slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ekologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ekologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

sociologie. ekonomie. ekologie. urbanismus. Geografie osídlení Geografie města. geografie. územní plánování. demografie. architektura. Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies. geografie osídlení (geography of settlement) sídelní systém

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ekologie' - chibale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
sociologie

ekonomie

ekologie

urbanismus

Geografie osídlení

Geografie města

geografie

územní plánování

demografie

architektura

Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies

slide2
geografie osídlení (geography of settlement)
  • sídelní systém
 • geografie města (urban geography)
  • město jako systém
 • geografie venkova (rural geography)
  • Venkovské osídlení

není jednoznačně vymezeno – překrývá se

slide3
Shrnutí nejdůležitějších trendů
 • rozdělení na proudy (g. sídel, města a venkova)
 • do 2. sv. v. dominance morfologicko-genetického popisu sídel, po válce funkční klasifikace
 • pokrok ve výzkumných metodách: souvisí s kvantitativní revolucí od 50. let, modelování (gravitační modely, pravidlo vel. pořadí, teorie centrálních míst)
 • zvyšuje se aplikační funkce a interdisciplinarita (spolupráce s územním plánováním, urbanismem, sociologií, ale i marketingem)
slide4
Současný stav osídlení je výsledkem dlouhodobého vývoje
  • výrazná setrvačnost – inercie sídelního systému
 • Sídla vznikají a rozvíjejí se za určitých podmínek – impulzů. I přes jejich změny sídla přetrvávají.
  • horní města ve středověku

potřeba historického přístupu ke studiu osídlení

preindustriální – industriální – postindustriální

asopisy a u ebnice
Časopisy a učebnice
 • Urban Studies
 • International Journal of Urban and Regional Research
 • Environment and Planning
 • European Urban and Regional Studies
 • City
 • Urban geography
 • Carter, Harold: The study of urban geography
 • Johnson, James H.: Urban geography : an introductory analysis
 • Knox, Paul: Urban social geography : an introduction
 • Pacione, Michael : Urban geography : a global perspective
 • Short, John R.: An introduction to urban geography
 • Musil J.: Sociologie soudobého města
 • Horská, Maur, Musil: Zrod velkoměsta
 • Hampl, Gardavský, Kühnl: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR.
slide6
Vývoj sídelního systému
  • zvyšování počtu funkcí, která sídla plní vede k jejich specializaci – k územní dělbě práce
  • roste potřeba vzájemných vztahů
  • od izolovaných sídel k propojenému systému
  • prohlubování strukturace systému
 • Struktura sídelního systému
  • horizontální (poloha)
  • vertikální (hierarchie)
slide7
Funkční specializace sídel
  • funkce
    • městoobslužné
    • městotvorné
 • Základní diferenciace sidelního systému
  • městská sídla X venkovská sídla
slide8
Vznik a vývoj měst - preindustriální období
  • neolitická revoluce
  • soustřeďování nezemědělských funkcí
   • především obchod, správa, vzdělání, postupně výroba (řemesla)
  • kvalitativní význam
  • kvantitativní význam
   • celosvětově do 5% v jádrových oblastech na malé ploše 20-40%
   • Řím 1 mil., Paříž 200 tis, severoitalská a španělská města do 100 tis, Praha 40 až 60 tis.
funk n typy m st
Funkční typy měst
 • města s vlastní a bez vlastní ekonomické základny (obytné satelity)
 • obvykle základní a ostatní funkce
 • obranná
 • zemědělská a rybářská
 • průmyslová
 • dopravní
 • obchodní
 • kulturní (religiozní střediska, univerzitní (vědecká), města-muzea)
 • léčebná a rekreační funkce
 • administrativně-politická funkce
slide10
Vývoj měst – industriální období
  • prudký nárůst měst a městského obyvatelstva
  • aspekty ekonomické, technologické, politické, demografické
  • 1. fáze - velkovýroba + technologické změny = potřeba fyzické koncentrace pracovních sil
   • parní stroj – vazba na zdroj energie
   • železnice – koncentrace v rozvojových osách
  • 2. fáze průmyslové revoluce – elektřina, automobil, telekomunikace dekoncentrační trendy
slide11
Manchester

Birmingham

průměrný věk zemřelých 1842

slide14
Urbanizace
  • stav – stupeň urbanizace
  • proces
  • pojetí
   • užší – koncentrační proces
   • širší – změna způsobu života
  • Lampard – tři přístupy
   • demografický
   • strukturální
   • behaviorální
slide15
Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace
 • Musil – teze o urbanizaci
  • změna prostorových forem uspořádání společnosti i změny způsobu života
  • historický proces spojený s industrializací
  • zásadní kvalitativní předěl ve vývoji osídlení
  • celosvětový proces
  • spojitost s technologickými změnami
slide16
Stupeň urbanizace – míra urbanizace
 • Jaký je stupeň urbanizace v Česku?
  • Podíl lidí žijících městským způsobem života
  • Podíl lidí žijících ve městech
   • 3 problémové okruhy
    • definice města
    • územní vymezení měst
    • stanovení počtu obyvatel
slide17
Kritéria pro definici města
  • velikostní
  • administrativně právní
  • středisková funkce
  • ekonomická struktura
krit ria z kon o obc ch 2000
Kritéria – zákon o obcích 2000
 • Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce alespoň 3000
 • Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou pojmenovány
 • Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným osvětlením
 • Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území
 • Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz tuhých domovních odpadů
krit ria z kon o obc ch 20001
Kritéria – zákon o obcích 2000
 • Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci.
 • Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti

Zákona č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006

 • Zavádí titul městys
 • Obnovuje status historických měst a městysů
slide22
Velikostní kriterium (2001)
  • 2 tis. obyv. 74%
  • 5 tis. obyv. 63%
  • 10 tis. obyv. 54%
 • Administrativně-právní kriterium
  • 524 městských úřadů (2001) 71%
 • Středisková funkce
  • 348 měst (1991) 68%
 • Aglomerace
  • SRA + MR + zbylá města 80%
vymezov n m stsk ch aglomerac
Vymezování městských aglomerací
 • Administrativní x funkční
 • Metody
  • Areály maximálního zalidnění
  • Vymezení na základě funkčních vztahů (např. dojížďka za prací)
ad