně ekonomický směr myšlení
 • první tržně orientovanou soustavu názorů
 • Výchozí idea: ztotožnění bohatství s peněžní formou
 • Důsledek: zvyšovat bohatství země znamená zvyšovat množství drahého kovu v zemi
  • především těžbou drahého kovu
  • koloniální expanzí a anexí území těžby
  • zahraničním obchodem – je-li aktivní obchodní bilance.
klasick kola politick ekonomie
Klasická škola politické ekonomie
 • Vznik spojován s rokem 1776
 • Adam Smith (1723 – 1790) vydal Pojednání o podstatě a původu bohatství národů
 • vysvětluje mechanismus fungování tržního hospodářství jako řešení problému co vyrábět
p edm t ekonomie
Předmět ekonomie

Ekonomie zkoumá:

 • jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb
 • jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny
metody ekonomie
EKONOMIE

NORMATIVNÍ

Metody ekonomie
 • Pojetí ekonomie – je jeden univerzální výklad? NE z mnoha důvodů, zejména:
 • Předmět zkoumání má dimenzi technickou, společenskou, sociální …
 • Mikroekonomie x makroekonomie

POZITIVNÍ

metody ekonomie b
Metody ekonomie - b
 • Abstrakce, zobecnění, analýza a syntéza
 • Experiment a ceteris paribus - „za jinak stejných okolností“
 • Předpoklady = zdroj omylů a dezinterpretací
 • Faktor času
  • krátké a dlouhé období
  • časová posloupnost není kauzalitou
hospod sk mechanismus a jeho funkce
Hospodářský mechanismus a jeho funkce
 • člověk je výrobce i spotřebitel  konflikt
 • konflikt je pro člověka jako jednotlivce (izolovaný subjekt) neřešitelný
 • Řešení:člověk musí vyrábět pro jiné, aby mohl spotřebovávat produkci jiných.
 • Rozvoj = zvyšování nároků na rozsah a kvalitu interakce mezi částmi celku.
co budeme rozum t hospod sk m mechanismem
Co budeme rozumět hospodářským mechanismem?
 • mechanismus, kterým se v hospodářství rozhoduje o tom co, jak a pro koho vyrábět.
 • Tzn. Jak budou omezené zdroje rozděleny mezi výroby jednotlivých druhů statků
 • Fungování může být založeno na principu:
  • tradice (zvykový princip)
  • příkaz
  • cena (princip tržní)
funkce hm
Funkce HM
 • zabezpečit usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám
  • přednostně užívat zdroje pro výrobu statků uspokojujících nejnaléhavější potřeby
 • nutit výrobce k efektivnímu chování
  • z daných zdrojů dosáhnout na největší výstup
  • zavádět způsoby snižující nároky na množství zdrojů
tr n mechanismus
Tržní mechanismus

Proces ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování nabídky, poptávky a ceny na trhu

tr n koordinace p edpokl d cenov liberalizace soukrom vlastnictv existence trhu vf
Tržní koordinace předpokládá: cenová liberalizace + soukromé vlastnictví + existence trhu VF
makroekonomie
Makroekonomie
 • zkoumá chování ekonomiky jako celku
 • odlišuje se od mikroekonomie přístupem
 • umožňuje poznat souvislosti prostředí
  • Nutné pro kvalifikované rozhodování ekonomických subjektů
v voj makroekonomie
Vývoj makroekonomie
 • Tradice klasické politické ekonomie – nauka o růstu hmotného bohatství
 • Neoklasická ekonomie – mikroekonomie opírající se o motivaci subjektů
 • Nárůst makroekonomických problémů se vstupem do XX. století
  • hospodářské cykly, inflace, měna, problém efektivnosti, řešení sociálních otázek
z kladn okruhy probl m na kter makroekonomie odpov d
Základní okruhy problémů, na které makroekonomie odpovídá
 • výkonnost ekonomiky
  • zejména souvislosti hospodářského růstu
 • úroveň zaměstnanosti
  • vysvětlení příčin vzniku nezaměstnanosti a její úrovně
 • inflace
  • vysvětlení jejího vzniku a dopadů na hospodářství

Ale také vztah státu a hospodářství, vlivy vnějšího prostředí na ekonomiku atd.

makroekonomie alternativn p stupy
Makroekonomie - alternativní přístupy

Rozdíly jsou:

 • v metodách zkoumání
 • šíři pojetí kontextu ekonomických procesů
 • především v otázce, zda ekonomika je soustava vnitřně stabilní
  • Tzn., zda je schopen mechanismus tržní autoregulace obnovovat rovnováhu systému.
j m keynes makroekonomie
J.M.Keynes - makroekonomie
 • Změna podmínek na počátku 20. století
 • Makroekonomické problémy – měna, cykly
 • Konkurence a trh – nedokonalá konkurence
 • 1929 – 1933 krize
 •  zdůvodnění nutnosti státní intervence
renesance liber ln ekonomie
Renesance liberální ekonomie
 • Liberalismus na půdě 3. generace rakouské školy
 • L. von Mieses F. A. Hayek
makroekonomie zalo en na neoklasick tradici
Makroekonomie založená na neoklasické tradici
 • Hospodářství je soustava vnitřně stabilní
 • Je nutno pečovat o to, aby byly splněny podmínky pro účinnou tržní regulaci
  • cenová liberalizace
  • volná soutěž (ekonomické svobody)
  • Státní intervence vytváří překážky autoregulace a vyvolává poruchy
monetarismus a kola racion ln ch o ek v n
Monetarismus a škola racionálních očekávání
 • Milton Friedman Robert Lucas (1937)

1912 -2006

ad